פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

בית המשפט ציין כי יש ליתן הגנה לבעלי זכויות יוצרים ובעלי סימן מסחרי כנגד המפירים ואלה המבקשים לסחור במוצרים כדוגמת מוצרי מתחרים שלא בדרך של התחרות איכותית או פרסום בתום לב.

בית המשפט פסק כי מן הראוי לפסוק לתובעות את הסכום המקסימלי בעבור פיצוי ללא הוכחת נזק.

להלן פסק דין בנושא פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים:

פסק דין (כנגד נתבע 1)

1.     לפני תביעה לחייב את הנתבעים להימנע מהפצת בקבוקי וודקה Absolut מתוצרת תובעת 1, ו/או בסימן המסחרי שלה או בדומה לו, ליתן דו"ח בגין מכירות וודקה עד כה, וכן לחייבם בפיצוי בסך 100,000 ש"ח עבור נזקיהן בגין הפרת זכויותיהן על פי סעיף 3א' לפקודת זכויות היוצרים (להלן: "הפקודה") וסעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק").

2.     נתבע מס' 2 המיוצג ע"י עו"ד בר שלטון, הגיש כתב הגנה, ולמעשה הוא מודה שהדפיס עבור נתבע 1 את התווית אולם לטענתו, אין הוא בודק בציציותיהם של לקוחותיו מה הם עושים בהן, ואילו נתבע 1 לא התגונן חרף שכתב התביעה הומצא לו כדין. ב"כ התובעת עו"ד דפנה אחיעם לא הסתפקה בפיצוי הסטטורי, ולפיכך הגישה לבית המשפט תצהיר בצירוף מוצגים וכן סיכומיה, ולפיכך אנמק את פסיקתי כנגד נתבע 1.

תמצית העובדות הנחוצות לענין
3.     תובעת 1 הינה יצרנית של וודקה הנקראת "VODKA ABSOLUT", ובעלת זכויות הקניין הרוחני, המוניטין וזכויות היוצרים, בעיצוב הכיתוב המופיע על גבי בקבוקי וודקה אבסולוט בכיתוב עצמו, בלבוש המסחרי של בקבוקי וודקה אבסולוט ובמוניטין הקשור והכרוך בהם. היא הבעלים של הסימנים המסחריים אצל רשם סימני המסחר (ראו נספח א).
תובעת 2 הינה בעלת הרשיון מטעם תובעת 1 לייבא להפיץ ולשווק בישראל את וודקה אבסולוט, ושתיהן הן הבעלים של זכויות היוצרים בכיתוב שבתווית היבואן המודבקת על גבי בקבוקי הוודקה המשווקים בארץ.

4.     נתבע 1 הינו סוחר בבקבוקים ריקים ומכירתם כמקוריים, בהם הוא ממלא משקה שטיבו אינו ידוע, הנחזים כבקבוקי וודקה מקורית של תובעת 1. במסגרת חיפוש שערכה המשטרה על פי צו מיום 9.03, אצל נתבע 1, נתפסו מאות בקבוקים מזויפים, כשעל גבי חלק מהם הודבקה מדבקה מזויפת הנושאת את פרטי תובעת 2, ועל פי הנטען התוויות הוזמנו מנתבע 2.

דיון:
מעשי העוולות:
5.     סעיף 1(א) לחוק מגדיר את עוולת גניבת העין:

"לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".

שוכנעתי לאור הנספחים שצורפו לכתב התביעה שאכן קהל הצרכנים עלול לסבור בטעות כי מדובר במוצרים מקוריים של התובעות, וכי בפעולות נתבע 1 יש משום גניבת עין כלפי התובעת כאמור בסעיף 1(א) הנ"ל (ראו ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ נ' אס.בי.סי. פרסום וקידום מכירות בע"מ ואח', פ"ד נה(3) 933; ע"א 7980/98 שרון צ'ופי פריינדליק נ' אורן חליבה, פ"ד נ(2) 856).
כך גם מעוול הנתבע 1 בגניבת עין בכך שהוא סוגר את הבקבוקים בחבק ניילון מזויף הנושא, ללא היתר מתובעת 1, את הסימן "אבסולוט" ומפר בכך אף את סימנה הרשום.

הואיל ו     התובעת 1 הינה הבעלים של סימן המסחר, בהתאם להוראת סעיף 46 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, הרי שנתבע 1 מפר לאור מעשיו, כמתואר לעיל, את סימן המסחר הרשום של התובעת 1.

במקרה שלפנינו אין מדובר בשימוש הוגן אלא בהפרת סימן מסחרי שיש בו משום הטעייה, ומכאן חומרת מעשיו של נתבע 1.

הטעיית הציבור נגרמת כתוצאה ממעשי הנתבע 1 כאמור לעיל, ובכך הוא אף עושה עושר ולא במשפט על חשבון התובעות, אשר כתוצאה מפעולותיו נפגע היקף מכירותיהן (ראו ע"א 760/77 בן עמי ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ פ"ד לג(3)567; ע"א 6126/92 אטלנטיק, חברה לדייג ולספנות בע"מ נ' דג פרוסט תעשיות דייג (1984) בע"מ ואח' פ"ד נ(4) 471).
כמו כן, הנתבע 1 יצר כלפי הצרכנים מצג כוזב לפיו ניתן להשיג את הוודקה במחיר זול יותר מהמוצר המקורי, ויש חשש כי צרכנים המודעים לזיופים המצויים בשוק בעקבות פעולותיו יימנעו מרכישת תוצרתן של התובעות, דבר הפוגע בכיסן ובמוניטין שלהן.
כמו כן יש בפעולותיו של נתבע 1 משום דילול ופגיעה במוניטין התובעות.
אני מקבל את האמור ע"י מר אריאל אפשטיין, מנכ"ל תובעת 2, בתצהירו, לעניין מעשי הנתבע 1 והנזק שנגרם לתובעות.

6.     הפיצוי
     לעניין שיעור הפיצוי על פי הפקודה, נקבע בסעיף 3א לפקודה:

"לא הוכח הנזק שנגרם בהפרת זכויות יוצרים, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לו לכל הפרה פיצויים בשיעור שלא יפחת מ-10,000 ₪ ולא יעלה על 20,000 ₪..."

ואילו סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999 קובע:

"א. בית המשפט רשאי, על פי בקשת התובע, לפסוק לו, לכל עוולה, פיצויים בלא הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה על 100,000 ₪.
ב. לעניין סעיף זה יראו עוולות המתבצעות במסכת אחת של מעשים, כעוולה אחת".

     מן האמור לעיל עולה כי הנתבע 1 אכן ביצע שתי עוולות של הפרת זכויות יוצרים ועוולה אחת של גניבת עין, כהגדרתן לעיל.

7.     סבור אני שמעשי נתבע 1 הינם חמורים, ויש ליתן הגנה לבעלי זכויות יוצרים ובעלי סימן מסחרי כנגד המפירים ואלה המבקשים לסחור במוצרים כדוגמת מוצרי מתחרים שלא בדרך של התחרות איכותית או פרסום בתום לב, כפי שניתן ביטוי לכך בע"א 395/88 אורלי ש. (1985) בע"מ נ' דנדי בע"מ, פ"ד מה(4) 32, מפי כב' השופט י. מלץ:

     "לא אכחד, כי אני מונחה בכגון דא גם על ידי הרצון ליישם מדיניות משפטית ההולמת את תפיסותינו: מן הראוי שלא לתת יד להטעיות לסוגיהן. מי שמבקש לייצר מוצרים כדוגמת אלה של המערערות, מן הנכון שיעשה זאת בדרך תחרותית ואיכותית או הפרסום בתום לב, ולא בצורה של התעטפות בגלימה שאינה שלו". (שם, 37).

(ראו ת.א. (מחוזי י-ם) 5242/03 מראות אימאג' ואח' נ' רעות אלקטרוניקה ואח' (לא פורסם)).

לפיכך מן הראוי לפסוק לתובעות את הסכום המקסימלי בעבור פיצוי ללא הוכחת נזק.

הנתבע 1 הפר, כאמור, שתי זכויות יוצרים של התובעות ועוולה אחת של גניבת עין, לפיכך סכום הפיצויים המרבי כאמור, עומד ע"ס 140,000 ₪. אולם הואיל והתובעות הגבילו בכתב התביעה את הסכום ל-100,000 ₪ (מן הסתם מטעמי אגרה), אני מחייב את נתבע 1 לשלם לתובעות סך של 100,000 ₪ בגין מעשיו הנ"ל.

כמו כן אני מורה לנתבע 1 כדלקמן:

א.     להימנע, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, ולחדול לאלתר מכל שימוש, במישרין או בעקיפין, בסימן המסחרי Absolut ו/או "אבסולוט", ו/או בכל סימן אחר הדומה עד כדי הטעיה לסימן Absolut, ובכלל זה להימנע מכל ייבוא, אחסנה, שיווק, הפצה או מכירה של בקבוקים ו/או משקאות הנתונים בבקבוקים או באריזות הנושאות את סימני המסחר מס' 56494; 70577; 78420; 82453; 100475.

ב.     להימנע בין בעצמו ובין ע"י אחרים לאלתר, מכל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, במוצרים הנושאים כיתוב שיש בו משום הפרה של זכויות היוצרים של התובעות המופיע על תווית היבואן "וודקה אבסולוט" או בעיצובה של תווית זו.

ג.     להימנע לאלתר משימוש בבקבוקים של וודקה מתוצרת התובעת 1, אשר מולאו בוודקה או במשקה אחר כלשהו שלא יוצר ע"י התובעת 1.

ד.     ליתן דו"ח על כל תקבול שקיבל במשך 7 שנים האחרונות כתוצאה מביצוע ההפרות כמפורט לעיל.

הנתבע 1 ישא בהוצאות המשפט (אגרה) וכן בשכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪ + מע"מ.
כל הסכומים הנ"ל יישאו הצמדה וריבית מירבית כדין עד לתשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון