בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

להלן החלטה בנושא בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין:

החלטה

בפני בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין ,בנם של בני הזוג ,בן כ- 14.5 שנים .

בני הזוג נישאו זל"ז ביום 15/09/81 ומנישואים אלו נולדו שלושת ילדיהם . 2 בגירים (בצבא ולפני שירות צבאי) וקטין .

בין בני הזוג נחתם הסכם גירושין ביום 07/02/94 בביה"ד הרבני האזורי בחיפה וניתן לו תוקף של פסק דין .

בהסכם הגירושין הוסכם כי הילדים יישארו בחזקת הנתבעת ויתגוררו עמה בקיבוץ .

ביום 04/11/01 הוחלט על ידי שירותי הרווחה בוועדת החלטה כי מומלץ להעביר המשמורת של הקטין לידי התובע .

1.     הכנסות בני הזוג
א.     הכנסות האב -
התובע הנו פסיכולוג קליני במקצועו ומשתכר סך כ- 7,400 ש"ח נטו לחודש בממוצע . התובע מצרף תלושי שכר ודו"ח רואה חשבון .

ב.     הכנסות האם -
הנתבעת עובדת כמורה בבית הספר האזורי ומשתכרת כ- 5,500 ש"ח בממוצע לחודש .
הנתבעת היא בת קיבוץ והכנסתה מועברת לקיבוץ ,וכך גם לגבי זכויותיה ממקום העבודה . הנתבעת מקבלת תקציב חודשי מהקיבוץ על סך כ- 3,000 ש"ח שמיועד לכיסוי הוצאותיה לרבות מזון ,אחזקה שוטפת של הדירה וכיוצ"ב . הנתבעת מצרפת תלושי שכר וחשבונות תקציב וכן תצהיר של מנהלת חשבונות בקיבוץ לתמיכה בטענתה .
הנתבעת מקבלת את קצבת הביטוח הלאומי עבור הקטין ע"ס כ- 320 ש"ח לחודש .
לטענת הנתבעת היא נושאת בהוצאות שני הבגירים המתגוררים עימה בנוסף להוצאותיה .

ג.     רכוש אחר
התובע והקטין מתגוררים בדירת בני הזוג בהתאם למוסכם בהסכם הגירושין .

2.     טענות הצדדים
א.     מוסכם על התובע כי עליו לשאת בצרכי הקטין ההכרחיים אולם התובע טוען כי על הנתבעת לשאת בהוצאות הקטין מדין צדקה שכן ידה משגת לכך .

ב.     לטענת התובע לנתבעת הכנסה גבוהה ולאור שינויים ותמורות בתנועה הקיבוצית נעשתה ראורגניזציה של שיטת תקצוב החברים כך ששכרם נשאר אצלם ואילו מורד ממנו אך "מס
פנימי", על כן טוען התובע הן לשכר גבוה לנתבעת והן לזכויות סוציאליות ופנסיוניות רבות לרבות קופ"ג וקרנות השתלמות אולם התובע אינו מציג כל אסמכתא לתמיכה בטענתו .

ג.     בנוסף טוען התובע כי הבגירים מקבלים קיצבה מהקיבוץ ואינם סמוכים על שולחן אימם      אולם אף כאן אינו סומך טענתו .

ד.     הנתבעת מנגד טוענת כי הבגירים סמוכים על שולחנה וכי נושאת בהוצאות רבות בגינם וכי
הכנסתם מהקיבוץ זעומה ואינה מספקת לסיפוק צורכיהם אולם אינה מציגה כל אסמכתא
לעניין הוצאות בהן נושאת עבור הבגירים ו/או שיעורן .

ה.     התובע טוען כי יש לספק לקטין את רמת החיים הגבוהה לה הורגל לאורך חייו בקיבוץ
הכוללת מגוון חוגים ושירותים .

3.     מזונות הקטין
א.     צורכי הקטין -
התובע מבקש כי סכום המזונות הזמניים לתובע הקטין יהיה כדלקמן :

(1) הוצאות בריאות - 1,400 ש"ח לחודש - לטענת התובע על הנתבעת לשאת שווה בשווה עימו בהוצאות אלו .- התובע אינו מציג אסמכתאות המגיעות כדי סכום זה .

(2) הוצאות חינוך - 2,886 ש"ח לשנה .- התובע מציג אסמכתאות לתמיכה בטענתו .

(3) חוגים - כ- 150 ש"ח לחודש .- התובע אינו מציג אסמכתא .

(4) שיעורי עזר - כ- 600 ש"ח לחודש .- התובע אינו מציג אסמכתא .
לטענת הנתבעת אין הקטין נזקק ו/או מקבל שיעורים פרטיים .הנתבעת אינה מציגה כל אסמכתא לעניין .

(5) הוצאות נסיעה - כ- 250 ש"ח לחודש .- התובע אינו מציג אסמכתא .
לטענת הנתבעת התובע אינו נושא בהוצאות נסיעה שכן ביה"ס שאליו רשום הקטין הנו בסמיכות לבית התובע ונסיעות לקיבוץ לביקורה - היא מביאה את הקטין ומחזירה אותו .

(6)אינטרנט במסגרת קורס מחשבים - 500 ש"ח לחודש .- התובע אינו מציג אסמכתא אולם מציג חשבון טלפון . הנתבעת טוענת כי גם היא חיברה קו אינטרנט בביתה המיועד לשימושו של הקטין והיא נושאת בהוצאות בגינו .

(7) עזרת צד ג' - כ- 1,000 ש"ח לחודש .- התובע אינו מציג אסמכתא .
לטענת הנתבעת אין הקטין זקוק לעזרה שכן הוא בן 14.5 ואינו זקוק להשגחה בגיל זה .

ב.     הוצאות מיוחדות -
התובע טוען כי נשא בהוצאות מיוחדות בגין רכישת ריהוט וביגוד לקטין המסתכמות בכ- 15,300 ש"ח . לטענת התובע על הנתבעת להתחלק עמו בהוצאות אלו . לטענת הנתבעת אין עליה לחלוק בהוצאות אלו שכן גם בעת שהקטין היה בחזקתה הונהגו בין הצדדים הסדרי ראיה והקטין נהג לבקר את התובע ולישון אצלו ועל כן מן הראוי שהיו לו אביזרים אלו .

ג.     הקיבוץ מוכן ,לפנים משורת הדין לשאת בהוצאות הבאות :
(1) טיפולי שיניים - לאפשר לקטין להמשיך ולקבל טיפולי שיניים בקיבוץ ולשאת במלוא העלויות הכרוכות בכך .
(2) טיפול פסיכולוגי- להשתתף במחצית העלויות של טיפול פסיכולוגי לקטין ,אם יידרש ,כנגד קבלות
(3) חוגים - להשתתף במימון מחצית מעלות חוג אחד ,כנגד קבלות .

4.     אשר על כן ,עפ"י כתבי הטענות והסיכומים ,ומבלי לבחון את הדברים לעומקם ,דבר שיעשה במהלך בירור התובענה ,הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע הקטין דמי מזונות זמניים באמצעות התובע האב בסך של 500ש"ח לחודש מיום 01.01.02 ועד הגיע הבן לגיל 18 ו/או סיום לימודי התיכון ו/או עד הגיוס לשירות סדיר בצה"ל לפי המאוחר שביניהם.
     קצבת המל"ל תועבר לאב כל עוד הילד יהיה בחזקתו.
כמו כן יקבע כדלקמן:
א.     הקטין ימשיך לקבל טיפולי שיניים בקיבוץ .
ב.     הקיבוץ ישא במחצית טיפולים פסיכולוגיים ,כנגד קבלות שיציג התובע האב .
ג.     הנתבעת תשתתף עם התובע שווה בשווה בהוצאות רפואיות חריגות נוספות ,כנגד קבלות
שיציג התובע.
ד.     הקיבוץ יממן מחצית מעלות חוג אחד ,כנגד קבלות.
ה.     הנתבעת תישא במחצית מעלות שיעורים פרטיים ,במידה וינחצו ,כנגד קבלות.
ו.     איני מוצאת לנכון לחייב הנתבעת בגין הוצאות ריהוט וביגוד חד פעמיות שהוציא התובע.
ז.     איני מוצאת לנכון לחייב הנתבעת בתשלום בגין עזרת צג ג' ודמי טיפול .
ח.     דמי המזונות יהיו החל מיום 01/01/02 ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן במשק ויעודכנו מדי שלושה חודשים כאשר העדכון הראשון יעשה ביום 01/04/02 על בסיס מדד חודש 01/02 אשר פורסם ביום 15/02/02. התשלום הראשון יהיה ביום 20.03.02 בצרוף הפרשי העבר. המזונות ישולמו בכל ראשון לחודש בהפקדה לחשבון האב.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון