סיווג נכס ארנונה
סיווג נכס ארנונה

בעבר הכלל כי במתקן רב תכליתי, שניתן להפריד בין חלקיו השונים, ייעשה סיווג הנכס לצרכי ארנונה לפי השימוש והתכלית של כל חלק בנפרד.

בפסיקה מאוחרת יותר אימץ בית משפט זה את המבחנים שנקבעו בפסיקת בתי המשפט המחוזיים להכרעה בשאלה מתי תסווגנה יחידות שטח סמוכות תחת סיווגים נפרדים ומתי תסווגנה תחת סיווג אחד, על אף שבכל יחידת שטח מתנהלת פעילות אחרת.

לעניין זה אומצו 2 מבחנים, שאינם מהווים רשימה סגורה:

 1.      המבחן האחד הוא בחינת קיומה של זיקה בין היחידות השונות, שאם היא קיימת אז יש לראות במתקן הרב התכליתי נכס אחד לצרכי סיווג הארנונה.
 2.      המבחן האחר שאומץ הוא האם השימוש בחלק ספציפי של הנכס הכרחי למהות הארגון העיקרי בנכס ולמימוש תכליתו.להלן פסק דין בנושא סיווג נכס ארנונה:

פסק-דין     

הנשיאה ד' ביניש:


לפנינו בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (השופט א' אברהם) מיום 10.8.05, בו התקבל באופן חלקי ערעורה של המשיבה על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית טבריה, בעניין סיווגו לצרכי ארנונה של מחסן המשמש חנות סופרמרקט המנוהלת על ידי המשיבה. החלטנו לדון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור בהתאם.


1. המשיבה מנהלת חנות סופרמרקט בעיר טבריה. הנכס בו מחזיקה המשיבה מורכב ממבנה שלצידו שטחים נוספים המשמשים כחניה לבאי החנות, חצר ודרכי גישה, פריקה וטעינה. פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים עסק בסיווגם לצרכי ארנונה של חלקים שונים של הנכס, אולם בקשת רשות הערעור שלפנינו נוגעת רק לאחת מהסוגיות שנדונו בבית המשפט לעניינים מינהליים, והיא סיווגו של המחסן המשמש את הסופרמרקט. המחסן נשוא המחלוקת מהווה שטח מוגדר בתוך מבנה החנות. בחיובי הארנונה של המשיבה לשנים 2003 ו-2004 חויב כל מבנה החנות, ובכלל זה המחסן, בתעריף הקבוע בצו הארנונה ל"רשתות שיווק". טענת המשיבה הייתה כי את שטח המחסן יש לסווג, לצרכי ארנונה, כ"מחסן לכל שימוש" או כ"מחסנים", בהתאם להגדרת סיווגים אלה בצו הארנונה. ועדת הערר לענייני ארנונה דחתה את טענתה של המשיבה וקבעה כי על אף שלמחסן מוקצה שימוש שונה מהשימוש העיקרי בנכס, אין מדובר במבנה רב תכליתי בעל שימושים שונים ומגוונים, ולכן אין לסווג את המחסן בסיווג שונה מזה של יתר שטחי החנות. ערעור שהגישה המשיבה בעניין זה לבית המשפט לעניינים מינהליים התקבל (יצוין, כי טענות אחרות של המשיבה בערעור שהגישה נדחו ואינן עומדות עוד לדיון לפנינו). בית המשפט לעניינים מינהליים קבע כי יש לסווג את השטח המשמש כמחסן בחנות הסופרמרקט של המשיבה תחת הסיווג של "מחסנים" בסעיף 11.1 לצו הארנונה של עיריית טבריה. בית המשפט פירש את צו הארנונה וקבע כי כוונתו של מתקין הצו הייתה להפריד שטח המשמש כמחסן משאר הנכס הנישום, אם הוא משרת את העסק שבשימוש העיקרי ובלבד שהוא עומד בתנאים מסוימים הקבועים בצו. בית המשפט הוסיף וקבע כי התנאים הנדרשים לסיווג מחסנה של המשיבה כ"מחסן" לצרכי ארנונה התקיימו במקרה דנן, ועל כן קיבל את הערעור שהגישה המשיבה על החלטה ועדת הערר בעניין זה.

2. בבקשת רשות הערעור שבפנינו טוען המבקש כי בית המשפט לעניינים מינהליים שגה כאשר קבע כי יש לסווג את המחסן בסופרמרקט של המשיבה תחת הסיווג של "מחסנים". המבקש טוען כי מבנה הסופרמרקט אינו מהווה מתקן רב תכליתי אלא מבנה הומוגני מעיקרו, כאשר השימוש במחסן הכרחי למהות המבנה ולמימוש תכליתו. בהקשר זה טוען המבקש, כי בית המשפט קמא התעלם מההלכה הפסוקה, לפיה אין לפצל נכס המקיים מהות אחת לנתחים טפלים ושוליים ביחס למטרה העיקרית ולמהותו של הנכס. עוד טוען המבקש, כי המחסן שבמחלוקת אינו עומד בתנאים הקבועים לסיווג כ"מחסן" בצו הארנונה, משום שלא אושר כמחסן בהיתר הבניה או בהיתר אחר כלשהו. המבקש מוסיף וטוען כי אין די בכך שלמחסן יוחד שטח נפרד בתוך מבנה החנות כדי להביא לסיווגו בסיווג שונה משאר המבנה.

3. המשיבה טוענת כי יש לדחות את בקשת רשות הערעור. לטענתה, בית משפט זה אינו צריך להידרש במקרה דנן לסוגית פיצול הנכס לצרכי חיוב בארנונה בהתאם לשימושים השונים בו, שכבר נדונה בעבר ונקבעו קריטריונים ברורים להכריע בה. לטענת המשיבה יש לפצל את סיווג החלקים השונים בנכס בהתאם לשימוש הספציפי שנעשה בכל חלק. המשיבה מציינת עוד, כי יש אמנם גבול שמעבר לו לא ניתן לפצל את הנכס ליחידות שומה נוספות, אולם במקרה דנן מדובר במחסן גדול ונפרד המהווה נכס בפני עצמו, שאין מניעה לקבוע לו יחידת שומה נפרדת. המשיבה מוסיפה וטוענת כי מתקיימים לגביה התנאים לסיווג כ"מחסן" הקבועים בצו הארנונה של עיריית טבריה, שכן המחסן אושר במסגרת היתר רישוי העסקים שקיבלה. מכל מקום טוענת המשיבה, כי גם אם התנאים לסיווג מחסן הסופרמרקט כ"מחסן" לפי צו הארנונה אינם מתקיימים בענייננו, הרי יש לסווגו תחת הסיווג של "מחסן לכל שימוש", שהוא הסיווג השיורי הרלוונטי בצו הארנונה.

4. צווי הארנונה של עיריית טבריה לשנים 2003 ו-2004 מתייחסים לסיווג המחסנים בעיר בהאי לישנא:

"11.1 הגדרת מחסנים
מחסנים שנתקיימו בהם הסעיפים 11.1.1 ו-11.1.2 ו-11.1.3 כמפורט:

11.1.1 מחסנים בסעיף זה - חלק ממבנה אשר אושר כמחסן או כמרתף בהיתר הבניה או בהיתר אחר, וחלק ממבנה אחר ואינו משמש למכירה במקום ואיננו צמוד לעסק.

11.1.2 מקום שהלקוחות אינם מבקרים בו ושימושו לצורך אחסנה בלבד.

11.1.3 המחסן משמש את העסק למטרת אחסנה.

11.1.4 סוכנות או עסק שהמבנה היחידי שלו הינו מחסן יחויב עפ"י האמור בסעיפים 9-10 שבצו הארנונה (תעריפים בתי מלאכה, בתי עסק).

11.2 תעריפים...

11.3 מחסן לכל שימוש
מחסן לכל שימוש שאינו מוגדר בסעיף - 11.1 ובתנאי שאינו משמש לאחסנה עבור סווגים המוגדרים כמסחר, תעשיה, מלאכה."


מלשון צווי הארנונה עולה כי על מנת שנכס מסוים יסווג כמחסן עליו לעמוד בתנאים המצטברים הקבועים בסעיפים 11.1.1, 11.1.2 ו-11.1.3 לצו הארנונה. בענייננו אין מחלוקת בין בעלי הדין כי סעיפים 11.1.2 ו-11.1.3 מתקיימים ביחס למחסנה של המשיבה. המחלוקת נסבה על שתי שאלות המצויות בשני מישורים שונים. השאלה האחת היא האם מתקיימים לגבי המחסן הנדון התנאים לסיווג כ"מחסן" הקבועים בסעיף 11.1.1 לצו הארנונה. השאלה האחרת היא האם בהתחשב במבחנים שנקבעו בפסיקתו של בית משפט זה ביחס לפיצול הסיווג של נכס לצרכי ארנונה, ניתן לסווג את המחסן האמור בסיווג נפרד מסיווגו של כל מבנה הסופרמרקט שבתוכו הוא נמצא. יצוין כבר עתה, כי בכל מקרה אין לסווג את המחסן על-פי ההגדרה השיורית של "מחסן לכל שימוש" בסעיף 11.3 לצו הארנונה, שכן בהיות המחסן מחסן של סופרמרקט אין הוא עומד בתנאי הקבוע בסיפא של 11.3 הנ"ל, משום שהוא משמש לאחסנה עבור סיווג המוגדר כמסחר.

5. בחינה של הוראות צו הארנונה מעלה כי יש לקבל את טענת המבקש כי המחסן של המשיבה אינו עומד בתנאי הקבוע בסעיף 11.1.1 לצו הארנונה. הסעיף האמור מתייחס לשני מצבים שונים בנוגע למיקום המחסן - הרישא של הסעיף עוסק במחסן שהוא חלק ממבנה, כאשר ברי כי הכוונה היא למבנה שבו מצוי העסק שלו הוא משמש כמחסן; ואילו הסיפא עוסקת במצב שבו המחסן נמצא במבנה אחר ואינו צמוד לעסק. אין חולק כי התנאי הרלוונטי לענייננו הוא זה הקבוע ברישא של סעיף 11.1.1 לצו הארנונה, שכן המחסן הנדון הוא חלק מן המבנה של חנות הסופרמרקט של המשיבה. בנסיבות אלה על מנת שמחסן מסוים ייכנס תחת הסיווג של "מחסנים" בצו הארנונה עליו להיות מאושר כמחסן או כמרתף בהיתר הבנייה או בהיתר אחר. המשיבה לא טענה בפני ועדת הערר או בפני בית המשפט לעניינים מינהליים כי היתר הבנייה שניתן למבנה הסופרמרקט מתייחס באופן פרטני למחסן. אף בפנינו המשיבה אינה טוענת מפורשות כי המחסן שנמצא במבנה הסופרמרקט מאושר על-פי היתר הבנייה. כל שנטען על ידי המשיבה בהקשר זה הוא שעסקינן בטענה עובדתית, שהיה על המבקש להעלותה בשלב הערר, ושהתשריטים שהוגשו על ידה לצורך קבלת היתר הבניה ורישיון העסק מצויים בידי המבקש. טענה נוספת של המשיבה היא כי סעיף 11.1.1 לצו הארנונה מתייחס גם למצב שבו המחסן מאושר על-פי "היתר אחר", שאיננו היתר בניה. המשיבה טוענת כי היא מקיימת דרישה זו, שכן ניתן לה רישיון עסק המותנה בכך שבתחומי העסק ישנו שטח אחסון. דין טענותיה של המשיבה בעניין תחולת סעיף 11.1.1 לצו הארנונה לגביה להידחות. המשיבה היא שהשיגה על חיוב הארנונה שהוצא לה והיא זו שטענה כי יש לסווג את שטח המחסן, בו היא מחזיקה, בסיווג שונה מזה שבו סווג על ידי המבקש. לפיכך, הנטל היה על המשיבה להראות כי מתקיימים לגביה התנאים לסיווג כמחסן על-פי סעיף 11.1.1 לצו הארנונה, היינו להביא ראיות לכך שהמחסן מאושר על פי היתר הבניה שהוצא למבנה הסופרמרקט או על-פי היתר אחר כלשהו. דא עקא, המשיבה לא עמדה בנטל המוטל עליה ולא הביאה כל ביסוס לטענתה כי תנאי סעיף 11.1.1 לצו הארנונה מתקיימים בעניינה. באשר להיתר הבניה אף המשיבה עצמה, כאמור לעיל, אינה טוענת בבירור כי היתר הבניה שניתן לה מתייחס למחסן, אלא היא מנסה להטיל את הנטל לעניין זה על המבקש. משמצאנו כי הנטל האמור מוטל על המשיבה, אין מנוס מן המסקנה כי היא אינה עומדת בדרישה כי המחסן יהיה מאושר על-פי היתר בניה. המשיבה אף אינה עומדת בתנאי כי המחסן יהיה מאושר על-פי "היתר אחר". משמעות הדרישה המופיעה בצו הארנונה לאישור המחסן (או המרתף) על-פי היתר היא כי על אותו היתר להתייחס באופן פרטני למחסן. עצם העובדה כי ניתן למשיבה רישיון עסק, אף בהנחה כי תנאי לכך הוא שיהיה בעסק שטח אחסנה, אין בה כדי למלא דרישות סעיף 11.1.1 לצו הארנונה. זאת, משום שהמשיבה לא הביאה כל ראיה לכך שרישיון העסק שניתן לה מתייחס באופן קונקרטי למחסן נשוא המחלוקת בענייננו. יש לציין בהקשר זה, כי בניגוד לטענות המשיבה העלה המבקש בפני ועדת הערר את הטענה כי מחסנה של המשיבה אינו עומד בתנאים הקבועים בצו הארנונה לסיווג כ"מחסן". עוד יצוין, כי על פני הדברים נראה שתכלית הדרישה כי המחסן יאושר על-פי היתר הבניה או על-פי היתר אחר היא לקבוע רף מינימאלי כלשהו, שיהיה אובייקטיבי במידת האפשר, להכרה במחסן כיחידת שומה נפרדת לצרכי ארנונה. קביעת רף מינימאלי מעין זה מאפשרת לרשות המקומית להכיר בסיווג של חלק מנכס שיהיה שונה מהסיווג העיקרי, כאשר אותו חלק משרת ייעוד מוגדר ונפרד; וזאת מבלי לדרוש מהרשות המקומית לעקוב אחר השימושים שנעשים בחלקים שונים של נכס הומוגני בעיקרו - דרישה שבמקרים רבים אינה מעשית (ראו, ע"א 7975/98 אחוזת ראשונים רובינשטין שותפות רשומה נ' עיריית ראשון לציון (לא פורסם) (להלן: עניין אחוזת ראשונים), פיסקה 8 לפסק הדין). תכלית זו אף עולה בקנה אחד עם המבחנים שנקבעו בפסיקת בית משפט זה, כפי שיוסבר בהמשך, בכל הנוגע לפיצול הסיווג של נכס לצרכי ארנונה. המסקנה העולה מן המקובץ היא כי מחסן הסופרמרקט של המשיבה אינו עונה על התנאים הקבועים בצו הארנונה לכניסה תחת הסיווג של "מחסנים", ועל כן לא היה מקום להתערב בהחלטת המבקש לסווגו בסיווג של "רשתות שיווק", שחל על כל מבנה הסופרמרקט.

6. סיווג המחסן בחנות הסופרמרקט של המשיבה תחת הסיווג של "רשתות שיווק" ולא בסיווג נפרד של "מחסנים" מתיישב גם עם פסיקתו של בית משפט זה בעניין פיצול הסיווג של נכס לצרכי ארנונה. בפסיקתנו נקבע בעבר הכלל כי במתקן רב תכליתי, שניתן להפריד בין חלקיו השונים, ייעשה סיווג הנכס לצרכי ארנונה לפי השימוש והתכלית של כל חלק בנפרד (ראו, בג"ץ 764/88 דשנים וחומרים כימיים בע"מ נ' עיריית קרית אתא, פ"ד מו(1) 793, 816). בפסיקה מאוחרת יותר אימץ בית משפט זה את המבחנים שנקבעו בפסיקת בתי המשפט המחוזיים להכרעה בשאלה מתי תסווגנה יחידות שטח סמוכות תחת סיווגים נפרדים ומתי תסווגנה תחת סיווג אחד, על אף שבכל יחידת שטח מתנהלת פעילות אחרת. לעניין זה אומצו שני מבחנים, שאינם מהווים רשימה סגורה. המבחן האחד הוא בחינת קיומה של זיקה בין היחידות השונות, שאם היא קיימת אז יש לראות במתקן הרב התכליתי נכס אחד לצרכי סיווג הארנונה. המבחן האחר שאומץ הוא האם השימוש בחלק ספציפי של הנכס הכרחי למהות הארגון העיקרי בנכס ולמימוש תכליתו (ראו: עניין אחוזת ראשונים, פיסקה 9 לפסק הדין; בר"ם 1715/05 מגנזי נ' מנהל הארנונה של עיריית הרצליה (לא פורסם)). במקרה דנן שני המבחנים שצוינו תומכים במסקנה כי יש לסווג את מחסן הסופרמרקט של המשיבה תחת הסיווג של "רשתות שיווק" החל על מבנה הסופרמרקט ולא תחת הסיווג הנפרד של "מחסנים". בין המחסן לבין שאר חלקי הסופרמרקט קיימת זיקה משמעותית. המחסן מטבעו משרת את הסופרמרקט וקיומו הוא הכרחי למימוש תכליתו של הסופרמרקט. מכל מקום, קשה לראות במבנה הסופרמרקט, שהוא מבנה הומוגני בעיקרו המשרת תכלית מרכזית אחת, מתקן "רב תכליתי" (השוו לעניין סיווג מחסן המשמש חלק ממבנה מגורים, עע"ם 11641/04 סלע נ' מועצה אזורית גדרות (טרם פורסם), פיסקה 17 לפסק הדין).

7. לפיכך, המסקנה אליה הגענו היא כי סיווג מחסן הסופרמרקט של המשיבה תחת הסיווג של "רשתות שיווק" ולא תחת הסיווג של "מחסנים" עולה בקנה אחד הן עם צו הארנונה של עיריית טבריה והן עם פסיקתו של בית משפט זה. אשר על כן הערעור מתקבל, כך שהתוצאה היא שאין מקום להתערב בסיווג שקבע המבקש למחסן הסופרמרקט של המשיבה. המשיבה תישא בשכר טרחת עורך דין לטובת המבקש בסך של 20,000 ש"ח.


ה נ ש י א ה


השופט א' גרוניס:

אני מסכים.

ש ו פ ט

השופט ד' חשין:

אני מסכים.

ש ו פ ט


הוחלט כאמור בפסק דינה של הנשיאה ד' ביניש.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב רטרואקטיבי

 2. סיווג נכס ארנונה

 3. ארנונה על רפת

 4. ארנונה על הים

 5. ארנונה על מכבסות

 6. ארנונה על בית משפט

 7. מכון רישוי ארנונה

 8. הגבלת גובה ארנונה

 9. פטור מארנונה בטעות

 10. תביעה להחזר ארנונה

 11. חוב ארנונה של שוכר

 12. ארנונה על גג משותף

 13. סבירות תעריפי ארנונה

 14. צו הארנונה לשנת 1985

 15. גביית ארנונה מופרזת

 16. סיווג נכס בית מלאכה

 17. חוב ארנונה של המשכיר

 18. קונטיינרים - ארנונה

 19. חובות ארנונה של נפטר

 20. התיישנות החזר ארנונה

 21. פטור מארנונה לנכס ריק

 22. ערעור על השבת ארנונה

 23. ארנונה על מחזיק בנכס

 24. ביטול ארנונה על מחסן

 25. ארנונה על קווי תשתית

 26. ארנונה על מכונות משחק

 27. דיני ההקפאה בשנת 1985

 28. ארנונה על קאנטרי קלאב

 29. ארנונה - חברת מקורות

 30. אי תשלום חובות ארנונה

 31. ערעור מנהלי על ארנונה

 32. חיוב ארנונה קרקע תפוסה

 33. ארנונה על אדמה חקלאית

 34. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 35. פטור מארנונה ל"נכס ריק"

 36. ארנונה על מחסן בשכירות

 37. ארנונה לפי השימוש בנכס

 38. דחיית תביעת החזר ארנונה

 39. תשלום ארנונה ע"י הבעלים

 40. חוב ארנונה לעיריית אשדוד

 41. מכתב השגה למנהל הארנונה

 42. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 43. גבייה מנהלית חוב ארנונה

 44. ארנונה למפעלים בטחוניים

 45. עורך דין לענייני ארנונה

 46. ארנונה על מחסן תת קרקעי

 47. מתי מתחילים לשלם ארנונה

 48. התיישנות בתביעות ארנונה

 49. צו ארנונה מספרה תל אביב

 50. ארנונה על בית ספר מקצועי

 51. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 52. ארנונה על מבנים מוזנחים

 53. הנחה רטרואקטיבית ארנונה

 54. חוב ארנונה לחנות בקניון

 55. בקשה לעיכוב גביית ארנונה

 56. הנחה רטרואקטיבית בארנונה

 57. סמכות לשנות תעריף ארנונה

 58. עתירה לחייב תשלום ארנונה

 59. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 60. פיצוי על טעות בחיוב ארנונה

 61. הנחה בארנונה על בניין ריק

 62. חיוב רטרואקטיבי של ארנונה

 63. שינוי רטרואקטיבי של ארנונה

 64. ארנונה שיטת הצמדה לא חוקית

 65. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 66. טענת קיזוז כנגד חוב ארנונה

 67. הגבלת העלאת תעריפי הארנונה

 68. ערעור על ועדת ארנונה כללית

 69. תביעה בגין אי תשלום ארנונה

 70. נכס לא ראוי לשימוש - ארנונה

 71. שכירות לתקופה קצרה - ארנונה

 72. טופס בקשה לקבלת החזר ארנונה

 73. חוב ארנונה בגלל שינוי כתובת

 74. ערר החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 75. ערעור ארנונה - תעריף של עסקים

 76. ארנונה על מרתף בבניין משרדים

 77. תביעה לבית משפט בנושא ארנונה

 78. הסכם עם העירייה בנושא ארנונה

 79. שינוי סיווג מרתף מגורים למשרד

 80. אי תשלום ארנונה בתקופת שכירות

 81. בניין שרובו אינו מגורים ארנונה

 82. ארנונה על מגרש חניה במרכז מסחרי

 83. ארנונה על פעילות ללא מטרות רווח

 84. התנאים למתן פטור מארנונה בתי ספר

 85. עתירה נגד הגדלת שטח חיוב בארנונה

 86. פטור מארנונה דירות גדולות לנכים

 87. תשובה להשגה על ארנונה תוך 60 יום

 88. טעות חישוב גודל הנכס לצורכי ארנונה

 89. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 90. עיכוב סיום בניה כדי לא לשלם ארנונה

 91. שינוי גובה ארנונה רטרואקטיבי לחברה

 92. ארנונה על ''רחוב'' - פקודת העיריות

 93. שינוי הגדרת אזור מגורים לצרכי ארנונה

 94. חיוב בארנונה למרות אישור סילוק חובות

 95. ערעור ארנונה - ועדת ערר או בית המשפט

 96. גביית חוב ארנונה חלוט מבעל שליטה בחברה

 97. חיוב בארנונה בגין חלקה היחסי בשטח החניון

 98. פטור מארנונה לנכס ריק לתקופה של 6 חודשים

 99. תיקון לצו הארנונה משנת 2001 לגבי שטחי מחסנים

 100. תנאים להליכי גביית ארנונה כאשר החוב במחלוקת

 101. ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה

 102. עתירה בענין ארנונה חניון בנין מסחרי תל אביב

 103. בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק עיריית רמת גן

 104. טענת שינוי בצו ארנונה מבלי שניתן לכך אישור חריג

 105. עתירה בטענת חברת החשמל לאי חוקיות שדבקה בצווי ארנונה

 106. חובות ארנונה מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה

 107. עתירה לביטול דרישת תשלום ארנונה בהפעלת אולמות אירועים

 108. הנחה בארנונה בגובה 90% בהתאם לקריטריונים של משרד הפנים

 109. חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991

 110. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ''ג-1993

 111. טוענים כי הנתבע לא עמד בחובתו לבקש מהעירייה פטור מארנונה

 112. ערעור על שומת ארנונה בגין החזקה בנכס המשמש לאחסנה של ציוד

 113. עתירה כנגד הליכי גבייה מנהליים שנפתחו בגין חובות מים וארנונה

 114. ארנונה על שטח שאינו מסתיים במספר מ"ר שלם אלא ב-X.01 ועד X.99

 115. ריבית והפרשי ההצמדה על חוב ארנונה ששולם באיחור מתחילת שנת הכספים

 116. חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ"ח-1988

 117. חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש"ן-1990

 118. סיווג ארנונה מרפאות השיניים בת"א כבתי מלאכה ולא בסיווג הכללי והשיורי

 119. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עירית תל-אביב-יפו

 120. ארנונה תחת תת סיווג 911 שהגדרתו בצו הארנונה - בית אריזה וכן מבנה חקלאי

 121. ערעור מנהלי בעניין פטור מתשלום ארנונה לפי סעיף 3(ב) לפקודת מיסי העירייה

 122. הערכאה המוסמכת לדון בטענה של "אינני מחזיק", הינה ועדת הערר לענייני ארנונה

 123. תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות) (תיקון מס' 2), תשכ''ב-1962

 124. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000

 125. תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ''ו-1985

 126. צו הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (ארנונה כללית לשנת הכספים 1991), התשנ"א-1991

 127. תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954

 128. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון