אי תשלום דמי ביטוח דירה

להלן פסק דין בנושא אי תשלום דמי ביטוח דירה:

פסק דין


תביעה זו הוגשה על ידי חברת ביטוח הראל (להלן: "התובעת") נגד הנתבעים, בטענה שאלה לא שילמו לה את דמי הביטוח בגין פוליסת ביטוח דירה שהופקה להם על ידה, על פי הצעתם.
לגרסתה, הנתבעים חייבים לה דמי ביטוח בסך 15,780 ₪.

הנתבעים, מכחישים את הנטען על ידי התובעת ולטענתם כלל לא הסכימו לחדש את הביטוח לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה ולכן, אף לא קיבלו כל פוליסת ביטוח. הנתבעים קיבלו רק את הצעת הביטוח מבלי שצוין בה גובה הפרמיה לתשלום.

לגרסתם, חידוש הביטוח נעשה על דעת התובעת בלבד וללא הסכמתם. זאת, כיוון שהתובעת דרשה דמי ביטוח בסך של 22,000 ₪, סכום שהוא גבוה פי שתיים מהסכום אותו שילמו שנה קודם לכן. (10,000 ₪).

לגרסת הנתבעים נודע להם על חידוש הביטוח על ידי התובעת, רק לאחר שזו גבתה מחשבונם באמצעות כרטיס האשראי שלהם, סך של 5,403.62 ₪ ביום 29.6.04. מיד לכשנודע להם על כך, פנו אל סוכן הביטוח והודיעו לו על הפסקת הפוליסה ודרשו להפסיק לגבות מחשבונם את התשלומים.

דיון

הצדדים חלוקים בשאלה, האם פוליסת הביטוח הונפקה להם על פי בקשתם.

ככלל, נחה דעתי מגרסת הנתבעים.

אין חולק כי הנתבעים לא חתמו על הצעת הביטוח ו/או חידוש הביטוח נשוא התביעה, אלא באמצעות פקידה בסוכנות הביטוח ועל פי הנחייתם.

מטעם התובעת העיד בפני מר ירון נגר, המשמש כחתם דירות אצל התובעת ואשר לא נפגש מעולם עם הנתבעים טרם הגשת תביעה זו.
לגרסתו, הצעת הביטוח הגיעה אל התובעת חתומה על ידי סוכן הביטוח, מר פלינט, בהתאם להנחיות הנתבעים. (סעיף 5 לתצהיר).
לגרסתו עקב המורכבות והייחודיות של תכולת הדירה המבוטחת, נשלחו לבית הנתבעים סוקרים כדי להעריך את תכולת הדירה וזו הוערכה בסכום גבוה במיוחד. לכן עלות רכישת הפוליסה לשנת ביטח הינה 22,179 ₪. הנתבעים שילמו 5,403 ₪ ולכן חובם עומד על הסך של 15,395 ₪. (סעף 6 לתצהיר).

בחקירתו הנגדית, השיב מר נגר, כי אינו יודע אם הפוליסה נשלחה אל הנתבעים וכי תאריך תחילת הביטוח, אשר נרשם בה הוא 1.3.04 שהוא יום תחילת הכיסוי הביטוחי. לדבריו, על מי מטעם התובעת, היה לידע את הנתבעים כי רק בתאריך זה מתחיל תוקף הכיסוי הביטוחי, למרות שבהצעת הביטוח נקבע כתאריך תחילת הביטוח 21.12.03 וכבר ביום 17.12.03 הוגש דו"ח הסוקר לגבי דירתם.

לגרסתו, הפוליסה שצורפה לתצהירו, נושאת תאריך הנפקה 19.8.04, כיוון שיתכן והיה ויכוח בין התובעת לסוכן הביטוח ובוצעו שינויים בפוליסה. (עמוד 4 שורה 4 לפרוטוקול).
מר נגר השיב כי אין בידיו כל אסמכתא לבקשה לתיקון הפוליסה ואין בידיו כל אישור מטעם הנתבעים, לדמי הפוליסה שנקבעו על ידי התובעת, כאשר לא מדובר בחידוש ביטוח אלא בביטוח חדש.

לגרסת הנתבעים, יעקב פלינט היה סוכן הביטוח שלהם שנים רבות ונשוא התביעה, הינו חידוש ביטוח משנה קודמת, באמצעותו. לכשמסר להם סוכן הביטוח כי דמי הביטוח יהיו בסך 22,000 ₪, הם הודיעו לו כי אינם מעוניינים בביטוח כה יקר וסרבו לחידוש הביטוח ומעולם לא קיבלו את הפוליסה נשוא תביעה זו.
לטענתם, הביטוח חודש על ידי התובעת על דעת עצמה בלבד וכאשר נודע להם הדבר דרשו מסוכן הביטוח להפסיק לגבות מהם תשלומי ביטוח.
לגרסת הנתבעים פוליסת הביטוח אשר צורפה לתצהיר התובעת הונפקה רק בחודש אוגוסט 2004, דהיינו למעלה מחצי שנה לאחר הצעת הביטוח הנטענת על ידי התובעת.

בחקירתה הנגדית השיבה הנתבעת, כי גובה הפרמיה נמסר לה בעל פה בתחילת השנה, לאחר ביקור הסוקרים בביתם. סכום הפרמיה היה גבוה מדי ולכן לא הסכימו לבצע את הביטוח.(עמוד 6 שורה 4 לפרוטוקול).

יעקב פלינט, סוכן הביטוח הצהיר, כי שימש כסוכן הביטוח של הנתבעים שנים רבות והם לא ידעו מה גובה הפרמיה הנדרשת בגין הפוליסה נשוא התביעה ואף לא קיבלו את הפוליסה לידיהם.
לגרסתו, מדובר בחידוש ביטוח ולא בביטוח חדש והוא הודיע לתובעת כי הנתבעים אינם מעוניינים בחידוש הביטוח. (סעיף 5 לתצהירו ועדותו בעמוד 9 שורות 1-4 לפרוטוקול).

בחקירתו הנגדית השיב מר פלינט, כי הנתבע אמר לו מפורשות, כי ברצונו לדעת מראש, טרם הכנת הפוליסה, מה מחירה ומשנודע לו המחיר, ביקש שלא לבצע את הפוליסה נוכח מחירה הגבוה. (עמוד 9 שורות 14-19 לפרוטוקול).

ככל, נחה דעתי מגרסת ההגנה.

מדובר בביטוח תכולת דירה, ייחודי ויקר מהרגיל, נוכח האוספים השונים של הנתבעים. לכן, ביקשו הנתבעים מסוכן הביטוח, עמו הם עובדים שנים רבות, לדעת מראש את עלותו. בהתאם לעדות סוכן הביטוח, משנודע להם המחיר הנדרש על ידי התובעת, אשר היה יקר מאוד יחסית לשנה קודמת, סרבו לבצע את הביטוח.

לגרסת התובעת מדובר בביטוח חדש ולגרסת הנתבעים וסוכן הביטוח, מדובר בחידוש ביטוח.
כך או כך, סוכן הביטוח, שהוא היחיד מטעם התובעת אשר שוחח עם הנתבעים, מאשר את גרסתם.

לדבריו, מדובר בחידוש ביטוח ונדרשה הצעת ביטוח, עקב הייחודיות של תכולת הדירה, כאשר הנתבעים סרבו לחדש את הביטוח נוכח מחירו.

עד התובעת, אשר לא היה חלק מהתנהלות המשא ומתן בין הנתבעים לסוכן הביטוח, לא ידע להסביר את הסתירות המשמעותיות במועדי הכיסוי הביטוחי שבין הצעת הביטוח והפוליסה עצמה. הוא לא ידע להסביר, למעט השערה לא מבוססת, מדוע הפוליסה הונפקה בחודש יוני 2004 ולמעלה מחצי שנה לאחר הצעת הביטוח הנטענת על ידי התובעת.
התובעת לא הציגה כל אסמכתא לכך שמדובר בהצעת ביטוח חדשה ולא בחידוש פוליסה קיימת. התובעת לא המציאה כל אסמכתא לויכוחים בין התובעת לסוכן הביטוח ולשינויים בפוליסה, כעדות מר נגר ולא המציאה את הוראת הקבע עליה חתמו הנתבעים ובאמצעותה נגבו תשלומים מחשבונם, כדי להראות לבית המשפט, מתי זו נחתמה ובכך להוכיח כי לא מדובר בחידוש פוליסה.


"מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר - ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו)". ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ פ"ד מד(4) 595)

בניגוד לגרסת התובעת בסיכומיה, לא חלה על הנתבעים כל חובה להוכיח כי הודיעו על הפסקת הפוליסה, זאת כיוון שסוכן הביטוח, שהינו הזרוע הארוכה של התובעת לצורך ביצוע הביטוחים, אישר, שהנתבעים בקשו שלא לבצע את הביטוח, עקב עלותו הגבוהה.

נראה לי סביר והגיוני, שכאשר מחליטה התובעת, להכפיל את עלות הפרמיה לתשלום על ידי הנתבעים, כאשר מדובר באותם פרטי ביטוח, עליה להודיע על כך לנתבעים, טרם שהיא מחדשת את הביטוח, בין אם לגרסתה, מדובר בביטוח חדש ובין אם מדובר בחידוש ביטוח.
אין גם כל פגם בכך, שהנתבעים "גילו" שהתובעת גובה את דמי הביטוח המוגדלים, רק לאחר שאלה נגבו מחשבונם, באמצעות הוראת הקבע ו/או כרטיס האשראי, אשר באמצעותם שולמו דמי הביטוח בשנה קודמת. עובדה זו לא עומדת בעוכרי הנתבעים.

אני מקבלת את גרסת הנתבעים, לפיה לא חתמו על בקשה לחידוש הביטוח.
אחד היסודות להתקשרות בחוזה ביטוח, הינו סכום הפרמיה, אותו על הנתבעים לשלם, משהכפילה התובעת את דמי הביטוח, היה עליה להודיע על כך לנתבעים, טרם עריכת הפוליסה.
לנתבעים עמדה הזכות המלאה להחליט שלא לרכוש את הביטוח וכך הודיעו לסוכן הביטוח.

אני דוחה את התביעה.
התובעת תשלם לנתבעים הוצאות בסך 500 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל

 2. ביטוח חטיפה

 3. ביטוח ציורים

 4. ביטוח מבנה עסק

 5. ביטוח תיקון גג

 6. ביטוח נזקי מים

 7. ביטוח נזק בזדון

 8. הוכחת מקרה ביטוח

 9. חוב לביטוח דירה

 10. ערעור ביטוח חווה

 11. הונאת ביטוח רכוש

 12. מכתב דחיית ביטוח

 13. ביטוח נזקי ריסוס

 14. חשד להונאת ביטוח

 15. כפל ביטוח השתתפות

 16. ממתי מתחיל הביטוח ?

 17. תקופת אכשרה ביטוח

 18. ביטוח עבודת קטינים

 19. חלוקת אחריות ביטוח

 20. ביטוח סחורה בהעברה

 21. ביטוח מקיף בניינים

 22. אי מסירת הצעת ביטוח

 23. תאונה בהודו - ביטוח

 24. שכר מנתח ביטוח מגדל

 25. הסעה בשכר ללא ביטוח

 26. ביטוח תאונה בתאילנד

 27. ביטוח סחורות בהעברה

 28. תאונת פגע וברח ביטוח

 29. ביטוח תכשיטים בדירה

 30. הצעת חוק ביטוח ספקים

 31. תאונת צלילה - ביטוח

 32. חוזר המפקח על הביטוח

 33. אי שמירת מרחק - ביטוח

 34. תביעת ביטוח רעידת אדמה

 35. גביית יתר של דמי ביטוח

 36. ביטוח פגיעה בצינור מים

 37. ערעור חוב פרמיות ביטוח

 38. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 39. ביטוח ימי - חסר במטענים

 40. הגבלת תקרת אחריות ביטוח

 41. אי תשלום דמי ביטוח דירה

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. סעיף 43 לחוק חוזה הביטוח

 44. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 45. דרישות מיגון ביטוח דירה

 46. הוספת טענות דחיית ביטוח

 47. הפעלת אזעקה כתנאי לביטוח

 48. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 49. הקטנת הנזק בתביעות ביטוח

 50. ביטוח אחריות פגיעה מאחור

 51. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח

 52. חשד בדבר אמיתות מקרה ביטוח

 53. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 54. ביטוח נזקים עקב סופת ברד

 55. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 56. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 57. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 58. מקרה ביטוח - אי הגשת תביעה

 59. ביטוח ארגז דחס להובלת אשפה

 60. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 61. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 62. ביטוח הוצאות רפואיות בחו''ל

 63. שקרים של המבוטח בהצעת ביטוח

 64. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 65. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 66. ביטוח ימי ותביעות - עורך דין

 67. הפרשות לקרן ביטוח פועלי בניין

 68. חלוקת אחריות ביטוח גורר ונגרר

 69. אישור העדר תביעות כתנאי לביטוח

 70. הכחשת שיחת טלפון עם חברת ביטוח

 71. הסתרה של עניין מהותי ע"י המבוטח

 72. ביטוח נזקי הובלה מישראל לארה''ב

 73. גביית יתר של תשלומי פרמיית ביטוח

 74. זכות הגישה לערכאות בתביעות ביטוח

 75. הוראות המפקח על הביטוח מכתב דחייה

 76. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 77. המשך גביית פרמיה לאחר מקרה הביטוח

 78. קבלת תגמולי ביטוח גבוהים מסכום הנזק

 79. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 80. טענת מסירת גרסא שקרית עקב היעדר ביטוח

 81. סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח קולקטיב פסיקה

 82. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

 83. המעמד המשפטי של הנחיות המפקח על הביטוח

 84. תחולת הנחיות המפקח על הביטוח בתיקי פלת''ד

 85. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

 86. תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ''ד-1964

 87. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

 88. צו מס הכנסה (קביעת עמלת-ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963

 89. צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

 90. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981

 91. הנטל להוכיח כי תגמולי הביטוח שולמו כדין ולא "בהתנדבות"

 92. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ''ב-1981

 93. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 94. צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

 95. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

 96. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

 97. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ''ו-1986

 98. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981

 99. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס''ז-2007

 100. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס''ז-2007

 101. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס''ח-2007

 102. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984

 103. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס''ד-2004

 104. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון