צו הגנה של חותן נגד החתן

להלן החלטה בנושא צו הגנה של חותן נגד החתן:

החלטה

1.     ס' 2 ו - 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991, (להלן: "החוק"), מקנה את הסמכות לביהמ"ש לענייני משפחה (ר' הגדרת בית משפט בס' 1 לחוק), ליתן צו הגנה האוסר על אדם לעשות את כל המפורט בס' 2 לחוק, או מקצת מהמפורט שם, אם ראה כי באותו אדם נתקיים איזה מהאמור בס' 3 לחוק.

2.     את הבקשה לצו הגנה יכול להגיש כנגד אותו אדם, בן משפחה שלו, כהגדרת מונח זה בס' 1 לחוק.

3.     ללמדך, שסמכות ביהמ"ש קמה מקום ומתקיים יחס משפחתי בין האדם ובין המבקש כאשר המבקש הוא שצריך לענות על הגדרת בן משפחה של האדם כנגדו מבוקש הצו.

4.     המבקש שבפני, הוא בן המשפחה, הינו בעלה של בתו של האדם נגדו מבוקש הצו כלומר,המבקש הינו החתן של אותו האדם.
5.     מהגדרת "בן משפחה" בס' 1 לחוק, לא מתקיים היחס הנדרש בין השניים כלומר המבקש, החתן, אינו בן משפחתו של האדם נגדו מבוקש הצו - הוא אינו בן זוגו, אינו הורה שלו או בן זוג של הורה שלו ..... וכו' - הוא רק חתן שלו, ובהגדרת בן משפחה לא מופיע קשר משפחתי שכזה.

6.     א.     המוזר הוא, שבמצב הפוך בו החם היה מגיש את הבקשה כנגד חתנו, היה
מתקיים היחס הדרוש המכניס את הבקשה לגדר סמכותו של ביהמ"ש שכן במקרה זה, האדם נגדו מבוקש הצו, פוגע בחמיו, שהוא הורה של בן זוגו וככזה, עונה הוא על הגדרת בן משפחה על פי ס' 1 לחוק.

     ב.     מן הראוי לציין שיחס הפוך המקנה סמכות ל"שני הכיוונים" יש לנו בכל
הנוגע "לדוד או דודה" - "אחיין או אחיינית" כך שכל אחד מאלה יכול לבקש צו הגנה כנגד האחר - הדוד או הדודה נגד האחיין או האחיינית וההיפך האחיין או האחיינית נגד הדוד או הדודה. יחס כזה קיים גם בין "הורה או בן זוגו של הורה - "צאצא או צאצא של בן זוג". קשר משפחתי שכזה הינו קשר משפחתי מאונך הפועל לשני הכוונים. קיים גם קשר משפחתי מקביל הפועל לשני הכיוונים כמו בן זוג (בעל ואשה), אח ואחות, דוד ודודה, גיס וגיסה, דבר זה מלמד אותנו שכוונת המחוקק אמנם היתה שלא להרחיב יתר על המידה בהגדרת "בן משפחה" אבל, אם ניתנה האפשרות לסב לבקש צו נגד הנכד הכיצד יתכן שזה לא יפעל בכיוון ההפוך כך שגם הנכד יוכל לקבל צו נגד הסב או הסבתא - דבר שהוא אינו אפשרי לאור המצב דהיום.
מן הראוי שהמחוקק יתערב בענין זה ויתקן את המצב.


7.     א.     העולה מהמקובץ הוא שאין ביהמ"ש מוסמך להזקק להליך שבפניו משום
שהמבקש/המוגן אינו בן משפחה כהגדרת מונח זה בס' 1 לחוק, של האדם שנגדו מבוקש הצו.

ב.     על מנת לתקן מצב דברים זה מן הראוי שבהגדרת "בן משפחה" שבס' 1 לחוק
יהיה גם "חתן או כלה".

8.     מהעובדות שהועלו בפני נראה שההליך המתאים בו על התובע לנקוט הינו הליך של סילוק יד ולא הליך לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991. עד לנקיטת הליך זה מן הראוי שהמשטרה תסייע לתובע למניעת האלימות לה הוא טוען והמופעלת כלפיו ע"י חמיו, אשר "התנחל" בדירה כדבריו, שכן לאור הוראות החוק קצרה ידו של בימ"ש זה מלהושיע.

9.     התובענה נדחית אם כן ללא צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הגנה חלקי

 2. ביטול צו הגנה

 3. צו הגנה נגד הבעל

 4. תביעה למתן צו הגנה

 5. הגבלת היקף צו הגנה

 6. דחיית בקשה לצו הגנה

 7. תביעה למתן לצו הגנה

 8. הארכת צו הגנה בהסכמה

 9. צו הגנה של אם כנגד בנה

 10. צו הגנה של חותן נגד החתן

 11. צו הגנת הדייר (הקמת בתי-דין לשכירות), תשי"ד-1954

 12. צו הגנה על מעגלים משולבים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 13. צו ההגנה (כספים) (העברת זכות למטבע-חוץ), תשכ"ג-1963

 14. צו ההגנה (שעת-חירום) (הגשת ספרים לביקורת מוקדמת ואיסור פרסום), תשל"ב-1971

 15. צו ההגנה (שעת חירום) (איסור משלוח, מסירה והובלה של דבר הפוגע בבטחון המדינה) (מס' 2), התשנ"א-1991

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון