מינוי אפוטרופוס לגוף

להלן החלטה בנושא מינוי אפוטרופוס לגוף:

החלטה

1.     בהחלטה מיום 1.11.98 מונתה הגב' עו"ד מרגלית נוח כאפוטרופוס לרכוש לחסוי.

2.     בבקשה שבפני מתבקשת החלטה בדבר מינוי אפוטרופוס לגופו של החסוי.

3.     אין מחלוקת בין כל הנוגעים בדבר -

     אשת החסוי
     , ידועתו בציבור
     היומ"ש - משרד העבודה והרווחה
     עו"ד מרגלית נוח - האפוטרופוס לרכוש

     בדבר הצורך במינוי המתבקש.

4.     נחלקו הדעות -
     הגב'     הגב'


     היועמ"ש - משרד העבודה והרווחה - ממליץ למינוי אפוטרופוס נייטרלי.

     עו"ד מרגלית נוח - ממליצה על מינוי אפוטרופוס נייטרלי ומסכימה לקבל מינוי זה על עצמה.

5.     בהחלטתה מיום 1.11.98 עמדה כב' השופטת עליסה מילר על הבעיות המשפטיות הסבוכות
הסובבות את מערכת היחסים בין הנפשות הפועלות כאן, תוך הדגשה כי הצדדים חלוקים כמעט בכל עניין ועניין. כן עמדה השופטת מילר על ניגוד האינטרסים הבולט הקיים בין הצדדים וסברה כי מן הראוי למנות אפוטרופוס נייטרלי לרכוש אשר יבדוק את הכנסות החסוי ואת רכושו ואף ייצגו בתביעות מטעמו או כנגדו אם תוגשנה.

6.     בתסקיר הסעד המשלים אשר הוגש לביהמ"ש ביום 3.12.98 ממליצה פקידת הסעד באופן חד משמעי כי:

     "בשל המצב הסבוך המתואר המלצנו למנות אפוטרופוס נייטרלי שידאג לרווחתו של

     הוא יבחן את טובתו ורווחתו של


     על עמדה זו חזרה ב"כ היועמ"ש - משרד העבודה והרווחה גם בישיבת יום 12.4.99.

7.     ב"כ8.     א.     ס' 35 לחוק הכשרה המשפטית והאפוטרופוסות, תשכ"ב - 1962 הקובע כי:
          
"בית המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת החסוי", מלמד אותנו כי בקביעת זהות האפוטרופוס המבחן הוא טובת החסוי. (להלן: "חוק הכשרות").

פיצול אפוטרופסות אינו בד"כ, לטובת החסוי והגם שבית המשפט רשאי למנות לחסוי יותר מאפוטרופוס אחד הרי שיש צורך בסיבה מיוחדת לכך. (ס' 45 לחוק הכשרות).

ב.     על דעתו הלא נוחה של המחוקק מפיצול אפוטרופסות ניתן ללמוד גם מסעיף
30 לחוק הכשרות הקובע כי לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס בנוסף על הורה
(כשמת אחד ההורים - ס' 28, כשאפוטרופסות אחד ההורים הוגבלה - ס' 29),
               אלא אם יראה סיבה מיוחדת לכך לטובת הקטין ולאחר שניתנה הזדמנות
להורה להשמיע טענותיו. אם סבור המחוקק שבמקום בו היו שני אפוטרופסים (ההורים הטבעיים) ומת אחד מהם או הוגבלה אפוטרופסותו, אין מקום אלא בנסיבות מיוחדות לחזור למבנה הזוגי, קל וחומר שצריך סיבות מיוחדות במיוחד כדי ליצור את המבנה הזוגי מלכתחילה במוסד "האפוטרופוס הממונה".

9.     שמעתי את טענותיו של עו"ד מזור בעניין זה ולא השתכנעתי כי יש מקום במקרה עסקינן
לפצל את האפוטרופסות לרכוש מחד ולגוף מאידך. זאת ועוד, לא השתכנעתי כי אם יש מקום לפיצול מן הראוי למנות דווקא את הגב'


יש להניח כי אילו לא גילתה הגב' ____ עניין במינויה כאפוטרופוס לגוף, לא היתה מועלית כל טענה להצדקת הפיצול. הצורך בפיצול עלה כאן משום זהותו של האפוטרופוס המוצע כאפוטרופוס שני - הגב'

     .     למען הסר ספק אין בדברי הנ"ל כדי להטיל דופי כל שהוא בגב'

ובאחריות שהיא מגלה לבן זוגה, להיפך. אינני מטיל ספק גם בנכונותה וברצונה לטפל בחסוי וליטול חלק בקבלת החלטות בנוגע אליו.
בטוחני שהגב' פלא תמשיך להיות עימו בקשר, תבקר אותו ותגלה עניין ואחריות במצבו תוך גילויי אהבה וחיבה. קשר זה טוב לה ולילדיה וטוב לחסוי, ככל שהוא במצבו חש בכך.

קשר זה יכול להמשיך ולהתקיים גם ללא המינוי שלה כאפוטרופוס. האפוטרופוס הממונה אינו האדם שיהיה בקשר הדוק יומיומי עם מי שנתון לחסותו. את זאת יעשו קרוביו ואהוביו גם הגב'

האפטרופוס הינו אדם המוציא לפועל החלטות שמתקבלות בענייניו של החסוי לאחר שיקול דעת עם הגורמים המקצועיים ולאחר התייעצות עם בני משפחתו של החסוי. מן הראוי שאדם אחד יוציא לפועל החלטות אלה ובכך יתרום הדבר לטיפול כולל ויעיל בחסוי.

11.     דברים אלה מקבלים משנה תוקף לאור ניגודי האינטרסים הקיימים בין שתי הנשים שבחיי החסוי, אשר באו לידי ביטוי לאחרונה בהגשת תובענות רכושיות שונות שעתידות אף הן להידון בפני, ובעבר, בבקשתה של הגב'


12.     הגב' עו"ד מרגלית נוח אשר מונתה בעבר כאפוטרופוס לרכושו של החסוי נתנה הסכמתה למינויה גם לענייני גוף. אינני רואה כל סיבה מדוע לא להעתר לכך. את שכרה תקבל הגב' נוח בין אם תכהן לרכוש ובין אם תכהן לגוף ו"תוספת המאמץ" עם המינוי החדש לא צריכה לבוא לידי ביטוי בהגדלת שכרה, מה גם שממילא כל החלטה בענייני גוף שיש לה היבט כספי צריכה לעבור דרך הגב ' נוח.


סוף דבר
אני ממנה בזה את הגב' עו"ד מרגלית נוח כאפוטרופוס לענייני גוף של החסוי

     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חסויים נטולי אמצעים

 2. מינוי אפוטרופוס לגוף

 3. איך מכריזים על פסול דין ?

 4. תיקון חוק האפוטרופוס הכללי

 5. שלילת אפוטרופסות הורה רוצח

 6. בקשה למינוי אפוטרופוס נוסף

 7. ועדת אפוטרופוס לנפגעי השואה

 8. הודעת האפוטרופוס על נכס נפקד

 9. העברת רכוש של אדם במצב מנטלי ירוד

 10. חוק האפוטרופוס הכללי התשל"ח-1978

 11. הכרה באפוטרופוס על חסוי כהורה יחיד

 12. צו המסחר עם האויב (אפוטרופוס), 1939

 13. אפוטרופוס על חסוי במשפחות חד הוריות

 14. האם מינוי אפוטרופוס בחו''ל תקף בישראל

 15. גילוי מסמכים של האפוטרופוס לנכסי נפקדים

 16. פעולה של פסול דין ללא הסכמת האפוטרופוס

 17. מינוי אפוטרופוס לקטין לצורך טיפול רפואי

 18. תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל''ח-1978

 19. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

 20. סעיף 76 (2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

 21. צו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול), התשמ"ד-1983

 22. תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל''ח-1978

 23. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש''ל-1970

 24. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש''ס-2000

 25. תקנות הרכישה לצרכי ציבור (הפקדת פיצויים אצל האפוטרופוס הכללי), התשמ''א-1981

 26. תקנות נכסי גרמנים (תפקידי מועצת האפוטרופוס לנכסי גרמנים וסמכויותיה), תשי''א-1951

 27. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשמ''ט-1988

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון