בקשה למתן צו הקפאת הליכים

בית המשפט פסק כי בשים לב למכלול השיקולים יש לאפשר בשלב הזה לחברה לפעול כעסק חי במסגרת הקפאת ההליכים וזאת כדי לאפשר לה להציע לנושים תוכנית הבראה והסדר נושים על פי תקנה 42(א) לתקנות החברות [בקשה לפשרה או הסדר], תשס"ב 2002.

הקפאת החברה תועיל לנושי החברה יותר מאשר הליכי כינוס או פירוק החברה.

להלן החלטה בנושא בקשה למתן צו הקפאת הליכים:

החלטה

1.     בקשה של המבקשת גיה בניה ופיתוח בע"מ (להלן - "החברה") למתן צו הקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

2.     החברה הוקמה בשנת 2000 ועיקר עיסוקה ביזמות ובביצוע פרוייקטים למגורים. החברה נקלעה למצב כלכלי קשה, לטענתה כתוצאה משינויים דרסטיים במחירי חומרי גלם וחומרי הברזל, גידול בעליות העובדים הזרים ועיכוב בתשלומים לחברה (סך של 2,700,000 ₪), ועוד. כן נטען על ידי החברה כי חברת בוני הצפון אשר בינה לבין החברה נחתם הסכם ביום 24.5.07 להקמת פרוייקט דיור בכפר יונה, הפרה את ההסכם וכתוצאה מכך נגרמו לחברה הפסדים וגרעון מצטבר של למעלה מ- 3,800,000 ₪. לכך יש להוסיף אירוע של התמוטטות קלונסאות אשר גרם לחברה לנזק של מאות אלפי שקלים.

3.     לו יועמדו חובותיה של החברה לפירעון מיידי, יסתכמו לטענתה חובותיה בכ-18 מליון ₪. מתוכם חובות לנושים בדין קדימה (לרשויות ולעובדים); חובות לנושים מובטחים (בנק דיסקונט ובנק פועלים); וחובות לנושים רגילים.

4.     החברה הגישה ביום 26.8.08 בקשה דחופה במעמד צד אחד לאישור פשרה והסדר בין החברה ונושאי המשרה בה לבין נושיה ולהקפאת הליכים זמנית. החברה טוענת כי צו הקפאת ההליכים יאפשר המשך פעילותה של החברה כעסק חי זאת בהתאם לתוכנית שהוצגה על ידה לרבות סיוע של משקיע חיצוני לחברה - חברת צאלי ייזום והשקעות בע"מ, אשר בימים אלו נחתם הסכם בין החברה לבין המשקיע לפיו הוא ישקיע 2.5 מיליון ₪ באשראי או בערבויות לטובת המשך פעילות עתידית של החברה.

עוד טוענת החברה כי סיום הפרוייקטים יאפשר את שחרורן של ערבויות ביצוע/ בדק/ טיב בנקאיות בסך של כ- 4.5 מיליון ₪ שהעמידה החברה לטובת מזמיני השירותים.

כמו כן המשך ביצוע הפרוייקטים יאפשר לחברה את הבראתה בין היתר גם לאור מחזור פעילותה, בסך של כ- 40 מיליון ₪ בשנה.

5.     בהחלטת כב' השופט עמית מיום 26.8.08 ניתן צו במעמד צד אחד האוסר על נקיטת הליכים כנגד המבקשת, על חילוט ערבויות מכל מן וסוג שהוצאו לבקשת המבקשת (ערבויות בנקאיות, ערבויות חוק מכר וכיוצא בזה) ועל סילוק ידה מאתרים שונים בהם היא מנהלת פרוייקטים של בנייה, לרבות "אתר קדימה".

6.     ביום 31.8.08 התקיים דיון במעמד הצדדים בבקשת ההקפאה. בדיון נכחו חלק נכבד מהנושים וכן נציגים של עובדי החברה. כל הנושים שנכחו בדיון למעט נושה אחד, תמכו בבקשת ההקפאה ובמיוחד אציין את בנק דיסקונט שהוא הנושה המובטח הגדול ביותר, אשר נתן הסכמתו להקפאה כפוף לתנאים שפורטו בבקשה (נספח א' לבקשה).

7.     הנושה היחיד שהתנגד לבקשה הינו מרדכי מלצר אשר לטענתו סכום הנשיה שלו הוא כ- 755,000 ₪. נושה זה התנגד מהטעם שלא הובהר דיו כי דרך ההקפאה היא הדרך הטובה ביותר וכן כי ההסדר המוצע אינו נראה לו.

8.     בנוסף לנושה זה הגישה חברת ש.ל.כ.ם בע"מ, שאינה נושה של החברה, את התנגדותה לבקשה. חברה זו הינה בעלת הזכויות בפרוייקט שנקרא "קדימה צורן שלכם" (להלן - "הפרוייקט"), שהוא אחד הפרוייקטים המרכזיים שהוזכרו בבקשת החברה. אומר בקצרה כי החברה התקשרה עם חברת ש.ל.כ.ם כיזמית בהסכם פאושלי לבניית 66 יחידות דיור בפרוייקט.

חברת ש.ל.כ.ם טוענת בהתנגדותה לבקשה כי הבקשה מושתת על נתונים ופרטים מטעים ומוטעים, כי מתן צו הקפאת ההליכים כנגד החברה בכל הנוגע לפרוייקט, לא יביא להבראתה של החברה אלא יעצים את הנזקים הנגרמים לחברת ש.ל.כ.ם וכן למשפחות אשר רכשו יחידות דיור בפרוייקט, וימנע באופן ודאי את השלמתו של הפרוייקט.

עוד טוענת חברת ש.ל.כ.ם כי ביצוע הפרוייקט מצוי בשלב ראשוני ביותר, טרם נמכרו בו מלוא הדירות וכי בהותרת החברה כקבלן מבצע תחת הקפאה, קיים סיכון ממשי כי לא יהא בידה להשלים את הפרוייקט, לא מבחינה מקצועית ולא מבחינה פיננסית והדבר יקשה עד כדי בלתי אפשרי לאתר רוכשים אשר יאותו לרכוש יחידות דיור בפרוייקט, נוכח מצבה זה של החברה. חברת ש.ל.כ.ם חוזרת ומדגישה כי תוכנית ההבראה והסדר הנושים המוצע נעדרים תשתית של ממש.

9.     כאמור לעיל, כל הנושים של החברה למעט נושה אחד (בסכום של כ- 755,000 ₪ בלבד), נתנו הסכמתם למתן צו להקפאת ההליכים נגד החברה לתקופה של 45 יום.

10.     התנגדותו של הנושה היחיד - מרדכי מלצר, נטענה בעלמא בלא כל נימוק ענייני וממשי, ולפיכך, לא מצאתי כי יש מקום ליתן משקל של ממש להתנגדותו. יתר הנושים כאמור נתנו הסכמתם לבקשה (בכפוף לתנאים שהוסכמו בין הצדדים) ונותרה התנגדותה של חברת ש.ל.כ.ם, היזמית של הפרוייקט.

11.     אקדים ואומר כי ספק רק באם ניתן להתייחס לחברת ש.ל.כ.ם כנושה, שהרי לכל היותר היא תהיה נושה עתידית.

כך או כך, משבחנתי את טענות הצדדים ואת הנזק הוודאי שיגרם לכלל הנושים לו תדחה בקשת ההקפאה, אל מול החשש לנזק שייגרם לחברת ש.ל.כ.ם אם תתקבל בקשת ההקפאה, שוכנעתי כי ידה של החברה ושל כלל הנושים על העליונה.


12.     איני סבורה כי הקפאת ההליכים נועדה לכישלון וכי ההסדר המוצע חסר תשתית, כטענת חברת ש.ל.כ.ם. אכן, אין ביטחון כי ההקפאה תביא לכך שהחברה תבריא ותעלה על דרך המלך. אולם, אין מקום לשלול כבר בשלב ראשוני זה את סיכויי החברה להבראה ואת השגת ההסדר המוצע והמיוחל. יש ליתן משקל רב לנכונותו של המשקיע הזר להשקיע כספים לא מבוטלים להבראת החברה.

אף שאין להתעלם מטענות חברת ש.ל.כ.ם ומההגיון העומד מאחוריהן בעיקר לעניין היכולת לשווק את יתרת הדירות שטרם נמכרו, הרי שהתועלת הכוללת במתן ההקפאה גוברת לטעמי על החשש לנזק. אזכיר כי בהסכמת כל הנושים צומצמה הבקשה למתן צו להקפאה לתקופה של 45 יום בלבד ויש בכך כדי למזער את הנזק שעלול להגרם לחברת ש.ל.כ.ם כתוצאה ממתן הצו.

13.     בשים לב למכלול השיקולים, אני סבורה כי יש לאפשר בשלב הזה לחברה לפעול כעסק חי במסגרת הקפאת ההליכים וזאת כדי לאפשר לה להציע לנושים תוכנית הבראה והסדר נושים על פי תקנה 42(א) לתקנות החברות [בקשה לפשרה או הסדר], תשס"ב 2002. שוכנעתי כאמור כי הקפאת החברה תועיל לנושי החברה יותר מאשר הליכי כינוס או פירוק החברה.

14.     אשר על כן, אני דוחה את התנגדותו של הנושה מרדכי מלצר ואת התנגדותה של חברת ש.ל.כ.ם. ואני נעתרת לבקשה למתן צו הקפאת הליכים בתנאים ובסייגים להלן:

*     תקופת ההקפאה תהיה בשלב זה למשך 45 יום מהיום.
     בתקופה זו ועד להחלטה אחרת, לא ניתן יהיה לפתוח או להמשיך בשום הליך כנגד החברה, בעליה ונותני הערבויות האישיות או לאכוף או לממש כל שיעבוד או ערבות אלא באישור בית המשפט ובתנאים שיקבעו על ידו. אני מורה על ביטול עיקולים שהוטלו על כספים של החברה או נושאי המשרה של החברה אם וככל שהוטלו, ובלבד ששחרור הכספים המעוקלים יעשה על ידי הנאמן והכספים יועברו לידי הנאמן וישמשו לניהול החברה.

*     בעלי המניות והמנהלים, יתחייבו שלא לעשות כל דיספוזציה בנכסיהם במהלך תקופת הקפאת ההליכים ויגישו תוך 21 יום תצהיר הכולל פירוט נכסיהם מכל סוג שהוא.

*     בתקופת ההקפאה יחולו התנאים והדרישות שפורטו בהסכמת בנק דיסקונט (נספח א' לבקשה) וכן האמור בהודעת ב"כ החברה בפרוטוקול הדיון מיום 31.8.08.

*     אני ממנה את רו"ח חן ברדיצ'ב כנאמן למימוש הליך ההבראה והסדר הנושים וניתנת לו הסמכות לנקוט בכל פעולה הנדרשת על מנת להפעיל את עיסקי החברה כל עוד צו הקפאת ההליכים בתוקפו, ובין היתר כמפורט בסעיפים 1 ג' ד' וה' לבקשה.

*     מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנאמן רשאי להתקשר בהסכמים עם ספקים ונותני שירותים, לגבות כספים מחייבים, להעסיק אנשי מקצוע ככל שיהיה בכך צורך, ולעשות כל הנדרש כדי לשמור על החברה כעסק חי. הנאמן יפתח חשבון בנק מיוחד חדש על שם החברה שייוחד לצורך גביית כספים מחייבים וריכוז תקבולים המגיעים לחברה מפעילותה השוטפת. חשבון זה יממן אך ורק הוצאות שוטפות של החברה בתקופת ההקפאה. החל ממועד מתן הצו, יועברו לחשבון זה כל תמורה או תקבול שיתקבלו עבור החברה. כל אשראי חדש שיינתן לחברה לאחר מתן צו הקפאת ההליכים, ישמש להפעלת החברה בתקופת ההקפאה ויקבל מעמד מועדף הזהה למעמדם של הוצאות פירוק.

*     בתקופת ההקפאה יוקפאו סמכויות הדירקטוריון.

*     על הנאמן לגבש תוך 21 יום תוכנית הבראה לחברה והצעה להסדר נושים בהתבסס על תוכנית ההבראה ולהביאה לאישור בית המשפט.

*     על הנאמן לקבל פירוט הוכחות חוב של הנושים השונים בתוך 30 יום מהיום ולקיים אסיפות ראשוניות של נושי החברה לסוגיהם לשם דיון בהצעה העקרונית שתונח בפני הנושים להסדר נושים, בהתאם לתוכנית ההבראה.

*     הנאמן יכריע בהוכחות החוב בטרם בקשה לאישור הסדר הנושים הסופי שיובא לפני בית המשפט.

*     הנאמן יפרסם הודעה מוקדמת ב-3 עיתונים יומיים נפוצים, אחד מהם עיתון כלכלי ואחד מהם בשפה הערבית וזאת בתוך 72 שעות ממתן צו ההקפאה.

*     הנאמן יגיש דו"ח על אסיפות הנושים לאחר כינוסן.

*     הנאמן יפקיד התחייבות אישית על סך 100,000 ₪.

*     ב"כ החברה יודיע לנאמן ולכל הנושים שהתייצבו לדיון וכן ליתר הנושים שנקטו נגד החברה הליכים משפטיים והליכי הוצל"פ תוכן החלטה זו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון