אחריות על נזק מנפילת עץ

להלן פסק דין בנושא אחריות על נזק מנפילת עץ:

     

התובע טוען כי רכבו ניזוק מענף עץ אקליפטוס, שנפל עליו בעת שחנה ברחוב החיננית שבתחומי הנתבעת.
לטענתו, נפילת הענף מקורה ברשלנותה של הנתבעת בטיפול ובתחזוקת העץ שניצב בגינה ציבורית. התובע טוען גם כי באותו יום לא היה מזג אויר חריג או גשום ולא היו רוחות.
 
התובע קיבל מחברת הביטוח שבה בוטח הרכב פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לרכב ואולם הוא תובע מהנתבעת את הסכומים שנאלץ לשלם כהשתתפות עצמית, הפסד הנחת פרמיה, את סכום ירידת הערך שלא זוכה בגינם מחברת הביטוח וכן סכום נוסף של 5,000 ₪ שאותו נאלץ, לטענתו, להפחית ממחיר הרכב בעת שמכר את הרכב. בנוסף, הוא מבקש פיצוי גם על הפסד 4 ימי עבודה שאותו הוא מעריך בסכום של 1,600 ₪. סה"כ הוגשה התביעה על סכום של 8,744 ₪.
 
הנתבעת מכחישה את כל טענות התובע.
 
לטענתה, כפי שפורטה בכתב ההגנה, היא מטפלת באופן שוטף בעצים הנטועים בשטחה והיא אף מתייעצת בעניין זה עם הקרן הקיימת לישראל, בכל הנוגע לתחזוקת העצים שבשטחה.
 
לטענתה לא קיבלה כל תלונה או התראה בנוגע לענפי העץ הרלוונטי, או ענפי עצים אחרים הנטועים באותו רחוב, וגם לא הבחינה בעצמה בליקוי כלשהו בעץ שמצריך נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים. לפיכך, פעלה כרשות סבירה ולא היה עליה לנקוט בפעולות נוספות על אלה שננקטו על ידה מאחר ולא יכלה לצפות את הצורך בנקיטת אמצעי זהירות מיוחדים.
 
הנתבעת טוענת כי בניגוד לטענת התובע לעניין מזג האויר, הרי שבכל אזור הצפון שרר ביום הארוע מזג אויר סוער וירדו גשמים חזקים והיא צרפה כראיה רישומי מזג אויר ליום 6.10.09 וליום 7.10.09.
 
בשל כך טוענת הנתבעת גם כי מזג האויר הוא שגרם לארוע ומדובר לכן בכח עליון, כמשמעותו בסעיף 64 (1) לפקודת הנזיקין, ובכך נותק הקשר הסיבתי בין צמיחת הענף ובין מעשיה או מחדליה (המוכחשים).
 
הנתבעת מפנה למספר פסקי דין שבהם, נדחו תביעות בגין נזקים שנגרמו מנפילת עצים או ענפים וטוענת כי האמור בהם יפה גם למקרה שבפני.
 
בדיון לא הובאו עדים ושמעתי לכן רק את דבריו של התובע מחד ונציגת הנתבעת מאידך. התברר מדברי התובע כי גם הוא לא היה במקום בעת הארוע, מאחר שהוא מתגורר בנתניה, והרכב היה בשימושו של קרוב משפחה שהחנה את הרכב במקום הארוע.
 
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים אני מחליטה לדחות את התביעה.
 
מדובר בתביעת נזיקין ולפיכך יש לבחון קיומה של חובת אחריות, מושגית וקונקרטית, כלפי הניזוק.
 
אין מחלוקת בדבר קיומה של חובת זהירות מושגית של הרשות המקומית כלפי עוברי אורח ומכוניות החונות בשטחה בכלל זה, והשווה: ע"א 862/80 עיריית חדרה נ' זוהר, פדי לז 3 757.
 
ואולם, קיומה של חובת זהירות קונקרטית אינה נקיה מספקות במקרים כגון המקרה שבפני.
 
אמנם, בשני פסקי דין הוטלה אחריות על מחזיק בעץ , כלפי עובר אורח שנפגע ממנו, ואולם, באותם מקרים מצא בית המשפט כי היו נסיבות שבהם צריך היה לצפות את אפשרות הפגיעה כאמור, וזאת בשים לב לנתונים שהיה בהם כדי להעיד על מסוכנות ועל אפשרות התרחשותו של הארוע התאונתי.
 
בת.א. (חיפה) 1108/01 נמפוניאשיץ ורה נ' עיריית חיפה ואח', מצא בית המשפט כי התקיימה חובת זהירות קונקרטית בין היתר לאור הממצאים העובדתיים שם, לפיהם המקום שבו ארעה התאונה היה מועד לפורענות, כפי שהתברר מדוחות שהתייחסו לנפילת ענפים בשנתיים שקדמו לארוע ובשל מאפייניו של העץ הקונקרטי שבו דובר, שהוגדר על ידי המומחים שם כעץ מסוכן, המצריך גיזום לעיתים תכופות.
יודגש כי אמנם באותו עניין דובר בעץ אקליפטוס, כבענייננו, ואולם מהעובדות שפורטו בפסק הדין בעניין נמפוניאשיץ התברר כי במדינת ישראל מצויים לא פחות מ- 170 מיני איקליפטוסים שונים (שם בסעיף 5 לפסק הדין) ואילו במקרה שבפני, בניגוד לעניין נפמוניאשיץ, לא הובאה כל ראיה בדבר מין העץ נשוא התביעה.
 
בע.א. 3021/95 גרינבלט נ' בי"ס חקלאי תיכון עיינות, נדונה תביעתה של תלמידת בי"ס, שרגלה נכרתה כתוצאה מקריסת גזע עץ משני של עץ חרוב שניצב על אם הדרך במקרקעין של בית הספר. בית המשפט המחוזי שם דחה את התביעה ואולם בית המשפט העליון הפך קביעה זו וקבע כי בנסיבות המקרה שם, לנוכח סוג העץ, גילו, אורכו, כובד ענפיו והיותו מועד להיות מותקף על ידי מזיקים ופטריות כפי שארע בפועל, כמו גם קיומם של חורים וסדקים שנגלו בעץ ואפשרו שם את ההערכה בדבר היותו חלול מבפנים עד כדי סכנת שבר וקריסה, וכאשר בית המשפט שוכנע כי הנהלת בית הספר ידעה בפועל על כל הנתונים האלה לאחר שאלה הובאו בפניה על ידי מי שהועסק על ידה בגיזום העצים.
 
עם זאת, הדגיש בית המשפט העליון שם כי: "אין אנו נדרשים לעצב נורמה כללית שתחול על כל אדם בגין עצים שבחצרו הפרטית או בגנים ציבוריים, ביערות ובחורשות, או לקבוע נורמה כללית לפיה יש לבדוק מעת לעת את כל העצים הצומחים בכל אתר ואתר ציבורי או פרטי, כדי להיווכח במצבם ובתקינותם. המקרה הנוכחי אינו מחייב הצבת נורמה כזו. די בכך שנתמקד בנזק שהיה צפוי מעץ החרוב המסויים במקום בו הוא ניצב ובמצב בו היה והסיכון שהוא היווה".
(שם בפסקה 7 לפסק הדין).
 
במקרה שבפני, בשונה משני המקרים שפורטו לעיל, לא הביא התובע כל ראיה לקיומו של סימן מקדים כלשהו שיכול היה להוות תמרור אזהרה מפני אפשרות קריסתו של העץ והסתפק בטענה כי עצם נפילת העץ מלמדת על רשלנות מטעמה של הרשות המקומית הנתבעת.
 
אין בידי לקבל טענה זו בפרט כאשר גם התובע מודה כי "פתאום הענף נפל" וכי הדבר בא "בהפתעה".
 
מנגד, טענה הנתבעת, וטענתה לא נסתרה, כי היא מטפלת באופן שוטף בעצים הנטועים בשטחה וכי לא קיבלה כל תלונה או התראה טרם הארוע בנוגע לענפיו של העץ הרלוונטי או ענפי עצים אחרים ברחוב.
 
אשר לטענת התובע לפיה היה על הנתבעת לערוך סריקות ובדיקות וזאת לנוכח מזג האויר הסוער שהנתבעת עצמה טוענת לו – בעניין זה יש להזכיר כי התובע עצמו טען כי מדובר היה במזג אויר נאה.
לעצם העניין, מהמסמכים שהגישה הנתבעת עולה כי מזג האויר הסוער היה ביום שקדם לארוע ובנסיבות האלה לא יכולה היתה הנתבעת לערוך סריקות ובדיקות מתאימות טרם הארוע שארע בסמוך לשעה 06:00 בבוקר ועל כל פנים לא הובאו בפני ראיות להוכיח אחרת.
 
התוצאה היא שהתביעה לא הוכחה במובן זה שהתובע לא הוכיח כי הנתבעת התרשלה בטיפולה בעץ.
והשווה: ת.א. (ת"א) 44949/04 איילון חב' לביטוח בע"מ נ' המועצה המקומית נווה מונסון ואח'.
ת.א. (כפר סבא) 5455/03 ביטוח ישיר אי.די.איי חב' לביטוח בע"מ נ' פשטיין ואח'.
ת.א. 28936/04 אי.אי,ג'י ביטוח זהב בע"מ נ' עיריית ת"א יפו.
 


התוצאה היא שדין התביעה להדחות.
 

בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות.


 

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בחניון

 2. נפילה בגלל צינור

 3. נפילה על עצם הזנב

 4. נפילה לבור בעבודה

 5. החלקה בבריכת שחיה

 6. ביטוח נפילה מסוס

 7. נפילת אבנים ברחוב

 8. נפילה לתעלת ניקוז

 9. נפילה באמפיתיאטרון

 10. נפילה של עץ על רכב

 11. החלקה בבריכת השחיה

 12. נפילה בנמל תל אביב

 13. נפילה ברחבת ריקודים

 14. נפילת מנורה על הראש

 15. נפילה בשיעור אירובי

 16. פיצויים על נפילה מסוס

 17. החלקה על שמן על הרצפה

 18. נפילת עץ על רכב חונה

 19. פיצוי בגין נפילה מצוק

 20. נפילה ביציאה מהאמבטיה

 21. פיצוי בגין נפילה לתעלה

 22. החלקה על רצפת שיש רטובה

 23. אחריות על נזק מנפילת עץ

 24. נפילה של עץ על רכב חונה

 25. נפילת חלק מהתקרה על הראש

 26. החלקה על רצפה בגלל פוליש

 27. נפילה בגלל פגם ברצפת בטון

 28. נפילה בגלל ידית דלת שבורה

 29. נפילה לאחר ירידה מהאוטובוס

 30. נפילת גגון לרכב בזמן נסיעה

 31. נפילה ברחבת הריקודים רטובה

 32. נפילת עץ על רכב בזמן נסיעה

 33. נפילה לאחר טיפוס על פלטה מעץ

 34. פיצוי בגין נפילת קרש על הראש

 35. נפילה על שלולית ביציאה מהרכב

 36. נפילת ברזל על הראש באתר בניה

 37. נפילה בגלל הפרשי גובה במדרכה

 38. נפילה תוך כדי ריצה במהלך משחק

 39. אחריות העירייה בגין נפילה לבור

 40. נפילה של ילד במגלשה בגן ציבורי

 41. נפילה בבית - פגיעה אורטופדית ברגל

 42. נפילה על הראש בביצוע עמידת ידיים

 43. נפילה ליד הקופה בסופר (תביעת פיצויים)

 44. נפילה כתוצאה מסחרחורת או התקלות בכסאות

 45. ירד ממדרכה רטובה לכביש, נפל, והברך הסתובבה

 46. תאונת עבודה באתר בניה - נפילת בטון על עובד

 47. החלקה על רצפה רטובה שנשטפה על ידי עובד ניקיון

 48. נפילה מצינור (מנול) עבה שהיה מונח במרכז רצפת הטיילת

 49. תביעה בגין נזקים כתוצאה מהתמוטטות עץ ונפילתו על רכב

 50. החלקה כתוצאה מכתמי שמן על הכביש שנגרמו עקב נפילתם של פירות פיקוס

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון