התיישנות מזונות בגיר

להלן פסק דין בנושא התיישנות מזונות בגיר:

פסק דין

בפני ערעור על החלטתו של יו"ר הוצל"פ ,כבוד הרשם א.אוחיון , מיום 29/08/01 בה נדחתה בקשת המערער לביטול גביית מזונות ילדתו הבגירה - המשיבה- בשל חלוף תקופת התיישנות לגביית המזונות .

המשיבה לא הגישה כתב תשובה לערעור .
דיון במעמד הצדדים התקיים בפני ביום 19/02/02 בו נקבע כי הצדדים יגישו טיעוניהם בכתב, המערער תוך 15 יום ולאחריו תגובת המשיבה תוך 15 יום.

ביום 06/03/02 הוגשו לביהמ"ש טענות המערער .
המשיבה לא הגישה טענותיה עד לעצם היום הזה ,למרות שחלף המועד שנקבע .

אם המשיבה והמערער התגרשו זה מזו בהתאם להסכם גירושין מיום 24/11/91 שקיבל תוקף של פסק דין ביום 10/12/91 בבית המשפט המחוזי בנצרת במסגרתו נקבע כי תקופת המזונות למשיבה תהא עד הגיעה לגיל 21. סכום המזונות שנפסק היה על סך 500 ש"ח לחודש ,בצמוד למדד יוקר המחיה, עד הגיעה לגיל 21.

המזונות ניגבו באמצעות המל"ל . בהגיע המשיבה לגיל 18 ,ביום 2/09/95, חדל המערער לשלם לה המזונות .

ביום 10/10/00 ,כ- 5 שנים מיום הפסקת תשלום המזונות ,פתחה המשיבה תיק בהוצל"פ לגביית מזונות .

המערער הגיש ,כאמור, בקשה לביטול גביית מזונות המשיבה הבגירה .

החלטת הרשם הייתה כדלקמן :
"הבקשה נדחית . סעיף 11 (ב) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) אינו חל על צדדים שיש להם דין אישי שוחט נ' שוחט ואח' , דהיינו אינו חל על יהודים" .

השאלה המרכזית העומדת לדיון במסגרת הערעור הנה חלותו של סעיף 11 (ב) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) (להלן : החוק) במקרה דנן .

סעיף 11 לחוק, קובע סייג למזונות בעד העבר :
(א) "תביעה למזונות שהוגשה כעבור יותר משנה לאחר התקופה שבעדה הם נתבעים, רשאי בית המשפט לדחותה בשל כך בלבד, אם לא ראה טעם סביר לאיחור. "

(ב) "מזונות שלא התחילו לפעול לגבייתם תוך שנתיים לאחר התקופה שבעדה הם נפסקו, אין לגבותם אלא ברשות בית המשפט. "

1.     טענות הצדדים:
א.     המערער טוען, כי שגה יו"ר הוצל"פ בקובעו כי חיוב המערער נובע מהוראות הדין האישי
החל עליו, שכן המדובר בחיוב במזונות בגירה, הנובע אך ורק מהוראות החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי"ט - 1959 (להלן : החוק) .

ב.     שגה יו"ר הוצל"פ כששלל את תחולת סעיף 11 (ב) לחוק על חיוב המערער במזונות בתו
הבגירה .

ג.     טעה יו"ר הוצל"פ כשנמנע מנימוק הנסיבות שהביאוהו למסקנותיו וביססו החלטתו .
     יו"ר הוצל"פ לא נימק החלטתו כראוי וכנדרש .

ד.     לטענת המשיבה ,בהסכם הגירושין פרק הזמן שנקבע למזונות הנו עד הגיעה של הקטינה
לגיל 21 ועל כן סעיף 11 (ב) לחוק לא חל במקרה זה .

2.     דיון
א.     בע"א 779/76 שוחט נ' שוחט ,פ"ד ל"ב (1)580 ,נקבעה ההלכה כי מקום שעל פלוני חל דין
אישי הוא חייב במזונות -ילדיו הקטינים/בגירים עפ"י הדין האישי החל עליו ואין הוראותיו של החוק חלות על מזונות אלו שכן אומנם ההתייחסות ל"דין אישי" מופיעה בסעיפים הראשונים של החוק אולם בפסק הדין ,בדעת הרוב , נפסק כי החלת הדין האישי הנה ביחס לכל סעיפי החוק ועל כן במקרה שמדובר בבעלי דין אישי לא חל גם סעיף 11 לחוק .

ב.     אף כי סבורה אני כי הלכת פסק הדין מרוקנת מתוכן את חלותו של החוק , שכן מרבית
האוכלוסיה הנה בעלת דין אישי, פסיקה מאוחרת קובעת כי שרירה וקיימת הלכת הרוב בפסק הדין שוחט לפיה במקרים בהם חל הדין האישי לפי סעיף 3 (א) לחוק, אין יתר הוראותיו של החוק הנ"ל חלות . ע"א 13/78 ספירטה נ' ספירטה ,פ"ד לב(2) 709 . ע"א 6763/93 סורק נ' סורק , תק-על 95 (2)975 .

ג.     מזונות בגירים
המערער סומך טענותיו על ספרו של פרופ' מ.שאוה ,הדין האישי בישראל ,כרך א' ,344,כי
לעניין סעיף 5 לחוק הדן במזונות שאר בני משפחה ובכללם ילדים בגירים נקבע כי בהבדל מסעיפים 2 ו- 3 לחוק , הדנים במזונות של בן זוג ושל ילדים קטינים , כשהם מפנים לדין האישי של הנתבע , קובעים סעיפים 4 ו- 5 לחוק נורמות אזרחיות טריטוריאליות , המחייבות כל אדם שמקום מושבו בישראל , תהא אשר תהא השתייכותו הדתית ואין נפקא מינה אם יש לו דין אישי אם לאו.
(ע"א 688/77 קופלוביץ נ' איל ,פ"ד לב(2) 12) .

ד.     במקרה דנן המשיבה הנה בגירה ואף גביית המזונות על ידה נעשתה עבור המזונות המגיעים
לה כבגירה והרי כלל ידוע הוא כי אין דין אישי לבגירים אלא הדין האישי בענין מזונות חל
עד לגיל 18. , ומזונות בגירים הינם לא מכוח חוק אלא מן הפסיקה בעקבות הלכת פלוני נ' פלונית (ע"א 4480/93 , פ"ד מח(3) 461) שם נפסק כי בגירים - מגיל 18 ועד תום השירות הצבאי זכאים למזונות בשיעור שליש מן המזונות שנפסקו להם עד הגיעם לגיל 18 .
במקרה דנן ,מאחר והמשיבה חסרת דין אישי יחול סעיף 11 (ב) לחוק .

ה.     המערער הוא שהסכים בהסכם הגירושין לשאת במזונות בתו עד הגיעה לגיל 21 ועל כן יש
לתת משקל לעובדה זו לנוכח ההלכה כי הסכמים יש לכבד .

3.     מאחר ובמקרה דנן מדובר במזונות בגירה, עליהם חל סעיף 5 לחוק , ועליהם לא חל הדין
האישי ועל כן טרם פעולה לגביית המזונות היה על המשיבה לפנות לביהמ"ש בהתאם
לסעיף 11 (ב) לחוק שכן אין חולק כי חלפה תקופה של שנתיים מן התקופה שבעדה נפסקו
המזונות .

4.     מאחר והמשיבה לא פנתה לביהמ"ש טרם גביית המזונות ולא קבלה רשות בית המשפט
לכך, לא ניתן להמשיך ולגבותם בהוצל"פ.

5.     במאמר מוסגר אציין כי קשה דעתי לאשר גביית מזונות בגין העבר שכן הדעת סוברת כי
מזונות ובייחוד מזונות בגירים נקבעים לנוכח הצורך הרב בם בעוד שאי נקיטת כל פעולה לצורך גביית המזונות במשך תקופה ארוכה יש בה כדי להעיד על אי נחיצותם של המזונות שכן אילו היו נחוצים סביר להניח שהיו פועלים בהקדם לגבייתם . מכל מקום איני נדרשת לדון בסוגיה זו.

6.     לאור האמור לעיל הנני מוצאת כי טעה כבוד יו"ר הוצל"פ בהחלטתו שכן לא חל במקרה
הזה      הדין האישי על לבגירים ולפיכך, יש להפעיל את סעיף 11 (ב) לחוק.
אשר על כן הנני מקבלת את הערעור .

7.     בנסיבות העניין אין צו להוצאות .

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון