תביעה להחזר מחצית תשלומי משכנתא

להלן פסק דין בנושא תביעה להחזר מחצית תשלומי משכנתא:

פסק דין

1.     הרקע העובדתי
     
בפני תביעה כספית להחזר מחצית תשלומי משכנתא, אשר רבצה על דירת המגורים של הצדדים.

     הצדדים, בני זוג אשר נישאו זל"ז כדמו"י ביום 7.12.77, נמצאים בהליכי פירוד מזה שנים מספר, (והתגרשו, ככל הנראה, לאחרונה ביום 13.7.00).

     דירת המגורים של בנה"ז נמכרה בהליך של כינוס נכסים לאחר שניתן צו לפירוק השיתוף בה ביום 13.3.97.

     בדיון שנערך ביום 11.4.00 הודיע ב"כ התובע על מחיקת שורות 3,5 בסע' 4 לכתב התביעה ועל מחיקת סע' 6 ו7- לכתב התביעה.
אתייחס רק לאותן טענות אשר לא נמחקו, ובגינן מבקש התובע סעד.

2.     טענות התובע

     כאמור, על דירת מגורי בנה"ז רבצה משכנתא.

     לטענת התובע, פעל בנק "משכן" - בעל המשכנתא למימוש הנכס, וכדי לא לאבד את הנכס לטובת הבנק, ובכך למנוע את מכירתו, פרע הוא את חוב המשכנתא לבדו, כדלקמן: -
1.     ביום 24.12.93 - שולם לבנק "משכן" סכום משוערך בסך 1,706.96 ש"ח (סע' 4,
שורה 1 לכתב התביעה).
ביום 27.2.94 - שולם לבנק "משכן" סכום משוערך בסך 1,695.93 ש"ח (סע' 4
שורה 2 לכתב התביעה).
(להלן: "החוב לבנק משכן").
     2.      ביום 3.6.96 - שולם להוצל"פ ת"א סכום משוערך בסך 65,253.02 ש"ח (סע' 4
שורה 4 לכתב התביעה).
ביום 17.9.96 - שולם להוצל"פ ת"א סכום משוערך בסך 3,670.52 ש"ח (סע' 4 שורה 6 לכתב התביעה).
(להלן: "החוב להוצל"פ).

התובע מבקש החזר מחצית התשלומים הנ"ל בסך - 36,163 ש"ח.

     בנוסף טוען התובע, כי בחודש יוני 1987 נטל הלוואה מבנק הפועלים, ועל כן מבקש החזר מחצית סכום ההלוואה בתוספת הריבית (ריבית שנתית בגובה 5%), כשהיא משוערכת מיום פירעון התשלום. סה"כ - 18,412 ש"ח (להלן: "החוב לבנק הפועלים).

3.     טענות הנתבעת

     לטענת הנתבעת, התביעה עניינה, למעשה, מימוש כספים והחזר חובות, וככזו היא מהווה פן אחד מתוך איזון משאבים בין הצדדים.
לטענתה, מאחר שעל הצדדים חל חוק יחסי ממון בין בני"ז, ומאחר שהצדדים טרם התגרשו, הרי שלא הגיע המועד לאיזון משאבים, ואין התובע זכאי לממש זכויותיו להחזר חובות מן הנתבעת. על כן מבקשת הנתבעת לדחות את התביעה.
(כתבי הטענות, הדיון והסיכומים הוגשו כולם לפני מועד הגירושין).

4.     השאלות השנויות במחלוקת

     שתיים הן השאלות השנויות במחלוקת בתביעה שבפניי: -

א.     שאלה עובדתית: - האם חבה הנתבעת בהחזר מחצית פירעון המשכנתא לבנק משכן, ובהחזר מחצית ההלוואה מבנק הפועלים.

ב.     שאלה משפטית: - מהו המועד לחיוב הנתבעת (באם תחוייב) - האם יום הגשת התביעה או שמא יום גירושי הצדדים, קרי: מועד איזון המשאבים.
במילים אחרות - האם החוב הוא חוב קנייני (ההולך בד בבד עם פירוק השיתוף), אשר ניתן לגבותו לפני מועד איזון המשאבים, או שמא החוב, כמוהו כהחזר חוב במסגרת איזון המשאבים (תביעה רכושית), אשר ניתן לגבותו רק עם הגיע המועד לאיזון משאבים, קרי, יום גירושי הצדדים.

5.     החוב לבנק משכן

     לטענת התובע, הוא שילם במזומן את התשלומים לבנק משכן, מחוץ למסגרת הוראת הקבע בבנק, לאחר שהבנק החזיר את החיוב, ולראיה צורפו המוצגים ת1/ (קבלה על סך 857.57 ש"ח) ו-ת2/ (קבלה על סך 888.59 ש"ח).

לטענת הנתבעת, הכספים לטובת בנק משכן שולמו מן החשבון המשותף של הצדדים, אשר היו שייכים במחציתם לנתבעת, ולפיכך לא זכאי התובע להשבת מחציתם.

אין מחלוקת, כי בחודש 8/93 עזבה הנתבעת את דירת המגורים, ויש לראות בחודש זה את מועד הקרע בין הצדדים.

התשלום בוצע בחודשים 24.12.93 ו27.2.94-, במזומן.

מאחר שהתובע ביצע את התשלום לאחר מועד הקרע בין בנה"ז, ומאחר שהתשלום בוצע בגין חוב משכנתא, אשר אין מחלוקת כי נלקחה ע"י שני בנה"ז, הרי שעל הנתבעת להחזיר לתובע את מחצית הסכום, קרי: 882 ש"ח.

לעניין מועד החיוב - בהחלטתי מיום 1.11.99 הבעתי את דעתי, לפיה תשלום משכנתא נובע מן השיתוף במקרקעין, ועל כן, כפי שניתן להורות על פירוק השיתוף במקרקעין בכל שלב בחיי הנישואין ועוד קודם לפקיעתם, כך גם לגבי המועד לחיוב בהחזר תשלום המשכנתא - ניתן לדון ולהכריע בעניין חיוב זה עוד בטרם פקעו הנישואין.

מילים אחרות, מאחר שהמשכנתא נשוא החוב נובעת מהשיתוף של בנה"ז בדירה, אשר נמכרה עקב פירוק השיתוף בה, ניתן לתבוע את התשלום עוד בטרם מועד איזון המשאבים.

6.     החוב להוצל"פ

     ביום 12.12.99, לאחר שהנתבעת הכירה בחובתה להשתתף במחצית הסכום המשוערך בגובה 65,253 ש"ח כפי שמופיע בסע' 4 שורה 4 לכתב התביעה, ניתן פס"ד חלקי (פסיקתא) המחייב את הנתבעת בסכום זה, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה, ובסה"כ - 32,952.5 ש"ח.
     על כן מתייתר הדיון בחוב זה.

     לעניין הסכום המשוערך בגובה 3,670.52 ש"ח, כפי שמופיע בסע' 4 שורה 6 לכתב התביעה, הנתבעת הודתה כי התובע זכאי למחציתו (ר' עמ' 5 לפרוטוקול) , ועל כן אין מחלוקת עובדתית לעניין החיוב בסכום זה.

יחד עם זאת טוענת הנתבעת, כי יש להסדיר את התשלום במסגרת איזון המשאבים הכולל בין בנה"ז, אשר יחול עם גירושיהם.

     החוב להוצל"פ נוצר עקב אי תשלום המשכנתא לבנק במועד, והרציונל האמור לעיל, בנוגע להחזר תשלום המשכנתא אף לפני מועד איזון המשאבים , חל גם לעניין זה.

7.     החוב לבנק הפועלים

     התובע טוען, כי לקח הלוואה מבנק הפועלים, במסגרת עבודתו בחברת החשמל, בגובה 11,000 ש"ח. סכום החזר ההלוואה נכון ליום הגשת התביעה עמד על סך 36,825 ש"ח. התובע טוען, כי זכאי הוא להשבת מחצית הסכום, סה"כ - 18,412 ש"ח.

     התובע בעדותו טען: -
"ש. ת4/ בקשה להלוואה - הבקשה נעשתה דרך בנק הפועלים ודרך
החשבון המשותף?
ת. היא נעשתה דרך בנק הפועלים, אך לא דרך החשבון המשותף
הועבר כסף מהחשבון לחשבון המשותף.
ש. ביקשת הלוואה וההלוואה נכנסה לחשבון המשותף.
ת. נכון.
ש. טענת - שחברת החשמל ערבה להלוואה?
ת. כתוב.
ש. כתוב שאתה עובד בחברת החשמל?
ת. יש מסמך שחברת החשמל ערבה לכך.
ש. יש לך מסמך פה על כך?
ת. גם לי יש מסמך וגם לך יש מסמך, אך לא פה.
ש. מאיזה חשבון בנק שולמו התשלומים המשותפים של ההלוואה?
ת. שולמו מתלושי המשכורת.
ש. לאן.
ת. ירד לי מתלוש המשכורת, והחברה העבירה לבנק.

     בכתב התביעה טען התובע, כי ההלוואה נלקחה לצרכי שיפוץ דירת המגורים המשותפת. ברם, בסיכומיו, וכן בעדותו (ר' עמ' 2 לפרוטוקול) טען, כי ההלוואה נלקחה למימון רכישת קרון מגורים לחצר בית, אותו רכשו הצדדים כשהוא תפוס ע"י המוכר, ואשר הייתה להם התחייבות כלפיו כי יתאפשר לו לחיות בו כל ימי חייו.

     לטענת הנתבעת, התובע לא הוכיח כי ההלוואה נבעה מהשיתוף במקרקעין. לכל היותר, טוענת הנתבעת, מדובר בכספים אשר שמשו את הצדדים בחייהם המשותפים ונוכו זה מכבר מחשבונם המשותף (ר' סע' ו 1. לסיכומי הנתבעת).

     בין אם ההלוואה הנדונה נלקחה לצרכי מימון קרון המגורים, ובין אם נועדה לשמש למטרות אחרות של בנה"ז בחייהם המשותפים, כל עוד אין זיקה בינה לבין פירוק השיתוף בדירת המגורים, אין מקום לדון בה בשלב זה, אלא רק במסגרת איזון המשאבים הכולל בין בנה"ז לאחר פקיעת הנישואין, ובמסגרת תביעה שתוגש.

8.     על יסוד האמור לעיל אני קובעת כדלקמן: -
א.     הנתבעת תשלם לתובע, בגין החוב לבנק משכן, סך 882 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
ב.     הנתבעת תשלם לתובע, בגין החוב להוצל"פ, סך 1,835 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
ג.     התביעה לתשלום החזר מחצית החוב לבנק הפועלים נדחית עד לאחר מועד פקיעת הנישואין.
ד.     כל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תגמולי ביטוח משכנתא

 2. עיכוב בגרירת משכנתא

 3. ביצוע משכנתא בשטחים

 4. תביעה לביטול משכנתא

 5. הקלה על פרעון משכנתא

 6. ערעור על מימוש משכנתא

 7. ביטול חתימה על משכנתא

 8. אימות חתימה שטר משכנתא

 9. סילוק משכנתא עקב פטירה

 10. שחרור משכנתא לטובת הבנק

 11. אי עמידה בתשלומי משכנתא

 12. תניית שיפוט בשטר משכנתא

 13. החלפת חברת ביטוח משכנתא

 14. ריבית גבוהה מדי במשכנתא

 15. נתבע שלא גרר את המשכנתא

 16. בקשה לביטול מימוש משכנתא

 17. טענת פרעתי במימוש משכנתא

 18. קיזוז חוב משכנתא ממזונות

 19. משכנתא כחלק מתשלום מזונות

 20. צו מניעה זמני מימוש משכנתא

 21. ביטול משכנתא של אישה קשישה

 22. אגרת הוצאה לפועל של משכנתא

 23. תביעת רשלנות - פרעון משכנתא

 24. חתימה על משכנתא עקב אי הבנה

 25. תביעה לרישום משכנתא על דירה

 26. הגנה על נוטלי משכנתאות לדיור

 27. הקבלן פשט רגל - מה עם המשכנתא

 28. פיצוי מוסכם על אי סילוק משכנתא

 29. פסק דין הצהרתי – ביטול משכנתא

 30. רשלנות בנק בהליכי מימוש משכנתא

 31. צירוף צד ג' להליך מימוש משכנתא

 32. נושה מובטח במשכנתא - חוב לעיריה

 33. תביעה להחזר מחצית תשלומי משכנתא

 34. חוק ערבות למשכנתאות, תשי"ב-1952

 35. הצעת חוק הגנה על נוטלי משכנתאות

 36. תקנות ערבות למשכנתאות, תשט''ו-1955

 37. אגרת הוצאה לפועל חוב משכנתא בפיגור

 38. הסכם שמטרתו למחזר הלוואת משכנתא קיימת

 39. תביעת בנק לאומי למשכנתאות נגד ערבים

 40. עיכוב מימוש משכנתא עד להחלטה בערעור

 41. הצעת חוק משכנתאות לזכאי משרד השיכון

 42. חוסר מודעות למהות התחייבות והשלכותיה

 43. אי עמידה בהסדר תשלומים - מימוש משכנתא

 44. פיצוי בשווי התמורה ממכירת דירה במשכנתא

 45. סיכול אפשרות לקבלת משכנתא בעסקת מכר דירה

 46. פקודת חוק המשכנתא (חברות מאושרות), 1940

 47. נקודות זיכוי למשכנתאות בגין לימודים אקדמיים

 48. סיוע בתשלום משכנתא לוותיקי מלחמת העולם השניה

 49. ויתור על יתרת החוב לאחר מכירת דירה - מימוש משכנתא

 50. היום שבו נולדה התביעה מקום בו מדובר בחוב מובטח במשכנתא או במשכון

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון