התנגדות לביצוע צ'ק

להלן החלטה בנושא התנגדות לביצוע צ'ק:

החלטה

בפני התנגדות לביצוע שיק בסך של 75,000 ₪ שתאריך פרעונו 4.3.00 (להלן - הבקשה).

טענות המבקש
המבקש הגיש את הבקשה באמצעות בנו מר בובליל יניב אשר חתום על הבקשה עצמה וכן על תצהיר קצר האמור לתמוך בבקשה, שכל הנאמר בו הוא שהאמור בבקשה הוא אמת ומידיעה אישית.

מר בובליל יניב הוא זה שחתום על השיק נשוא הבקשה כמיופה כוח בחשבונו של המבקש. השיק נשוא הבקשה ניתן במסגרת עסקי קזינו בין מר בובליל יניב לבין מר רביזדה בני שהוא הבעלים של המשיבה. ההסכמה הייתה, כי מר יניב בובליל יביא לקוחות לשחק בקזינו "ויקטוריה" באילת כאשר במידה, ומי מהלקוחות שיפסידו בקזינו לא ישלם את חובו, ישלם מר בובליל יניב את חובו של אותו לקוח במקומו וזאת בניכוי עמלה בשיעור של עשרה אחוזים לה הוא זכאי בכל מקרה עבור הבאת הלקוחות לקזינו. השיק נשוא הבקשה ניתן יחד עם שיקים נוספים למשיבה כביטחון להתחייבויותיו של מר בובליל יניב. מר בובליל יניב לא נותר חייב דבר למשיבה. מר רביזדה בני הבטיח למר בובליל יניב כי השיקים יוחזרו ובכל מקרה לא יעשה בהם שימוש. חלפו למעלה מחמש שנים ממועד פירעון של השיקים ולפיכך, לא חשש מר בובליל יניב כי יעשה שימוש בשיקים אלה.

המשיבה בחרה לא לחקור את המצהיר מר יניב בובליל על תצהירו ולפיכך לא נסתרה גרסת המבקש, לפיה אינו חייב דבר למשיבה וכי השיקים נמסרו לביטחון בלבד.

טענות המבקש, כי השיק ניתן לביטחון, כלומר על תנאי וכי התנאי לא התממש והטענה לכשלון תמורה מלא לא נסתרו ולפיכך, יש ליתן למבקש רשות להתגונן.

במקביל לסיכומים שהוגשו מטעם המבקש, הגיש המבקש בקשה בכתב להתיר לו לתקן את תצהירו מתצהיר בג"צי לתצהיר שבו יצוינו העובדות כפי שנטענו בבקשה. לטענת המבקש, בא כוחו עורך דין בר - אל קיבל את הייצוג רק בשלב מאוחר יותר ולפיכך, הוגשה התנגדות כפי שהוגשה. לבקשה הנ"ל צורף ייפוי כוח שנחזה להיות חתום מיום 17.8.05 (הספרות לא ברורות).

טענות המשיבה
המשיבה הגישה סיכומים מטעמה ובנוסף הגישה תגובה לבקשה בכתב של המבקש לתיקון תצהירו. טענתה העיקרית של המשיבה, כי התצהיר שצורף לתמיכה בבקשה הינו חסר כל ערך מאחר ומדובר בתצהיר בג"צי סתמי וסתום לחלוטין שהוגש על ידי בנו של המבקש ואפילו לא על ידי המבקש.

הלכה פסוקה היא, כי על המבקש להגיש את התצהיר התומך בבקשה בעצמו. בנוסף, הלכה היא שרק טענות שהובאו בגוף התצהיר הן בלבד תשמשנה טענות הגנה.

התצהיר שנתן בנו של המבקש בענייננו שכל שרשום בו: "האמור בבקשתי זו אמת והינו בידיעתו האישית" אינו מספיק ואין להתחשב בו מאחר והלכה היא כי אין לערוך תצהיר על ידי אזכור והפנייה אל מסמך אחר.

בניגוד לנטען בבקשה בכתב לתיקון תצהיר מן המסמכים שהוגשו עולה כי המבקש ו/או בנו קיבלו ייעוץ משפטי לפני החתימה על התצהיר מיום 25.5.05 התומך בהתנגדות.

גם לגופה של מחלוקת אין לקבל את טענת בנו של המבקש כי השיק נשוא הבקשה הנמסר לביטחון וזאת מבלי לציין עליו כי מדובר בשיק ביטחון.

סיכומי המבקש אינם מתמודדים עם החזקות העומדות לטובת אוחז השיק על פי פקודת השטרות ובנוסף, תצהיר המבקש לוקה בהיעדר פירוט.

דיון
המשיבה צודקת בטענותיה לגבי ההלכה הפסוקה, כי אין לערוך תצהיר על ידי אזכור והפנייה אל מסמך אחר באופן שנעשה התצהיר בענייננו. עם זאת, יצוין כי בנו של המבקש (המצהיר) חתום גם על ההתנגדות עצמה.

לגבי הטענה שהמבקש לא הגיש תצהיר מטעמו, הרי אף שהכלל הבסיסי שכל אחד מהנתבעים בסדר דין מקוצר חייב למסור תצהיר משל עצמו עדיין כאשר יש הסבר מספיק למתן תצהיר על ידי אדם אחר לא יהיה זה ראוי לסגור את שערי בית המשפט בפני המבקש בטענה בעלת אופי פורמאלי. ההסבר שניתן בענייננו, לפיו בנו של המבקש הוא שפעל מול המשיבה ולא המבקש מספק.

הדיון ביום 12.9.05 התקיים אף שניתנה לפני כן החלטה בדבר דחיית הדיון עקב מילואים של בא כוח המבקש וזאת מאחר ובא כוח המשיבה ובנו של המבקש (המצהיר) התייצבו לדיון. בא כוח המשיבה ויתר על החקירה אך ייתכן ובנסיבות העניין היה בא כוח המבקש מבקש באותו מועד להגיש תצהיר נוסף ו/או לתקן את התצהיר כבר במועד הדיון במידה והיה נוכח בו. מצד שני, הבקשה לתיקון התצהיר הוגשה רק ביום 7.11.05, כמעט כחודשיים לאחר מועד הדיון.

זכות הגישה לערכאות היא בגדר זכות יסוד.
לאור טענות המבקש כפי שפורטו בבקשה המגלות הגנה ולו בדוחק ובפרט נוכח העובדה שמדובר בשיק שהוגש לביצוע למעלה מחמש שנים לאחר תאריך פרעונו, אני סבור שיש לאפשר למבקש את זכות הגישה לערכאות ויש מקום לתת לו רשות להתגונן כפוף להפקדה של חלק מסכום התביעה.

לאור כל האמור לעיל, ניתנת למבקש רשות להתגונן כפוף להפקדת סך של 25,000 ₪ בקופת בית המשפט וזאת עד ליום 19.12.05 ומשלוח הודעה לבית המשפט על ביצוע ההפקדה עד לאותו מועד.

במידה והמבקש יפעל כאמור לעיל, תינתן לו רשות להתגונן והתיק יקבע להמשך הליכים. במידה והמבקש לא יפעל כאמור לעיל, תידחה ההתנגדות והמבקש ישלם למשיבה שכר טרחת עורך דין בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גלגול צ'קים

 2. הסבת צ'ק לבנק

 3. צ'ק מוסב שחזר

 4. צ'ק שעבר זמנו

 5. חתימת מושך צ'ק

 6. הסבת צ'קים לבנק

 7. ביטול צ'ק שנגנב

 8. מטרת צ'ק ביטחון

 9. צ'ק של אדם שנפטר

 10. חתימה על צ'ק ריק

 11. השלמת פרטים בצ'ק

 12. האם אפשר לבטל צ'ק

 13. מסירת צ'ק תחת לחץ

 14. הכחשת חתימה על צ'ק

 15. ח-ן מוגבל צ'ק שחזר

 16. התנגדות לביצוע צ'ק

 17. סירוב הבנק לכבד צ'ק

 18. קניה בצ'ק דחוי שחזר

 19. זיוף צ'ק אחריות בנק

 20. צ'ק ביטחון בלי תאריך

 21. המשמעות של ביטול צ'ק

 22. התנגדות לביצוע צ'קים

 23. צ'ק על מכירת רכב שחזר

 24. צ'ק חוזר לקבלן שיפוצים

 25. העדר כיסוי מספיק לצ'ק

 26. ערבות אוואל על גבי צ'ק

 27. האם צ'ק פתוח מהווה שטר

 28. ביטול צ'ק שניתן כמקדמה

 29. ביטול צ'ק על עיצוב פנים

 30. צ'קים חוזרים דמי שכירות

 31. צ'ק חוזר על אספקת סחורה

 32. התנגדות לביצוע צ'ק שחזר

 33. השמטת המילה בע''מ על צ'ק

 34. ניכיון צ'קים נחשב להלוואה

 35. הפקדת צ'ק ביטחון בשכירות

 36. הפצת מידע על צ'קים חוזרים

 37. חתימה בשם מישהו אחר על צ'ק

 38. מחיקת מילים מודפסות על צ'ק

 39. הפקדת צ'ק ביטחון בלי להודיע

 40. צ'ק עם חותמת חברה ללא חתימה

 41. ביטול צ'ק בגלל ביטול הסכם מכר

 42. התנגדות לביצוע צ'ק למוטב בלבד

 43. מימוש צ'ק ביטחון - הסכם שכירות

 44. ביטול צ'ק בגין אי השלמת עבודות

 45. הוצאת צ'ק בידיעה שאין לו כיסוי

 46. אחריות בעלי המניות על צ'ק חוזר

 47. ביטול ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 48. החזרת צ'קים שניתנו למשכיר הדירה

 49. פניה להוצאה לפועל בגלל צ'ק שחזר

 50. גביית צ'קים בלי כיסוי - עורך דין

 51. התנגדות לביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 52. זכרון דברים למכירת רכב - ביטול צ'ק

 53. ביקורת מס הכנסה על צ'ק ע''ס 100 ש''ח

 54. ביצוע צ'קים דמי שכירות - הוצאה לפועל

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון