סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

להלן החלטה בנושא סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות:

החלטה

1.     הצדדים עשו ביניהם הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין ביום 9.9.99.

2.     ביום 28.6.99 ניתנה החלטה לפיה המבקש חוייב במזונות זמניים למשיבה ולבנם הקטין.

3.     המבקש טוען שהמשיבה מסרבת להתגרש, רק כדי להמשיך ולקבל מזונות.

4.     למשיבה, בתגובתה, אין כל נימוק ענייני מדוע היא איננה מכבדת את ההסכם ואינה מתגרשת בהסכמה.

5.     הסכם הגירושין אינו מתייחס למזונות האשה, אולם משניתן לו תוקף של פסק דין משתמע מכך, כי תביעת המזונות של האשה הסתיימה.
     יתר על כן, ההסכם כולל התייחסות מפורשת למזונות הקטין ונקבע כי מזונות הקטין יקבעו ע"י בית המשפט עפ"י סעיף 79 א (א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) (סעיף 4) כמו כן נקבע בסעיף 8 להסכם, כי "פרט לאמור בהסכם זה אין לצדדים תביעות או טענות אחד כלפי משנהו, לרבות זכויות של הבעל במקום עבודתו".
     מכאן שניתן לקרוא לתוך ההסכם תנאי מכללא, לפיו החיוב במזונות האשה יפסק ביום סידור הגט. על תנאי מכללא זה ניתן ללמוד מדברי ב"כ האשה כדלהלן:
          
          "עד הגירושין מגיע לאשה מזונות" (ר' עמ' 2 ש' 10).

     ב"כ הצדדים הודיעו לבית המשפט:

     "הצדדים מסכימים להתגרש. אין להם רכוש. אין להם טענות אחד כלפי משנהו למעט הסכמה שהוא ישלם מזונות האישה עד הגירושין וכן ישלם מזונות הילד לפי מה שבית המשפט יפסוק".
(ר' עמ' 1 ש' 15-12).

הדברים נאמרו עובר לעשיית ההסכם ולאישורו.

6.     האשה לא ביקשה לקיים הוכחות בתביעת המזונות שלה ומכאן ניתן להסיק כי היא הסכימה, כי תביעתה למזונות הגיעה לכלל סיום.

7.     מזונות זמניים, דינם ככל סעד זמני, כך שאם התביעה העיקרית לא עומדת להתברר, אין מקום להשאיר סעד זמני על כנו ללא קץ.

8.     אני סבור שכאשר נעשה הסכם הגירושין שבו הצדדים הביעו את הסכמתם להתגרש וכן הסכימו כי המזונות ישולמו עד מועד סידור הגט וכאשר האשה מסכימה לקבל גט ולוותר על המזונות מיום סידור הגט - חובת הצדק מחייבת לבטל את המזונות הזמניים שנפסקו לה, כאשר היא משנה את דעתה ומסרבת להתגרש ללא כל סיבה סבירה.

9.     עקרון תום הלב מחייב שאשה שהסכימה להתגרש ושחזרה בה ללא כל נימוק סביר ושלא ביקשה לבטל את הסכם הגירושין, לא תהיה זכאית למזונות זמניים.

10.     כידוע, "תביעת גירושין ותביעת מזונות הם דבר והיפוכו" כדברי השופט ש. לוין (כתוארו אז) (ר' ע"א 246/81 גוטהילף נ' גוטהילף, דפ"י לו (4) 673, דינים עליון, עמ' 6 ור' גם ע"א 68/83 הרמן נ' הרמן פד"י לז (4) 414, דינים עליון, עמ' 4 - 6) והוא הדין לגבי הסכמה להתגרש שקיבלה תוקף של פסק דין.

     כידוע, תביעת גירושין שטרם הוכרעה מונעת דיון במזונות קבועים, אולם מקנה זכות לבקש מזונות זמניים (ר' פרשת הרמן הנ"ל) בין בבית הדין הרבני ובין בבית המשפט האזרחי.

     כידוע, בחיוב אשה להתגרש על כורחה, היא מאבדת את זכותה למזונות מרגע שבית הדין קובע כי היא מסרבת לקבל את הגט למרות החיוב (ר' ע"מ 41/96 (ת"א) כבירי נ' כבירי וע"מ 1039/99 (ת"א) זקס נ' זקס) או כאשר בית הדין קובע שהאשה מורדת (ר' תמ"א (ת"א) 3034/84 נוימולר נ' נוימולר, פס"מ, תשמ"ז א', 160).

     אולם אין זה המצב אשר האשה עצמה הסכימה להתגרש והסכם הגירושין קיבל תוקף של פסק דין והאשה לא ביקשה לבטל את הסכם הגירושין, במצב דברים כזה, האשה שללה במו ידיה את זכותה למזונות, מאותו מועד שבוע הודיעה על סירובה להתגרש.
     בפרשת הרמן נאמר ע"י השופט בך כי "דינה של התביעה למזונות להתבטל מאליה אם תביעת הגירושין בבית הדין תתקבל" (ר' דינים עליון, עמ' 5).
     דינה של הסכמתה של האשה להתגרש, כאשר הבעל מסכים לכך, והסכמתם ניתנה בפני בית המשפט שאישר את הסכם הגירושין ונתן לו תוקף של פסק דין, הוא כדין תביעת גירושין שהיא הגישה לבית הדין ושנתקבלה על ידו.

11.     לפיכך אני קובע כי ההחלטה בדבר המזונות הזמניים תחול עד יום 1.4.00, מועד בו האשה הודיעה לבית הדין הרבני כי היא לא מוכנה להתגרש וסירבה לתת נימוק לכך וממועד זה היא מתבטלת.

12.     המשיבה תשלם למבקש שכ"ט עו"ד בסך 2,500 ש"ח ועוד מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון