זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

המבקשות עתרו לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבים במישרין ו/או בעקיפין, לייבא, לרכוש, להפיץ, לשווק, לייצא, למכור, להחזיק, לפרסם מתקני משחק לילדים הדומים עד כדי להטעות למתקני המשחק לילדים מתוצרת Step2 אשר מופצים בישראל על-ידי הדר, ובפרט של מתקני המשחק המפורטים בקטלוג של המשיבים.

בית המשפט קיבל את הבקשה באופן חלקי, ואסר על המשיבים לעשות שימוש בתמונות המופיעות בקטלוגים של Step2.

להלן החלטה בנושא זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג:

החלטה

רקע

מבקשת 2 (להלן: "הדר") מפיצה בישראל מתקנים מפלסטיק למשחקי ילדים לשימוש ביתי ולחצר (להלן: "משחקי פלסטיק") מתוצרת מבקשת 1, חברה הפועלת באוהיו ארה"ב (להלן: "Step2").

בעבר התקשרה Step2 עם חברת לרדו הפועלת בסין בהסכם ייצור ושיווק של משחקי פלסטיק אשר פקע באוקטובר 2001 או באוגוסט 2002.
כבר בשנת 2001 המשיבים התקשרו עם לרדו ורכשו ממנה מוצרים הנושאים את השם Step2.

באפריל 2003 נודע להדר, שהמשיבים מפיצים משחקי פלסטיק תחת השם "LERADO" הזהים למשחקי הפלסטיק המשווקים על ידי הדר ומוצגים כמוצרים של Step2, כי המשיבים מפיצים את משחקי הפלסטיק באמצעות קטלוג בו מופיעות תמונות זהות לאלה המצויות בקטלוג של הדר, וכי מספרי המוצרים המופעים בקטלוג של המשיבים (נספח ז) הועתקו מהקטלוג של הדר.

הדר פנתה אל המשיבים ודרשה מהם להפסיק לייבא ולשווק את מוצרי לרדו, אולם דרישה זו נדחתה על ידי המשיבים.
בת.א 1663/03 עתרה הדר לצו מניעה קבוע שיאסור על המשיבים לשווק את המוצרים הדומים למוצרים המשווקים על ידם ולמתן חשבונות.
המבקשות מבססות את תביעתן על עילות של גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט והפרת זכות יוצרים.

בבקשה שבפני עתרו המבקשות לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבים במישרין ו/או בעקיפין, לייבא, לרכוש, להפיץ, לשווק, לייצא, למכור, להחזיק, לפרסם מתקני משחק לילדים הדומים עד כדי להטעות למתקני המשחק לילדים מתוצרת Step2 אשר מופצים בישראל על-ידי הדר, ובפרט של מתקני המשחק המפורטים בקטלוג של המשיבים המצורף ומסומן באות ז'.

דיון

א.     שיהוי

לטענת המשיבים, כבר בשנת 2001 שווקו את מוצרי לרדו תחת השם Step2 בידיעת המבקשות. הגשת התביעה והבקשה ביוני 2003 מלמדת כי אין דחיפות במתן צו המניעה הזמני המבוקש ויש לדחות את הבקשה.

אין מחלוקת כי בשנת 2001 שווקו המשיבים את מוצרי לרדו תחת השם Step2 כדין. לפיכך, איני מוצא ממש בטענת המשיבים לעניין השיהוי הנטען.

ב.     סיכויי המבקשות לזכות בתביעתן

גניבת עין

כדי לזכות בתביעתן בעילה של גניבת עין על המבקשות להוכיח כי משחקי הפלסטיק מתוצרת Step2 צברו מוניטין, וכי בשיווק המוצרים הנטענים להיות מפרים על ידי המשיבים קיים חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שמדובר במוצרי Step2 או שיש קשר בין המוצר המשווק על ידי המשיבים ל Step2.

מוניטין

התשתית הראייתית הלכאורית אשר הוצגה על ידי המבקשים להוכחת מוניטין אינה מספקת. מנהל המבקשת, מר בנימין, מסר בתצהירו נתונים לא מפורטים ולא תמך את הצהרתו ביחס למחזור המכירות או ביחס להוצאות פרסום במסמך כלשהו. גם כשניתנה לו האפשרות להשלים את החסר בחקירתו הנגדית, הדבר לא נעשה.

בנסיבות אלו אני סבור שהמבקשות לא הרימו את הנטל להציג תשתית ראייתית לכאורית ברמה הנדרשת לביסוס זכותם לצו זמני הפוגע בחופש עיסוקם של המשיבים.

הטעיה

בע"א 5792/99 - תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עיתון "משפחה" ואח' נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה" ואח', פ"ד נה (3), 933 ,949, נקבע:

"בבוחנו תנאי זה של הטעיה שומה עליו על בית-המשפט לבחון האם קיים חשש סביר להטעיית הציבור: ... המיבחן המקובל מחזיק כמה רכיבים, ואלה הם: מיבחן המראה והצליל; מיבחן סוג הטובין וחוג הלקוחות; ומבחן שאר נסיבות העניין: ... המיבחנים כולם מיבחנים אובייקטיביים הם."

מעיון בקטלוגים שצירפו המבקשות עולה שאין לכאורה חשש שהלקוחות יטעו לחשוב שהמוצרים המשווקים על ידי המשיבים הם המוצרים של Step2. שמן של הדר ולרדו מופיע על הקטלוגים המפורסמים על ידי המשיבים ושמה של לרדו מופיע על אריזות המוצרים ועל המוצרים עצמם באופן שבו רוכש המוצרים חשוף לשמן של הדר ולרדו.
מסקנה זו מתחזקת אף יותר לאור העובדה שמשחקי הפלסטיק מיועדים בעיקר לגני ילדים ואין מדובר במוצר מדף. ציבור הגננות בוחן את משחקי הילדים הנרכשים, את בטיחותם והתאמתם לדרישות הגנים אליהם המשחקים מיועדים. מתצהירה של הגב' מרים חסון, גננת בגן ילדים בכפר יונה, עולה שלמרות שנציג המכירות של המשיבים ציין בפניה שמדובר במוצרים של Step2 חשדה גב' מרים חסון שאין מדובר במוצרי Step2 לאור העובדה שעל הקטלוג הופיע השם לרדו.

אשר על כן, אני סבור שלכאורה לא הראו המבקשות תשתית ראייתית מספקת לביסוס תביעתן בעילה של גניבת עין.

עשיית עושר ולא במשפט

כדי לזכות בתביעתן בעילה של עשיית עושר ולא במשפט, על המבקשות להראות שהמשיבים התעשרו שלא כדין על חשבון המבקשות, ע"א 371/89 אילן לייבוביץ נ' א. את. י. אליהו בע"מ ואח', פ"ד מד (2), 309, 321.
המבקשות תיארו את הסכסוך שבין Step2 ללרדו ואת העובדה שהמשיבים רכשו מלרדו משחקי פלסטיק כאשר לרדו הורשתה לשווק משחקי פלסטיק, אולם המבקשות לא הראו שהמשיבים התעשרו על חשבונן בעצם רכישת המוצרים מחברת לרדו. כך, גם לא ניתן לומר שהמשיבים נהנים מהשקעות המבקשות בפרסום ושיווק משחקי הפלסטיק, כיוון שכפי שפורט לעיל אין חשש שציבור הצרכנים יטעה לחשוב שהמוצרים המשווקים על ידי המשיבים הם מוצרים מתוצרת Step2.

זכות יוצרים

לטענת המבקשות, ל Step2 זכות יוצרים על התמונות המופיעות בקטלוגים אותה היא מפרסמת (נספחים א - ד). המשיבים העתיקו חלק מהתמונות המופיעות בקטלוג שפרסמה Step2 ובכך הפרו את זכות היוצרים של Step2.

המשיבים כופרים בטענת המבקשות. לטענתם, הפיקו את הקטלוג שבאמצעותו הם משווקים את מוצריהם, באופן עצמאי תוך הסתמכות על מוצרי לרדו השונים מאלה של Step2.
עוד טוענים המבקשים, כי קיימת מחלוקת משפטית בין Step2 ללרדו בנוגע לזכותה של לרדו לעשות שימוש במוצרים ובקטלוגים נשוא הבקשה. לפיכך, לא הוכח על ידי המבקשות של Step2 זכות יוצרים בקטלוגים.

התמונה בע' 18 לקטלוג (נספח א) של Step2 בה מופיע מתקן תחת המספר הקטלוגי 06A7 דומה מאוד לתמונה המתארת את המוצר המפיע תחת מק"ט 7006 בקטלוג של המשיבים. המתקנים המופיעים בתמונה זהים וגם הילדים המופיעים בשתי התמונות זהים לחלוטין, בתלבושת, במראה ובמיקום. גם אם ניתן היה לקבל שהמתקנים בשתי התמונות דומים בשל הדמיון בן המתקנים, אין הדבר כך כאשר מדובר ברכיבים הנלווים למתקנים שבתמונה אשר אמורים היו להיות שונים אילו לא עשו המשיבים שימוש בתמונה המופיעה בקטלוג של Step2. נראה בעליל שהמבקשים העתיקו את התמונה המופיעה בקטלוג שלהם מהתמונה המופיעה בקטלוג של Step2.
ועוד, המשיבים השתמשו בתמונה המופיעה בקטלוג של Step2 בה מוצגת מכונית משחק תחת מק"ט 7830 ונושאת את השם Step2. כדי לנסות ולטשטש את הדמיון הוצגה התמונה במהופך כדי שלא ניתן יהיה להבחין בשם Step2 המופיע עליה. גם כאן, הילדים המצולמים בשתי התמונות זהים לחלוטין.
יצויין כי גם מר אריק אילון המצהיר מטעם המשיבים, הודה כי חלק מהתמונות המופיעות בקטלוג של המשיבים זהות לתמונות המופיעות בקטלוג של Step2.

סעיף 9 לפקודת זכות יוצרים, קובע:

"החזקות המפורטות להלן יחולו בכל הליך משפטי, אזרחי או פלילי, שענינו הפרת זכות יוצרים, אלא אם כן הוכח אחרת:

(1) מופיע על היצירה בדרך המקובלת שמו של אדם כיוצר היצירה, חזקה היא, שאותו אדם הוא יוצר היצירה ובעל זכות היוצרים בה; ..."

בענייננו, אין מחלוקת כי שמה של Step2 מופיע על הקטלוגים אותם היא מפרסמת וחזקה שהיא בעלת זכות היוצרים על הקטלוגים והתמונות המופיעות בקטלוג.

המשיבים לא הביאו ראיות לסתור חזקה זו והסתפקו באמירה סתמית לפיה קיימת מחלוקת משפטית בין Step2 ללרדו בקשר עם זכויות אלה. לפיכך, נקודת המוצא במסגרת הדיון בבקשה זו, היא ש Step2 היא בעלת זכות היוצרים בתמונות המופיעות בקטלוג אותו היא מפרסמת.

כאמור, המשיבים העתיקו ופרסמו חלק מהתמונות המופיעות בקטלוג של Step2 מבלי שקיבלו את רשותה של Step2. בכך הפרו לכאורה המשיבים את זכות היוצרים של Step2 בתמונות המופיעות בקטלוג שלה.

מאזן הנוחות

המשיבים יוכלו לפרסם את מוצריהם מבלי להשתמש בתמונות של Step2 וזכותם להתחרות בהדר לא תפגע מכך. מכל מקום, לאור הזהות בין התמונות המופיעות בקטלוג של המשיבים לאלה המופיעות בקטלוג של Step2, צו האוסר על המשיבים לעשות שימוש בתמונות המופיעות בקטלוג של Step2 הוא מידתי ואינו עלול לגרום למשיבים נזק העולה על הנדרש.

סוף דבר

אני מקבל את הבקשה באופן חלקי, ואוסר על המשיבים לעשות שימוש בתמונות המופיעות בקטלוגים של Step2.

המשיבים ביחד ולחוד ישלמו למבקשות הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך -.10,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון