בקשה למינוי מפרק זמני

להלן החלטה בנושא בקשה למינוי מפרק זמני:

החלטה

1.     מהות הבקשה:
הבקשה שבפניי הינה בקשה למנות מפרק זמני לחברה וזאת במסגרת בקשת פירוק בתיק העיקרי.
בבקשה נאמר כי המבקש נתן לחברה שירותי הובלה בסכום כולל של כ- 86,000 ₪, בגינו הוצאו חשבוניות על ידי החברה.
המבקש פנה לחברה כדי שתשלם את החשבוניות ונציגי החברה אישרו את סכומי ההובלה ואת זכאותו של המבקש לקבלת כספים.
בשל סכסוך בין בעלי המניות והפסקת הפעלת המחצבה של החברה לכריית טוף, אין החברה משלמת לספקיה והיא נמצאת בחובות של כ- 750,000 ₪ לבנק.
חוב זה מובטח ברובו בערבות בנקאית של חברת "מאמץ".
חוב נוסף של החברה הינו חוב לספקים בסדר גודל של כ- 400,000 ₪.
למבקש נמסר על ידי מנהל החברה בפועל, מר פרדקין, כי מר וינר, שהוא מנהל בחברה מטעם מאמץ שהיא בעלת 50% ממניותיה, מסרב לשלם כספים לספקים, סגר את משרדי החברה בת"א ולקח את כל ציוד החברה ומסמכיה.
עד למועד הגשת הפירוק לא שילמה החברה את סכום החוב. חוב זה הוא חוב חלוט ואין הוא שנוי במחלוקת, כפי שגם חובות אחרים של החברה כלפי ספקים וכלפי הבנק אינם שנויים במחלוקת.
עילה נוספת התומכת בבקשתו של המבקש למינוי מפרק זמני, היא העובדה כי קיים סכסוך בין בעלי המניות בחברה וכי החברה הפסיקה את פעילותה.
מדובר לכן בחברה שהיא חדלת פרעון, אם כי יש לה נכסים אותם ניתן לממש ולחלק את התמורה בין הנושים.
המבקש מנה במסגרת הבקשה את העילות למינוי מפרק זמני. זאת לאור העובדה כי קיימת עילת פירוק, יש צורך לשמור על רכוש החברה ויש צורך לשמור על ססטוס קוו בחברה, ולמנוע התנפלות נושים או משתתפים על רכוש החברה שנותר.
מצבה של החברה הנוכחי ברור ואין צורך להמתין לבירור פורמלי של הבקשה לפירוק.
מינוי מפרק זמני לא יגרום לחברה נזק בלתי הפיך, שכן החברה מודה כי סיימה את פעילותה העסקית, פיטרה את עובדיה והיא נמצאת במצב של חדלות פרעון.
המבקש הדגיש כי יש צורך במינוי מפרק זמני לשם מניעת הברחת נכסים, למשל חובות של לקוחות ונפה בשווי של 20,000 דולר אשר נמצאת במחצבה הלא פעילה ב רמת הגולן.
מינוי מפרק זמני יביא לאיתור כלל נכסיה וזכויותיה של החברה.
בבקשה תמך תצהירו של מר סמי היב, אשר נתן לחברה את שירותי ההובלה.
כמו כן, נתמכה הבקשה בתצהירו של מר פרדקין , שהוא נציג בעל 50% ממניות החברה.
מר פרדקין אישר את קיומו של החוב ואת הטענה כי בשל סכסוך בינו לבין מר וינר והפסקת הפעלת המחצבה של החברה, אין החברה משלמת לספקים.
מר פרדקין אף אישר בתצהירו את החובות אשר צויינו על ידי המבקש.

2.     תגובת החברה:
בתגובת החברה נאמר כי החברה מתנגדת למינוי מפרק זמני, כמו לפירוקה של החברה.
החברה טענה כי למר פרדקין קיים אינטרס לפירוק החברה, שכן הוא עצמו חייב לחברה סכום של כ- 250,000 ₪. אם החברה תפורק הוא יוכל להתחמק מתשלום חובו.
מר פרדקין נרדף על ידי נושים רבים ולא מן הנמנע כי מר פרדקין עצמו הוא המוציא לפועל של הבקשה לפירוק החברה.
החברה אישרה את החובות השונים לספקים, בכללם המבקש, בסכום כולל של כ- 420,000 ₪.
החברה טענה כי למאמץ, שהיא בעלת 50% ממניותיה, חייבת החברה סכום של כ- 1.4 מליון ₪ וסכום חוב נוסף של כ- 690,000 ₪.
בתגובה נאמר עוד כי מאמץ נוקטת בפעולות שונות על מנת להחזיר את חובות החברה, וזאת למשל על ידי גביית חובות מלקוחות.
מאמץ שכרה שירותי עו"ד על מנת להגיש תביעות נגד חייבים.
כמו כן, העמידה מאמץ למכירה רכב איסוזו של החברה וביצעה תשלומים נוספים.
מאמץ הגישה תביעה כספית של כ- 250,000 ₪ נגד פרדקין .
מכאן עולה, לטענת החברה, כי מאמץ היא זו שמתמודדת עם החובות לספקים ויש לה זכות לפעול באופן עצמאי לגבות את הסכומים המגיעים לה.
אם תתקבל בקשת הפירוק, ייגרם למאמץ נזק בלתי הפיך שכן על פי הדין תהיה מאמץ בסוף רשימת מקבלי הכספים על פי דין הקדימה.
תגובה זו נתמכה בתצהירו של מר וינר מנכ"ל ובעלי מאמץ שהיא כאמור, בעלת 50% ממניות החברה.


3.     הודעות השתתפות:
בסמוך לדיון הוגשה הודעה בדבר בקשה להשתתף על ידי מר פרדקין עצמו, בטענה כי הוא נושה בחברה בסכום של כ- 70,000 ₪, כאשר חוב זה הינו בגין שכר עבודה תשלום לביטוח מנהלים ותשלומים אחרים אשר שולמו על ידו.
גם בהודעה זו ציין מר פרדקין כי לחברה חובות לנושים רבים והמחצבה אשר הופעלה על ידי החברה איננה פעילה מזה מספר חודשים.
כמו כן, ציין מר פרדקין כי החברה נקטה בהליך של העדפת נושים כלפי בעל המקרקעין עליהם הפעילה החברה את המחצבה, באמצעות הסכם מכר למכירת הנפה בסכום של 149,000 ₪.
לבקשה צורף העתק הסכם המכר.
כמו כן, הוגשה הודעת הצטרפות על ידי חברה בשם שלטל, אשר לא התייצבה לדיון, וזאת בגין חוב בסכום של כ- 116,000 ₪.
יש לציין כי חוב זה נזכר בתגובתה של החברה כחוב שבו מודה החברה.

4.     דיון והחלטה:
במהלך הדיון שבין הצדדים התבררה המחלוקת המהותית הקיימת בין בעלי המניות של החברה.
לקראת הדיון נמסרה הודעה של ב"כ 50% מבעלי המניות של החברה שאינם מאמץ, בה הסכימו בעלי מניות אלה לפירוקה של החברה.
לא ברור היה גם האם החברה עצמה אכן מיוצגת על ידי עוה"ד אשר התייצב לדיון, או שמא הוא מייצג את מר וינר או את מאמץ בלבד.
עוד הסתבר במהלך הדיון כי קיימת מחלוקת באשר לזכות החתימה בשם החברה.
עו"ד מויאל, אשר התייצב בשם החברה, טען כי מורשה החתימה מאז ומתמיד היה מר וינר, כנציג בעל 50% של מניות החברה בתוספת חותמת החברה וכי פרוטוקול ישיבה אשר צורף לבקשת מר פרדקין , בו ניתנה למר פרדקין זכות החתימה, נעשה בחוסר סמכות.
די למעשה במחלוקת זו על מנת להבהיר באופן חד משמעי כי קיים אכן סכסוך בין בעלי המניות אשר מונע את הפעלת החברה באופן סדיר.
אין מחלוקת כי מצב זה הביא בסופו של דבר לכך כי פעילותה של החברה בהפעלת המחצבה אכן הופסקה.
במהלך הדיון התברר גם כי אין מקום לטענת החברה, על פיה היוזם של בקשת הפירוק אשר הוגשה על ידי מר סמי היב, הינה למעשה ביוזמתו של מר פרדקין .
מר היב הסביר במהלך הדיון כי הוא עבד עם החברה במשך 4 שנים לאור היכרותו עם מר פרדקין.
התשלום בגין שירותיו בוצע באופן שוטף עד לפני שנה, ולאחר מכן החלו לדחות אותו לעניין ביצוע התשלום.
מר היב הסביר כי הוא שילם את הכספים עבור הדלק בו נעשה שימוש בחברת ההובלה וכי הכסף יצא מכיסו.
שוכנעתי לחלוטין כי בקשת הפירוק אשר הוגשה על ידי מר היב, נובעת אכן מחובה של החברה כלפיו.
אין גם מחלוקת כי החברה איננה מסוגלת כיום לפרוע את חובותיה.
מתגובתה של החברה עולה כי החברה חייבת, על פי הודאתה, כספים לגורמים שונים ולספקים שונים וכי חובות אלה אינם שנויים במחלוקת.
בנסיבות אלה, אין כל מקום לטענת מאמץ, שהיא כאמור בעלת 50% ממניות החברה, כי אין להענות לבקשת הפירוק הזמני, שכן ייגרם לה נזק אם יינתן צו פירוק זמני והיא תעמוד בסוף רשימת הנושים בגין חוב בסך 1.7 ש"ח אותו חבה לה החברה. אין בטענה זו כדי להצדיק את דחיית הבקשה.
אינני רואה בנסיבות אלה מקום לטענתה של החברה, שהיא למעשה טענת מאמץ, כי יש לתת לה ארכה של מספר חודשים על מנת לגבש הסדר וכי "אולי נצליח לגבות משהו על מנת שנוכל לשלם למבקש".
אין גם מקום לטענת החברה כי אם ימונה מפרק זמני לחברה ישתמט מר פרדקין מתשלום חובות לחברה.
אם אכן חייבים בעלי מניות כספים לחברה, אין ספק כי מפרק זמני אשר ימונה על ידי בימ"ש יפעל במלוא סמכויותיו על מנת להגיש כל תביעה רלוונטית לטובת כלל נושי החברה.
יש גם חשש להברחת נכסים, כפי שעולה מההסכם אשר צורף לבקשתו של מר פרדקין. מההסכם עולה כי נעשה נסיון למכור את הנפה, שהיא רכוש משמעותי של החברה.
מקובלים עלי לחלוטין דברי הסיכום של ב"כ הכנ"ר על פיהם מדובר בחברה לא פעילה, בחוב שאיננו שנוי במחלוקת, בחברה שהיא חדלת פרעון על פי הודאת בעלי המניות שלה, כי קיים חשש להברחת נכסים כגון מכירת הנפה, וקיים סכסוך משמעותי בין בעלי המניות.
מצב זה מצדיק מינוי מפרק זמני ופיקוח של בית המשפט על פעולותיה של החברה, על מנת להגן על כלל הנושים של החברה.
לאור זאת, אני מקבלת את הבקשה ומורה על מינוי עו"ד אורי חורש כמפרק זמני לחברה.

סמכויותיו:
א.     לתפוס, לשמור, לבטח ובמידת הצורך לנהל את נכסי החברה בכפוף לכל דין.
ב.     המפרק הזמני יפעיל את החברה כ"עסק חי", זאת כדי לשמור על מוניטין החברה, אם ישנו, ולאפשר השגת תמורה מירבית עבור נכסי החברה, במידת הצורך.
ג.     לאחר מספר ימי פעילות, יערוך המפרק הזמני הערכת מצב כלכלית.
אם יגיע לכלל מסקנה כי אין כדאיות כלכלית בהמשך הפעלת החברה כ"עסק חי", יגיש בקשה מתאימה לבית המשפט ויצרף את תגובת ב"כ הכנ"ר.      
ד.     לצורך הפעלת החברה ייעזר המפרק הזמני במנהלי החברה ועובדיה, במידת הצורך.
ה.     לא ימומשו נכסים שלא במהלך העסקים הרגיל כחלק מהפעלת החברה, אלא באישור בית המשפט ולאחר קבלת עמדת הכנ"ר.
ו.     החלטה זו באה בנוסף ובכפוף לאמור בהחלטה לעיל.

דו"ח ראשון על פעולותיו יוגש תוך 14 יום ולאחר מכן מידי 30 יום.
המינוי כפוף ל:
א.     הפקדת התחייבות אישית של המתמנה ע"ס 50,000 ₪.
ב.     הפקדה, על ידי המבקש(ת) של התחייבות ע"ס 50,000 ₪.

התיק העיקרי ייקבע על ידי המזכירות לדיון במעמד הצדדים על פי הסדר הקבוע במזכירות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק חברת חוץ

 2. עיכוב פירוק חברה

 3. פירוק חברה משותפת

 4. ביטול פירוק מרצון

 5. תניית שימור בעלות

 6. פירוק חברה ממשלתית

 7. עבירות בפירוק חברה

 8. סמכות חקירה של מפרק

 9. הצהרת בעלות על עגורן

 10. בקשת החלפת מפרק חברה

 11. פירוק חברה סולבנטית

 12. פגם בהליך פירוק חברה

 13. פירוק חברה מטעמי צדק

 14. עורך דין פירוק חברות

 15. תביעה נגד חברה בפירוק

 16. בקשה למינוי מפרק זמני

 17. פירוק חברה זרה בישראל

 18. דחיית בקשה למינוי מפרק

 19. בקשה לאישור דו''ח מפרק

 20. החלטה בבקשת פירוק חברה

 21. זכות הקיזוז בפירוק חברה

 22. תיק פירוק שנסיבותיו חריגות

 23. המחאת חוב לפני פירוק חברה

 24. בקשת מפרק זמני למכירת רכב

 25. פירוק חברה לבקשת מס הכנסה

 26. תנאי שכר בתקופת פירוק חברה

 27. פירוק חברה בבית דין לעבודה

 28. גמלה לעובדים בגין פירוק חברה

 29. פירוק חברה עם מעט בעלי מניות

 30. דין קדימה בפירוק לרשויות המס

 31. פירוק חברה בגין הפסקת פעילות

 32. העברת כספים למנהל חברה בפירוק

 33. צו החברות (שיפוט בפירוק), 1929

 34. צו החברות (שיפוט בפירוק), 1940

 35. הקמת חברה אחרת לאחר פירוק חברה

 36. ביטול צו פירוק זמני במעמד צד אחד

 37. חסי עובד מעביד בהליכי פירוק חברה

 38. תקנות החברות (פירוק), התשמ''ז-1987

 39. חברה בפירוק - פטור מאגרת בית משפט

 40. ביטול חלוקת נכסי החברה בפירוק מרצון

 41. התנגדות לפירוק חברה על ידי בית משפט

 42. מגבלות על ניהול עסק אחרי פירוק חברה

 43. פירוק מרצון של החברה מטעמים עסקיים לגיטימיים

 44. זכויות עובדים בפירוק חברה לדמי הודעה מוקדמת

 45. תביעת מאפיה שנקלעה להליכי פירוק נגד מחלק מוצרי מאפה

 46. צו החברות (פירוק) (פקדון לכיסוי מסים והוצאות), התשמ"ה-1985

 47. תקנות מערכות תשלומים (הודעה על מתן צו פירוק), התשס''ט-2009

 48. תקנות מס הכנסה (הוראות לענין פירוקים מסוימים), התשס''ד-2004

 49. נטען כי החברה לא שילמה לתובע את המגיע לו וימים נכנסה להליך של פירוק מרצון

 50. היתר להגשת תביעה עצמאית נגד המנהל המיוחד שמונה בבמסגרת הליכי חדלות פירעון

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון