התיישנות תביעה נגד אגודה שיתופית

להלן החלטה בנושא התיישנות תביעה נגד אגודה שיתופית:

החלטה

1.     לפני בקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת התיישנותה.

2.     תמצית העובדות הדרושות לעניין:

2.1     המבקשת, היא הנתבעת, הינה אגודה שיתופית (להלן גם: "האגודה"), המשווקת את תוצרת ההדרים של חבריה. החברים מחוייבים על פי תקנון האגודה (להלן: "התקנון"), לארוז את הפרי באגודה אשר מתחייבת לקלוט את כל הפרי, לפעול לאריזתו, מכירתו באופן שיוויוני והעברת התמורה בניכוי הוצאותיה לידי החבר. הפסקת השיווק של תוצרת החבר באמצעות המבקשת, מהווה עילה לפי התקנון להוצאתו מחברותו במבקשת.

2.2     נטען כי המבקשת בעלת רכוש רב, שעיקרו נדל"ן, כעולה בין היתר מנסחי רישום מקרקעין שצורפו לתובענה.

     2.3     המשיב, הוא התובע, הצטרף כחבר למבקשת בשנת 1968. במהלך עונת 1989/90 הפסיק המשיב לארוז את הפרי שגידל אצל המבקשת ועבר לבית אריזה אחר.
     פניות אל המשיב להפסיק את האריזה בבית האריזה האחר לא הועילו ולפיכך החליטה המבקשת בחודש אפריל 1993, על הוצאת המשיב מהמבקשת.

     2.4     הפסקת החברות באה לידי ביטוי בין היתר בהודעת המבקשת מיום 19.4.93 שנשלחה למשיב ובה צוין כי המבקשת רשמה לפניה את הפסקת חברותו באגודה בקשר עם פרדסיו בחדרה זאת עקב אי שיווק תוצרתו באמצעותה בעונת 89/90. עוד צוין בהודעה כי המשיב זכאי להחזר הון מניותיו במבקשת בסך של 30 לכל אחד מ 53.040 דונם ובסך הכל 1,591.20 ₪.

     2.5          המשיב ענה למבקשת במכתב מיום 5.5.93, בו ציין בין היתר כי פעולת הוצאתו משורות המבקשת הינה בלתי חוקית.

     2.6     המשיב הגיש תובענה בדרך של המרצת פתיחה, ביום 13.12.06 במסגרתה      עתר למתן פסק דין הצהרתי לפיו יש לבטל את החלטת האגודה מחודש     אפריל 1993 בדבר הוצאתו משורותיה.

בנסיבות אלה, הוגשה הבקשה לפני לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנותה.

עמדת המבקשת

3.     מטעמים מובנים טוענת המבקשת כי דין התביעה להיות מסולקת על הסף, שכן חברות המשיב בה ארעה 14 שנים קודם להגשתה. לחלופין, נטען כי נגרם לה נזק ראייתי רב נוכח השתהות המשיב בתביעתו, כאשר נוצרה חזקה שאין בכוונתו להגיש תביעה.

המבקשת מצביעה על הוראת סעיף 11 לתקנון המסמיך את האגודה להוציא חבר אם הפסיק את שווק תוצרתו באמצעות המבקשת, עניין המהווה, כך נטען, את הבסיס לקיום המבקשת. בהקשר זה מפנה המבקשת בין היתר להודעת המשיב למועצה לשווק פרי הדר שיש בכוונתו לשווק את תוצרתו באמצעותה, לעונה 89/90, הודייתו מיום 20.9.89 כי משווק את תוצרתו באמצעות גורם אחר, שכן התמורה אותה מקבל גבוהה יותר, על נכונותה של המבקשת במהלך שנת 1990 לבטל את הפסקת חברותו אם יחזור לשווק את הפרי באמצעותה, דבר שלא התקבל על ידו עד שלא נותרה בידה הברירה להתריע בפניו כי חברותו תופסק כאמור במכתב מיום 22.5.91. הואיל והמשיב לא שינה מעמדתו, החליטה מועצת האגודה ביום 24.1.93, על פקיעת חברותו.

בנסיבות אלה נטען כי עילת המשיב נולדה לכל המאוחר בשנת 1993, עת הוצא מן האגודה, תוך שמירת זכותה לטענה לפיה הוצא למעשה עוד קודם לכן, בשנת 1989.
עמדת המשיב

4.     המשיב בתגובתו מעלה מספר טעמים לדחיית הבקשה.

טעם ראשון הינו כי המניות של המשיב במבקשת הוחזקו בנאמנות על ידה, טרם נפדו ולכן לא חלה התיישנות. המשיב מפנה למכתב של המבקשת מיום 2.11.06 בו נאמר כי עומד לזכותו הסכום הנזכר במכתב דנן בדבר שווי פדיון המניות שהוא החליט שלא לפדותן. מכאן, לדידו של המשיב נוצרה נאמנות קונסטרוקטיבית לפיה המבקשת מחזיקה כנאמן עבורו במניות כנהנה, כל עוד אלה לא נפדו, או תמורת שוויון הראלי כל עוד לא נפדו. בהקשר זה נטען כי המשיב דחה את ניסיון המבקשת לשלם לו את דמי הפידיון והמבקשת אף לא ניסתה לפעול בעניין החזרת השיק, לא כפרה בנאמנותה במניותיו במהלך כל השנים ועוד.

נימוק נוסף בפי המשיב הינו קיום הודאה בזכות במובן סעיף 9 לחוק ההתיישנות התשי"ח - 1958, (להלן: "החוק"). המשיב מסתמך על מכתב המבקשת מיום 2.11.06 האמור לעיל בו אישרה המבקשת כי המניות של המשיב בה טרם נפדו, ולכל היותר אם המניות טרם נפדו זכאי המשיב לתמורת הפדיון המוחזקת אצל המבקשת, שטרם התקבלה, בערך ריאלי והואיל וזו לא הועברה לו, מחל מירוץ ההתיישנות רק ממועד המכתב.

טעם שלישי הינו כי המבקשת הטעתה את המשיב בעילת הוצאתו מחברותו במבקשת, זאת בהסתמך על הוראת סעיף 7 לחוק. לדידו רק במכתב נודע לו לראשונה כי העילה להוצאתו משורות האגודה נסמכה על סעיף 11(ו) לתקנון, שעניינה הפסקת שווק הפרי שלא באמצעותה, שעה שבמכתב ההוצאה מיום 19.4.93, עולה כי חברותו פקעה כמשתמע מהוראות אחרות של התקנון בסעיף 10א-ד.
דיון

5.     עיינתי בעמדות הצדדים, לרבות בתשובת המבקשת לתגובת המשיב, ויישמתי את ההלכה הפסוקה על נסיבות המקרה. אמנם קיים טעם בעמדת המבקשת בקשר עם ההתיישנות, אך לא ניתן בשלב מקדמי זה להכריע בנימוקיו של המשיב לדחיית טענת ההתיישנות, דבר שיעשה לאחר שמיעת הראיות בתובענה ויוכרע בפסק הדין. זאת ועוד, יהיה על המשיב להיחקר על עמדתו, וליתן הנמקות שישכנעו את בית המשפט שאכן יש בסיס לטעמיו האמורים. אין בידי לקבל את טענת בא כוח המבקשת לפיה, העובדות הן ברורות, אינן שנויות במחלוקת וניתן להכריע על סמך כתבי הטענות הקיימים במחלוקת. לטעמי, כמובהר לעיל, המחלוקת דרושה בירור עובדתי וחקירות, ואבהיר.

6.          הקונסטרוקציה אותה מעלה המשיב בדבר היות מניותיו מוחזקות בנאמנות בידי המבקשת עד לפדיונם, אינה מופרכת על פניה. קיימות הלכות שהכירו בנאמנות מסוג זה, במקרים דומים כגון עניין תנובה (עמ"נ (י-ם), 312/05 חצב מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ). אם אכן, יעלה בידי המשיב להוכיח את הקונסטרוקציה האמורה, ניתן יהיה לעבור שלב נוסף של בדיקת ההתיישנות על המקרה לפיה בהנחה והנאמן מודה כי הוא מחזיק בנאמנות בנכסי הנהנה, הוא מנוע לכאורה לטעון שחלפה ההתיישנות. (ע"א 6906/00 ענטבואי נ' דר, פ"ד נו (5) 280).

          בהקשר זה יהיה על בית המבחן לבדוק בין היתר, משמעות החזרת השיק בגין פדיון המניות, התנהגות המשיב במהלך השנים ועוד. לא התעלמתי מטענת המבקשת לפיה יש בהעלאת הקונסטרוקציה האמורה משום לאפשר לחוטא לצאת נשכר, שעה שהוא זה שסירב לקבל את כספי הפדיון של המניות, אך כאמור עניין זה הוא לבחינה של בית המשפט שיישמע את הראיות. אוסיף כי קיומה של נאמנות כאמור אינו מוגבל בהכרח לעסקאות מכר מקרקעין כטענת בא כוח המבקשת, ואותו הגיון שיסוד הנאמנות האמורה יכול לחול גם על עיסקאות נוספות, כפוף להוכחתה.

7.          בדומה היא טענת המשיב בדבר הודאת המבקשת בזכותו במניות שטרם נפדו, כעולה לעמדתו ממכתב המבקשת מיום 2.11.06. יהיה על המשיב להוכיח לבית המשפט שבמכתב האמור יש משום הודאה בזכות המשיב, כי זו היתה כוונת המבקשת במכתב האמור, ויש לייחס לה הודאה בזכותו, ואם כן, מתחילה תקופת ההתיישנות רק מאותה עת לאור סעיף 9 לחוק. אוסיף כי בחנתי את תשובת המבקשת לטענה אשר מפרשת את המכתב באופן שונה לפיו המניות נפדו והמשיב רק מסרב לקבל את תמורתן, אך שוב עסקינן בעניין פרשני שיש לשמוע ראיות על מנת לקבוע מה הייתה כוונת הצדדים. טענת המבקשת כי המדובר בטענת סרק וכי הנטל להוכיחה על המשיב, כמו גם כי עליה להינתן בצורה מפורשת וחד משמעית, (סעיף ג' לתשובה), אינן ניתנות להכרעה בשלב זה, בטרם היה למשיב את יומו להוכחת דבריו.

8.          מסופקני בנכונות טענת המשיב לפיה הטעתה אותו המבקשת בעילת הוצאתו מהאגודה, כפי שפרטתי לעיל. במיוחד נכון הדבר שעה שהמשיב היה מיוצג בעת הרלוונטית, השיב להודעה באמצעות בא כוחו (ת/37). זאת ועוד, ספק אם עילת ההפסקה או ההוצאה של המשיב מחברותו במבקשת, אינן עניין סמנטי מבחינתו, והוא מבחינת רצון "לקנות אחיזה" בעניין טפל, במיוחד שהוא שכותרת מכתבו מיום 19.4.93 בתשובה למכתב המבקשת נאמר :
                     "מכתבכם מיום 19.4.93 בדבר הוצאתי - הפסקת חברותי באגודה".
          
          לכאורה, יש במכתב המשיב, משום לטפוח על גרסתו, אך גם בעניין זה לא ניתן לקבוע ממצאים סופיים בטרם יישמע בבית המשפט וייחקר על גירסתו.
     
9.          בשולי הדברים, מן הראוי היה כי המשיב יתמוך את גרסתו בתצהיר ובכלל זה על העלמות סיבות שמנעו ממנו לדעת את העובדות הדרושות, כאמור בסעיף 8 לחוק. עם זאת, מאחר וניתן תצהיר התומך בתובענה, ובאופן עקיף גם בעובדות נשוא התגובה, לא ראיתי לפסול רק מטעם זה את עמדת המשיב ולדחות את התביעה.
אוסיף כי אין ספק שיש טעם בטענות המבקשת בדבר הגשת התביעה בשלב כה מאוחר, דבר העלול לגרום לה נזק ראייתי כמו גם הבאה בחשבון של שיהוי. בדומה לטענת המבקשת לפיה משמעות אי היעתרות לבקשה, מחייב אותה להיערך לתביעות נוספות לרבות חוסר הוודאות, הגנה על אינטרס ההסתמכות של צד, תוצאות מרחיקות לכת. כל אלה הם עניינים אשר יישקלו על ידי בית המשפט במהלך ברור התובענה והכרעה בה.


סוף דבר, דין הבקשה להידחות.

הוצאות הבקשה בסך 10,000 ₪ בצירוף מע"מ, לפי התוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הקצאת מגרשים באגודה שיתופית

 2. סמכות רשם האגודות השיתופיות

 3. פקודת האגודות השיתופיות, 1933

 4. התיישנות תביעה נגד אגודה שיתופית

 5. הוצאת חבר מאגודה שיתופית - בוררות

 6. גביית מיסים מחברים באגודה שיתופית

 7. בוררות בפני רשם האגודות השיתופיות

 8. מה זה אגודה עותומנית ?

 9. עורכי דין אגודה שיתופית

 10. עורך דין אגודות שיתופיות

 11. ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות

 12. הגבלת תקופת כהונת רשם האגודות השיתופיות

 13. תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל''ו-1976

 14. תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל''ג-1973

 15. תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשס''ב-2002

 16. תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ''ד-1984

 17. תיקון פקודת האגודות השיתופיות החלפת השר הממונה

 18. תקנות האגודות השיתופיות (שעבודים), תשל''ו-1976

 19. תקנות האגודות השיתופיות (טפסי הודעה), התשמ''ח-1988

 20. כללים למינוי מפרקים של אגודות שיתופיות ולקביעת שכרם

 21. תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ''ו-1995

 22. תקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים), התשס''ה-2005

 23. תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל''ו-1976

 24. תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל''ה-1975

 25. עתירה לתיקון או ביטול החלטת עוזר רשם האגודות השיתופיות

 26. הסדרת זכויות חברי האגודה השיתופית קו אופ הריבוע הכחול

 27. תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל''ב-1972

 28. תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד), התשמ''ד-1984

 29. תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל''ה-1975

 30. תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ), התשס''ו-2005

 31. תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשל''ז-1976

 32. תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשט''ו-1955

 33. תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ מסדה), התשנ''ג-1993

 34. תקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש), התשס''ו-2005

 35. תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס''ו-2005

 36. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אגודות שיתופיות), התשס''ד-2003

 37. המרצת פתיחה להצהיר על בן ממשיך כהגדרתו בסעיף 1 לתקנות האגודות השיתופיות

 38. תקנות המועצה לענף הלול (מכסות משותפות לאגודות שיתופיות), התשמ''ד-1984

 39. תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס''ו-2005

 40. תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל''ו-1976

 41. תקנות האגודות השיתופיות (מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע''מ), התשס''ג 2002

 42. תקנות האגודות השיתופיות (סמכויות האסיפה הכללית של בית הספר לקואופרציה אגודה שיתופית בע''מ), תשכ''ה-1965

 43. צו לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (קביעת סוגי עובדים והכנסתם באגודה שיתופית), התשנ"ב-1991

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון