משכנתא כחלק מתשלום מזונות

מדור הוא חלק מהמזונות שעל האב לספק לילדו ואין הוא יכול להשתחרר מחובה זו מפני שהאשה רכשה לעצמה דירה ומממנת את רובה ע"י תשלום משכנתא.
לא בתשלום המשכנתא האב משתתף אלא בסיפוק מדור לבנו.
לפיכך אין לפטור את האב מלשאת בתשלום עבור המדור בגין ילדו גם אם המדור מסופק לו ע"י האם ויש לחייבו בחלקו של הקטין בשכר דירה רעיוני או בגין דמי שימוש ראויים שהקטין עושה בדירת האם

להלן פסק דין בנושא משכנתא כחלק מתשלום מזונות:

פסק דין

1.     עניינו של פסק דין זה הוא בתביעת מזונות שהגישו אם ושני ילדיה נגד הנתבע, שהוא אביהם של הילדים.
     
     הורי הקטינים התגרשו לאחר שעשו ביניהם ביום 25.6.95 הסכם גירושין שאושר ע"י בית המשפט לעניינים מקומיים באריאל.

     אם הקטינים נמחקה מכתב התביעה לפי בקשת בא כוחה (ר' החלטה מיום
13.12.2000).

2.     הצדדים ויתרו על חקירות והסכימו כי פסק הדין יינתן לאחר החלפת מסמכים והגשת סיכומים.

3.     בהסכם הגירושין נקבע כי הנתבע ישלם עבור מזונות שני הקטינים ביחד סך של 1,600 ₪, צמוד ב- 70% למדד וזאת עד גיל 18 וממועד זה ועד מלאות להם 21 שנה הוא ישלם שליש מהמזונות.
     כמו כן נקבע כי כאשר הבן הגדול יגיע לגיל 21 יופחת סכום המזונות ב- 50% (ר' סעיף 13 להסכם).

4.     בסעיף 14 להסכם נקבע כי אם הקטינים תשא בכל הוצאה של הקטינים שמעבר לסכום שהנתבע חויב בו.

5.     כידוע הסכם שעשו ההורים בדבר מזונות הקטינים אינו מחייב את הקטינים, למעט במקרה שמזונות הקטינים וצרכיהם נדונו לגופם (ר' ע"א 289/82 דאובה נ' דאובה, פ"ד לא (4) 625, 628 וע"א 404/70 עברון נ' עברון, פ"ד כה (1) 373).

     (וכן ראה ע"א 109/75 אברהם נ' אברהם, פ"ד כט (2) 690; ע"א 411/76 שר נ' שר, פ"ד לב (1) 449; ע"א 51/81 ברואר נ' ברואר, פ"ד לה (4) 231; ד"נ 4/82 קוט נ' קוט, פ"ד לח (3) 197; ע"א 413/85 רוט נ' רוט, פ"ד מ (1) 835; ע"א 17/81 סער נ' סער, פ"ד לו (3) 207; ע"א 544/82 חממי נ' חממי, פ"ד לח (3) 605; ע"א 328/84 צארום נ' צארום, פ"ד לח (4) 136; ע"א 210/86 גלבר נ' גלבר, פ"ד לח (2) 18; ע"א 6763/93 סורק נ' סורק, דינים עליון; ע"א 5464/93 שי נ' שי, פ"ד מח (3) 857).

6.     אולם הצדדים קבעו בסעיף 15 להסכם:

     "הצדדים מסכימים כי סכום המזונות הקבוע בסעיף 13 לעיל, לרבות ההצמדה יהיה קבוע למשך שש שנים מהיום", דהיינו עד 24.6.99.
התביעה הוגשה ביום 5.9.00.
     דהיינו, ההורים בעצמם קבעו כי סכום המזונות שנקבע בהסכם הגירושין מחייב אותם עד 24.6.99.
     לפיכך, גם אם סכום המזונות שנקבע בסעיפים 13 ו- 14 להסכם היה מחייב את הקטינים - הוא אינו מחייב אותם, החל מיום 25.6.99 ואילך והוא הדין לגבי ההצמדה למדד בשיעור 70%.
     לפיכך תמוה מדוע בחר ב"כ הנתבע עו"ד נסים שלם לטעון כי בעצם הגשת התביעה למזונות הקטינים יש משום הפרת הסכם הגירושין (ר' סעיפים 3, 4 לסיכומיו).
     
     הנתבע הבין כי סכום המזונות אינו מספיק והעלה בחודש ספטמבר 1999 את הסכום לסך של 1,240 ₪ בחודש לכל ילד.

7.     בכתב התביעה נטען כי צרכיו של לירן הם בסך של 2,350 ₪ בחודש וצרכיו של יקיר הם בסך של 2,960 ₪ בחודש.
     בנוסף לכך נתבע סכום בשיעור של 40% מהוצאות החזקת הבית והמשכנתא,
     סה"כ 1,172 ₪ עבור שני הילדים.

8.     בנוסף למזונות הנ"ל נטען בכתב התביעה כי אם הקטינים רכשה להם ארון ספרים ושני כיסאות בסך 2,065 ₪ וכי הילדים זקוקים למחשב שעלותו 7,000 ₪ ולקייטנה בסך 1,800 ₪ (לכל אחד).
     מכיוון שאם הקטינים נמחקה מכתב התביעה, לא ניתן לחייב את הנתבע להחזיר לה את הסכום שהיא הוציאה עבור ארון ושני כיסאות לקטינים, גם אם היה מקום לכך.
     מחשב אינו צורך הכרחי לקטינים ומומלץ לשני ההורים לרכוש לילדיהם מחשב במימון שווה של שניהם.
     קייטנה לילדים בני כ- 12 ו- 7 וחצי אינה צורך הכרחי ואין לחייב את הנתבע בגינה.
9.     הנתבע טוען כנגד חיובו במדור הקטינים, הואיל ולטענתו הוא ויתר על חלקו בדירת הצדדים לטובת אם הקטינים בסך 50,000 דולר, ובכך יצא ידי חובתו לספק מדור לקטינים.

     ואכן על פי סעיף 2 (א) להסכם הגירושין, קיבלה אם הקטינים את הבית והמגרש עליו הוא בנוי בישוב עץ אפרים.

     על פי סעיף 18 להסכם הגירושין, אם הקטינים התחייבה למכור את הבית והיא עשתה זאת ורכשה דירה ברמת גן.

10.     אין בהסכם כל זכר לכך שבויתור הנתבע על זכויותיו בבית המגורים לטובת גרושתו הוא יצא ידי חובתו לספק מדור לקטינים.

     מאידך, אין מוטלת כל חובה על הנתבע לשלם עבור המשכנתא של אימם של הקטינים ולהשביח את הונה (ע"א 864/94 שוקר נ' שוקר, תקדין עליון - פסק הדין מתייחס למצב שבו שני ההורים מחויבים כמשכנתא ואחד משלם את חלקו של משנהו).

11.     בהחלטה שנתתי בבשא 7479/98 תמש 213081/96 ג' א. וג' א. נ' ג' א. מיום 31.12.98 קבעתי:

     "אולם ההלכה היא כפי שמביא אותה שרשבסקי בספרו "לפי זה ניתן
לעתים לחייב את האב בתשלום שכר הדירה עבור אשתו החיה בנפרד
ממנו או בעד גרושתו ובנו, כחלק מדמי המזונות שחייב האב לבן, כלומר:
אם הילד עודנו קטן וזקוק לאם, יכולה היא לטפל רק בדירתה ומאחר
שזאת דרושה איפוא גם לילד, יכולה האם לדרוש מטעם זה חיוב האב
במדור בעדה או בתשלום שכר דירתה כשהיא חיה בנפרד ממנו עקב
הגירושין".
(ר' שרשבסקי, דיני משפחה, מה' 4, עמ' 377 ור' גם ע"א 803/85 ברזילאי נ'
ברזילאי, דינים עליון, עמ' 5).
מדור הוא חלק מהמזונות שעל האב לספק לילדו ואין הוא יכול להשתחרר מחובה זו מפני שהאשה רכשה לעצמה דירה ומממנת את רובה ע"י תשלום משכנתא.
ודוק: לא בתשלום המשכנתא האב משתתף אלא בסיפוק מדור לבנו.
לפיכך אין לפטור את האב מלשאת בתשלום עבור המדור בגין ילדו גם אם המדור מסופק לו ע"י האם ויש לחייבו בחלקו של הקטין בשכר דירה רעיוני או בגין דמי שימוש ראויים שהקטין עושה בדירת האם."
     
     (סה"נ השופט ח. פורת אישר את החלטתי הנ"ל בבר"ע 20241/99).

12.     לכאורה עומד לילדים לרועץ הניסוח של כתב התביעה לפיו הנתבע נדרש לשלם חלק מהמשכנתא ולא עבור מדור רעיוני, אולם כידוע "אין פוקדים עוון עו"ד על שולחו" (ר' ע"א 634/76 גרליץ נ' אהרון, פ"ד לג (1) 213, 255) ובמיוחד כאשר מדובר בצרכיהם של קטינים.

     לפיכך, לא בתשלום המשכנתא מדובר, אלא בתשלום עבור המדור של הקטינים המסופק להם על ידי אימם גם באמצעות המשכנתא.

13.     התובעים טוענים, כי לא רק שהמשכנתא שרבצה על הדירה בעץ אפרים הועברה לדירה ברמת גן, אלא שאימם לקחה הלוואה נוספת בסך 250,000 ₪ והיא מחזירה סה"כ סך של 4,040 ₪ בחודש.
14.     בהתאם לכל האמור לעיל יש לקבוע את צרכי הילדים ואת הסכום שבו הנתבע יחויב על פי יכולתו.

15.     אני מעריך את צרכיו של כל אחד מהילדים בסך של 1,400 ₪ בחודש, כאשר סכום זה כולל את קצבת הילדים בסך 171 ₪ בחודש ואת חלקם בהוצאות החזקת הבית, אך אינו כולל את המדור ואת החוגים.
     
     בכתב התביעה נתבעו גם דמי טיפול, אולם כידוע ילדים בגילם של הקטינים שלפנינו אינם זקוקים לדמי טיפול (ר' הנשיא שמגר בע"א 2136/90 גיל נ' גיל, דינים עליון ובע"א 492/85 סופר נ' סופר, דינים עליון).

16.     לצורך הערכת החיוב במדור, אני מעריך את שווי דמי השכירות בסך של 600 דולר בחודש. חלקו של כל קטין בסכום הוא בשיעור של 20%, דהיינו סך של 507 ₪ בחודש.

17.     בהוצאות החוגים ההורים יישאו בחלקים שווים.

18.     אין מחלוקת כי הנתבע יכול לשאת בסכומים הנ"ל עבור מזונות ילדיו לנוכח הכנסותיו בסכומים של 15,000 ₪ עד 20,000 ₪ נטו לחודש, גם אם הוא נישא שנית ונולדה לו בת והוא מתגורר בשכירות, כאשר אשתו עובדת.

19.     לפיכך אני מחייב את הנתבע לשלם לידי אם הקטינים, בגין מזונותיו של כל אחד מהקטינים, סך של 1,736 ש"ח בחודש וכן עבור מחצית מכל הוצאה רפואית שאינה מכוסה ע"י קופת חולים לאחר שהצורך לכך נקבע ע"י רופא, וכן לשאת במחצית החוגים, עפ"י קבלות ואישורים שאם הקטינים תמציא לו (להלן: סכום המזונות).

20.     סכום המזונות ישולם לידי אם הקטינים לא יאוחר מ- 5 לכל חודש החל מיום 5.9.00 ואילך, עד למלאת לכל קטין 18 שנה או עד סיום לימודיו בבית ספר על יסודי, עפ"י המאוחר מבין השניים.

21.     בעת שירותו של כל קטין בשירות חובה בצה"ל, יהיה סכום המזונות שעל הנתבע לשלם בגינו לאם הקטינים, בסך 579 ש"ח בחודש.

22.     סכום המזונות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויתעדכן מדי שלושה חודשים, ללא הפרשים רטרואקטיבים, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד הידוע היום (המדד שפורסם ביום 15.12.01).

23.     סכום המזונות או חלקו שלא ישולם במועדו, ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום שנועד לתשלום ועד למועד התשלום בפועל.

24.     קצבת הילדים מטעם המוסד לביטוח לאומי, תשולם לאם הקטינים ותהיה בנוסף לסכום המזונות הנ"ל.

25.     הנתבע רשאי לקזז מסכום המזונות שחוייב בגין התקופה 5.9.00 עד 4.1.02 את הסכומים ששילם לאם הקטינים עבור המזונות בתקופה זו.

26.     עד יום 5.9.00 יחולו הוראות הסכם הגירושין ופסק הדין שאישר אותו.

27.     אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תגמולי ביטוח משכנתא

 2. עיכוב בגרירת משכנתא

 3. ביצוע משכנתא בשטחים

 4. תביעה לביטול משכנתא

 5. הקלה על פרעון משכנתא

 6. ערעור על מימוש משכנתא

 7. ביטול חתימה על משכנתא

 8. אימות חתימה שטר משכנתא

 9. סילוק משכנתא עקב פטירה

 10. שחרור משכנתא לטובת הבנק

 11. אי עמידה בתשלומי משכנתא

 12. תניית שיפוט בשטר משכנתא

 13. החלפת חברת ביטוח משכנתא

 14. ריבית גבוהה מדי במשכנתא

 15. נתבע שלא גרר את המשכנתא

 16. בקשה לביטול מימוש משכנתא

 17. טענת פרעתי במימוש משכנתא

 18. קיזוז חוב משכנתא ממזונות

 19. משכנתא כחלק מתשלום מזונות

 20. צו מניעה זמני מימוש משכנתא

 21. ביטול משכנתא של אישה קשישה

 22. אגרת הוצאה לפועל של משכנתא

 23. תביעת רשלנות - פרעון משכנתא

 24. חתימה על משכנתא עקב אי הבנה

 25. תביעה לרישום משכנתא על דירה

 26. הגנה על נוטלי משכנתאות לדיור

 27. הקבלן פשט רגל - מה עם המשכנתא

 28. פיצוי מוסכם על אי סילוק משכנתא

 29. פסק דין הצהרתי – ביטול משכנתא

 30. רשלנות בנק בהליכי מימוש משכנתא

 31. צירוף צד ג' להליך מימוש משכנתא

 32. נושה מובטח במשכנתא - חוב לעיריה

 33. תביעה להחזר מחצית תשלומי משכנתא

 34. חוק ערבות למשכנתאות, תשי"ב-1952

 35. הצעת חוק הגנה על נוטלי משכנתאות

 36. תקנות ערבות למשכנתאות, תשט''ו-1955

 37. אגרת הוצאה לפועל חוב משכנתא בפיגור

 38. הסכם שמטרתו למחזר הלוואת משכנתא קיימת

 39. תביעת בנק לאומי למשכנתאות נגד ערבים

 40. עיכוב מימוש משכנתא עד להחלטה בערעור

 41. הצעת חוק משכנתאות לזכאי משרד השיכון

 42. חוסר מודעות למהות התחייבות והשלכותיה

 43. אי עמידה בהסדר תשלומים - מימוש משכנתא

 44. פיצוי בשווי התמורה ממכירת דירה במשכנתא

 45. סיכול אפשרות לקבלת משכנתא בעסקת מכר דירה

 46. פקודת חוק המשכנתא (חברות מאושרות), 1940

 47. נקודות זיכוי למשכנתאות בגין לימודים אקדמיים

 48. סיוע בתשלום משכנתא לוותיקי מלחמת העולם השניה

 49. ויתור על יתרת החוב לאחר מכירת דירה - מימוש משכנתא

 50. היום שבו נולדה התביעה מקום בו מדובר בחוב מובטח במשכנתא או במשכון

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון