פירוק חברה זרה בישראל

סעיף 380 לפקודת החברות קובע כי בית המשפט בישראל מוסמך לצוות על פירוקה של חברה זרה "שיש לה נכסים בישראל".

משנמצא כי קיים נכס בארץ, ממילא נתונה סמכות דיון. משכך המפרק מוסמך לדון בתביעות חוב אף אם אלה הוגשו על ידי נושים זרים. ה


להלן פסק דין בנושא פירוק חברה זרה בישראל:

פסק-דין     

השופט א' גרוניס:

1. מאז שנת 1993 מתנהלים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב הליכי פירוק לגבי חברה זרה - Red Rock Commodities Ltd (להלן - החברה). בשנת 1996 ניתן צו לפירוקה. בשנת 2006 הוגשה עתירה זו בה טוענת העותרת, בעלת המניות היחידה של החברה, כי בית המשפט המחוזי לא היה מוסמך לצוות על פירוקה של החברה. באופן חלופי נטען כי מפרקה של החברה, המשיב 2, וכן בית המשפט המחוזי, לא היו מוסמכים לדון בתביעות חוב של גופים זרים שהוגשו למפרק.

2. הן העותרת והן החברה הינן חברות זרות הרשומות במדינת דלאוור בארצות הברית. בעל השליטה בעותרת הינו מנחם פרי-הר. בקשת הפירוק הוגשה על ידי בנק הולנדי, המשיב 3. השאלה בדבר סמכותו של בית משפט ישראלי להורות על פירוקה של החברה התעוררה עוד בשנת 1993, כאשר נתבקש מינויו של מפרק זמני לחברה. מטבע הדברים שההכרעה באותה שעה לא סיימה את הפרשה. משהגיעה עת הדיון בסוגית הפירוק עצמו, בשנת 1996, לא הוגשה כלל התנגדות לפירוקה של החברה וכאמור, ניתן צו פירוק. בשנת 2004 גבה המפרק סכום העולה על 20 מליון ש"ח כדיוידנד מקופת הפירוק של חברות ישראליות. או אז התעוררה העותרת והחלה להעלות טענות בדבר חוסר סמכות של בתי המשפט בישראל להורות על פירוקה של החברה. העותרת אינה חולקת על כך שסעיף 380(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן - הפקודה), מקנה סמכות לבתי המשפט בישראל לצוות על פירוקה של חברה זרה. אלא שלפי הנטען, הסמכות אינה קיימת במקרה זה הואיל וכל נושיה של החברה הינן חברות זרות וכאשר בקשת הפירוק הוגשה אף היא על ידי חברה זרה. כלומר, הטענה היא שלא קיימת זיקה בין ישראל לבין החברה ולכן בתי המשפט בישראל נטולי סמכות לדון בפירוק. יצוין, כי העותרת מבקשת להגיש חוות דעת של עורך דין ישראלי, ד"ר חמי בן-נון, לתמיכה בטענותיה. עניין נוסף עלה בעת הדיון בפנינו. בשנים האחרונות ניתנו החלטות שונות בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בגדרו של תיק הפירוק על ידי כבוד סגנית הנשיא, ו' אלשיך. מתברר, כי העותרת ביקשה בחודש ספטמבר 2006 שבית המשפט יפסול את עצמו מלהמשיך ולדון בתיק הפירוק. ביום 4.12.06 פסלה עצמה כבוד סגנית הנשיא מהמשך הדיון בתיק. לאור זאת אף נטען, כי ההחלטות השונות שנתקבלו על ידי כבוד סגנית הנשיא עובר לפסילה חסרות תוקף.

3. יצוין, כי העותרת העלתה בבית משפט זה בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים את טענת חוסר הסמכות לפחות בשני הליכים שונים. הטענה הועלתה בגדרה של בקשת רשות ערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי בתל-אביב לפיה נמחק על הסף ערעור שהגישה העותרת על החלטתו של המשיב 2 לאשר את תביעת החוב שהגיש המשיב 3 (רע"א 9330/05, החלטה מיום 18.4.06). כמו כן נטענה הטענה במסגרת ערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי לאשר הוצאות פירוק (ע"א 960/06, פסק דין מיום 13.11.06). הטענה לא זכתה לאהדה באותם שני הליכים.

4. העניין הראשון אליו נתייחס הוא הבקשה לצרף חוות דעת של משפטן ישראלי לביסוס הטענה כי בתי המשפט בישראל אינם מוסמכים לדון בבקשת הפירוק של החברה. אין מקום להיעתר לבקשה. על השאלה מה אומר הדין הישראלי חייבת להינתן תשובה על ידי בית המשפט בישראל. אין זה עניין למומחים חיצוניים. בית המשפט הוא והוא בלבד המומחה לדבר. על כן, אין לאפשר לבעל דין המתדיין בבית משפט ישראלי להמציא חוות דעת של מומחה שיסביר לבית המשפט מהו הדין הישראלי. כפי שנאמר באנגליה:
… where the question is one of law, expert evidence will be excluded because that is within the expertise of the court and expert evidence does not assist. (Liverpool Roman Catholic Archdiocese Trustees Inc v Goldberg (no.3) [2001] 4 All E.R. 950, 952).

5. הטענה בדבר חוסר סמכות מופנית לגבי בית משפט מבין בתי המשפט שחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, דן בהם. המקום הטבעי להעלות את הטענה הינו בית המשפט המסוים, במקרה זה בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט של פירוק. הטענה לא נטענה בפני אותו בית משפט בעת הדיון בשאלת הפירוק בשנת 1996. היא אף לא הונחה לפתחה של ערכאת הערעור בגדר ערעור על צו הפירוק. חלפו שנים ורק לאחר שנתברר כי קיים נכס בישראל, הוא החוב המגיע לחברה, הועלתה הטענה באשר לחוסר הסמכות. די בנתונים האמורים על מנת להגיע למסקנה שאין להיזקק לטענה, כאשר היא מועלית לפני בית המשפט הגבוה לצדק. אין לאפשר לבעל דין לבוא אחרי שנים ולהציג הטענה בדבר חוסר סמכות, מה גם, וכפי שיוסבר עתה, אין לטענה כל יסוד. סעיף 380 לפקודה קובע כי בית המשפט בישראל מוסמך לצוות על פירוקה של חברה זרה "שיש לה נכסים בישראל". משנמצא כי קיים נכס בארץ, ממילא נתונה סמכות דיון. משכך, ברי כי המפרק מוסמך לדון בתביעות חוב אף אם אלה הוגשו על ידי נושים זרים. העובדה כי השופטת שקיבלה החלטות בתיק הפירוק החליטה לפסול עצמה מלהמשיך ולדון בתיק אינה משליכה על סוגית הסמכות ואף לא על צו הפירוק, שניתן בשנת 1996 על ידי שופט אחר.

6. העתירה נדחית. העותרת תישא בשכר טרחת עורך דין בסכום של 35,000 ש"ח לזכות המשיבים 2 ו-3 ובסכום 15,000 ש"ח לזכות הכונס הרשמי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק חברת חוץ

 2. עיכוב פירוק חברה

 3. פירוק חברה משותפת

 4. ביטול פירוק מרצון

 5. תניית שימור בעלות

 6. פירוק חברה ממשלתית

 7. עבירות בפירוק חברה

 8. סמכות חקירה של מפרק

 9. הצהרת בעלות על עגורן

 10. בקשת החלפת מפרק חברה

 11. פירוק חברה סולבנטית

 12. פגם בהליך פירוק חברה

 13. פירוק חברה מטעמי צדק

 14. עורך דין פירוק חברות

 15. תביעה נגד חברה בפירוק

 16. בקשה למינוי מפרק זמני

 17. פירוק חברה זרה בישראל

 18. דחיית בקשה למינוי מפרק

 19. בקשה לאישור דו''ח מפרק

 20. החלטה בבקשת פירוק חברה

 21. זכות הקיזוז בפירוק חברה

 22. תיק פירוק שנסיבותיו חריגות

 23. המחאת חוב לפני פירוק חברה

 24. בקשת מפרק זמני למכירת רכב

 25. פירוק חברה לבקשת מס הכנסה

 26. תנאי שכר בתקופת פירוק חברה

 27. פירוק חברה בבית דין לעבודה

 28. גמלה לעובדים בגין פירוק חברה

 29. פירוק חברה עם מעט בעלי מניות

 30. דין קדימה בפירוק לרשויות המס

 31. פירוק חברה בגין הפסקת פעילות

 32. העברת כספים למנהל חברה בפירוק

 33. צו החברות (שיפוט בפירוק), 1929

 34. צו החברות (שיפוט בפירוק), 1940

 35. הקמת חברה אחרת לאחר פירוק חברה

 36. ביטול צו פירוק זמני במעמד צד אחד

 37. חסי עובד מעביד בהליכי פירוק חברה

 38. תקנות החברות (פירוק), התשמ''ז-1987

 39. חברה בפירוק - פטור מאגרת בית משפט

 40. ביטול חלוקת נכסי החברה בפירוק מרצון

 41. התנגדות לפירוק חברה על ידי בית משפט

 42. מגבלות על ניהול עסק אחרי פירוק חברה

 43. פירוק מרצון של החברה מטעמים עסקיים לגיטימיים

 44. זכויות עובדים בפירוק חברה לדמי הודעה מוקדמת

 45. תביעת מאפיה שנקלעה להליכי פירוק נגד מחלק מוצרי מאפה

 46. צו החברות (פירוק) (פקדון לכיסוי מסים והוצאות), התשמ"ה-1985

 47. תקנות מערכות תשלומים (הודעה על מתן צו פירוק), התשס''ט-2009

 48. תקנות מס הכנסה (הוראות לענין פירוקים מסוימים), התשס''ד-2004

 49. נטען כי החברה לא שילמה לתובע את המגיע לו וימים נכנסה להליך של פירוק מרצון

 50. היתר להגשת תביעה עצמאית נגד המנהל המיוחד שמונה בבמסגרת הליכי חדלות פירעון

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון