חיקוי נעליים - צו מניעה

להלן החלטה בנושא חיקוי נעליים - צו מניעה:

החלטה

1.     לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט י' זפט), בה ניתנו צווי מניעה זמניים נגד המבקשים, האוסרים עליהם לשווק נעליים המחקות, על פי הנטען, דגמי נעליים המיוצרים ומשווקים על ידי המשיבה 1.

2.     המשיבה 1, מודה שיווק נעליים בע"מ, עוסקת בייצור ושיווק נעליים, ומשתמשת בשם המסחרי KRIZA על נעליה זה כעשרים שנה (להלן - מודה). המשיבה 2, פנינת השני בע"מ, מייצרת ומשווקת דוגמאות רקמה לקישוט מוצרי אופנה. במקצת מדוגמאות אלו עושה מודה שימוש, לעיטור דגמי נעליים אותם היא מייצרת.

3.     בין המבקשים לבין המשיבות מתנהלת תובענה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בה עתרו המשיבות לצו מניעה קבוע נגד המבקשים ולפיצוי כספי. לטענת המשיבות בתובענתן, מייצרים המבקשים ומשווקים נעליים המחקות מספר דגמי נעליים שמייצרת ומשווקת מודה. נעליים אלו של מודה, על פי הטענה, מעוטרות בדוגמאות רקמה מקוריות שיצרה המשיבה 2. בכך, לטענת המשיבות, חטאו המבקשים בגניבת עין, בגזל מוניטין ובעשיית עושר ולא במשפט. במסגרת התובענה נתבקשו צווים זמניים שונים נגד המבקשים. בית המשפט המחוזי נתן צווי מניעה זמניים הנוגעים אך לחלק מדגמי הנעליים נשוא הבקשות (להלן יכונו דגמים אלה - נעלי מודה). בצווים האמורים נאסר על המבקשים לייבא, לייצר ולשווק נעליים המהוות, על פי הנטען, חיקוי לנעלי מודה. כמו כן מונה תופס נכסים לאיסוף נעלי החיקוי מהחנויות ולהחזקת הנעליים עד למתן פסק דין בתובענה. על החלטה זו מבוקשת הרשות לערער.

4.     צו המניעה הזמני שניתן נגד המבקשים 3-1 (להלן - מרקו) נוגע לדגם נעליים של מודה הנקרא דגם 450, ומעוטר ברקמת פרפר. בית המשפט קמא קבע, כי בעניין דגם זה מתקיימת לכאורה גניבת עין; נוכח הנתונים בדבר מספר זוגות הנעליים מדגם זה שנמכרו לחנויות במהלך כחודש ונתונים בדבר רכישות חוזרות, קבע בית המשפט כי דגם 450 של מודה זכה למוניטין בקרב הקהל הרלוונטי. תימוכין נוספים לקביעה זו מצא בית המשפט בדמיון הרב בין דגמי הנעליים שהוצגו לפניו. נראה היה לבית המשפט כי נעלי מרקו עוצבו בצלמו של דגם 450 דווקא, ולא בהשראת דגם נעליים של יצרן אחר. דמיון זה, כך נקבע, מעלה חשש אמיתי כי ציבור הצרכנים יטעה לחשוב שנעלי מרקו הן דגם 450 של מודה. כן מצא בית המשפט זהות בעיטורים המופיעים על דגם 450 ועל נעלי מרקו, עיטורים שאינם נובעים מצורך פונקציונאלי. משכך, נקבע כי ככל המדובר בדגם 450, הוצגה תשתית ראייתית מספקת, המלמדת לכאורה על סיכויי המשיבות לזכות בתובענתן בעילת גניבת עין.

5.     צו המניעה הזמני שניתן נגד המבקשים 6-4 נוגע לדגמי נעליים אחרים של מודה - דגמי 455, 465, 750 ו-790. גם כאן נקבע, כי היקף המכירות של כל דגם ודגם מלמד על ביקוש בקרב הצרכנים. בית המשפט ציין כי קביעותיו באשר לחיקוי דגם 450 על ידי מרקו, יפים אף לעניין חיקוי דגמי 455, 465, 750 ו-790 על ידי המבקשים 6-4. על כן גם כאן נראה היה לבית המשפט, לצורך מתן צו המניעה הזמני, כי דגמיה של מודה רכשו מוניטין וכי מזוהים הם על ידי הלקוחות כנעלי מודה. באשר לחיקוי דגמים אלה על ידי המבקשים 6-4 הוסיף בית המשפט כי מתגבר החשש להטעיית הצרכנים, נוכח העובדה כי על דגמי המבקשים 6-4 מופיע הסימן by KRIZIA, בעוד מודה משתמשת, כאמור, בסימן KRIZA על נעליה שלה.

     לבסוף קבע בית המשפט כי חיי המדף של נעלי מודה קצרים ביותר, שכן עיקר המכירות נעשות בקיץ. לעומת זאת, יוכלו המבקשים לשווק נעליים מדגמים אחרים שאינם מפרים לכאורה את זכויות המשיבות, ותרופת המבקשים לנזקם, אם יהיה כזה, תהא בפיצוי כספי. בשל כל האמור לעיל, נתן בית המשפט המחוזי את צווי המניעה הזמניים, ומינה תופס נכסים. כאמור, החלטה זו היא נשוא הבקשה לרשות ערעור.

6.     עיינתי בטענותיהם המפורטות של המבקשים, ודעתי היא כי יש לדחות הבקשה לרשות ערעור. תחילה יש לומר, כי אף שמיוצגים כל המבקשים כאחד, לא מצינו בבקשה טענה ספציפית ממשית נגד צו המניעה הזמני שניתן נגד המבקשים 6-4. ככל הנראה, הסתפקו האחרונים בטענות כלליות, כגון טענה כי "ל'מודה' אין כל זכות קניין, מוניטין, ראשוניות ו/או ייחודיות, שתזכן במונופולין לגבי איזה ממרכיבי הנעליים נשוא דיוננו". הבקשה רובה ככולה נוגעת לקביעותיו הפרטניות של בית המשפט קמא באשר למרקו, הם המבקשים 3-1. כיוון שכך, ברי כי המבקשים לא הצביעו על טעם כלשהו לשנות מהחלטת בית המשפט המחוזי בעניין המבקשים 6-4.

7.          גם באשר לנעלי מרקו, המבקשים 3-1, לא מצאתי מקום לבטל את החלטת בית המשפט קמא. המבקשים חולקים למעשה על רוב - אם לא על כל - קביעותיו ומסקנותיו של בית המשפט המחוזי באשר לדגמי הנעליים נשוא צו המניעה הזמני. בין היתר טוענים המבקשים כי הנתונים המספריים עליהם הסתמך בית המשפט המחוזי, ואורך התקופה אליה מתייחסים נתונים אלה, אינם ראיה מספקת להוכחת מוניטין כנדרש בעוולת גניבת העין. כן טוענים המבקשים כי עיצובו של דגם 450 כדגם המעוטר ברקמת פרפר אינו יצירתה של מודה, וכי גורמים אחרים בשוק ההנעלה משווקים כבר זמן מה נעליים המעוטרות בעיטור הפרפר המופיע על דגם 450. בעניין זה מוסיפים המבקשים כי לא ייתכן שהעתיקו את דגם 450 ממודה, שכן מודה והמבקשים החלו לשווק הנעליים במקביל. המבקשים מעלים עוד כהנה וכהנה טענות השוללות, לשיטתם, את קיומה של עוולת גניבת עין במקרה דנא, אך אינני רואה צורך להביאן כאן במלואן.

8.     טענותיהם הנזכרות של המבקשים, הועלו בצורה זו או אחרת לפני בית המשפט המחוזי, אשר החליט לדחותן. יתרה מכך, הערכאה הדיונית התרשמה באופן ישיר מדגמי הנעליים ומכלל הנתונים שהביא כל אחד מהצדדים כתמיכה לעמדתו, ועל כל אלה השתיתה החלטתה. ברי, כי בכך מתבטא יתרון הערכאה הדיונית, הבוחנת באופן בלתי אמצעי את הראיות השונות, בכללן העדים שנחקרו. סבור אני, כי ראיות אלו, כפי שמתוארות הן בבקשה דנא ובהחלטה נשוא הבקשה, עולות בקנה אחד עם החלטת בית המשפט קמא. בית המשפט לא השתית קביעתו בדבר קיומו של מוניטין בדגם 450 על שימוש בקישוט זה או אחר, אלא "על הדוגמא הקונקרטית שעיצבה מודה ועל סימן המסחר KRIZA". אם כן, אף בהנחה כי צודקים המבקשים בטענתם כי גורמים נוספים בארץ ובעולם עושים שימוש באותם קישוטי רקמה בהם משתמשת מודה, אין בכך כדי לערער את היסוד להחלטת בית המשפט קמא, הנוגעת לחיקוי הנעל המעוצבת כולה. עוד יוזכר, כי על פי התרשמותו של בית המשפט המחוזי, היו אלו דווקא נעליה של מודה ששימשו מקור לרעיונם של המבקשים לעיצוב נעליים דומות. גם מכך למד בית המשפט כי קיים מוניטין לדגם 450 של מודה. כל זאת, בצד הנתונים בדבר מספר זוגות הנעליים שרכשו חנויות נעליים ממודה עד ליום 3.5.04 והרכישות החוזרות, מלמדים כי צדק בית המשפט המחוזי במסקנתו כי לכאורה זכו נעלי מודה במוניטין. קיצורו של דבר הוא שהתשתית העובדתית הלכאורית, כפי שקבע אותה בית משפט קמא, מצדיקה את התוצאה אליה הגיע.

     לאור כל האמור לעיל, הבקשה לרשות ערעור נדחית, וזאת בלא שנדרשת תשובה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור על צו מניעה

 2. צו מניעה - אי תחרות

 3. צו מניעה - הפצת מוצר

 4. צו מניעה - הזרמת מים

 5. הרחבת צו מניעה ארעי

 6. צו מניעה מסיבת רחוב

 7. צו מניעה נגד גן ילדים

 8. צו מניעה להקפאת מכרז

 9. צו מניעה להיכנס לדירה

 10. חיקוי בגדים - צו מניעה

 11. צו מניעה נגד שימוש בשם

 12. ראש הסדאנים - צו מניעה

 13. קבלת ערעור על צו מניעה

 14. חיקוי נעליים - צו מניעה

 15. צו מניעה נגד בניית פארק

 16. צו מניעה איסור שימוש בשם

 17. צו מניעה בחירות להסתדרות

 18. חוזה התיישבות - צו מניעה

 19. בקשה חוזרת למתן צו מניעה

 20. תביעה למתן צו מניעה קבוע

 21. צו מניעה נגד שביתת עובדים

 22. צו מניעה קבוע להפסקת בניה

 23. צו מניעת פתיחת מעטפות מכרז

 24. בקשת צו מניעה להיכנס לדירה

 25. צו מניעה קבוע לשימוש במבנה

 26. מכירת דירה שיש עליה צו מניעה

 27. צו מניעה כנגד הקמת גן ילדים

 28. נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה

 29. ניקיון כפיים בבקשה לצו מניעה

 30. צו מניעה האוסר להפעיל מוניות

 31. אכיפת צו מניעה זכויות יוצרים

 32. צו מניעה איסור לייבא או לשווק

 33. צו מניעה אשר יאסור להפעיל מגרסה

 34. צו מניעה כדי למנוע הברחת נכסים

 35. צו מניעה נגד פתיחת אולם אירועים

 36. מהו צו מניעה ומתי יינתן צו מניעה

 37. ביטול העברה מבית ספר - צו מניעה

 38. צו מניעה לפני חתימה על הסכם בוררות

 39. עורך דין צו מניעה - הפרת צו מניעה

 40. צו מניעה להרחבת דירה על גג בית משותף

 41. צו מניעה להפסקת מעקב של חוקרים פרטיים

 42. צו מניעה נגד שידור כתבת תחקיר בטלויזיה

 43. פיצויים בגין נזקים שנגרמו בגלל צו מניעה

 44. צו מניעה במעמד צד אחד לאסור פינוי בית ספר

 45. צו מניעה במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון