הערת אזהרה על נכס בחו''ל

להלן פסק דין בנושא הערת אזהרה על נכס בחו''ל:

פסק-דין

א.     המסגרת הדיונית

1.     במסגרת תביעה כספית (תמ"ש 15303/96) עתר אלמוני (להלן - "התובע") להתיר לו להפקיד בקופת בית-המשפט 80,000 דולר לטובת פלונית (להלן - "הנתבעת").

2.     מטרת הבקשה מחד לקיים את פסק-הדין של בית המשפט בגרמניה ובאמצעות התשלום לגרום לביטול הערת האזהרה הרשומה על נכס מקרקעין בגרמניה ומאידך לעקל את הסכום של 80,000 דולר להבטחת התביעה הכספית, שהגיש התובע נגד הנתבעת בבית המשפט הישראלי.

3.     ב14.5.97- דחה בית המשפט את הבקשה של התובע להפקיד 80,000 דולר בקופת בית המשפט, וקבע שאין זה מתפקידו של בית המשפט לסייע ביצירת תשתית לבקשה לעיקול כספים.

4.     ב19.5.97- הוגשה מטעם התובע בקשה במעמד צד אחד להטיל עיקולים על כספים שבידי הנתבעת.

5.     ב25.5.97- ניתנה ע"י כב' הרשמת מ. קראוס החלטה, וזו לשונה:

"ניתן בזה צו עיקול זמני, ברישום בלבד. הכספים שיופקדו ע"י המבקש עבור המשיבה בבנק הפועלים -
סניף הברוש 568 רחוב אחימאיר 33 רמת-אביב ג' בסך


          80,000 דולר בחשבון חדש ונפרד שיפתח לצורך הפקדה
          זו".
          
ב3.6.97- הורתה הרשמת על עיכוב ביצוע החלטתה מיום 25.5.97.

6.     על ההחלטה מ25.5.97- הגיש התובע ערעור בתיק תמ"ש 15305/96. על ההחלטה מ3.6.97- הגישה הנתבעת ערעור בתיק תמ"ש 15304/96. שני הערעורים נשמעו במאוחד.

7.     בדיון שהתקיים בבית המשפט הסכימו הצדדים זמנית, שהסכום שהופקד בבנק הפועלים בסך 80,000 דולר יופקד בפקדון שקלי שבועי מתחדש נושא ריבית. (ע' 25 שורות 16-17).

8.     החלטת הרשמת בוצעה; אולם ב"כ הנתבעת לא ידעה לומר, בשלב שמיעת הערעורים, אם הערת האזהרה בגרמניה בוטלה כתוצאה מביצוע ההוראה בצו העיקול הזמני.

בית המשפט בגרמניה הורה בפסק דין חלוט:

"הנתבעת נדונה להורות על מחיקת ההערה בדבר העברת זכות הבניה שבירושה הרשומה לזכותה בספרי האחוזה... וזאת בד ובבד כנגד תשלום של 80,000 דולר".


     
ב.     בקשת העיקול וצו העיקול הזמני

9.     בבקשת העיקול נתבקש בית המשפט לעקל כספים שבידי הנתבעת (המרצה 54425/97) .

10.     ההחלטה בעניין העיקול הזמני, שניתנה ע"י הרשמת, הייתה שגויה משורה של טעמים:

א.     בבקשה לעיקול במעמד צד אחד, אין זה מתפקידו של רשם בית משפט להורות לתובע לפתוח חשבון בנק ע"ש הנתבעת לצורך הפקדת כספים כתנאי למתן עיקול.

ב.     בבקשת העיקול לא נתבקש סעד של הפקדת כספים ופתיחת חשבון בנק אלא עיקול כספים שבידי הנתבעת.

ג.     אין להורות על פתיחת חשבון בנק ע"ש נתבעת ללא הסכמתה. מושכלות ראשונים אלה מקבלים משנה תוקף עם חקיקת הוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ועיגון זכות הקניין כזכות חוקתית.

ד.     פתיחת חשבון בנק והפקדת כספים ע"ש נתבעת ללא הסכמתה - עלול גם להביא למימוש זכות קיזוז של הבנק, לצורך כיסוי חובות של הנתבעת בחשבונות אחרים, אם קמה חבות עפ"י מסמכי הבנק.


     11.     ההחלטה, שצו העיקול היה שגוי מלכתחילה, מייתרת את הצורך לדון בהחלטה השניה נשוא הערעור, שהורתה לעכב את ביצוע אותו צו. עיכוב ביצוע נתבקש לצורך אי מימוש הצו בגרמניה - ביטול הערת האזהרה. לכך ינתן משקל בחלק האופרטיבי של פסק-הדין .

ג.     סוף דבר

12.     הדיון יוחזר לכב' הרשמת מ. קראוס עם מתן הוראות כדלקמן:

(א)     אם יתברר שלא נעשה שימוש בהחלטה השגויה של העיקול ולא בוטלה הערת האזהרה שנרשמה לטובת הנתבעת על המקרקעין בגרמניה - יבוטל צו העיקול, יבוטל עיכוב הביצוע, והכספים המוחזקים בחשבון הבנק ע"ש הנתבעת ברח' ---- ת"א, ללא הסכמתה, יועברו לתובע שהפקידם - בבחינת החזרת המצב לקדמותו.

(ב)     אם יתברר שנעשה שימוש בהחלטה השגויה ובוטלה הערת האזהרה לטובת הנתבעת על המקרקעין בגרמניה - הכספים יחשבו ככספים של הנתבעת ודינם כדין כספים שעוקלו ע"י התובע בבקשה במעמד צד אחד. עיכוב הביצוע יבוטל. דיון בבקשה לביטול העיקול יתקיים במעמד שני הצדדים בפני הרשמת, ובמסגרתה יוכרע אם ניתן לשחרר את הכספים לנתבעת .

(ג)     הוראת סעיף (ב) תחול גם אם הבנק קיזז כספים מפקדון זה בגין חובות אחרים של הנתבעת.


     הוראות אלה מתבקשות לאור העובדה שהתובע השאיר את התמונה מעורפלת, ונמנע מליתן הצהרה ברורה אם הערת האזהרה על המקרקעין בגרמניה בוטלה על סמך צו העיקול השגוי.

(ד)     לאור ההנמקה בסעיף 10 (ב) של פסק הדין - אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שתי הערות אזהרה

 2. משמעות הערת אזהרה

 3. הערות אזהרה אנכיות

 4. אי רישום הערת אזהרה

 5. תביעה למחיקת הערת אזהרה

 6. הערת אזהרה ברשם המקרקעין

 7. הערת אזהרה חברה בפירוק

 8. סירוב לרשום הערת אזהרה

 9. תביעה לביטול הערת אזהרה

 10. הערת אזהרה על נכס בחו''ל

 11. הערת אזהרה על גבי הערת אזהרה

 12. עסקאות נוגדות - אי רישום הערת אזהרה

 13. תחרות בין קונה לבין נושה כשאין הערת אזהרה

 14. עסקאות נוגדות במקרקעין ללא רישום הערת אזהרה.

 15. עסקאות נוגדות במקרקעין - אי רישום הערת אזהרה

 16. בקשה להורות על מחיקת הערת אזהרה בגין עסקה פיקטיבית

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון