צו מניעה זמני נגד שיווק מוצר

הוגשה בקשה לאסור על המשיבים בצו זמני שיווק נעלים זהות או דומות לנעלי פלטפורמה ולהבות, עד למתן פסק דין בתביעת המבקשות לצו מניעה קבוע.

להלן החלטה בנושא צו מניעה זמני נגד שיווק מוצר:

החלטה

א.     מבקשת 1 הינה חברה גרמנית העוסקת בייצור ושיווק נעלים.
מבקשת 2 מונתה על ידי מבקשת 1 כמפיצה בלעדית של תוצרתה בישראל.
משיבות 1-3 משווקות בישראל נעלים דומות לנעלי מבקשת 1 מדגם המכונה פלטפורמה.
המבקשות טוענות כי בכך מפירות משיבות 1-3 את זכויותיה של מבקשת 1.
משיבים 4-9 משווקים בישראל נעלים דומות לנעלי מבקשת 1 מדגם המכונה נעלי להבות.
המבקשות טוענות כי בכך מפירים משיבים 4-9 את זכויות מבקשת 1.

בפני בקשה לאסור על המשיבים בצו זמני שיווק נעלים זהות או דומות לנעלי פלטפורמה ולהבות, עד למתן פסק דין בתביעת המבקשות לצו מניעה קבוע.

את תביעתן ביססו המבקשות על העילות הבאות:
גניבת עין לפי סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות תשנ"ט - 1999.
תיאור כוזב לפי סעיף 2 לחוק הנ"ל.
עשיית עושר ולא במשפט לפי סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט תשל"ט -1979.
הטעיה לפי סעיף 2(א)(6)(7) ו-(10), וסעיף 2(ב) לחוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981.
הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

התביעה נגד משיבים 1-3 מבוססת בנוסף גם על עילת הפרת זכות יוצרים והפרת סימן מסחר רשום של מבקשת 1.

ב.     המשיבים כופרים בטענת המבקשות כי הדגמים הינם עיצוב מקורי וייחודי של מבקשת 1 וכופרים בטענת המבקשות לזכויות של מבקשת 1 בדגמים נושא הבקשה. כך גם כופרים המשיבים בטענת המבקשות לקיום מוניטין בישראל לדגמי הנעלים נושא הדיון.

ג.     לאחר עיון בטיעוני הצדדים נחה דעתי כי בתצהירו של מר מיכאל קונראדי, אשר לא נחקר ולא נסתר, הרימו המבקשות את הנטל להניח תשתית ראייתית לכאורית לביסוס טענתן כי דגמי הפלטפורמה ולהבות הינם פרי עיצוב מקורי של מבקשת 1. כך גם נחה דעתי כי משיבים 1-3 משווקים בישראל נעלים המהוות חיקוי בולט לנעלי פלטפורמה של מבקשת 1 ומשיבים 4-9 משווקים בישראל נעלים המוות חיקוי בולט לנעלי להבות של מבקשת 1, כאשר הבסיס למסקנה זו הוא התבוננות במוצגים הרלבנטיים.
משיבים 1-3 הצביעו על הבדלים בין הנעלים המשווקות על ידם לנעלי פלטפורמה של מבקשת 1. הבדלים אלו מתייחסים לפרטים זניחים, ואין בהם כדי לשנות את המסקנה כי אכן מדובר בחיקוי בולט של נעלי מבקשת 1, והאפשרות שהדמיון בין הנעלים המפרות לנעלי פלטפורמה של מבקשת 1 אינו פרי העתקה נראית לי לחלוטין בלתי סבירה.

אילו רשמו המבקשות בישראל מדגם לגבי הנעלים נושא הדיון, היה הרישום מעניק לבעליו בלעדיות לגבי ייצור ושיווק נעלי חיקוי.
רישום כזה לא נעשה בישראל (לגבי נעלי פלטפורמה נרשם מדגם בגרמניה ולגבי נעלי להבות נרשם בגרמניה ובצרפת), ועל כן הצלחת המבקשות בתביעתן תלויה בשאלה האם הנעלים נושא הדיון צברו מוניטין בתודעת הצרכן בישראל, והאם יש יסוד לחשש להטעיית לקוחות, שיבקשו לרכוש את נעלי מבקשת 1 ובשל הדמיון יטעו וירכשו את נעלי המשיבים.
התשתית הראייתית שהונחה על ידי המבקשות בעניין זה לא הניחה את דעתי.

בסעיף 29 לבקשה מסרו המבקשות נתונים לגבי מכירת נעלי פלטפורמה בישראל בשנים 2000-2003, ובסעיף 30 הוצהר כי מסוף שנת 2002 מכרו המבקשות כ-7,000 זוגות נעלי להבות בישראל.
נתונים אלה לא גובו באישור רואה חשבון ו/או במסמכים, ונראה כי מדובר בהערכה ולא בנתונים מדוייקים, שכן המצהיר אינו נוקב במספרים מוחלטים ונוקט לגבי כל הנתונים בלשון "כ-".

בסעיף 31 לתצהירו של מר עטר הוצהר כי בכל אחת מכ-20 חנויות בהן נמכרו נעלי להבות בישראל, "ממוצע המכירות הוא 7-8 זוגות בכל יום", כמות הנחשבת לגבוהה בענף ההנעלה ובמיוחד לגבי נעלים במחיר כה גבוה של 395 ₪.

בחקירת מר עטר מסתבר שהחישוב בסעיף 31 בתצהירו מופרך, וממוצע המכירות הוא של זוג אחד ליום בחנות.

בנסיבות אלה אני סבור שהתשתית הראייתית הלכאורית שהוצגה להוכחת המוניטין אינה מספקת כדי להשתית עליה צו מניעה זמני.

אשר לפרסומים שהוצגו להוכחת מוניטין מדובר בפרסומים בודדים שאין לראות בהם תשתית ראויה להוכחת קיומו של מוניטין.

המבקשות הפנו לפסיקה בה הוכרה עצם העתקת מוצר כבסיס לממצא בדבר קיומו של מוניטין. אכן, לא מן הנמנע שבמקרים מתאימים העתקת מוצר תשמש ראיה לקיומו של מוניטין, אולם ככלל הדרך הראויה להוכחת מוניטין הינה הצבת תשתית ראייתית משכנעת באשר למידת התבססות המוצר או הסימן בתודעתו של הצרכן, שכן גם לפני התבססות מוצר בתודעת הצרכן, מתחרה עשוי להחליט להעתיק מוצר שנראה לו אטרקטיבי ובעל סיכויי הצלחה, והדברים נכונים במיוחד לגבי מוצרים בעלי חיי מדף קצרים.

ד.     המבקשות טוענות כי קיים חשש להטעיית לקוחות. לא שוכנעתי בקיומו של חשש כזה.
משכשלו המבקשות הנחת תשתית ראייתית מספקת בליסוס טענתן לקיומו של מוניטין, מוסר או לפחות מתמעט החשש להטעיית לקוחות, שכן באין מוניטין, ספק אם תודעת קיומו של המוצר פשטה בציבור.
סימני המסחר של המבקשות מופיעים בצורה ברור במספר מקומות על מוצרי מבקשת 1.
המשיבים אינם משתמשים בסימני המסחר של המבקשת ומשווקים את מרכולתם תחת סימנים שונים לחלוטין.

ה.     הסתמכות המבקושת על עילת הפרת זכות יוצרים בעניין נעלי הלהבות אינה נראית לי, שכן המבקשות לא הציגו יצירה כלשהי הראויה להגנת זכות יוצרים. נעל הינה מוצר תעשייתי ואינה נושא להגנת זכות יוצרים.

ו.     מדובר במוצר בעל חיי מדף קצרים. משמעות מתן צו זמני לגבי מוצר כזה היא שהמבקשות תזכנה בהגנה על זכותן הנטענת לבלעדיות לגבי מלוא תקופת חיי המדף של המוצר, והיה ותדחה תביעתן, לא יוכלו הנתבעים לעשות שימוש בזכייתם כדי להתחרות עם התובעות בשיווק המוצר ונמצא האינטרס הציבורי בתחרות חופשית מקופח ללא תקנה.

בנסיבות אלה החלטתי לדחות את הבקשה.
היה ויזכו המבקשות בתביעתן ניזקן יבוא על תיקונו בפיצוי כספי.

לאור האמור לעיל הבקשה נדחית.

הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד ילקחו בחשבון בתיק העיקרי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם שיווק מוצרים

 2. שיווק רכב בלי גלגל חילוף

 3. הפרת הסכם שיווק תוצרת חקלאית

 4. פיצויים מוסכמים בהסכם שיווק

 5. צו מניעה זמני נגד שיווק מוצר

 6. הסכם הקמת מערך מכירות ושיווק

 7. הסכם שירותי מיתוג, שיווק ופירסום

 8. שיווק תכשירים רפואיים לא רשומים

 9. פקודת שיווק פרי-ההדר, 1947

 10. הודעת שיווק פרי הדר, התשנ"א-1991

 11. ערר לאשר הקמת מחסן למיון ושיווק ביצים

 12. פקודת פרי-ההדר (פיקוח ושיווק), תש"ח-1948

 13. חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי"ט-1959

 14. חוק המועצה לצמחי-נוי (ייצור ושיווק), תשל"ו-1976

 15. חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ"ד-1963

 16. תקנות פרי-הדר (סמכויות מועצת השיווק), תש''ט-1949

 17. תקנות פרי-הדר (סמכויות מועצת השיווק), תשכ''ד-1964

 18. תקנות פרי-הדר (סמכויות מועצת השיווק), תשי''ב-1952

 19. חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי"ט-1959

 20. תקנות פרי-ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות), התשמ''ד-1984

 21. תקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שיווק), התשס''ה-2004

 22. כללי מועצת הזיתים (ייצור ושיווק) (היטלים), תש"ם-1980

 23. כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (היטלים), תשל"ה-1975

 24. צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים), התשמ"ב-1982

 25. תביעה ייצוגית בטענת שיווק מוצר המכיל צבעי מאכל (דגני בוקר)

 26. כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הקמת קרנות), תשל"ה-1975

 27. תקנות פרי-הדר (פיקוח ושיווק) (סמכויות המועצה), תשכ''ט-1969

 28. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל), התשנ''ה-1994

 29. תקנות פרי-ההדר (סמכויות המועצה לשיווק פרי-הדר) תשכ''ז-1967

 30. תקנות המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשכ''ח-1968

 31. תקנות פרי הדר (פקוח ושיווק), (סמכויות המועצה), (מס' 2), תשכ''ט-1969

 32. כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הסדר נטיעת מטעי פירות), תשל"ה-1975

 33. צו המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק מעל המכסה) (הוראת שעה), התשס"ב-2002

 34. כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום גידולי ירקות), התשל"ב-1972

 35. תקנות פרי-ההדר (פיקוח ושיווק) (סמכויות המועצה כמוסד לביטוח) תש''ל-1970

 36. כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום ירקות והובלתם), תשכ"ז-1967

 37. כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (קילוף אגוזי-אדמה), תשכ"ז -1967

 38. צו המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (ייצור ושיווק מעל המיכסה), התשנ"ו-1996

 39. תקנות המועצה לייצור ולשיווק ירקות (מינוי נציגי הממשלה במועצה), תש''ך-1959

 40. כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (מיון פירות, אריזתם וסימונם), תשל"ז-1977

 41. תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), תשל''ו-1975

 42. כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק ומשווקים מורשים), התשמ"ג -1983

 43. כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שיווק ירקות, אריזתם וסימונם), תש"ל-1969

 44. כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הסדר לשיווק ולהובלה של פירות), תשל"ה -1975

 45. תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות לייצור ושיווק פטמים), התשנ''ו-1996

 46. תקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (מינוי נציגי הממשלה), תשל''ח -1978

 47. כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (מכונות דיש לאגוזי-אדמה), תשכ"א -1961

 48. חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995

 49. תקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), התשמ''ו-1985

 50. כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (עקרונות לקביעת מיכסות אישיות), התשנ"ד-1993

 51. תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות לייצור ושיווק ביצי מאכל), התשנ''ה-1995

 52. כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (פיקוח על הסחר באגוזי-אדמה), תשכ"ב-1962

 53. כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (קבלת נתונים מאת מגדלים בדבר מטעים), התשמ"ד-1984

 54. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005

 55. כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (התקשרות מגדלי שקדים עם משווקים מורשים) תשל"ח-1978

 56. כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (חלוקת דמי המכר של אגוזי אדמה), התש"ן-1990

 57. תקנות המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (הנוהל בפני ועדת-קנסות וועדת-ערר), תשכ''ד-1964

 58. תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (הנוהל בפני ועדת-קנסות וועדת-ערר), תשכ''ה-1964

 59. כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים), תשל"ב-1972

 60. כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (כללים בדבר התקשרות לענין שיווק), תשל"ב-1972

 61. כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (תנאי התקשרות של מגדלי שקדים עם משווקים מורשים), תש"ם-1979

 62. תקנות המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (קביעת כמויות בלתי סבירות של עודפי ירקות), תשל''ז-1976

 63. כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק פירות לתעשיה ומשווקים מורשים לתעשיה) תשל"ה-1975

 64. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (אגרות), התשס''ו-2006

 65. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש''ס-2000

 66. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ ובשיווק פנסיוני) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס''ח-2007

 67. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ), התשס''ח-2007

 68. תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ''ה-1994

 69. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ''ז-1997

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון