אכיפת שעבוד על פי איגרת חוב

להלן החלטה בנושא אכיפת שעבוד על פי איגרת חוב:

החלטה

1.     לפי בקשת נושה מובטח, בנק לאומי לישראל בע"מ, ניתן ביום 1/6/05 פסק דין האוכף שיעבוד על פי איגרת חוב ושטר משכון שעשתה החברה וזאת בדרך של מינוי כונס נכסים. בין השאר הוסמכו כונסי הנכסים להפעיל את עסקה של החברה וכן הוסמכו לנקוט בכל הפעולות הדרושות במסגרת זו.

2.     מתברר כי החברה ניהלה את עסקיה בדרך של אחזקת מלאי של מוצרי מזון אצל המשיבים 1 ו- 2 (ראו מספור בעלי הדין כפי הרשום בתיק בש"א 8675/05). אלה האחרונים נתנו לחברה בצד שירותים של אחסנה גם שירותים של שינוע ואספקה של מלאי במובן זה שהסחורה יצאה ממחסני המשיבים הנ"ל במישרין ללקוחות שונים וכן הגיעה הסחורה במישרין מספקים לסוגיהם אל המחסנים. במקביל, נתנו המשיבים הנ"ל גם שירותים של משרד ומיחשוב לחברה.
     התעוררו מחלוקות בין כונסי הנכסים לבין המשיבים הנ"ל. הטענה היא שראוי לראות גם את המשיבים כנושה מובטח המחזיק בזכות עיכבון ספציפי לגבי המלאי וככזה הם זכאים, לדעתם, לממש את המלאי ללא התחשבות במינוי כונסי הנכסים. עוד נאמר לי שבפועל נהגו המשיבים בהתאם להשקפתם זו ומכרו חלק מהמלאי לצרכיהם הם.
     
בא כוח המשיבים אומר שהשיעבוד הצף שהתגבש במועד מתן צו כינוס הנכסים לא חל על מלאי החברה, כי זה הועבר כבר לפני כן לחברה אחרת.

3.     מנגד טענו כונסי הנכסים, כי המשיבים 1 ו- 2 הפריעו להם בפעולותיהם, מנעו מהם גישה למשרדי החברה וכן מנעו מהם קבלת מידע מלא על מלאי הסחורות של החברה. ברור שעמדת כונסי הנכסים היא שלא היה מקום למכירה "פרטית" של מלאי החברה על ידי המשיבים או מי מהם, כאשר פעולה זו נעשתה ללא מסירת הודעה מוקדמת לצד כלשהו.

4.     אחרי ששמעתי בהרחבה את עמדות הצדדים בכתב או בעל-פה אני סבור, כי בשלב הנוכחי לא יהיה זה מן הראוי להכריע בשאלות המשפטיות השנויות במחלוקת קודם לבירור הנתונים העובדתיים המלאים. כל בעלי הדין מסכימים שהדרך הנכונה היא לפעול למימוש זכויותיה של החברה ובאשר למלאי הקיים ראוי כי זה יימכר למרבה במחיר. בדעתי לתת, איפוא, את ההוראות המתאימות שיאפשרו מימוש של המלאי שברשות החברה, תוך שקיפות מלאה ותוך מתן אפשרות לכל אחד מהצדדים לקבל מידע מלא על הפעילות הנעשית בהקשר זה, וכאשר שאלות משפטיות ו/או עובדתיות יוכרעו, במידת הצורך, בשלב מאוחר יותר. ברור שאין בהוראות המעשיות הניתנות על ידי עכשיו כדי לפגוע בדרך כלשהי בטענה או בזכות של מי מהנוגעים בדבר.

5.     על סמך השיקולים דלעיל אני מורה, איפוא, כדלקמן:

א.     כונסי הנכסים יקבלו גישה למשרדים, למלאי החברה ולשירותי המיחשוב כפי שקיבלו בעבר ובהתאם להוראות שניתנו על ידי בנושאים אלה בהחלטותיי הקודמות;

ב.     למניעת ספק מובהר כי ככל שכונסי הנכסים יקבלו שירות מצדדים שלישיים, לרבות המשיבים או מי מהם, לרבות שכירות של משרדים ושירותים נלווים, הרי תחשב תמורת השירות כחלק מהוצאות כינוס הנכסים, שכונסי הנכסים חייבים בתשלומם המלא;

ג.     כונסי הנכסים יקבלו מידע מלא, לרבות תיעוד בין בנייר ובין במידע ממוחשב המתייחס לכל פעולה שנעשתה במלאי החברה בעבר וגם לאחר מתן צו מינוי כונסי הנכסים, לרבות מידע כאמור המתייחס למכירות שנעשו על ידי המשיבים או מי מהם במישרין ו/או בעקיפין. במסגרת זו יהיו זכאים כונסי נכסים גם לקבל מידע מלא המתייחס לכספים שגבו המשיבים ו/או מי מהם במישרין ו/או בעקיפין בגין מלאי שנמכר על ידיהם כאמור, לרבות תנועות שנעשו בכספים אלה;

ד.     המשיבים יצורפו כבעלי דין בכל בקשה שתוגש על ידי כונסי נכסים במסגרת ההליך הנוכחי. במסגרת זו יהיו המשיבים גם זכאים לקבל העתק מהדיווח הכתוב של כונסי הנכסים לבית המשפט על פעולותיהם;

ה.     אחרי שיהיה בידי כונסי הנכסים מידע מלא על היקף המלאי הנוכחי ויגישו בקשה בכתב לבית המשפט ובה הצעה למימוש יעיל של מלאי זה;

ו.     על בסיס הודעת כונסי הנכסים כי ישלמו לאלתר, במזומן, את דמי השכירות בגין המשרד (החל מיום 1/6/05) ואילך, על בסיס הסכומים שנהגו בחוזה השכירות בעבר, יימשך עיכוב הערבות הבנקאית וזאת עד להחלטה אחרת מצידי בעניין זה. הוראה זו ניתנת על ידי כסעד זמני עד לבירור הנתונים העובדתיים שהוראות לגביהם ניתנו על ידי כאן. כאשר תתבהר התמונה העובדתית, לרבות בעניין כספים שגבו המשיבים בגין המלאי שנמכר, אוכל לחזור ולדון בשאלה, במידת הצורך.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שעבוד שביושר

 2. שעבוד על מניה

 3. מימוש שעבוד ציוד

 4. שעבוד תוכנית חיסכון

 5. בקשה לאכיפת שעבודים

 6. המחאה על דרך השעבוד

 7. שעבוד לא רשום מול עיקול

 8. אכיפת שעבודים לטובת הבנק

 9. ביטול שעבוד ברשם המשכונות

 10. אכיפת שעבוד על פי איגרת חוב

 11. אישור צו שעבוד על בתי מגורים

 12. צו מניעה - עיכוב מימוש השעבוד

 13. המחאת זכויות שלא על דרך שעבוד

 14. אכיפת שעבוד של חברה בפירוק מרצון

 15. תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל''ג-1973

 16. בקשה לפדיון זכויות שעבוד למניעת פירוק השיתוף בנכס לשם מימושו

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון