עיכוב פירוק שיתוף בין בני זוג

להלן פסק דין בנושא בקשת עיכוב פירוק שיתוף בין בני זוג:

פסק דין (חלקי)

1.     התובעת הגישה, בין שאר התביעות שהגישה נגד בעלה, גם תביעה לפירוק שיתוף בדירת מגורים אשר זכויות הבעלות בה רשומות על שם שניהם בחלקים שווים בפנקס הבתים המשותפים.
     הדירה נמצאת ברח' חיים הזז 9 הרצליה ורשומה כחלקה 729/1 בגוש 6546 בפנקס הבתים המשותפים (להלן: הדירה).

2.     ב"כ הנתבע הסכים לפירוק השיתוף, אך ביקש לדחות זאת עד סידור הגט או עד שבית המשפט יתן פסק דין בתביעתו של הבעל לגבי זכויותיו בדירת האשה ברמת-גן.

3.     עפ"י סעיף 37 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, זכותו של כל שותף לדרוש את פירוק השיתוף בכל עת.
     השופט מ. חשין קבע ברע"א 1017/97 (רידלביץ נ' מודעי, דינים עליון, עמ' 7:

     "עקרון - העל הוא, שכל שותף במקרקעין משותפים יכול ורשאי להביא, לרצונו, לפירוק השיתוף: "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף" (סעיף 37 (א) לחוק)".

פרופ' י. ויסמן כותב בספרו כי:

     "היכולת לתבוע את פירוק השיתוף היא זכות יסוד הנתונה לכל שותף, ללא צורך בהסכמת מי מבין הבעלים המשותפים האחרים" (ר' ויסמן, דיני קנין (בעלות ושיתוף), עמ' 227).

4.     סה"נ ח. פורת קבע בעע"מ 25/97 פלוני נ' פלונית, כי "אין שום קשר בין פירוק השיתוף לבין איזון המשאבים וראיה לכך שלצרכי פירוק השיתוף לא דנים בחלקם של הצדדים בהשקעות, כאשר הנכס רשום בחלקים שווים על שם שני בני הזוג ע"א 67/88 דקר נ' דקר פ"ד מג (1) 122, בעמ' 128 - 126)".

5.     לצדדים בת קטינה בת 15 וחצי.
     הנתבע טוען שהאשה עשירה ולפיכך אין ספק שהיא תוכל לספק לעצמה ולבתה מדור כך שדרישת סעיף 40 א' לחוק המקרקעין באה על סיפוקה, וכן יוכל אף הנתבע לעשות אם הדירה תימכר והוא יקבל את מחצית שוויה, במידה ויקבע כי הקטינה תהיה במשמורתו (הואיל ולפי הערכה משוערת שווי הדירה הוא כ- 300,000 דולר, כך שלרשות הנתבע יעמוד סכום של כ- 150,000 דולר שיספיק לו לרכוש או לשכור דירה).

6.     יתר על כן, הנתבע עצמו הגיש בשנת 1991, בשעה ששלושת ילדי הצדדים היו קטינים, תביעה לפירוק השיתוף בדירה הנוכחית. חובת תום הלב מחייבת לתת נפקות לתביעתו הנ"ל ולקבוע כי התנגדותו כיום לפירוק השיתוף בדירה נגועה בחוסר תום לב.

7.     אני מסכים עם עמדתו של ב"כ התובעת, כי פירוק השיתוף בדירה יפתור חלק ניכר מהבעיות של בני הזוג, הממשיכים לגור תחת קורת גג אחת תוך נתק ביניהם.
     סביר להניח כי מצב זה אף משפיע לרעה על הקטינה.

8.     בטענות ההגנה של הנתבע ובסיכומיו אין כל ממש על מנת לעכב את פירוק השיתוף בדירה.

9.     לפיכך אני מורה על פירוק השיתוף בדירה.

10.     הדירה תימכר עפ"י ערכה ממוכר מרצון לקונה מרצון, כשהיא פנויה מזכויות הצדדים ומזכויות צד ג' כלשהו.

11.     מהתמורה שתתקבל מהמכירה ישולמו ההוצאות ושכ"ט הכונסים והיתרה תחולק בין הצדדים בחלקים שווים.

12.     אני ממנה את עוה"ד מ. טיטונוביץ וי. שלזינגר ככונסי נכסים למכירת הדירה ולביצוע הוראות סעיפים 10, 11 דלעיל.

13.     על כונסי הנכסים יחולו, בהתאמה, הוראות סעיפים 54 (א) - (ג), 58 (א) ו- 60 (א), (ב), (ג) לחוק ההוצל"פ, כאשר במקום המילים "ראש ההוצאות לפועל" יבואו המילים "בית המשפט לענייני משפחה".

14.     כונסי הנכסים יפעלו כאמור בתקנה 258 טו לתסד"א.

15.     כונסי הנכסים יגישו בקשה למתן הוראות לגבי כל שלב מהותי בפעולתם.

16.     כונסי הנכסים ימסרו דו"ח מדי 30 יום, על פעולותיהם.

17.     על כונסי הנכסים להעביר העתק מכל דו"ח ובקשה לצדדים עצמם.

18.     הכונסים יגישו ביחד עם הסכם המכר, הודעה כי בהסכם המכר אין הוראות הסותרות את ההסכם שנעשה בין הצדדים ושבקשר לביצועו הם מונו ככונסי נכסים.

19.     הכונסים לא יקבלו מכל אדם טובת הנאה או הבטחה לטובת הנאה בקשר לנשוא הכינוס ולתפקידם ככונסים אלא באישור בית המשפט .

20.     במידה ויתהווה מצב של ניגוד אינטרסים בין תפקידו של מי מהכונסים ככונס לבין תפקידו כמייצג את אחד הצדדים - ישוחרר אותו כונס מתפקידו כונס.

21.     בתום פעולתם, יגישו הכונסים דו"ח כספי ודו"ח מסכם על פעולותיהם, בקשה לקביעת שכר טירחתם (כאמור בתקנה 258 טז לתסד"א) ויבקשו לבטל את מנויים כונסי נכסים.

22.     הכרעה זאת ניתנה כ'פסק דין חלקי' ולא כ'החלטה', הואיל ואני סבור שיש לאפשר לנתבע לערער בזכות על התוצאה.
     ההלכה שקבעה כי הכרעה לפירוק שיתוף היא בגדר החלטה אחרת מביאה לתוצאה שהדעת אינה יכולה לסבול, לפיה רק כאשר הדירה תימכר ותועבר לקונה, ינתן פסק דין (דבר שבדרך כלל אף לא נעשה) ורק אז יוכל הנתבע לערער בזכות.
     נראה כי לא ניתנה הדעת לתוצאה של זכייה בערעור בשלב כזה; התוצאה של זכייה תהיה שהמכירה תבוטל ועל הקונה יהיה להחזיר את הדירה לצדדים וכמובן הוא יגיש תביעה לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו עקב כך.
     בעוד, שמתן זכות ערעור לאלתר תאפשר לעכב את המכירה, כך שקונה צד ג' לא יפגע מכך.
     יש גם להניח כי עצם הגשת הערעור תרתיע קונים פוטנציאליים להציע הצעות ובכך ימנע הנזק שעלול להגרם להם.
     בין השיקולים יש להביא בחשבון גם את טירחת הכונסים שתהיה לשווא, אם המכירה תבוטל בעקבות זכיית הנתבע בערעור וכמובן את שכר טירחתם שעל הצדדים יהיה לשאת בה בכל מקרה.

23.     הנתבע ישלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך 3,500 ש"ח ועוד מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק שיתוף במגרש

 2. פירוק שיתוף במושע

 3. פירוק שיתוף בין אחים

 4. פירוק שיתוף במקרקעין

 5. הפרת הסכם פירוק שיתוף

 6. פירוק שיתוף חלוקה בעין

 7. פירוק שיתוף בבית משותף

 8. אפשרות פירוק שיתוף בעין

 9. פירוק שיתוף בבית מגורים

 10. תביעת הבעל לפירוק שיתוף

 11. פירוק שיתוף בין בני זוג

 12. פירוק שיתוף דיירות מוגנת

 13. פירוק שיתוף בדירת מגורים

 14. תביעה לפירוק שיתוף בחלקה

 15. תשלומי איזון בפירוק שיתוף

 16. פירוק שיתוף בדירה בארה''ב

 17. תביעת פירוק שיתוף נגד הורה

 18. דוגמת כתב תביעה לפירוק שיתוף

 19. פירוק שתוף - רעיון האפקטיביות

 20. מדור חלופי במסגרת פירוק שיתוף

 21. עיכוב פירוק שיתוף בין בני זוג

 22. תביעת הבעל לפירוק שיתוף בדירה

 23. פירוק שיתוף בדירה עם צו עיקול

 24. פירוק שיתוף או רישום בית משותף

 25. ערעור על פירוק שיתוף ע''י מכירה

 26. פירוק שיתוף בדירת מגורים של אחים

 27. פירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

 28. מחיקת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 29. פירוק שיתוף על ידי עסקת קומבינציה

 30. פיצול חלקה לשתי יחידות רישום נפרדות

 31. החזר השקעה במקרקעין לאחר פירוק שיתוף

 32. פירוק שיתוף בין בני זוג - שיקולי צדק

 33. פירוק שיתוף בין בני זוג - סמכות שיפוט

 34. פירוק שיתוף במקרקעין מכירה בהוצאה לפועל

 35. פירוק שיתוף בין בני זוג ללא ייצוג עורך דין

 36. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין מכוח סעיף 42 לחוק המקרקעין

 37. עיכוב תביעת פירוק שיתוף במקרקעין והוכחת חתימה על הסכם שיתוף

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון