ביטול הצעה לרכישת נכס

הוגשה בקשה לביטול ההצעה לרכישת הנכס, לקביעה כי כתב הערבות שנתנה להבטחת ההצעה פג ואין לו תוקף וכי על הנאמן להשיב את כתב הערבות.


להלן החלטה בנושא ביטול הצעה לרכישת נכס והחזר ערבות:

החלטה

בבש"א 9770/06 שהוגשה ב-2/7/06 עתר עו"ד וואנו (להלן: "המבקש") בתפקידו כב"כ הנאמן של החברה שהיתה אז בעיכוב הליכים, לאשר את מכירת זכויות הבעלות והחזקה בנכס, הידוע כמלון נוף, לרבות המקרקעין הצמודים (להלן: "הנכס") לחברת GUNZINGER & CO.OLTEN, הרשומה בשוויץ (להלן: "GUNZINGER"), על פי הצעתה מיום 8/2/06, תמורת סכום השווה לסך 9,200,360$.
על פי הבקשה פירסם המבקש ב-30/12/05 הזמנה להציע הצעות לרכישת הנכס ב-3 עיתונים והמציעים התבקשו להגיש עד ליום 19/1/06 הצעות בכתב לרכישת הנכס בצירוף ערבות בנקאית בשווי 10% מסכום ההצעה, בכפוף לכך שסכום ההצעה לא יפחת מסך 9,200,000$ בצירוף מע"מ.
למרות שהיו מספר מתעניינים (כ-15) קיבל המבקש אך ורק הצעה ממשית אחת היא הצעת GUNZINGER.
בבקשה מתאר עו"ד וואנו את המגעים שהיו לו עם יעקב חי, בעל השליטה בחברה החייבת (יש ויכוח גבי גובה ערבותו לחובותיה, אם בכלל), דיווח לו על דבר ההצעה, בעקבותיה הועלתה בקשתו לפדות את השיעבוד ולשלם לפחות את הסכום המוצע ע"י המציע.
תימוכין לכך נמצא גם בבש"א 10479/06 שהוגשה ב-13/7/06, שם עותרים יעקב חי, החברה ואח' (להלן: "קבוצת חי") לקבל את הצעת יעקב חי לפדות את הנכס מהטעמים שפורטו בבקשה וגם להורות שההשבחה ומחיר המלון ועד לסכום ההצעה, שייכת לנושים הבלתי מובטחים.

בבש"א 15830/06 מ-17/11/06, עתרו יעקב חי והחברה להורות על מכירת הנכס במסגרת הליך מקובל של אכיפת שיעבודים לטובת הבנק הבינלאומי הראשון תוך שמירת מלוא טענות וזכויות הצדדים, לרבות זכות הסירוב הראשונה המוקנית לחברה, לטענתה, לרכישת המלון שבבעלות החברה.
בבקשה זו מתואר המו"מ שהתקיים בין הצדדים להגיע להסכמה עם הנושה המובטח העיקרי הבנק הבינלאומי, מגעים שעלו על שרטון, חרף הסכמת קבוצת חי, כך נטען, לשפר הצעתם. לבקשה צורף הסדר הנושים שהוצע (נספח א' לבקשה) בתשלום של כ-10,730,000$.
בקשות אלו אינן נשוא החלטתי זו ותוארו למען הרקע בלבד. למעשה אין לדון בהן במסגרת תיק פש"ר 438/02 ויש למחקן.

בבש"א 9770/06 בהחלטתי מ-3/7/06 נדרש עו"ד וואנו, בין היתר, למסור פרטים על GUNZINGER. נקבע דיון בבקשה בפגרה ביום 23/7/06. בהודעתו מ-13/7/06 נרשם כי אין לעו"ד וואנו כל ידיעה של ממש על זהותה של GUNZINGER פרט לכך שהיא מיוצגת ע"י רואה החשבון חיים רבינוביץ' מתל-אביב, כי שאל אותו מספר פעמים ליתן פרטים על זהותה של המציעה ונענה שקיבל את הייצוג כנאמן וכשליח מעמית בחו"ל.

ב-19/7/06 סמוך לאחר שפרצה מלחמת לבנון השניה, הגישו קבוצת חי בקשה בהסכמת הנאמן ו GUNZINGERלדחיית מועד הדיון לשם קידום פתרון מוסכם בנושאי הבקשות, וגם עקב נסיעת יעקב חי לחו"ל, נסיעה שתוכננה ביחד עם משפחתו מזה זמן רב.
הדיון התבטל. מועד חדש נקבע ל-18/9/06.
בינתיים הגישה GUNZINGER בבש"א 11789/06 מיום 4/9/06 בקשה לביטול ההצעה לרכישת הנכס, לקביעה כי כתב הערבות שנתנה להבטחת הצעתה פג ואין לו תוקף וכי על הנאמן להשיב ל- GUNZINGER את כתב הערבות.
לטענת GUNZINGER קמה לה הזכות לבטל את הצעתה כי הנאמן השתהה כ-5 חודשים עד שהגיש הבקשה לאישור המכירה; לא יידעו את רואה החשבון רבינוביץ', נציגה של GUNZINGER, על המגעים שנוהלו עם קבוצת חי גבי פדיון המשכנתא; מלחמת לבנון השניה מהווה סיכול החוזה. קל וחומר כאשר, למעשה, טרם נכרת חוזה בין הצדדים כי לא ניתנה החלטת ביהמ"ש המאשרת את המכירה ואישור ביהמ"ש תנאי מתלה לחוזה. עקב המלחמה שהיתה, לטענת GUNZINGER לא צפויה לחלוטין ומפתיעה, חלה עליה משמעותית ברמת הסיכון בנוגע להשקעות בישראל ובאיזור הצפון, ולכן זכאית GUNZINGER לבטל הצעתה ולקבל חזרה את הערבות הבנקאית.
עוד נאמר כי הערבות היתה בתוקף עד ליום 9/8/06, כך נוסחה באופן מפורש ולא היתה לב"כ הנאמן סמכות להאריך את תוקפה, הארכה שנעשתה גם ללא ידיעת GUNZINGER.

בבש"א 13471/06 ביקש ב"כ הנאמן לחלט את הערבות הבנקאית לטובתו. לעמדתו טענות GUNZINGER לביטול הצעתה נגועות בשיהוי, בחוסר תום לב ואין באירועי המלחמה סיכול החוזה, מה גם שעד להגשת הבקשה לאישור המכירה בבש"א 9770/06 ואח"כ במהלך הימים שאחרי המלחמה, ועד לבקשתה לחזור מהצעתה בבש"א 11789/06 לא העלתה GUNZINGER כל טענה בדבר התארכות הליכי המכירה.

עוד יתואר כי בדיון ביום 22/10/06 הוארכה תקופת עיכוב ההליכים עד 30/11/06 על מנת לאפשר גיבושו של הסדר פשרה בין קבוצת חי לנושים. בהחלטתי מאותו יום, ובהסכמת הצדדים, הוריתי על הפקדת ערבות בנקאית בסכום של 950,000$ מטעם קבוצת חי לא יאוחר מיום 7/11/06. אז גם הוארך תוקף הערבות הבנקאית של GUNZINGER עד 30/11/06 ונקבע כי במידה והמו"מ שבין הנאמן לבין קבוצת חי יבשיל כדי הסכם לא יהיה עוד צורך לדון בבקשות של GUNZINGER וכלפיה.

בדיון ב-28/11/06 הודיעו הצדדים שלא הגיעו להסדר וניתנה החלטתי גבי תום תקופת עיכוב ההליכים וביטול מינוי הנאמן. קבעתי שטיעוני הצדדים בבקשות GUNZINGER ידונו ביום13/12/06. המועד שונה ל-17/12/06.
בהחלטתי מאותו יום עדיין נבחנה הידברות בין הצדדים גבי הסדר נושים. הוריתי לנאמן ולכנ"ר לבחון חקירה ובדיקה האם הצעת GUNZINGER נעשתה אך ורק למינוף הסדר הנושים שהוצע בעקבותיו. אח"כ דחיתי בקשה של עו"ד וואנו לחקירת רו"ח רבינוביץ', עליה ויתר במהלך הדיונים בפני כמתואר בבש"א 17619/06.

אני דוחה את הבקשה לחילוט הערבות הבנקאית של GUNZINGER והיא רשאית לחזור בה מהצעתה לרכישת המלון.

לטעמי, כל אחד מהצדדים בחר להתמהמה בנקיטת הצעדים הנדרשים להשלמת עיסקה כזו או אחרת למכירת הנכס תוך הישענות על התנהגות משנהו:
GUNZINGER שהציעה את הצעתה לרכישת הנכס עוד ביום 8/2/06 ולא עמדה על מימושה;
קבוצת חי והמגעים שניהלה רק סמוך לאחר קבלת הצעתה של GUNZINGER, ו/או בהסתמך על נתוני הצעתה;
הנאמן שהגיש את הבקשה לאישור המכירה בחלוף 5 חודשים ממועד קבלת ההצעה היחידה לרכישת הנכס;
הבנק הבינלאומי הנושה המובטח הגדול בסכום העולה על 90 מליון ₪, שמאז 23/10/03 עת אושר הסדר הנושים לחברה, וחרף פרק הזמן שחלף לא פעל למימוש הנכס. במשך תקופה ארוכה כבר היה ברור שתוכנית מגדלי נוף לא אושרה באופן מלא ולכן, ככל הנראה, לא יהיה בשוויו של הנכס כדי כיסוי מלוא חוב החברה לבנק בחלוף תקופת עיכוב ההליכים.

אני סבורה שככל ש GUNZINGERהתכוונה באמת לרכוש את הנכס, ולכאורה הצעתה המגובית בערבות בנקאית מלמדת על כך, העדיפו הצדדים האחרים להגיע להסדר לפיו היה אמור הנכס להישאר בבעלות קבוצת חי. גם הגשת הבקשה לאישור המכירה ומועדה היו חלק ממסע השכנוע כלפי קבוצת חי. עובדה שאלו הזדרזו להגיש את בקשתם לפדות את הנכס מהטעמים שפורטו בבש"א 10479/06 מיום 13/7/06.

כשאני בוחנת את ההצעה לרכישת הנכס, כמו גם את החוזה שצורף לבש"א 9770/06, עולה כי על אף ההסתייגויות המתוארות שם גבי המכירה as is נרשם שידוע לקונה כי חלק מהנכס מושכר לצדדים שלישיים - המלון לחברה, קומת הקרקע לבית עסק ודירה אחת בשכירות מוגנת והקיוסק בשכירות בלתי מוגנת. אין איזכור לזכות נטענת כלשהי של קבוצת חי.
ספק אם GUNZINGER ידעה על המגעים שנוהלו עם קבוצת חי גבי פדיון המשכנתא. רמזים לחוסר הידיעה מתוארים במכתב רו"ח רבינוביץ' מ-27/6/06 (נספח ג' לבש"א 11789/06), בתשובת עו"ד וואנו מ-29/6/06 (נספח ב' לבש"א 13471/06), וזכותו לנהל מו"מ עם מציעים אחרים.

בהעדר פרטים על זהות המציעה GUNZINGER, למעט עובדת היותה חברה רשומה בשוויץ (למרות שגם עובדה זו לא אומתה או גובתה במסמכים כלשהם), עלי ליתן את הדעת לכך
ש GUNZINGERסברה, ובצדק, שבמגעים שנוהלו בין הנאמן, הבנק הבינלאומי וקבוצת חי עוד בטרם הוגשה הבקשה לאישור המכירה וגם אח"כ, היתה עדיפות לקבוצת חי. מבחינתה של GUNZINGER נמסרה הודעה על כוונתה לבטל הצעתה סמוך לתום המלחמה, כמתואר במכתב עו"ד שחם מ-14/8/06 (נספח ד' לבש"א 11789/06), תשובתו של עו"ד וואנו (נספח ה') ומכתב התשובה (נספח ו').

אין צורך שאכריע בשאלה אם מלחמת לבנון השניה מהווה סיכול החוזה, ככל שנעשה בין הצדדים. אין חולק כי לצדדים היתה המלחמה אירוע בלתי צפוי לחלוטין. לא נסתרה טענת GUNZINGER כי בעקבות המלחמה חלה עליה ברמת הסיכון בנוגע להשקעות תיירות בישראל בכלל ובאיזור הצפון ובחיפה בפרט ומוטב שלא לבקש ממנה לתמוך טענתה בחוות דעת של מומחים (כדרישת ב"כ הנאמן). אם סבור ב"כ הנאמן, כפי שרשם בבש"א 13471/06 כי אירועי המלחמה רק היטיבו עם מצב התיירות בחיפה, אפשר וימצאו מציעים טובים מאלה דוגמת GUNZINGER.
בהיות GUNZINGER מציע זר, יש לבחון החלטותיה בזהירות ובמידתיות. לא ניתן להתעלם מהשיקולים (שלא פורטו) שהכתיבו לצדדים לוותר על בירור הפרטים הקשורים לזהותה של GUNZINGER, קשריה, יכולותיה הכספיות והאחרות וכיוצ"ב, כמו גם ויתור על חקירתו של רו"ח רבינוביץ' הנציג והשליח מטעמה.

העמימות בהתנהגות הצדדים כולם מלמדת שלמעשה אף צד לא התכוון לבצע את עיסקת המכר עם GUNZINGER, לרבות, ככל הנראה, היא עצמה.
כל אחד מהצדדים מטיח כלפי משנהו את טענת השיהוי. כשאני בוחנת את התנהגותם מסקנתי היא שמהמועד שבו הגישה GUNZINGER לב"כ הנאמן את הצעתה לרכישת זכויות החברה בנכס
(8/2/06), ועד המועד שבו הוגשה בקשתו לאישור המכר (2/7/06) חלפו חודשים שאיפשרו לה, באופן לגיטימי, לפקפק במהות העיסקה לרכישת הנכס כפי שהוצעה לה ע"י הנאמן. GUNZINGER לא הודיעה על כך באופן מפורש לב"כ הנאמן אלא התנהגה כמי ש"יושב על הגדר" להמתין ולראות מה יביא יום. אמנם לפי פרטי ההצעה ותנאיה (סעיף 6) ניתן לחלט את הערבות הבנקאית, אלא אין בחזרת GUNZINGER מהצעתה ומכלול האירועים שתוארו לעיל כדי להצדיק את החילוט. התנהגות GUNZINGER לא גרמה נזק לנושים אלא דווקא התנהגות הצדדים האחרים שמנעו אישור המכר סמוך למועד הצעת GUNZINGER ושלא השכילו להגיע להסדר נושים או לפתרון אחר מתאים למכירת הנכס תקופה ארוכה ביותר שהוקדשה למטרה זו עוד לפי ההחלטה שניתנה על ידי ביום 23/10/03 בה אפשרתי לנאמן לפעול לשם השבחת הנכס ומכירתו שלא במסגרת הסדר הנושים.

אני מורה לנאמן להשיב לGUNZINGER את הערבות הבנקאית.

אני שבה ומדגישה את הצורך לחקור ולברר את הנדרש על פי החלטתי מ-28/12/06 אם יש קשר כלשהו, במישרין או בעקיפין, בין GUNZINGER לקבוצת חי או יחידיה.

אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכס גובל

 2. החזקה בנכס

 3. קביעת שווי נכס

 4. נכס מוקפא להסדר

 5. הוכחתהברחת נכסים

 6. מימוש נכס משועבד

 7. שימוש בנכס משותף

 8. זיקת המבוטח לנכס

 9. חלוקת נכסי קריירה

 10. שחרור נכסים מוקנים

 11. תשואה נכסים מניבים

 12. צו הגבלת שימוש בנכס

 13. העברת נכס למראית עין

 14. ביטול הצעה לרכישת נכס

 15. קבלת נכסים שהושגו בעוון

 16. עיכוב רישום זכויות בנכס

 17. נכס שלא מופקת ממנו הכנסה

 18. נכס מקרקעין בבעלות הווקף

 19. שימוש בנכס למטרות ניהול עסק

 20. שווי הנכס נמוך משווי השוק

 21. חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951

 22. בזיון בית המשפט בגין הברחת נכסים

 23. צו נכסי גרמנים (אגרות), תשי"ב-1952

 24. תביעה לתשלום התשלומים השוטפים בגין הנכס

 25. חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006

 26. הפחתת סכומי הפחת להם הייתה זכאית בגין הנכס

 27. תקנות נכסי המדינה (מקרקעים), תשי''ב-1952

 28. מקרקעין ללא בעלים, סעיף 3 לחוק נכסי המדינה

 29. תקנות מס הכנסה (קביעת נכס), התשס''ד-2004

 30. האם נכס שהוחכר ל-999 שנה שמשמעותו ביטול זכות קניינית בנכס ?

 31. תקנות נכסי גרמנים (קביעת סוגי מקרקעים מוקנים), תשי''ב-1952

 32. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס''ג-2002

 33. תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים), התשנ''ז-1997

 34. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1977

 35. תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש''ן-1990

 36. צו הסכמים בנכסים פיננסיים (קביעת גופים נוספים כמוסד פיננסי), התשס"ט-2009

 37. תקנות רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים) (קביעת נכס אחר כפיצויים), תשי''ד-1954

 38. תקנות המקרקעין (פטור העברת נכסים לחברת השתתפויות בנכסים בישראל בע''מ מאגרה), תשכ''ט-1969

 39. תקנות מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת הצהרות והודעות על בנינים עסקיים), תש''ך-1960

 40. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשמ''ט-1989

 41. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשס''ח-2008

 42. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ו-1986

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון