צוואה לא מקורית

על המבקש להגיש העתק צוואה לטעון ולהוכיח את אי יכולתו להגיש את המקור. כאשר טוען אותו אדם כי יש בידו רק צילום והוא אינו יודע היכן המקור או שהוא אומר שהמקור נמצא אצל אחר ולא מצליח להוכיח זאת הרי לא ניתן לקבל את בקשתו.

סעיף 68(ב) לחוק הירושה תשכ"ה 1965 קובע כי צוואה, למעט צוואה בעל-פה, טעונה הוכחה בהגשת המקור; הוכח שהמקור נשמד בדרך או בנסיבות שאין בהן כדי לבטל את הצוואה, או שאי אפשר להגיש את המקור, רשאי בית המשפט להתיר הוכחת הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר.

הקושי העיקרי אשר נתקל בו בית המשפט כשהוא מתבקש לקיים צוואה, אשר אינה מונחת לפניו במקורה, הוא קושי הוכחת תכנה של הצוואה; על-פי רוב לא יהא זה מן הדברים הקלים לקבוע תכנה של צוואה פלונית על-פי עדויות שבעל-פה, אם הדברים אמורים לעניין הוכחת צוואה שנעשתה בעל-פה, כגון צוואת שכיב-מרע, לא שכן אמורים הם לגבי צוואה שנעשתה בכתב, ואשר העדים יכולים להעיד עליה רק את אשר זוכרים ממה שקראו בה אי-פעם או ממה שהמצווה סיפר להם בחייו על אודותיה.

להלן החלטה בנושא צוואה לא מקורית:

החלטה

1.     המנוחה ע. ל. ז"ל נפטרה ביום 18/10/00 והותירה צוואה מיום 24/1/99 שקויימה בצו של הרשמת לענייני ירושה מיום 6/12/00. באות צו מונה עו"ד ניסים שרעבי מקרית ים כמנהל עזבונה של המנוחה בהתאם להוראה מפורשת בצוואה.

2.     בתובענה הראשונה שנמצאת בפני ביהמ"ש, תיק עזבונות 1580/01 ביקש מנהל העזבון הוראות מביהמ"ש לפי סעיף 83 לחוק הירושה, ליתן צו שיאפשר לו לקבל את מפתחות הכספת כדי לפתוח אותה או כדי לפרוץ אותה וכן לקבל לידיו את מפתחות הדירות של המנוחה כדי לפתוח אותן או לפרוץ אותן והכל כדי למלא את תפקידו כמנהל העזבון בצורה הטובה ביותר.

3.     בתאריך 2/5/01 הגישה המבקשת בקשה לביטול צו קיום הצוואה הנ"ל בטענה שקיימת צוואה מאוחרת יותר מיום 14/2/00 אשר לפיה גם המבקשת היא זוכה בנוסף למשיבות, שהן הזוכות הבלעדיות לפי הצוואה שקויימה. (תיק עזבונות 1581/01)

4.     בתאריך 15/5/01 הגישה המבקשת בקשה להורות לעו"ד גדיאל דונר למסור לביהמ"ש את הצוואה מיום 14/2/00 במקור ואת תעודת הפטירה של המנוחה, מסמכים שהיו אמורים להיות בידיו.
     עו"ד דונר הגיש לביהמ"ש בהתאם לצו שניתן העתק של הצוואה ולא המקור וטען שהמקור אינו בידיו.
     המשיבות מתנגדות באופן נחרץ לצוואה מיום 14/2/00 בטענות שהיא פגומה מבחינה צורנית ושהמבקשת השיגה את המסמך בתחבולה, בתרמית בתוך הפעלת השפעה בלתי הוגנת על המנוחה.

5.     בתאריך 28/8/01 נחקרה המבקשת על תצהירה ובתאריך 11/9/01 נחקר עו"ד אברהם תלמי שאותה צוואה נחתמה כביכול בפניו. עו"ד תלמי הדגיש כי רק אישר כנוטריון את חתימת המנוחה, לאחר שהצוואה הוצגה לו כבר כמסמך חתום. הוא לא ערך את הצוואה ולא עשה את המסמך כצוואה בפני נוטריון.
     
6.     בדיון שהתקיים ביום 17/2/02 הודיע ב"כ המבקשת כי כאשר נפתחה הכספת לא נמצאה שם צוואה והוא ביקש לאפשר לו לפתוח תיק של בקשה של צו קיום צוואה באמצעות הצגת העתק בלבד.
     ב"כ המשיבות חזר על טענת הזיוף והתנגד להוכחת הצוואה באמצעות העתק וניתנה הוראה על הגשת טיעון כתוב.

7.     תמצית טענות ב"כ המשיבים:
א.     הוכח באופן חד-משמעי מן העדויות ששמע ביהמ"ש כי אין בנמצא מקור של הצוואה הנטענת מיום 14/2/00.
ב.     המנוחה לא חתמה בפני הנוטריון, עו"ד תלמי על המסמך ואסור היה לנוטריון לאשר את חתימתה על המסמך.
ג.     הטענה שהמקור נמסר לעו"ד דונר אינה נכונה.
ד.     מבוקש לדחות את הבקשה ולקבוע כי הצוואה מיום 24/1/99 היא צוואתה התקיפה של המנוחה.

8.     ב"כ המבקשת הגיש תגובה ובה הוא מבקש להתעלם מסיכומי ב"כ המשיבות בשל האיחור של הגשתם. עוד נכתב בתגובה כי טענת "הזיוף המתוחכם" נזנחה ויש חשש שהמקור של הצוואה הוא הועלם על ידי המשיבות.
     לטענתו, יש לקבל את עדותו של עו"ד תלמי ולקבוע שאישור חתימת המנוחה בפניו יש בו כדי לקבל את העתק הצוואה במקום המקור.

9.     סעיף 68(ב) לחוק הירושה תשכ"ה1965- קובע:

     "צוואה, למעט צוואה בעל-פה, טעונה הוכחה בהגשת המקור; הוכח שהמקור נשמד בדרך או בנסיבות שאין בהן כדי לבטל את הצוואה, או שאי אפשר להגיש את המקור, רשאי בית המשפט להתיר הוכחת הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר".

בתי המשפט פירשו סעיף זה תוך הסתמכות על פסיקה אנגלית למרות ההתנתקות הפורמאלית מן הזיקה למשפט האנגלי כבר עם חקיקתו של חוק הירושה.
בע"א 178/65 בן-טובים נ' דווייק, פ"ד כ (1), 113 נפסק מפי כב' השופט ח. כהן:

"הקושי העיקרי אשר נתקל בו בית המשפט כשהוא מתבקש לקיים צוואה, אשר אינה מונחת לפניו במקורה, הוא קושי הוכחת תכנה של הצוואה; על-פי רוב לא יהא זה מן הדברים הקלים לקבוע תכנה של צוואה פלונית על-פי עדויות שבעל-פה, אם הדברים אמורים לעניין הוכחת צוואה שנעשתה בעל-פה, כגון צוואת שכיב-מרע, לא שכן אמורים הם לגבי צוואה שנעשתה בכתב, ואשר העדים יכולים להעיד עליה רק את אשר זוכרים ממה שקראו בה אי-פעם או ממה שהמצווה סיפר להם בחייו על אודותיה."

10.     בע"א 483/80 יורשי רוזנפלד נ' קלפנר, פ"ד לז (3), 552 נפסק מפי כב' השופטת בן-פורת כי על המבקש להגיש העתק לטעון ולהוכיח את אי יכולתו להגיש את המקור. כאשר טוען אותו אדם כי יש בידו רק צילום והוא אינו יודע היכן המקור או שהוא אומר שהמקור נמצא אצל אחר ולא מצליח להוכיח זאת הרי לא ניתן לקבל את בקשתו.

     סכסוך זה הגיע פעם נוספת לביהמ"ש העליון בע"א 551/85 קלפנר נ' ד"ר בניאל ואח', דינים-עליון, כרך ה', 208 ושם נכתב כי:

"בדיני צוואות קיים כלל הקובע חזקה שבעובדה שאם צוואה אמורה להימצא בחזקתו של המנוח ולא נמצאה שם, יש להניח שהמנוח השמיד אותה."

אדם המבקש לסתור חזקה זו צריך להביא את הנתונים העובדתיים בפני ביהמ"ש.
ראה גם ספרו של פרופ' שילה, פירוש לחוק הירושה, כרך א עמ' 339.

11.     יישום ההלכה הפסוקה על העובדות של מקרה זה מביאות אותי אל המסקנה כי המבקשת לא הצליחה להרים את הנטל המוטל על כתפיה לסתור את החזקה כי מקור הצוואה הושמד על-ידי המנוחה והטענות שניטענו בבקשתה להמצאת ההעתק של הצוואה במקום המקור לצורך הוכחתה.
     גם הבדיקה בכספת לא הועילה למבקשת וכך גם ההליכים שננקטו נגד עו"ד דונר.
     לא ניתן לייחס למעשיו של עו"ד תלמי שהעיד בביהמ"ש כמעשה של אישור צוואה נוטריוני. עו"ד תלמי אימת כנראה את חתימתה של המנוחה, אך לא עשה זאת כדין ולכן אין בדבריו כדי לסייע למבקשת.
     עדותה של המבקשת בעניינים הטעונים הוכחה גם היא לא מסייעת לה ואינה תואמת את העובדות שהתבררו מן המסמכים ומעודותו של עו"ד תלמי.

12.     לאור כל האמור לעיל, נדחית הבקשה של המבקשת שהוגשה בבש"א 3320/01 ודחיית בקשה זו מביאה גם לדחיית הבקשה העיקרית שהוגשה בתיק עז 1581/01 לביטול צו קיום הצוואה.
     באשר לבקשתו של מנהל העזבון, עו"ד שרעבי לקבל את מפתחות הדירות השייכות לעיזבון לא היתה כל התייחסות לסיכומים מטעם עו"ד נסאר ולכן הבקשה מיום 13/2/01 מתקבלת.

אין צו להוצאות משפט.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוש צוואה

 2. פרשנות צוואה

 3. צוואה לא מקורית

 4. השלמת חסר בצוואה

 5. התנגדות אח לצוואה

 6. ביטול צוואה הדדית

 7. שינוי צוואה הדדית

 8. צוואה משותפת הדדית

 9. תיקון פגמים בצוואה

 10. צוואה אצל עורך דין

 11. צוואה בפני נוטריון

 12. צוואה בכתב יד דוגמא

 13. מומחה לכתב יד צוואה

 14. צוואה בעל פה מאוחרת

 15. השתתפות בעריכת צוואה

 16. המחאת זכויות בצוואה

 17. שינוי יורשים בצוואה

 18. צוואה בכתב יד ללא חתימה

 19. השפעה בלתי הוגנת צוואה

 20. צוואה מול ירושה על פי דין

 21. מעורבות יורש בעריכת צוואה

 22. צוואה ללא חתימה וללא תאריך

 23. פרשנות כוונת המוריש בצוואה

 24. העדר צלילות דעת בחתימת צוואה

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון