בקשה להעלאת סכום מזונות

המבקשת מבקשת להעלות את סכום המזונות הזמניים.

להלן החלטה בנושא בקשה להעלאת סכום מזונות:

החלטה

1.     ביום 04/03/02 ניתנה החלטתי לעניין מזונות טרום זמניים לאישה ולקטינים לפיה ישלם
המשיב כדלקמן :
א.     עבור מזונות המבקשת מס' 1 ( להלן : המבקשת) - האישה , סך של 1,000 ש"ח לחודש .
ב.     עבור מזונות המבקש מס' 2 (להלן : ל') ,הסובל מאוטיזם , סך של 1,500
ש"ח לחודש .
ג.     עבור מזונות המבקשת מס' 3 (להלן : ש') - הקטינה ש' ,הנמצאת על גבול האוטיזם ,
סך של 1,000 ש"ח לחודש .
ד.     עבור מזונות המבקש מס' 4 (להלן : י') - הקטין י' , סך של 800 ש"ח לחודש .

2.     בהחלטתי מיום 07/04/02 הצדדים הופנו בשנית ליחידת הסיוע לצורך קבלת ייעוץ , סיוע
וטיפול בעניין המשך דרכם המשותפת .

3.     בדיון שהתקיים בפני, בענין המזונות הזמניים, ביום 07/04/02 העלו הצדדים הטענות
הבאות:
א.     טענות המבקשים
1)     לטענת המבקשת אין באפשרותה לחיות עם הסכום שנפסק ולגדל 3 ילדים ששניים
מהם דורשים טיפול מיוחד.
2)     המבקשת מעלה הטענה כי לאור מגבלתו הקשה של הבן הבכור הנה נדרשת לסיוע צד
ג' בטיפולו. לטענתה מתבקשת במקרה זה העסקת עובדת פיליפינית מעבר לשעה 17:00 ועד הבוקר, וזאת לאור העובדה כי מדובר בקטין הסובל מאוטיזם וקטינה שנמצאת על גבול האוטיזם . המבקשת מציינת כי מעבר לשעות בהן נמצאים הקטינים בלימודים , הטיפול בקטינים הנו קשה ביותר ונחוצה עזרה בדחיפות , אף לשעות הלילה , (בעיות הרטבה של הקטין ליעם) בייחוד לנוכח בעיותיו של הקטין ליעם המצריכות שמירה מלאה עליו .
3)     המבקשת מציינת כי הקטין זקוק בדחיפות לקלינאית תקשורת ולחוג רכיבה על
סוסים וכן כי היא נושאת בתשלום תרופות הוליסטיות המסתכם בכ - 400 ש"ח לחודש .

4)     המבקשת מבקשת להעלות את סכום המזונות הזמניים כדלקמן :
עבור ל' - להעלות את סכום המזונות הטרום זמניים שנפסקו מ- 1,500 ל- 2,000
ש"ח לחודש.
עבור ש' - להעלות את סכום המזונות הטרום זמניים שנפסקו מ- 1,000 ל- 1,300
ש"ח לחודש.
בנוסף לחייב המשיב לשאת בכל העלויות של קלינאית תקשורת ופסיכולוגית בסך 480 ש"ח לחודש.
עבור י' - להעלות את סכום המזונות הטרום זמניים שנפסקו מ- 800 ל- 1,500 ש"ח
לחודש .
עבור המבקשת - להעלות את סכום המזונות הטרום זמניים שנפסקו מ- 1,000 ש"ח
ל2,000- ש"ח לחודש .
5)     המבקשת טוענת כי כספי השכרת הדירה בקריית גת בסך כ- 2,000 ש"ח לחודש ,
שהגיעו לידיה ובנוסף סכום של כ- 30,000 ש"ח שהוריה הלוו לה , הושקעו לשיפוץ הדירה על מנת שתהא ראויה למגורי המבקשים וכיום אינה מקבלת דמי שכירות.

6)     המבקשת מבקשת כי בעת תקופת שהות המשיב בחו"ל , ישאיר לה את הרכב
לשימושה ושימוש הקטינים.

ב.     טענות המשיב
1)     לטענת המשיב המזונות הטרום זמניים מספיקים ואין להעלות את גובה המזונות
שנפסקו לקטינים .
2)     למבקשת לא מגיעים מזונות לאור מרידתה ועזיבתה את הבית המשותף והעובדה
שהסמכות הינה לבית הדין הרבני.
3)     כמו כן המשיב מציין כי מתנגד לשאת בהוצאות בגין תרופות הומאופתיות .
4)     לעניין טיפול פסיכולוגי מציין המשיב כי ניתן לקבלו דרך קופת חולים , אולם מסכים
לשאת בעלות הטיפול ,במידה ותהא הפניה רפואית , ולא ניתן לקבל את הטיפול בקופ"ח .
5)     המשיב התחייב כי במידה ולא יהיה איסור ממקום עבודתו, ישאיר הרכב לאישתו
במשך תקופת שהותו בחו"ל .

4.     מזונות האישה
מאחר ובהחלטתי מיום 07/04/02 ניתן צו לגילוי מסמכים הדדי ולאחר ששקלתי את טענות
הצדדים הנני משאירה על כנה את החלטתי לעניין המזונות הטרום זמניים לאישה כמזונות זמניים.
אין בטענות המשיב כדי להצדיק ביטול מזונות האישה שכן אינו חולק על עובדת טיפולה בקטינים ועל עובדת אי השתכרותה במשך שנים , מיום שנולדו הקטינים .

לענין הסמכות, הובהר כי הוגש ערעור וההחלטה תהיה בהתאם לתוצאות הערעור.
כמו כן נקבע דיון לענין הסמכות ליום 24.4.02.

5.     מזונות הקטינים ל' וש' :
א.     "כידוע מזונות ילדים נחלקים לשתי קטגוריות כלליות :
האחת : צרכים הכרחיים בם חב האב בלבדית עד גיל 15 .
השניה : צרכים העודפים על צרכים הכרחיים בהם חבים שני ההורים מדין צדקה .

צרכים הכרחיים ייקבעו בשני מישורים :
האחד - צרכים של הקטין "הכללי" ,בהיותו חלק מאוכלוסיית הקטינים .
השני - צרכים הכרחיים של הקטין "הספציפי" שעניינו בא לדיון . במישור זה ביהמ"ש יבחן את צרכיו ההכרחיים של הקטין הספציפי ,שאינם משותפים לצורכיהם ההכרחיים של כלל הקטינים . כך, לדוגמא, קטין הזקוק לטיפול רפואי או לטיפול פסיכולוגי , או קטין בעל ליקויי למידה , וכן קטין הנזקק לסוגי מאכל מסוימים , היקרים יותר מהמזון הרגיל."
ראה בספרם של הרב אבישי גריידי ועו"ד ניסים שלם / מזונות ילדים - הלכה ומעשה, שם בעמ' 128.

ב.     במקרה דנן ,לאור חוות הדעת הרפואיות שמציגה המבקשת לעניין מצבם הבריאותי של
הקטינים ל' וש' הסובלים מאוטיזם ו/או גבול האוטיזם ולאחר שמיעת הצדדים והתרשמותי מן הטיפול הרב הנדרש בקטינים מעבר לשעות הלימודים ולאור הקושי הרב בטיפול ובהשקעה הרבה סביב הטיפול בסובלים מאוטיזם, הנני מוצאת לנכון להגדיל שיעור מזונותיהם של הקטינים ע"י הוספת סכום עבור עזרה בטיפול בקטינים באופן הבא :

 1.      עבור עזרה בטיפול בקטין ל' סך של 500 ש"ח לחודש .
 2.      עבור עזרה בטיפול בקטינה ש' סך של 400 ש"ח לחודש .


ג.     בנוסף , בהסכמתו, המשיב יישא בעלות טיפול פסיכולוגי וקלינאית תקשורת עבור הקטינים ל' וש' , בכפוף לבדיקת אפשרויות קבלת הטיפול בקופ"ח והמצאת הפניה רפואית ואישורים בדבר סכום הטיפול והשתתפות קופ"ח ו/או קבלת החזרים בגין טיפול זה .

6.     מזונות הקטין יובל
     לפני מספר שנים נפסק כי מזונות הכרחיים מינימליים לקטין הינם בשיעור של כ850- ש"ח
לחודש ומאז הועלה הסכום :
"נדמה לי שלא אטעה לאור המעקב אחרי תיקי המזונות (באמצעות הערעורים ובבקשות רשות ערעור ) כי מזונות הכרחיים הם בערך 850 ש"ח וכוללים בעיקר את סעיפי המזון והלבוש ברמה נמוכה ,ואולי עוד פריטים אלו ואחרים , לכך יש להוסיף את הוצאות המדור..." ראה עמ"ש (ת"א) 44/96 פלד נ' פלד , לא פורסם.

     לאור העובדה כי המשיב נושא בכל ההוצאות הרפואיות, הוצאות המצויינים בהחלטתי מיום 4.7.02, הנני מוצאת לנכון להעלות את הסכום במעט ולהעמידם את המזונות על סך של 900 ש"ח לחודש.

7.     דמי המזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן במשק ויעודכנו מדי שלושה חודשים,
בהתאם להחלטתי מיום 4.3.02.

8.     המזונות ישולמו מחודש אוקטובר 2001, בקיזוז הסכומים ששולמו, ודמי השכירות שהתקבלו על ידי האשה. מזונות העבר ישולמו ב3- תשלומים יחד עם המזונות השוטפים מחודש מאי 2002.

9.     התשלום השוטף של דמי המזונות ימשך כפי שנקבע בהחלטתי מיום 04/03/02 , מדי
הראשון בכל חודש ויועבר למבקשת .

10.     בענין הרכב נרשמה התחייבותו של הבעל כי במידה ולא תהיה הוראה מהמעסיק האוסרת עליו, יעמיד את הרכב לרשות האשה והילדים בתקופת שהותו בחו"ל. הבעל ישאיר את הרכב לאשה בשדה התעופה בתאום עמה ויוכל לקבלו במועד בו ישוב מבית האשה או בכל תאום אחר שיוסכם בין הצדדים.

11.     במידה ולא תוגש בקשה לשינוי המזונות הזמניים תוך 3 חודשים, יהפכו למזונות קבועים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון