פטור ממס שבח מתנה לקרוב משפחה
פטור ממס שבח מתנה לקרוב משפחה

להלן פסק דין בנושא פטור ממס שבח מתנה לקרוב משפחה:

פסק דין

השופט (בדימוס) י. בן שלמה
ביסוד הערר שלפנינו עומדת שאלה משפטית; האם זכאי העורר, על פי סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן - החוק), לפטור מלא ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים, חרף העובדה שתוך שלוש שנים לפני מועד מכירתה קיבל במתנה מאחיו 2/6 מהזכויות בדירה.

העובדות
העובדות הרלוונטיות לענייננו , אינן שנויות במחלוקת ואלו הן:

 1.      1. ביום 1.6.03 מכר העורר את דירת מגוריו וביקש פטור ממס שבח בגין מכירתה על פי סעיף 49ב(1) לחוק.
 2.      2. 2/6 מהזכויות בדירה הנ"ל, קיבל העורר ביום 11.6.01, במתנה משני אחיו.
 3.      3. המשיב העניק לעורר פטור ממס שבח בגין 4/6 משווי המכירה וחייבו במס בגין 2/6 מהשווי.
 4.      4. השגתו של העורר, על החלטת המשיב לחייבו במס בגין 2/6 מהזכויות בדירה נדחתה ומכאן הערר.


טענות הצדדים בקצרה
לשיטת המשיב, אין להעניק לעורר פטור ממס בגין 2/6 מהזכויות בדירה מן הטעם, שחלק זה אף הוא בגדר דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, ובנסיבות העניין, משלא חלפה תקופת צינון בת שלוש שנים כקבוע בסעיף 49ו(א)(1) לחוק, בין מועד קבלת החלק במתנה לבין יום המכירה, יש לחייב התמורה בגין החלק הנ"ל במס שבח.

ב"כ העורר טען:

 1.      1. על פי סעיף 49ו(ג)(1) לחוק, יראו קבלה במתנה של 50% או יותר ממחיר דירה במתנה, תוך 3 שנים שקדמו למכירתה, כקבלתה במתנה. לפיכך, אין לראות בחלק שקיבל העורר, שהינו פחות מ- 50% כקבלת דירה ועל כן, יש להעניק לעורר פטור מלא.
 2.      2. הואיל והדירה נמכרה כחטיבה אחת, אין להפריד את החלק מהעסקה כולה.


דיון
הנורמה המשפטית הרלוונטית
בסעיף 1 לחוק הוגדרה דירת מגורים:
"דירת מגורים" - דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ..." (ההדגשה אינה במקור - י.ב)

בסעיף 49ב' לחוק נאמר בין היתר:
"49ב.     המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:
(1)     (1) המוכר לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס; לענין זה, מכירה בפטור ממס - לרבות מכירה בפטור חלקי , אך למעט - ..."

בסעיף 49ו' שכותרתו "סייג לדירה שנתקבלה במתנה" נאמר:
"49ו'.     (א)     על אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל אותה במתנה -
(1)     (1) אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר - עד שיחלפו ארבע שנים, וכשנותן המתנה הוא הורה - שלוש שנים מיום שנעשה בעלה;
(2)     (2) אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר - עד שיחלפו, מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה - שלוש שנים, ...
(ב)     (ב) ...
(ג)     (ג) לענין סעיף זה -
(1)     (1) יראו קבלת 50% לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה;
(2)     (2) ...
(ההדגשה אינה במקור)

באי כוח בעלי הדין שמו את הדגש על פרשנותו והיקף תחולתו של סעיף 49ו' לחוק על עובדות המקרה שלפנינו. הצדדים אינם חולקים על ההגדרה של דירת מגורים כעולה מסעיף 1 לחוק, קרי, אף חלק מדירה לדירה ייחשב.
ב"כ העורר ביקש מאתנו, להסיק מסעיף 49ו(ג)(1) לחוק, כי רק חלק שהינו 50% ויותר ממחיר הדירה שנתקבלה במתנה, לדירה ייחשב בעוד שחלק שהינו פחות מ- 50% לא ייחשב לדירה. משכך, חלק זה נבלע בשלם והתנאי של תקופת צינון בת שלוש שנים שבסעיף 49ו(א)(2) לא חל עליו ועל כן יש ליתן פטור ממס על מכירת הדירה בשלמות.

לעומתו טענה ב"כ המשיב, כי הוראת סעיף 1 לחוק ברורה ואינה צריכה פרשנות. אם ניישם את ההגדרה הנ"ל לפיה חלק מדירה ייחשב כדירה, על הוראת סעיף 49ו לחוק, אין מנוס מהקביעה שחלק הדירה (2/6) הינו בגדר דירה.
עוד טענה ב"כ המשיב, כי בנסיבות המקרה שלפנינו, העורר קיבל את החלק הנ"ל במתנה בעין ולא נרכש על ידיו באמצעות מתנה כספית שקיבל לצורך רכישת החלק כעולה מלשון סעיף 49ו(ג)(1) לחוק ומטעם זה, אין ליישם את הסעיף הנ"ל על עובדות המקרה שלפנינו.
ב"כ המשיב הוסיפה עוד, כי סעיף 49ו(ג)(1) נועד אך לחישוב המס ולא בא לשנות מהגדרת דירה שבסעיף 1 לחוק ודרישת הצינון שבסעיף 49ו(א)(2) לחוק ומשלא עמד העורר בדרישת הצינון קרי, מגורים בחלק כבעליו, לפחות שלוש שנים, אינו זכאי לפטור ממס.

בעמ"ש 3445/98 פטר בנדל נ' מנהל מס שבח ת"א, מיסים יד/1 (פברואר 2000) ה- 616 (להלן - עניין בנדל), נדונה סוגיה זהה לזו שבפנינו.
הוועדה קבעה:
"יש לפרש את המונח "דירה" במובן סעיף 49(ג)(1) לחוק כעונה על ההגדרה הכללית של "דירת מגורים" שבסעיף 1 לחוק, היינו - "דירה או חלק מדירה" ולפיכך, יש להסתכל על החלק שניתן במתנה כאילו הוא דירה בפני עצמה, כיון שנותן המתנה העביר לגביו את מלוא זכויותיו."

לעניין תקופת הצינון שבסעיף 49ו(א)(1) קבעה הוועדה בעניין מנדל הנ"ל, כי התנאי האמור בו, בא להוסיף על התנאים האחרים שבחוק שעל המוכר לעמוד בהם כדי לקבל את הפטור ממס במכירת דירת מגורים ובכך אמצה את דעת המשיב.

בעמ"ש 879/90 כליפה ג'יסלן נ' מנהל מס שבח נתניה עמדה הוועדה על חשיבות קיום התנאי לקבלת פטור ממס שבסעיף 49ו(א)(1) לחוק, שהינו מגורי המוכר דרך קבע בדירה שנתקבלה במתנה כבעליה למשך תקופת הצינון כקבוע בסעיף הנ"ל. במקרה שלפנינו, לא שנוי במחלוקת כי התנאי האמור לא התקיים בעורר לגבי "הדירה" קרי, החלק המהווה 2/6 הימנה ומטעם זה, אינו זכאי לפטור ממס בגין חלק זה.
מקובלת עלי השקפתה של ב"כ המשיב , שפרשנות נכונה של סעיף 49ו(ג)(1), אינה יכולה לתמוך בהשקפתו של ב"כ העורר. מלשון הסעיף ברור שהוא מדבר על מקרה בו נתקבלה מתנה בשיעור " 50% לפחות ממחיר הדירה". נראה אפוא שהסעיף אינו עוסק כלל במתנה בעין כמו המקרה שלפנינו. הוראת סעיף 49ו(א)(1) הינה הוראה ספציפית הדנה במקרה שבו ניתנה דירה במתנה והוראה זו גוברת על כל הוראות אחרות, הנדחות מפניה (ראו עמ"ש 103/90 משה לוינסון נ' מנהל מס שבח, נתניה).

לעובדה כי הסכם המכר התייחס לדירה בשלמות אין כל נפקות לענייננו. אין בכוחו של הסכם כדי לשנות מדיני המס החלים על העסקה כולה. במקרה שלפנינו, לא היה מנוס מפיצול העסקה מכוח ההגדרה שבסעיף 1 לחוק. בעיני חוק המיסוי, חוזה המכר התייחס לשתי "דירות"; האחת שהתייחסה ל- 4/6 מהמכלול הפיזי של הדירה, והשנייה התייחסה ל- 2/6 מהמכלול הפיזי.
ההלכה היא, כי כל הטוען לפטור ממס, עליו הראיה להראות כי הוא בא בתחומי הוראת הפטור (ע"א 852/86 פקיד שומה ירושלים נ' מ. ל. ל. חיפה עיבוד נתונים, פ"ד מג (1) 686, 689).
בנסיבות דנן, לא עלה בידי העורר להראות שהוא בא בתחומי הפטור ממס.

לאור האמור לעיל, אני סבור שיש לדחות את הערר ולחייב את העורר לשלם למשיב סך 5,000 ₪ בתוספת הצמדה וריבית מהיום.


י. בן שלמה, שופט בדימוס

דן מרגליות, עו"ד ושמאי מקרקעין

אני מסכים
דן מרגליות, עו"ד ושמאי מקרקעין


מ. לזר, רו"ח

אני מסכים
מ. לזר, רו"ח

לאור האמור לעיל, הוחלט כאמור בחוות דעתו של היו"ר, כב' השופט (בדימוס) י. בן שלמה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פטור ממס לנכה

 2. פטור ממס מכירה

 3. פטור ממס באילת

 4. פטור ממס לתותבת

 5. פטור ממס מעסיקים

 6. פטור ממס שבח מתנה

 7. פטור ממס זיכיון נפט

 8. פטור ממס רכב לעיוור

 9. פטור ממס שבח לרשויות

 10. פטור ממס קניה על מזגן

 11. פטור ממס באזורים חמים

 12. פטור מס שבח הוראת שעה

 13. פטור ממס לבן זוג של נכה

 14. המרת פטור ממס שבח בחיוב

 15. הגשת בקשה לפטור ממס שבח

 16. פטור ממס על דירה ראשונה

 17. מסמכים הפטורים ממס בולים

 18. פטור ממס שבח דירה בפירוק

 19. פטור ממס שבח - מכירת דירה

 20. פטור ממס שבח על מכירת מגרש

 21. פטור ממס במכירת דירה מזכה

 22. פטור ממס מכירה לקרוב משפחה

 23. פטור ממס רכישה לעולים חדשים

 24. דירת מגורים מזכה - פטור ממס

 25. פטור ממס לכלי רכב להסעת נכים

 26. פטור ממס הכנסה ליורשים של נכה

 27. פטור ממס שבח מתנה לקרוב משפחה

 28. פטור ממס למעסיקים עולים חדשים

 29. פטור ממס שבח על 2 דירות מחוברות

 30. פטור ממס מעסיקים בשל אותה הכנסה

 31. פטור ממס למלגה בגין פעילות ציבורית

 32. פטור ממס מעסיקים לבתי חולים ציבוריים

 33. פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה שאינה למגורים

 34. צו מס הכנסה (פטור ממס על פקדון נת"ד), תשל"ו-1976

 35. צו מס הבולים (עינוגים) (פטור) (מס' 10), תש"ך-1960

 36. צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ"ד-1984

 37. פטור ממס הכנסה וביטוח לאומי על משכורות עובדים זרים

 38. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון תושב חוץ), התשס"ג-2002

 39. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממכירת מים), תשל"ט-1979

 40. צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווחי הון מתעודות פקדון), תשל"ו-1976

 41. חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990

 42. צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון ממכירת איגרות חיסכון), תשכ"ו-1966

 43. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה), התשס''ה-2004

 44. צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), תשל"ז-1976

 45. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002

 46. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה בעל שליטה), התשמ''ו-1986

 47. תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ''ד-1994

 48. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 49. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''ג-1983

 50. צו בדבר מתן פטור ממס ריווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ

 51. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס''ג-2003

 52. כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990

 53. תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), תש''ם-1980

 54. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה), התשנ''ח-1998

 55. צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד-2003

 56. צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב), התשמ"א-1981

 57. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003

 58. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון במטבע-חוץ של תושבי ישראל), תשכ"ג-1963

 59. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשולמת על מילווה קצר מועד) (הוראת שעה), התשס''ד-2004

 60. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003

 61. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם נרצחו בשואה), התשס"א-2001

 62. צו מס הכנסה (פטור חלקי ממס על ריווח הון במכירת מניות של תושב ישראל בחברה תושבת חוץ), התשמ"א-1981

 63. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהפרשי שער לחברה ישראלית המוכרת מניות בבורסה מחוץ לישראל), התשמ''א-1981

 64. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס), התשס''ו-2005

 65. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות חברת החשמל לישראל בע''מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה), התשנ''ח-1998

 66. תקנות מס הכנסה (פטור ממס של סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה), תשל''ו-1975

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון