פשיטת רגל של מובטל

בית המשפט דחה את בקשת החייב להכריזו פושט רגל וציין כי לא הובהר מדוע החייב, צעיר בן 34, שאין לו כל מגבלה בריאותית ידועה, איננו עובד לפרנסתו חלק ניכר מהתקופות החייב התגורר בעבר במושב, בבית השייך להורי חברתו לחיים וגם אז עבד - לא עבד.

להלן פסק דין בנושא פשיטת רגל של מובטל:

פסק דין

1.     בקשת חייב להכריזו פושט רגל.
החייב יליד 1974, רווק ואב לשתי בנות קטינות.
בבקשתו הצהיר החייב על חובות בסך 165,163 ₪ ל-9 נושים. ביום 14.11.06 ניתן צו כינוס לנכסיו ועל החייב הושת תשלום חודשי בסך 500 ₪. ביום 26.8.07 הופחת התשלום ל-100 ₪ לחודשים מאי עד ספטמבר 2007. ביום 9.10.07 לפנים משורת הדין, נקבע כי גם התשלום לחודש אוקטובר 2007 יעמוד על 100 ₪ והחל מחודש נובמבר, יוגדל ל-500 ₪.
לאחרונה הגיש החייב בקשה נוספת להפחתת התשלום המוטל עליו (בש"א 2420/08).
     
2.     מחוו"ד הכונ"ר שהוגשה לפי סעיף 18 ד' לפקודה עולה כדלקמן:
     א.     נגד החייב הוגשו 2 תביעות חוב בסך 94,561 ₪. לא הוגשו חובות בדין קדימה.
ב.     החייב טוען כי הסתבכותו בחובות נובעת מאי יכולתו לשלם את הוצאות המחייה. לטענתו בעבר חברתו לחיים ואם בנותיו היתה משתתפת בתשלום ההוצאות, אך מאז 2002 היא חדלה להפקיד לחשבון הבנק של החייב את הכנסותיה.
ג.     החייב איננו עובד ומתגורר במושב גבעת נילי בדירה השייכת להורי בת זוגו. החייב איננו משלם שכר דירה ומתקיים מקצבת הכנסה בסך 1,278 ₪ לחודש.
     "החייב ממשיך ליצור חובות חדשים ומוציא הרבה מעבר להכנסותיו כשהוא משתמש בהמחאות עתידיות. החייב הודה בחקירתו כי הוא מוציא בין 3,000-4,000 ₪ למחייה לחודש כאשר הכנסתו היא בסך 1,278 ₪".
ד.     החייב משתף פעולה עם הכונ"ר והמציא את כל המסמכים שהתבקש.
החייב מגיש דוחות חודשיים כסדרם ועומד בתשלום החודשי.

3.     החייב הגיש תגובתו לחווה"ד ובעקבות זאת, הגיש הכונ"ר תשובה לתגובה.
     ביום 12.11.07 התקיים דיון בבקשת החייב.

טענות הצדדים
4.     הכונ"ר מתנגד להכרזת החייב פושט רגל מהטעמים הבאים:
א.     בגרסת החייב נתגלו סתירות רבות - החייב טען שהוא משלם בהמחאות מעותדות וכי בחוץ מתגלגלות המחאות שלו גם 12 חודשים קדימה. בד בבד טען גם שאיננו יכול ליצור חובות חדשים, כיוון שאין לו חשבון בנק או פנקס שיקים! החייב טען כי שיקים שלו החלו לחזור לאחר שבת זוגו הפסיקה להפקיד בחשבון שלו את משכורתה- אך למעשה, נפתחו נגד החייב תיקי הוצל"פ עוד לפני שהכיר את חברתו.
ב.     החייב מנהל אורח חיים בזבזני וממשיך ליצור חובות חדשים.
ג.     החייב מפזר המחאות, ביודעו שאין להן כיסוי.
ד.     החייב איננו עובד לפרנסתו וגם לא נראה שהוא משקיע מאמץ מיוחד בחיפוש אחר מקום עבודה.

5.     בתגובתו טען החייב כי מאז הגשת בקשתו, השתנה מצבו לרעה. בתחילת השנה חזר החייב לעבוד במקום עבודתו הקודם, אך לאחר מספר ימים חברתו זרקה אותו מהדירה והוא עבר להתגורר בבית הוריו בקריית אתא. בשל הריחוק הגיאוגרפי, החייב נאלץ לוותר על מקום עבודתו וכעת אין לו כל מקורות הכנסה - אין לו לא עבודה ולא זכאות לקבלת הבטחת הכנסה.
החייב חוזר על הטענה כי בשנת 2002 הפסיקה חברתו להפקיד לחשבון שלו את משכורתה, כך שיקים שלו החלו לחזור ללא כיסוי. לעניין ממצאי חקירת הכונ"ר בדבר השימוש שעשה בשיקים, החייב מדגיש כי אין לו חשבון בנק. "...הייתי קונה מצרכים למחיה באמצעות שיקים שנתן לי אחיה של חברתי שעזר לנו להתקיים. הסידור בין בעל המכולת, אחיה של חברתי וביני היה כזה שאני משלם בשיקים של אחיה של חברתי ולפני תאריך פרעון השיקים הייתי מגיע למכולת ומשלם את סכום השיק ישירות במזומן".
עוד לטענת החייב, הוא חי בצמצום רב הודות להוריו, המספקים לו קורת גג. מאז הגשת הבקשה לא יצר חובות חדשים.

6.     ב"כ הכונ"ר עמדה על כך שבניגוד לטענתו, נגד החייב נפתחו תיקי הוצל"פ אף לפני יחסיו ומגוריו המשותפים עם חברתו. עוד טען החייב כי הוצאותיו הם כ-3,000 ₪ לחודשיים, ולא לחודש וייתכן שלא הובן נכון בחקירתו. לפיכך, הפנתה ב"כ הכונ"ר לאותם מקומות בחקירה שבהם טען החייב כי הוצאותיו נעות סביב 3,000-4,000 ₪ לחודש (החייב חזר על כך יותר מפעם אחת).
בנוסף, החייב טען כי מאז הגשת בקשתו לא יצר חובות חדשים - ברם, הודה כי הוא רוכש במכולת מצרכים שונים בהקפה. כמו כן כשנשאל מדוע הוא ממשיך לתת המחאות כששיקים שלו חזרו, השיב החייב: "אני עכשיו בחוב כבר של שנה יש לי צ'קים שמגולגלים לשנה, אני חייב כיום למכולת כ-12 אש"ח ככה אני חי..."
בתגובתה לבקשתו הנוכחית להפחתת תשלום (בש"א 2420/08) טענה ב"כ הכונ"ר: "לא ייתכן כי חייב המתנהג בחוסר תום לב מובהק במהלך הליך פשיטת הרגל לא עושה כל מאמץ למצוא מקום עבודה, יזכה לחסדיו של בית המשפט בפעם השלישית באמצעות הפחתת סכום התשלום החודשי", בפרט שהחייב צבר זה מכבר 4 פיגורים בתשלומים החודשיים.

הדין וההלכה
7.     סעיף 18ה (א) לפקודת פשיטת הרגל, קובע:

"(א) בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה:
(1) להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל כאמור בסעיף 42;
(2) לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו;"

8.     בבואו לדון בבקשת חייב להכרזתו פושט רגל, שומה על ביהמ"ש ליתן דעתו להתנהגות החייב ותום ליבו עובר ובמהלך הליכי פשיטת הרגל (לוין וגרוניס, מהד' שנייה, עמ' 169).

     השיקולים שיביא ביהמ"ש בחשבון לעניין זה הם רבים ושונים. בין היתר, יבחן ביהמ"ש את אופן יצירת החובות - האם נוצרו בדרך רמייה או אגב הברחת נכסים; האם הציג החייב מצגי שווא בפני נושיו במטרה להתחמק מחיוביו; האם התנהגותו הייתה בלתי חוקית וכתוצאה מאי חוקיות זו נוצרו חובותיו ועוד כהנה וכהנה.      
ביהמ"ש ישווה לנגד עיניו גם את התנהגות החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל - שהרי, ניצול לרעה של ההליך, מלמד מניה וביה על העדר תום לב.

     הפסיקה שבה והדגישה כי חייב שלא גילה את כל מצבת נכסיו וחובותיו בדו"חות שהגיש, נמנע מלהתייצב לחקירה, לא הציג מסמכים שנדרש להמציאם ע"י נציגי הכונ"ר, נמנע מלשתף פעולה עם הכונ"ר, צבר חובות נוספים במהלך פשיטת רגל, חי ברמת חיים גבוהה ופזרנית על חשבון נושיו, נמנע מלשלם את התשלומים החודשיים שהוטלו עליו, נמנע מלהתפרנס ונוקט בדרך של שב ואל תעשה - כל אלה מעידים על חוסר תום ליבו במהלך הליכי פשיטת הרגל.

ודוק: ע"א 4892/91 שבתאי אשכנזי נ' הכונס הרשמי, פ"ד מח (1)45; ע"א 5178/92 סמיר ואיטה אליהו נ' הכונס הרשמי, פ"ד מט(1) 435; ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכונס הרשמי, פ"ד נז (4)197; פש"ר (מחוזי-חי') 514/03 קרן עמית ואח' נ' הכונס הרשמי (ניתן ביום 15.8.04); פש"ר (מחוזי-חי') 343/00 איגר נ' הכונס הרשמי (ניתן ביום 19.1.03); פש"ר (מחוזי-חי') 230/01 אגא עלי נ' הכונס הרשמי (ניתן ביום 30.1.02).

דיון ומסקנות
9.     לאחר ששקלתי טענות הצדדים, שוכנעתי כי דין הבקשה להידחות.

     החייב לא הוכיח שיצר את חובותיו בתום לב.
     החייב טען ששיקים שלו החלו לחזור מסורבים מהבנק כאשר בשנת 2002 בקירוב, חברתו לחיים ואם בנותיו סירבה ליטול עוד חלק בהוצאות השוטפות של הבית. עם זאת, מרשימת תיקי ההוצל"פ עולה שנגד החייב נפתחו תיקי בלשכת ההוצל"פ זמן מה לפני שהשניים נפגשו בכלל.

10.     זאת ועוד, על אף התנהלותו בכינוס נכסים, החייב הודה כי הוא עודנו רוכש בהקפה מצרכים במכולת, חרף האיסור החמור בדבר יצירת חובות חדשים במסגרת ההליך.
     גם טענת הכונ"ר שהחייב צבר חובות כיוון שהוצאותיו הגבוהות אינן תואמות את מקורות ההכנסה העומדים לרשותו, לא נסתרה.

11.     יתרה מכך, עד היום לא הובהר מדוע החייב, צעיר בן 34, שאין לו כל מגבלה בריאותית ידועה, איננו עובד לפרנסתו חלק ניכר מהתקופות החייב התגורר בעבר במושב, בבית השייך להורי חברתו לחיים וגם אז עבד - לא עבד.
כבר אז טען החייב שהוא מתקשה במציאת מקום עבודה, הואיל והתחבורה הציבורית באותו מושב אינה זמינה. טענה, שהתבררה כלא נכונה.
כיום, לאחר שבת זוגו גירשה אותו מהדירה, עבר החייב להתגורר בבית הוריו בקרית אתא. לטענתו, טרם מצא עבודה במקום מגוריו החדש, לאחר שנאלץ לוותר על מקום עבודתו הקודם, כיוון שהמעביד לא היה מוכן לשלם לו הוצאות נסיעה עד לקריית אתא.

לא שוכנעתי שהחייב אכן התאמץ למצוא מקום עבודה.
לא ייתכן שמצד אחד החייב יהנה מהגנת הפקודה ומצד שני, יישב בטל ולא יעשה מאומה לטובת הגדלת הנכסים, עמידה בתשלום החודשי ושיהיה לו בבוא היום מה להציע לנושיו.
התנהלות זו הנה חסרת תום לב בעליל.

12.     ביהמ"ש התריע זה מכבר בחייב כי מצופה ממנו למצוא מקום עבודה בדחיפות, ולא הוא עלול להיחשב כמי שמנצל את ההליך לרעה.
בימ"ש זה אף הלך לקראתו של החייב והפחית את התשלום החודשי המוטל עליו למינימום הנדרש.
ראוי לציין כי החייב הגיש לא פחות משלוש בקשות שונות להפחתת התשלום החודשי. מתגובת הכונ"ר לבקשה האחרונה שהוגשה, עולה כי נכון לחודש פברואר 2008, החייב מפגר בארבעה תשלומים. אי עמידה בתשלום החודשי לבדה, מהווה טעם מספיק לביטול ההליך.      

     חייב שאיננו משתכר לפרנסתו ואיננו עושה ככל שלאל ידו על מנת להביא לצמצום החובות, איננו ראוי להיות מוכרז פושט רגל.
מה גם שסכום הנשייה איננו גדול, כך שאין מניעה שהחייב ימשיך לשלם לנושים במסגרת הליכי ההוצל"פ.

סוף דבר
13.     מכל הנימוקים שנמנו, בקשת החייב נדחית.

     הנני מורה על ביטול צו כינוס הנכסים מיום 14.11.06, ביטול כל הצווים שהוצאו מכוחו, לרבות צו עיכוב יציאה מן הארץ.
ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ מעוכב למשך 45 יום מהיום.
הכונ"ר יודיע ללשכות ההוצל"פ ולנושים שהגישו תביעות חוב, על ההחלטה.
הכונ"ר יקזז את שכרו בהתאם לתקנות והיתרה תועבר לטובת הנושים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה פשיטת רגל ?

 2. התנגדות לפשיטת רגל

 3. פסקי דין פשיטת רגל

 4. פשיטת רגל של מובטל

 5. פשיטת רגל בגלל סמים

 6. פשיטת רגל בגלל מרמה

 7. כשלון עסק פשיטת רגל

 8. חוב בהליך פשיטת רגל

 9. ביטול הליך פשיטת רגל

 10. דחיית בקשת פשיטת רגל

 11. בקשת חייב לפשיטת רגל

 12. פשיטת רגל של בני זוג

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. פשיטת רגל - העדפת מרמה

 16. פשיטת רגל בגלל חוב לבנק

 17. סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל

 18. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 19. חוב חצי מיליון פשיטת רגל

 20. העברת מקרקעין בפשיטת רגל

 21. פשיטת רגל בגלל ניהול כושל

 22. התנגדות הכנ''ר לפשיטת רגל

 23. סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל

 24. בקשה לשלוח התראת פשיטת רגל

 25. בקשת למתן הוראות בפשיטת רגל

 26. ביטול העברת דירה בפשיטת רגל

 27. סעיף 71 ב לפקודת פשיטת הרגל

 28. זכות הקיזוז בדיני פשיטת רגל

 29. ביטול החלטות נאמן בפשיטת רגל

 30. סיבות לדחיית בקשה לפשיטת רגל

 31. סעיף 71 (ב) לפקודת פשיטת רגל

 32. פשיטת רגל בשל כישלונות עסקיים

 33. מסירה כדין של התראת פשיטת רגל

 34. דוגמא להכרזה על חייב פושט רגל

 35. חתימה על ערבות לפני פשיטת רגל

 36. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל בגין ביטול היתר בניה

 38. התנגדות הכנ''ר לבקשת פשיטת רגל

 39. דוגמא לבקשה שהתקבלה לפשיטת רגל

 40. פשיטת רגל בגלל נסיבות משפחתיות

 41. תקנות פשיטת הרגל, התשמ''ה-1985

 42. פשיטת רגל בגלל מלחמת לבנון השניה

 43. הברחת נכסים של חייב בפשיטת רגל

 44. סתירת גרסת החייב בפשיטת רגל בחקירה

 45. פיצויים בגין הגשת בקשה לפשיטת רגל

 46. אי שיתוף פעולה עם חוקרים של הכנ''ר

 47. ניצול לרעה של הליכי משפט בפשיטת רגל

 48. אי שיתוף פעולה מצד החייב בפשיטת רגל

 49. ביטול הענקה של הורה לבנו בפשיטת רגל

 50. הארכת מועד להגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 51. תקנות פשיטת רגל (אגרות), התשמ''ה-1985

 52. פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980

 53. תביעות שהוגשו על פי סעיף 128 לפשיטת רגל

 54. אי העברת מסמכים של חייב בהליך פשיטת רגל

 55. חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, התשמ"ג-1983

 56. כמה אחוזים מקבל נאמן בפשיטת רגל בבית המגורים ?

 57. סעיף 18ה' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980

 58. צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה), תשל"ב-1971

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון