צו כינוס נכסים בפשיטת רגל


בבואו לדון בבקשת חייב להכרזתו פושט רגל, ואף קודם לכן בעת שהוא מורה על צו כינוס נכסים, שומה על ביהמ"ש ליתן דעתו להתנהגות החייב ותום ליבו עובר ובמהלך הליכי פשיטת הרגל.

השיקולים שיביא ביהמ"ש בחשבון לעניין זה הם רבים ושונים. בין היתר, יבחן ביהמ"ש את אופן יצירת החובות - האם נוצרו בדרך רמייה או אגב הברחת נכסים; האם הציג החייב מצגי שווא בפני נושיו במטרה להתחמק מחיוביו; האם התנהגותו הייתה בלתי חוקית וכתוצאה מאי חוקיות זו נוצרו חובותיו ועוד כהנה וכהנה.      

ביהמ"ש ישווה לנגד עיניו גם את התנהגות החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל - שהרי, ניצול לרעה של ההליך, מלמד מניה וביה על העדר תום לב.

האמור לעיל בנוגע לשיקולי ביהמ"ש בבואו להכריז על פשיטת רגל נכון, מטבע הדברים, גם בשלב כינוס נכסים.

להלן החלטה בנושא צו כינוס נכסים בפשיטת רגל:

החלטה

1.     בקשת חייב למתן צו כינוס.

רקע כללי
2.     בבקשתו מיום 26.10.06 הצהיר החייב על חובות בסך 1,149,135 ₪ ל-43 נושים.
     בעבר ניהל החייב עסק לחלקי חילוף לרכב.
     לטענת החייב, תלויים נגדו חמישה תיקי הוצל"פ. לא נערכה לו חקירת יכולת ותיקיו לא אוחדו.

טענות הצדדים
3.     הכנ"ר מתנגד למתן צו כינוס. הכנ"ר טוען כי בתיק מצויות שתי גרסאות שונות שסיפק החייב. לפי הצהרה מוקדמת, חובותיו מגיעים לסך 563,205 ₪ ל-9 נושים ואילו לפי הצהרה אחרת, סך חובותיו כ-1,149,000 ₪ ל-43 נושים. בנסיבות, "הכנ"ר תוהה כיצד חותם החייב על שתי גרסאות שונות בתכלית המתייחסות להיקף חובותיו ואיזו מן הגרסאות היא גרסאת אמת?"
     
4.     החייב הצהיר כי מרבית חובותיו מקורם בערבות אישית שנתן לחברות שהקים בתחום שיווק חלקי חילוף לרכב. חברה אחת, "סאנפרסט שיווק חלפים בע"מ" (להלן: החברה הראשונה), הוקמה ב-1997 וחברה שנייה, "סאמי ח. חלפים בע"מ" (להלן: החברה השנייה), הוקמה בשנת 2005. עיקר החובות נוצרו בין השנים 2006-2004. יחד עם זאת, החייב הצהיר על חובות בסכומים גדולים לבנק שנוצרו במהלך 2002. משמע, שהחייב יצר את מרבית החובות בעת שכבר היה מסובך כלכלית. בין היתר, הצהיר החייב על חובות למס הכנסה, מע"מ והמל"ל. קרי, חובות שקיימת לגבם חזקה כי נוצרו בחוסר תום לב.

5.     החייב טוען שנאלץ להקים את החברה השנייה כדי לנסות ולחלץ את החברה הראשונה מקשיים. ניסיונותיו לא צלחו וכיום הוא מועסק בחברת "חלקי איכות בע"מ" (להלן: החברה השלישית), הרשומה ע"ש אביו. החייב צירף לבקשתו תלושי שכר לחודשים ינואר 2006 עד אוגוסט 2006, לפיהם הוא משתכר בחברה השלישית סך 5,000 ₪ נטו.
קיים חשש כבד כי החייב הוא הרוח החיה העומדת מאחורי החברה השלישית.

6.     עוד לטענת הכנ"ר, החייב לא סיפק הסבר בדבר מה שנעשה במלאי ובפעילות העסקית של החברה השנייה. מתצהירו אף עולה כי הוא ממשיך לצבור חובות. לדוגמה, החייב לא דאג לשלם חוב בגין רכבי ליסינג חדישים שהוחכרו לחברה השנייה, בהם עושים שימוש בני משפחתו.

7.     בתגובה לטענות הכנ"ר, טען החייב כי כשהגיש את הדו"ח לראשונה הביא במסגרתו פירוט של חובותיו האישיים ולא חובות של החברה. לבקשת הכנ"ר, הגיש דו"ח נוסף ובו נכללו חובותיה של החברה. זה מהות השוני בין הגרסאות, עליו עמד הכנ"ר.
בנוסף, טען החייב כי "טרם השתכללו תביעות אפשריות של נושי החברה, אשר יבקשו להרים את מסך ההתאגדות ולהגיש תביעה אישית נגדו". מסיבה זו, לא הצהיר על חובות החברה בגרסה הראשונה ושתי הגרסאות הן דיווחי אמת.

8.     באשר לטענה כי יצר את מרבית החובות בעודו שקוע כבר בחובות, מדובר בחובות של החברה שהופיעו רק בגרסה השנייה של הדו"ח.
החובות      לגביהם נטען לחוסר תום לב הם חוב למס הכנסה בסך 2,617 ₪, חוב למל"ל בסך 3,334 ₪ וחוב למע"מ בסך 7,183 ₪. החובות לרשויות המס הם עבור חודשים מאי ויוני 2006, שהיו החודשים האחרונים לפעילות החברה. וודאי שבגין סכומים זניחים שחייבת החברה אין מקום לקבוע כי מדובר בחובות שנוצרו בחוסר תום לב.

9.     גם מסקנתו של הכנ"ר כי החייב הקים חברות בזו אחר זו במטרה להונות את נושיו איננה במקום. "החייב פתח חברה נוספת הנושאת את שמו, באותו המקום, אשר עסקה אותו תחום עיסוק עם אותם הספקים! חברה אשר החזירה חובות לספקים אלה וביתרת רווחיה אף קיבלה מהם חלפים נוספים על מנת שתוכל להמשיך בעסקיה..."
     
     לעניין הטענה לרכבים שנקנו בליסינג, חברת הליסינג הציעה לחייב למכור את הרכבים בכוחות עצמו עד לסוף שנת 2006.

10.     במהלך הדיון בפניי ב-19.3.07 טענה ב"כ החייב כי "החברה השלישית לגביה טען הכנ"ר, היא חברה שפתח אביו של החייב והיא נסגרה ללא חובות כעבור 4 חודשים".
     
אפשרתי לב"כ החייב שהות קצרה להמצאת מסמכים נוספים ולב"כ הכנ"ר את האפשרות להגיב על המסמכים שיומצאו. מסמכים נוספים כאמור מעולם לא הומצאו ע"י החייב.

דיון ומסקנות
11.     בבואו לדון בבקשת חייב להכרזתו פושט רגל, ואף קודם לכן בעת שהוא מורה על צו כינוס נכסים, שומה על ביהמ"ש ליתן דעתו להתנהגות החייב ותום ליבו עובר ובמהלך הליכי פשיטת הרגל (לוין וגרוניס, מהד' שנייה, עמ' 169).

12.     השיקולים שיביא ביהמ"ש בחשבון לעניין זה הם רבים ושונים. בין היתר, יבחן ביהמ"ש את אופן יצירת החובות - האם נוצרו בדרך רמייה או אגב הברחת נכסים; האם הציג החייב מצגי שווא בפני נושיו במטרה להתחמק מחיוביו; האם התנהגותו הייתה בלתי חוקית וכתוצאה מאי חוקיות זו נוצרו חובותיו ועוד כהנה וכהנה.      
ביהמ"ש ישווה לנגד עיניו גם את התנהגות החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל - שהרי, ניצול לרעה של ההליך, מלמד מניה וביה על העדר תום לב.

13.     הפסיקה שבה והדגישה כי חייב שלא גילה את כל מצבת נכסיו וחובותיו בדו"חות שהגיש, נמנע מלהתייצב לחקירה, לא הציג מסמכים שנדרש להמציאם ע"י נציגי הכונ"ר, נמנע מלשתף פעולה עם הכונ"ר, צבר חובות נוספים במהלך פשיטת רגל, חי ברמת חיים גבוהה ופזרנית על חשבון נושיו, נמנע מלשלם את התשלומים החודשיים שהוטלו עליו, נמנע מלהתפרנס ונוקט בדרך של שב ואל תעשה - כל אלה מעידים על חוסר תום ליבו במהלך הליכי פשיטת הרגל.

וראו: ע"א 4892/91 שבתאי אשכנזי נ' הכונס הרשמי, פ"ד מח (1)45; ע"א 5178/92 סמיר ואיטה אליהו נ' הכונס הרשמי, פ"ד מט (1)435; ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכונס הרשמי, פ"ד נז (4)197; פש"ר (מחוזי-חי') 514/03 קרן עמית ואח' נ' הכונס הרשמי, תק-מח 2004(3) 2871 (ניתן ביום 15.8.04); פש"ר (מחוזי-חי') 343/00 איגר נ' הכונס הרשמי, פדאור (לא פורסם) 3(1) 275; פש"ר (מחוזי-חי') 230/01 אגא עלי נ' הכונס הרשמי, פדאור 02 (3) 207 (ניתן ביום 30.1.02).

14.     האמור לעיל בנוגע לשיקולי ביהמ"ש בבואו להכריז על פשיטת רגל נכון, מטבע הדברים, גם בשלב כינוס נכסי החייב. לדוגמה, אם השתכנע ביהמ"ש כי אותו חייב היה חסר תום לב ביצירת החובות ואיננו נכון לשתף פעולה עם הכנ"ר, אזי אין טעם ליתן צו כינוס נכסים, כאשר ממילא לא יעלה בידו להרים את הנטל המוטל עליו בשלב ההכרזה על פשיטת רגל. בפרט הדבר נכון כשמוגשת בקשה נוספת לפשיטת רגל ע"י החייב. קרי, כשכבר נצברו ממצאים וראיות מהליכים קודמים, לרבות קביעות שיפוטיות בסוגיית תום הלב.

מן הכלל אל הפרט
15.     במקרה זה החלטתי כי יש מקום ליתן בידי החייב הזדמנות להוכיח את גרסתו בהליך פשיטת רגל.

16.     אומנם הכנ"ר הצביע על אי בהירות במצבת החובות, העשויה להעיד על חוסר תום לב במסגרת ההליך. החייב הבהיר בתגובה כי השוני בין שתי הגרסאות נבע מכך שלא התייחס בדו"ח הראשון לחובות החברה אלא נטל בחשבון אך ורק את חובותיו האישיים. ככלל, מי שחותם על ערבויות אישיות לטובת חברה המצויה בשליטתו איננו יכול להתכחש או להתנער מהם בשלב מאוחר ואם כן, מדובר בחוסר תום לב מובהק.
במקרה זה, התרשמתי שלא מדובר בהיתממות מצד החייב וכי הסברו מניח את הדעת בשלב זה.
גם לא מצאתי דופי בהתנהגותו בעת יצירת החובות כפי שסובר הכנ"ר, באופן המצדיק דחיית בקשתו כבר בשלב מקדמי זה.

17.     אשר לחברות שהוקמו, לטענת החייב אם אכן היה מבקש להתחמק מנושים היה דואג להקים חברה בשם אחר, במקום אחר. לטענתו, גם דאג להחזיר חובות לספקים מרווחיה של החברה השנייה וזו היתה מטרתה המוצהרת של החברה.

18.     אשר-על-כן ומהטעמים שמניתי, הנני נעתרת לבקשה ומורה כדלקמן:

א.     ניתן צו כינוס לנכסי החייב.
ב.     הכנ”ר מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייב.
ג.     הנני מורה על עיכוב יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכנ”ר; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.
ד.     על החייב לבצע את הפעולות הבאות:

 1.      להתייצב בפני הכנ”ר במשרדו בכל עת שידרש לכך, לצורך חקירה.
 2.      לשלם לכנ”ר לטובת נושיו סך של 500 ₪ לחודש, החל מיום 10.7.07 ומדי חודש בחודשו עד ליום ה- 10 בכל חודש.
 3.      להגיש לכנ”ר תוך שבעה ימים מהיום, דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים; אלא אם כן יפטור אותו הכנ”ר מחובה זו.
 4.      להגיש לכנ”ר דו"ח חודשי על הכנסותיו והוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכנ”ר ובמועדים שייקבעו על ידי הכנ”ר.

ה.     ניתן בזאת צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייב, כאמור בסעיפים 20(א) ו-22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
ו.     אני מטילה על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (עותק מהוראת הפקודה מצוי במזכירות בית המשפט).
ז.     המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 8/9/08 בשעה 10:30.
ח.     אני מורה כי הפרסום שיתבצע ע"י הכנ”ר והמודיע על אסיפת הנושים, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל, ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום ימסור הכנ”ר לחייב מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים, בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.
     הפרסום שיבוצע על ידי הכנ”ר של צו כינוס זה, יכלול את מועד הדיון האמור.
ט.     החייב ימציא הודעה על מתן צו זה בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וכן לכל נושיו אשר טרם פעלו נגדו במסגרת ההוצל"פ, וזאת בתוך 10 ימים מהיום.
י.     החייב יכין את ההודעות בצירוף עותק מצו הכינוס לפי סעיף ט' הנ"ל, בתוך מעטפות מבויילות ועליהן כל הכתובות של כל הנושים, ויעבירן לכנ”ר לבדיקה ומשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה. בנוסף לכך יכללו ההודעות לנושים גם את התאריך שנקבע לאסיפת הנושים, ואשר נמסר לחייב על ידי הכנ”ר על פי סעיף ח' לעיל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הליך מתן הוראות

 2. מינוי כונס נכסים

 3. קבלת בקשת צו כינוס

 4. מה זה כונס נכסים ?

 5. צו כינוס נכסים לערב

 6. אישור 324 כונס נכסים

 7. צו כינוס בהסכמת הכונ"ר

 8. האשמות נגד כונס נכסים

 9. מינוי כונס נכסים זמני

 10. חוב מס שבח לכונס נכסים

 11. שחרור מייצוג כונס נכסים

 12. בקשה למתן צו כינוס זמני

 13. חזרה מהצעה בכינוס נכסים

 14. פטור ממס שבח כונס נכסים

 15. צו הכינוס לאחר קניית רכב

 16. ערובה להוצאות חברה בכינוס

 17. סמכות חקירה של כונס נכסים

 18. משרד עורכי דין כינוס נכסים

 19. צו כינוס נכסים בפשיטת רגל

 20. כיסוי ביטוחי בכינוס נכסים

 21. בקשת כונס נכסים לנתק חשמל

 22. בקשת כונס נכסים לאישור מכר

 23. התנאים למתן צו כינוס נכסים

 24. מינוי כונס נכסים על מקרקעין

 25. בקשת כונס נכסים לאישור הסכם

 26. פיקוח מפרק חברה על כונס נכסים

 27. פטור מס שבח מינוי כונס נכסים

 28. מינוי כונס נכסים מטעם הנושים

 29. סמכות כונס נכסים לפטר עובדים

 30. בקשה לביטול מכר בכינוס נכסים

 31. התיישנות תביעה נגד כונס נכסים

 32. פינוי דירה שכורה בכינוס נכסים

 33. חיוב קופת כינוס בתשלומי ארנונה

 34. דמי תיווך על דירה בכינוס נכסים

 35. צו כינוס לנכסים עקב הסתבכות מעסק

 36. דחיית בקשה למתן צו כינוס נכסים

 37. ביטול צו כינוס בהליכי פשיטת רגל

 38. פעולות כונס נכסים ללא הצדק סביר

 39. בקשה לדחות מתן תשובה לכונס נכסים

 40. תיקון ליקויי בטיחות בכינוס נכסים

 41. צו לכינוס נכסים בגין חובות מוצהרים

 42. התנגדות הכונ"ר למתן צו כינוס נכסים

 43. חוב מס רכוש של חברה בכינוס נכסים

 44. זכות טיעון לפני מינוי כונס נכסים

 45. תביעה נגזרת של חברה בכינוס נכסים

 46. העברת כספים מקופת הכינוס לנושה מובטח

 47. בקשה להצטרף כנושה לבקשה למתן צו כינוס

 48. העברת כספי פטור ממס שבח לכונס הנכסים

 49. מינוי שותף במשרד עורכי דין לכונס נכסים

 50. פירוק שיתוף בדירת מגורים על ידי כונס נכסים

 51. מינוי כונס נכסים אך ורק לצורך רישום בית משותף

 52. בית המשפט נתן צו לכינוס נכסים על פי בקשת החייב

 53. לא ראוי לשחרר כספים לחייב טרם שהושלם הליך הכינוס

 54. בקשת כונס להימנע מלמלא אחרי הוראות צווי העיקול

 55. טענה כי התנהלות הכונס הביאה דווקא לירידת ערך הנכס

 56. נקבע כי יש להמשיך בהליכי הכינוס חרף סילוק החוב לנושה המובטח

 57. כל עוד לא אושרה ההצעה בידי כונס הנכסים עדיין היא בגדר הצעה בלבד

 58. כללי פשיטת הרגל (מינוי כונסי נכסים ונאמנים ושכרם) התשמ"ה-1985

 59. האם ביהמ"ש המחוזי קבע סכום הוצאות כולל אשר התייחס גם לשכ"ט הכונס

 60. נטען כי הדירה נשוא צו הכינוס נפרצה ושופצה במהלך הליך המכירה בלי רשות

 61. תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ''א-1981

 62. נטען כי בקשת הכינוס הוגשה שלא כדין שכן טרם חלפו 6 חודשים ממועד התשלום הראשון

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון