בקשה לא לקיים ישיבת דירקטוריון

בבקשה להלן עותרים מבקשים לאסור על קיום ישיבת הדירקטוריון.

להלן החלטה בנושא בקשה לא לקיים ישיבת דירקטוריון:

החלטה

רקע

ביום 26.11.06 החליט הועד המנהל של הסתדרות העובדים הלאומית להדיח את מר מיכאל צולר (להלן: "צולר") מתפקידו כיו"ר קופת חולים לאומית ומתפקידיו בקרנות הפנסיה וחברות הבנות ה.ע.ל תשורה בע"מ (להלן: "החברה"), הוד יובלים ניהול והשקעות (2005) בע"מ (להלן: "יובלים"), קרן ביטוח לעובדים קופת תגמולים, קרן פנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ ויובלים - ניהול קרנות פנסיה בע"מ. כן הוחלט, כי אם נדרשות החלטות פורמאליות באחד מן הגופים יש לנקוט בצעדים הדרושים לקבלתן.

ביום 6.12.06 החליט הועד המנהל של הסתדרות העובדים הלאומית להסמיך את מר אנשל אשכנזי (להלן: "אשכנזי") לכנס בשם הסתדרות העובדים הלאומית אסיפה כללית של החברה ולקבל בה החלטה על ביצוע שינויים בדירקטוריון החברה לרבות הפסקת כהונתו של צולר.

באותו היום התכנסה האסיפה הכללית של החברה במעמד אשכנזי, נציג הסתדרות העובדים הלאומית בעלת המניות היחידה בחברה והחליטה על מינוי מר רון מרדכי, מר משה כהנא, מר יוסי כץ, מר דוד נורדצקי ומר גדי מדינה כדירקטורים בחברה והפסקת כהונתו של צולר כדירקטור בחברה.

ביום 7.12.06 הודיעו הדירקטורים החדשים שמונו ביום 6.12.06 על ידי האסיפה הכללית של החברה על כינוס ישיבת דירקטוריון של החברה ביום 10.12.06 שעל סדר יומה, מינוי מר יוסי כץ כיו"ר דירקטוריון החברה, קביעת זכויות חתימה בשם החברה, זימון אסיפה כללית שלא מן המניין של יובלים, מינוי נציגים מטעם החברה באסיפה הכללית של יובלים, ביצוע הפעולות הדרושות להפסקת כהונתו של צולר כדירקטור ביובלים, מינוי דירקטורים ביובלים, מינוי מר יוסי כץ כנציג בלעדי של החברה בהנהלת שותפות הוד יובלים אחזקות ומינוי יועצים משפטיים לחברה.

בבקשה שלפני עותרים מבקשים 1 - 5 המשמשים כדירקטורים בחברה ומבקשים 6 - 16 אשר שימשו עד לאחרונה כחברי הועד המנהל של הסתדרות העובדים הלאומית לאסור על קיום ישיבת הדירקטוריון שזומנה ליום 10.12.06, שינוי זכויות החתימה בחברה וכינוס אסיפה כללית של החברה עד להכרעה בהליכים המשפטיים התלויים ועומדים בעניין זהותם ומעמדם של האורגנים בהסתדרות העובדים הלאומית.

בדיון שהתקיים ביום 10.12.06 הסכימו הצדדים לבטל את ישיבת דירקטוריון החברה שזומנה ליום 10.12.06 ולקבוע מועד אחר לכינוס דירקטוריון החברה לאחר מתן החלטה בבקשה זו, בכפוף לכך שלא תיעשה פעולה כלשהי על ידי המבקשים למעט ניהול שוטף של ענייני החברה.
הסכמה זו קיבלה תוקף של החלטה.

דיון

א.     טענות המבקשים נגד מעמדם של הגופים והחברים הפועלים בשם הסתדרות העובדים הלאומית וההחלטות שהתקבלו בועד המנהל של הסתדרות העובדים הלאומית בקשר עם הפעולות שנעשו בחברה, ראויות להתברר בבית הדין של הסתדרות העובדים הלאומית, המוסמך לדון מכוח הוראות סעיפים 84 ו-85 לחוקת הסתדרות העובדים הלאומית (נספח ו), בכל סכסוך שבין חברי הסתדרות העובדים הלאומית או בינם לבין מוסד או אורגן שלה.
המבקשים לא פנו לבית הדין של הסתדרות העובדים הלאומית בעתירה לביטול החלטות הועד המנהל למינוי דירקטורים בחברה ולהפסקת כהונתו של צולר כחבר בדירקטוריון החברה ואף לא בקשר עם מינויו של אשכנזי כנציג הסתדרות העובדים הלאומית באסיפה הכללית של החברה. לפיכך, נקודת המוצא בדיון בבקשה שלפני היא שהחברים בועד המנהל של הסתדרות העובדים הלאומית מכהנים כדין ולכאורה החלטות הסתדרות העובדים הלאומית ו/או הועד המנהל שלה בקשר עם ניהול החברה התקבלו כדין.

ב.     על פי סעיף 35.3 לחוקת הסתדרות העובדים הלאומית (נספח ו), הוסמך הועד המנהל של הסתדרות העובדים הלאומית לקבוע את נציגי הסתדרות העובדים הלאומית בכל מוסד, גוף או תאגיד. ממילא, מוסמך היה הועד המנהל של הסתדרות העובדים הלאומית למנות את אשכנזי כנציג הסתדרות העובדים הלאומית באסיפה הכללית של החברה לצורך יישום החלטות הועד המנהל בקשר עם מינוי ופיטורי דירקטורים בחברה.

ג.     טענת המבקשים, לפיה רק דירקטוריון החברה מוסמך לכנס את האסיפה הכללית של החברה, אינה מקובלת עליי.

סעיף 76 לחוק חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), קובע:

"בחברה פרטית ניתן לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית."

הסתדרות העובדים הלאומית היא בעלת המניות היחידה בחברה, ועל כן, זכאית הייתה לכנס את האסיפה הכללית של החברה באופן בו כונסה האסיפה הכללית על ידי אשכנזי.

ד.     לטענת המבקשים, רק האסיפה הכללית השנתית של החברה מוסמכת למנות או לפטר דירקטורים בחברה.

המשיבים כופרים בטענת המבקשים. לטענתם, מוסמכת האסיפה הכללית למנות ו/או לפטר דירקטורים בחברה גם כאשר אין מדובר באסיפה הכללית השנתית.

אכן, סעיף 59 לחוק החברות קובע, כי הסמכות למנות דירקטורים בחברה מסורה לאסיפה הכללית השנתית, אולם על הוראה זו ניתן להתנות בתקנון החברה, ומאחר והאסיפה הכללית מוסמכת לשנות את התקנון, כאמור בסעיף 57 (1) לחוק החברות, אין בכך שתקנון החברה לא שונה באופן פורמלי כדי להצדיק את ביטול החלטת האסיפה הכללית על מינוי דירקטורים בחברה.

ה.     סעיף 222 לחוק החברות קובע, כי כהונתם של דירקטורים שמונו על ידי האסיפה הכללית יהיה עד תום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתכנס לאחר מינויים.

האסיפה הכללית של החברה בהשתתפותו הבלעדית של אשכנזי (נספח 4) לא הייתה אסיפה כללית שנתית וממילא אין להחיל על צולר את הוראות סעיף 222 לחוק החברות.

סעיף 230 (א) לחוק החברות, קובע:

"האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית."

מהאמור בסעיף 230 שלעיל, נמצא, שהאסיפה הכללית בהשתתפותו של אשכנזי רשאית הייתה להפסיק את כהונתו של צולר כדירקטור בחברה, אלא שהחלטה כזו צריכה הייתה להתקבל לאחר שניתנה לצולר הזדמנות סבירה להביא עמדתו בפני האסיפה הכללית של החברה.

בסעיף 6 להשלמת התשובה מטעם המשיבים מיום 11.12.06, נטען כי נערך לצולר שימוע, אולם טענה זו לא נתמכה בתצהיר ולא מצאתי שמדובר בשימוע שנערך בפני האסיפה הכללית של החברה בקשר עם הפסקת כהונתו של צולר כדירקטור בחברה. בנסיבות אלה, נראה שהחלטת האסיפה הכללית להפסיק את כהונתו של צולר כדירקטור בחברה מבלי שניתנה לו הזדמנות לטעון נגד הכוונה להפסיק את כהונתו, התקבלה שלא כדין.

ו.     עם זאת, אין במסקנתי שלעיל, כדי לשלול את סמכותם של הדירקטורים בחברה שמונו באסיפה הכללית מיום 6.12.06 לכנס ישיבת דירקטוריון של החברה ולקבל החלטות בענייני החברה, כפי שנקבע בהזמנה מיום 7.12.06 (נספח 5), מכוח הוראות סעיף 98 (ב) ו - (ד) לחוק החברות.


מטעמים אלה החלטתי לדחות את הבקשה.


בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תרומה של חברה

 2. ערעור מנהל חברה

 3. אחריות חברה משכנת

 4. עורך דין הקמת חברה

 5. עורך דין פתיחת חברה

 6. קיפוח המיעוט בחברה

 7. התחשבנות בין חברות

 8. הברחת נכסים של חברה

 9. סעיף 350 לחוק החברות

 10. תיקון 18 לחוק החברות

 11. סעיף 267 לחוק החברות

 12. תיקון 19 לחוק החברות

 13. סעיף 353 לחוק החברות

 14. תביעה נגד חברת גרירה

 15. ניהול חברה בדרך מקפחת

 16. תביעה נגד חברה מחוקה

 17. סעיף 353א לחוק החברות

 18. תביעה נגד חברת הובלות

 19. סעיף 374 לפקודת החברות

 20. הוכחת חדלות פרעון חברה

 21. סדר היום באסיפה הכללית

 22. ערעור מס של חברת בנייה

 23. תביעה נגד חברת קייטרינג

 24. תיקון מס' 3 לחוק החברות

 25. חוק החברות, התשנ"ט-1999

 26. זכויות שימוש בשם של חברה

 27. פטור מאגרה לחברה בגירעון

 28. פתיחת חברות קש - גזר דין

 29. זכות וטו של המיעוט בחברה

 30. תביעה נגד חברת בקרת איכות

 31. סעיף 207 לחוק החברות החדש

 32. הוראת מעבר למבקרים פנימיים

 33. תיקון בקשה לפי פקודת החברות

 34. חדלות פירעון של חברה ציבורית

 35. בקשה לא לקיים ישיבת דירקטוריון

 36. תביעת חברה נגד סוכן המכירות שלה

 37. חוק החברה לישראל בע"מ, תשכ"ט-1969

 38. תביעה אישית של עובד נגד מנכ''ל חברה

 39. תקנות החברות (אגרות), התשס''א-2001

 40. פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983

 41. הקמת חברה חדשה תחת זו שהפכה חדלה פרעון

 42. תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ''א-1990

 43. תביעה של חברת מענה אנושי לעסקים נגד לקוח

 44. תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס''א-2001

 45. תביעה לפיצויים עבור הנזקים כתוצאה מקריסתה של החברה

 46. הסתרת העובדה שהחברה מצוייה בפועל במצב של חדלות פרעון

 47. תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס''ו-2005

 48. תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש''ס-1999

 49. תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס''ז-2006

 50. תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש''ס-2000

 51. צו החברות (הנהלת פנקסי-סניף במדינת ניו-יורק), תשי"ח-1957

 52. תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש''ס-2000

 53. תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), התשס''ד-2004

 54. תקנות החברות (כהונת דירקטורים מקרב הציבור ביותר משתי חברות), התשמ''ח-1987

 55. תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש''ע-2010

 56. תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש''ס-2000

 57. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס''ט-2009

 58. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש''ע-2010

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון