חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

תפקידו של ראש ההוצאה לפועל הוא להוציא לפועל את האמור בפסקי דין. אין הוא מוסמך להחסיר או להוסיף לפסק הדין, או לקרוא לתוכו את מה שלא נאמר בו. כאשר סבור ראש ההוצאה לפועל כי פסק הדין אינו ברור, וטעון הבהרה, מוקנית לו סמכות מכוח סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, לפנות בכתב לבית המשפט שנתנו כדי לקבל הבהרה. זאת ותו לא. אין ראש ההוצאה לפועל רשאי לסטות ממילותיו הברורות של פסק הדין, אפילו סבור הוא כי פסק הדין שגוי מעיקרו. הדרך הנכונה לתקוף את פסק הדין היא בהליך של ערעור על פסק הדין עצמו, ולא במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.

להלן פסק דין בנושא חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל:

פסק דין

1.     בין הצדדים נחתם הסכם גירושין בתאריך 23/3/88 והוא קיבל תוקף של פסק דין בבית הדין הרבני האזורי בפתח-תקווה ביום 11/5/88.
     סעיף 9א להסכם הגירושין קובע כדלקמן:
     "הצדדים מסכימים כי בנוסף לאמור לעיל ( החיוב במזונות - א.ג.) ישאו הצדדים בחלקים שווים, כנגד אישורים מתאימים להוצאות מיוחדות כגון: הוצאות רפואיות שאינן מבוטחות ע"י קופ"ח ואגרות חינוך ותשלומים עבור חוגים ולימודים מעבר ללימודי חינוך חובה, תלבושת אחידה וספרי לימוד".
     
2.     בתאריך 2/2/99 הגישה המערערת בלשכת ההוצל"פ בחיפה במסגרת תיק הוצל"פ שהיה קיים בין הצדדים (02-226682-96-9) בקשה לחידוש הליכי ההוצל"פ, לרבות הטלת עיקולים, מאסר ועיכוב יציאה מן הארץ, בטענה שהמשיב חייב לה כספים בגין "הוצאות מיוחדות" לפי הסכם הגירושין שהן הוצאות רפואיות, הוצאות לימודים, הוצאות ביגוד ונסיעות של הבת יסמין (ילידת 1977) ושל הבן פורת (יליד 1984).
     המשיב טען כי אינו חייב שום כספים בתיק ההוצל"פ משום ששילם את כל החוב ומשום שהמערערת חייבת לו כספים שהוא זכאי לדרוש ממנה על פי הסכם הגירושין (סעיף 9ב).
     נטענו ע"י הצדדים טענות נוספות.

3.     בהחלטה מפורטת מיום 16/11/00 שניתנה ע"י ראש ההוצל"פ, כב' הרשם מר א. אוחיון, נקבע כי המשיב חייב מזונות שוטפים צמודים מחודש דצמבר 2000 והפרשי מזונות החל מיום 1/2/95. כן נקבע כי המשיב חייב בהוצאות עבור טיפול עיניים, ספרי לימוד ושכר לימוד וניתן פירוט מדויק לגבי החוב.

4.     בתאריך 17/12/00 הגישה המערערת לבית משפט זה ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ בטענה כי טעה הרשם המלומד בחישובי החוב וטעה כאשר קבע שהמערערת ויתרה על חלק מהחוב ושלא פסק הוצאות לטובת המערערת.

5.     למחרת 18/12/00 הגיש המשיב בקשה לראש ההוצל"פ לתיקון טעות סופר בהחלטה בטענה כי נפלה טעות מתמטית בחישוב.
     ראש ההוצל"פ בהחלטה באותו יום כתב כדלקמן:
     "הבקשה נדחית.
     אין אני מתכוון לפתוח החלטתי מיום 16/11/00. אם החייב סבור שטעיתי עליו להגיש ערעור לבית המשפט לענייני משפחה.
     בקשה נוספת בעניין ההחלטה שניתנה לאחר דיון, תגרור חיוב בהוצאות".

6.     על החלטה זו הגיש המשיב את הערעור מטעמו בנימוק כי לא היתה התייחסות לחישוב שהוא הציע לצורך תיקון ההחלטה.

7.     בתאריך 19/4/01 קיימתי הליך של קדם ערעור בשל העובדה שהוגשו בקשות ביניים אחדות. באותו יום שמעתי טיעונים מבאי כוח הצדדים והיתרתי להגיש הודעת ערעור מתוקנת, אשר הוגשה ביום 16/5/01.
     המשיב מצא לנכון להגיש בקשה למחיקת הערעור על הסף בטענה שהוגש באיחור של 13 ימים.

8.     טוענת המערערת כי ראש ההוצל"פ שגה בארבע נקודות:
א.     כאשר קבע כי המערערת ויתרה על חובות עבר שמלפני יום 1/2/95.
ב.     כי חלק מההוצאות המיוחדות לא הוכרו בהחלטה כהוצאות כאלה למרות סעיף 9א להסכם הגירושין.
ג.     כי חלק מההוצאות המיוחדות חושבו על פי חישוב נומינאלי.
ד.     כי נפלה טעות בחישוב הפרשי המזונות לתקופה שמ1/2/95- ואילך.

9.     טוען המשיב כי חובה על ראש ההוצל"פ לקבל את ההסכם שניתן לו תוקף של פסק דין והוא אינו יכול לתקנו ולהוסיף לו תוספות.
     עוד טוען המשיב כי משנקבע בהסכם הגירושין בסעיף 7ג כי סכום המזונות יהיה צמוד לתוספת היוקר המשתלמת לשכירים לא ניתן לקבוע הצמדה למדד למחירים לצרכן שהיה ידוע גם בשם מדד המחיה.
     טענה נוספת בפי המשיב היא כי לא היתה התאמה בין חישובי המזונות לבין הקביעה כי הבת יסמין הגיעה לגיל 19 ביום מסוים וכי על ההכם מאותו יום נפסק החיוב במזונותיה.

10.     ברע"א 773/97 טנקרידרי ארנקיל בע"מ נ' חיפה כימיקלים בע"מ, פ"ד נ(5), 657, נפסק מפי כב' השופט אור כדלקמן:
     "צודקת המבקשת בטענתה, כי תפקידו של ראש ההוצאה לפועל הוא להוציא לפועל את האמור בפסקי דין. אין הוא מוסמך להחסיר או להוסיף לפסק הדין, או לקרוא לתוכו את מה שלא נאמר בו. כאשר סבור ראש ההוצאה לפועל כי פסק הדין אינו ברור, וטעון הבהרה, מוקנית לו סמכות מכוח סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז1967-, 'לפנות בכתב לבית המשפט שנתנו כדי לקבל הבהרה'. זאת ותו לא. אין ראש ההוצאה לפועל רשאי לסטות ממילותיו הברורות של פסק הדין, אפילו סבור הוא כי פסק הדין שגוי מעיקרו. הדרך הנכונה לתקוף את פסק הדין היא בהליך של ערעור על פסק הדין עצמו, ולא במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.
סמכויותיו של בית משפט קמא, בהליך של ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל, נגזרות מסמכויותיו של האחרון. אף בית המשפט קמא, בשבתו בערעור כאמור, אינו מוסמך לשנות מהאמור בפסק הדין אשר הטיל את החיוב. במקרה דנן, כל אשר נדרש בית משפט קמא לעשות, הוא להכריע בשאלה אחת: האם למשיבה עומדת טענת "פרעתי", מאחר שמילאה את החיוב אשר הוטל עליה בפסק הדין המקורי, בכך ששילמה למבקשת כ- 11% מסכום האגרה הנ"ל".

11.     אני סבור כי ראש ההוצל"פ לא הקפיד על הכללים הקבועים בהלכה הפסוקה כפי שהובאה לעיל.
     כאשר דן ראש ההוצל"פ בעניין הצמדת סכום המזונות (עמוד 2 להחלטה סעיף א' לפרק הדיון והמסקנות) פירש הרשם המלומד את המילים "תוספת שחיקה" שבסעיף 7ג להסכם הגירושין כהצמדת דמי המזונות למדד המחירים לצרכן.
     ראש ההוצל"פ צריך היה לפנות לבית הדין הרבני שאישר את ההסכם שדינו כדין ערכאה שפסקה את הדין בשאלת הבהרה האם מדובר בהצמדה למדד אם לאו. אין לו רשות לתת פרשנות משלו. במאמר מוסגר אני מוסיף כי לדעתי הפירוש הפוך והכוונה היא לכל אותן תוספות שמקבלים שכירים בנוסף לתוספות היוקר. יש לזכור כי בית הדין הרבני כאז כן עתה אינו מצמיד סכומי כספים לרבות מזונות למדד המחירים לצרכן מחשש שהדבר ייחשב ריבית, שהיא אסורה לפי הדין העברי בהיותה נשך.

12.     בעניין הויתור על חובות העבר (עמוד 3 סעיף ב לפרק הדיון והמסקנות) לא נפלה טעות ואין למערערת להלין אלא על עצמה בלבד. החלטת כב' הרשם מבוססת על הראיות שהיו בפניו.

13.     בעניין ההשתתפות בהוצאות בר-מצווה (סעיף ג לפרק הדיון והמסקנות) לא נפלה כל טעות וההחלטה מבוססת על הראיות כאשר המשיב לא הרים את נטל הראייה הדרוש.

14.     בעניין ההוצאות על פי סעיף 9א להסכם (עמוד 4 סעיף ד לפרק הדיון והמסקנות) לא נפלה כל טעות בהחלטה. וכאן הקפיד ראש ההוצל"פ לא להוסיף ולא לגרוע מן ההסכם שקיבל תוקף של פסק דין.

15.     באשר לערעור הנגדי הרי יש לקבלו מכיוון שראש ההוצל"פ הנכבד לא התמודד כלל עם הטענה שנפלה בחישוב טעות מתמטית, ובין כה משיש לחשב את ההפרשים מחדש עקב אי הצמדתם למדד אלא לתוספת היוקר הרי בעצם אין לערעור הנגדי כל משמעות.

16.     אני מוצא לנכון לקבל את הערעור בחלקו ולקבל את הערעור הנגדי ולהחזיר את התיק לראש ההוצל"פ כדי שיקבל מן הצדדים חישובים חדשים בהתאם להנחיות שניתנו בפסק דין זה וידון מחדש בטענת המשיב כי פרע את החוב.
     אין צו להוצאות משפט.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון