ביצוע פסק דין בבית משפט לענייני משפחה

הליכי ביצוע בתביעה לאיזון משאבים בין בני זוג או בתביעה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג או בתביעה בעניינו של קטין, למעט בענייני רכושו, יבוצעו על פי החלטת בית המשפט לענייני משפחה ובפיקוחו, זולת אם הורה בית המשפט על ביצועם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; כן רשאי בית המשפט להורות על ביצועם בדרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין.

להלן פסק דין בנושא ביצוע פסק דין בבית משפט לענייני משפחה:

פסק דין

1.     בתיק זה תלויות ועומדות שתי תביעות.
     האחת - תביעת מזונות והחזקת קטינים (תמ"ש 13060/97), שהוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בתאריך 20.11.96, והשניה - תביעה לפירוק שיתוף (תמ"ש 13061/97), שהוגשה לבית משפט השלום בעכו בתאריך 17.6.97.
     שתי התביעות הועברו לדיון בבית משפט זה.

2.     תביעת המזונות החלה להתברר בפני כב' השופט יעקבי-שווילי בתאריך 26.1.97, בנוכחות התובעת מס' 1 וב"כ בלבד ונפסקו מזונות זמניים עבור הקטינים.

3.     במסגרת קדם המשפט שהתקיים בבית משפט זה הופנו הצדדים ליחידת הסיוע, שמסרה מכתב ביום 15.2.99 ובו דעה, כי יש הסכמה להתגרש וכי עיקר המחלוקת היא רכושית (דירת המגורים בעכו).

     התיק נקבע לשמיעת ההוכחות ובאותו יום (15.2.99) הגיעו הצדדים להסדר דיוני, לפיו ויתרו על השמעת עדים והגישו סיכומי טענות בצירוף מסמכים לשם קבלת פסק דין.

4.     תמצית טענות התובעים:

א.     בני הזוג נישאו ביום 7.7.81.
ב.     שלוש הבנות הקטינות הן בנות 16, 11 ו4-.
ג.     התובעת משתכרת כ 4,500.- ש"ח לחודש.
ד.     הנתבע עצמאי ומגלגל מחזור ממוצע של 71,600.- ש"ח בחודש (נכון ל1998-).
ה.     הנתבע נטש את משפחתו.
ו.     דך כל ההוצאות של התובעות - למעלה מ 10,000.- ש"ח לחודש.
ז.     יש לחייב את הנתבע במזונות בסך כ 5,500.- ש"ח לחודש.
ח.      פירוק השיתוף צריך להתייחס לא רק לדירת המגורים, אלא לרכוש כולו.
ט.     יש להבטיח מדור חליפי לתובעות.

5.     תמצית טענות הנתבע:

א.     הנתבע כופר בסמכותו העניינית של בית המשפט, עקב הגשת תביעתו לבית הדין הרבני.

ב.     משכורתה של הנתבעת כ 4,500.- ש"ח לחודש (בהתחשב בכל ההטבות).

ג.     דירת המגורים של הצדדים נקנתה מדירה שמכר הנתבע ומכספים שהוא לווה לשם כך.

ד.     לא ניתן לטעון כי הנתבע זנח את משפחתו.

ה.     הנתבע עובד בעסק ששייך לאביו, וההכנסה שלו היא כ- 2,700.- ש"ח לחודש בלבד.
     החובות של העסק עצומים.

ו.     ההוצאות שפרטה התובעת מופרזות ובחלקן לא נכונות.

ז.     סכום המזונות אינו צריך להיות מעבר לסך 2,500.- ש"ח לחודש.

ח.      יש להורות על פירוק שיתוף בדירה בדרך של מכירה, וחיוב הנתבע במדור.

6.     לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים מחליט אני כדלקמן:

א.     טענת חוסר הסמכות נדחית.
למרות שניתן לטעון העדר סמכות עניינית בכל עת, הרי הלכה פסוקה היא כי בענין מזונות ילדים מוסמך בית המשפט לעניני משפחה לדון גם כאשר הוגשה קודם לכן תביעת גירושין בבית הדין הרבני, ובשאלת המשמורת אין מחלוקת כי הבנות תשארנה במשמורת האם.
     התביעה הרכושית בין כה וכה בסמכות בימ"ש זה. לכן טענה זו נדחית.

ב.     המשמורת על הבנות הקטינות עד הגיע כל אחת מהן לבגרות תהיה בידי האם-התובעת.
     הנתבע יהיה זכאי להסדר ביקורים שיתואם בין הצדדים, כפי שהיה עד כה.

ג.     ההחלטה הזמנית של כב' השופט יעקבי-שווילי בענין המזונות תהפוך פסק-דין סופי, לרבות מנגנון ההצמדה, ולרבות החיוב של כל אחד משני הצדדים לשלם מחצית מהחזרי המשכנתא.

ד.     באשר לפירוק השיתוף, הרי לא הוכח רכוש משותף מעבר לדירת המגורים, ויש לזכור כי מדובר בבני זוג שנישאו לאחר 1.1.74.

     יש להורות על פירוק השיתוף בדירה על ידי מכירה, אלא שבנסיבות אלה חל סעיף 40א' לחוק המקרקעין שזו לשונו:
     "(א) החליט בית המשפט לפי סעיף 40, על פירוק השיתוף במקרקעין משותפים
שהם דירה של בני זוג המשמשת להם למגורים, בדרך של מכירה, לא יורה
על ביצועה והמכירה תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט כי לילדי בני הזוג
הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים
לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, לתקופה
שיקבע.
      (ב) הוראות סעיף 33 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב1972-, לא יחולו
לגבי מי שהיה שותף בדירה שבית המשפט החליט על פירוק השיתוף בה,
כאמור בסעיף קטן (א)".

ה.     הנתבע לא הביא כל ראיה על הסדר מגורים אחר לתובעות ולפיכך מורה אני על עיכוב המכירה של הדירה ועל אי-ביצועה בשלב זה.

     בית משפט זה מוסמך להורות על ביצוע המכירה בשלב מאוחר יותר, לאחר פסק הדין, בהתאם להוראת סעיף 7 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, שזה לשונו:

     "הליכי ביצוע בתובענה לאיזון משאבים בין בני זוג או בתובענה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג או בתובענה בענינו של קטין, למעט בעניני רכושו, יבוצעו על פי החלטת בית המשפט לעניני משפחה ובפיקוחו, זולת אם הורה בית המשפט על ביצועם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; כן רשאי בית המשפט להורות על ביצועם בדרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין".

ו.     בשל ההסדר הדיוני - אין צו להוצאות משפט.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הטבות למשפחות אומנות

 2. שינוי שם משפחה לקטין

 3. מסירת תביעה לבן משפחה

 4. זכויות קרוב משפחה של חסוי

 5. מירוץ סמכויות בענייני משפחה

 6. חלוקת רכוש משפחתי בניו יורק

 7. תביעת לקוח נגד עורך דין משפחה

 8. הצעת חוק בני משפחות של נרצחים

 9. צירוף צד בבית משפט לענייני משפחה

 10. פטור מאגרת בית משפט לענייני משפחה

 11. חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992

 12. דעה של קטין בבית משפט לענייני משפחה

 13. ביצוע פסק דין בבית משפט לענייני משפחה

 14. תביעה נגד הבעל בבית משפט לענייני משפחה

 15. פקודת חוק המשפחה המושלמי (תחולתו) 1919

 16. חוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"ה-1995

 17. תיקון טעות בפסק דין בבית משפט לענייני משפחה

 18. תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ''ו-1995

 19. האם כל תביעה בין בני משפחה חייבת להיות בביהמ''ש לענייני משפחה

 20. צו בית המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוז חיפה), התשנ"ז-1996

 21. תקנות מידע גנטי (תעריף מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה), התש''ע-2010

 22. צו בתי המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוז הדרום), התשנ"ו-1996

 23. צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוז הצפון), התשנ"ז-1997

 24. צו בתי המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוז הדרום), התשנ"ו-1996

 25. צו בית המשפט לענייני משפחה (העברת תובענות במחוז הצפון), התשנ"ו-1995

 26. תקנות הפיקוח על מעונות (מעון משפחתי לזקנים עצמאיים ותשושים), התשנ''ו-1996

 27. צו בית המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוזות תל-אביב והמרכז), התשנ"ו-1995

 28. צו בית המשפט לענייני משפחה (הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן וסדרי עבודתן), התשנ"ו-1996

 29. צו בית המשפט לעניני משפחה (יחידת הסיוע - כישורים מקצועיים ופיקוח מקצועי), התשנ"ו-1996

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון