אחריות אורגן

המקור החוקי להטלת חבות על האורגן אינו תלוי בחוק החברות אלא בפקודת הנזיקין, או בכל מקור חוקי אחר.

האחריות האישית מוטלת על האורגן על פי קני המידה הרגילים להטלת אחריות במשפט האזרחי, והוא שומר על עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה, ויתרונה הוא בהצלחתה להרחיב את מעגל היריבויות ולתרום לפיתוחם של סטנדרטים לאחריות אישית של נושאי משרה ובעלי שליטה בחברה, מבלי לכרסם בכלליותו של עקרון האישיות המשפטית הנפרדת. הרמת המסך - לעומת זאת - חותרת תחת עצם האחריות המוגבלת, הנובעת מאחריותה המשפטית של החברה.


להלן החלטה בנושא אחריות אורגן:

החלטה

1.     התובעת (להלן, גם "מנעמים") היא חברה הרשומה כחוק בישראל ושעיסוקה בייצור, שיווק ומכירת מוצרי מזון. במועדים הרלוונטיים היה הנתבע 1 (להלן, גם "קשוב") יו"ר הדירקטוריון של חב' מטקאש סחר בע"מ (להלן - "מטקאש"), הנתבע 2 (להלן, גם "רוזנפלד") היה המנכ"ל של מטקאש והנתבע 3 (להלן, גם "שי") היה מנהל הכספים של מטקאש.

2.     מנעמים הגישה תובענה כספית על סך 212,900 ₪, בגין חוב נטען של מטקאש לה שלא נפרע. מטקאש נקלעה לקשיים כלכליים ונפתחו נגדה הליכים של כינוס נכסים. לטעמה של מנעמים סיכויי גביית החוב ממטקאש הם קלושים. היא הגישה תובענתה, איפוא, כנגד הנתבעים שבפניי לנוכח מסכת של מצגי שווא והונאה נטענים. בגדרם של אלו כל אחד מהנתבעים שידל את מנעמים ליתן אשראי למטקאש. בגדר התביעה מתבקשת "הרמת מסך" כלפי הנתבעים. וכן נטען כי הנתבעים חבים חבות אישית כלפי מנעמים, אם מכוח עילת נזיקין, אם מכוח הפרת חובת זהירות ואמונים, אם מכוח עשיית עושר ולא במשפט. ביסודו של דבר, כך נטען, הגם שהנתבעים ידעו על מצבה הכספי הגרוע של מטקאש, לא זו בלבד שהם שידלו את מנעמים להמשיך ולספק לה מוצרים כנגד אשראי, כל אחד מהם פעל בניגוד עניינים, נטל כספים והטבות לעצמו, והעדיף את האינטרס שלו, אם על האינטרס של מטקאש ואם על האינטרס של נושיה, ובהם מנעמים.

3.     הנתבעים התגוננו בפני התביעה. בנוסף להכחשה מפורטת של כתב התביעה, המפורט אף הוא, פרסו הנתבעים את מסכת העובדות הנטענת לשיטתם, שהולידה את הגשת התביעה כנגדם.

4.     במועדים הרלוונטיים כיהן מר יוסף פוגל (להלן - "פוגל"), כסמנכ"ל של מטקאש. במשך השנים היו יחסים עכורים בין פוגל לבין הנהלת מטקאש, ובעיקר רוזנפלד. זאת ועוד: בכל התקופה הרלוונטית הייתה חברת "פרי-ניר", הספק הגדול של מטקאש.

     לימים, ועקב סיבות עסקיות, שונתה הבעלות במטקאש, באופן שהלכה למעשה היא נרכשה ונשלטה על ידי פרי-ניר. עוד קודם לכן, ובעקבות פרישתו של פוגל ממטקאש ותוך יריבות קשה, נקלט פוגל בפרי-ניר. משעה שפרי-ניר השתלטה על מטקאש התפטר קשוב מתפקידו, רוזנפלד פוטר מתפקידו ופוגל התמנה תחתיו בתור מנכ"ל של מטקאש, ואילו שי נוטרל מתפקידו עד לפרישתו במאי 2005. הלכה למעשה במשך 60 יום שמ- 31.3.05 ועד 31.5.05 ניהל פוגל, בשם פרי-ניר, את מטקאש בפועל ובאופן בלעדי. בעיקר שקד פוגל, בתקופה זו, שמטקאש תפרע לפרי-ניר את חובה בסכום של 950,000 ₪, בכדי 98% הימנו.

     או-אז, כך המשך הטענה, נמצאה תואנה להסתלקות פרי-ניר מעסקת הרכש. על פי הטענה פנתה פרי-ניר ופוגל למשרד רו"ח בר-לב ושות', והם נתבקשו להכין שני דוחות. האחד של "בדיקת נאותות" והשני של "חשדות לאי סדרים בחברה". עקב הנפקת דו"ח שהוכתר בכותרת "טיוטה להערות" התיימרה פרי-ניר להסתלק מעסקת הרכש. פרי-ניר פנתה לבנק לאומי, הנושה העיקרי של מטקאש, ומסרה לו על פרישתה ממטקאש. כתוצאה מכך מונה כונס נכסים למטקאש.

     כל אלו, כך מסכמים הנתבעים, גרמו לכך שהושלם מהלך מלאכותי, בגדרו פרי-ניר גם הצילה את חובה הגדול יחסית אצל מטקאש, ופוגל השלים את מעשה הנקם שלו במעסיקתו הקודמת, היא מטקאש.

5.     בגדר תיק בש"א 16507/06, הוא נשוא החלטתי זו, עותרים הנתבעים לדחיית או מחיקת התביעה על הסף. הונחו בפניי תגובות, ותשובות לתגובות. ככל שעסקינן בסוגיות השאולות מדיני החברות הוריתי להמציא טיעון משלים. דומה שב"כ הצדדים לא השכילו לפתור את המחלוקת. משום כך נגזרת הכרעתי.

6.     הנתבעים טוענים כי כתב התביעה מייחס להם שורה של טענות אודות תרמית, מרמה והונאה. לטעמם של הנתבעים, ובניגוד למצוות תקנה 78 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כתב התביעה אינו מפרט כהלכה את הטענות האמורות. עוד בהחלטתי מיום 24.1.07 הטעמתי כי "בהעלם ראשון דומה כי כתב התביעה מפורט דיו, הגם שיש ממש בהשגות הנתבעים לעניין ראיות התובעת, ואולם ברי שעסקינן בסוגיה שתוכרע בגדר ההוכחות". חזרתי ובחנתי מכלול שיקוליי, ככל שעסקינן בניסוח כתב התביעה, ואין בדעתי לשנות מהתרשמותי הראשונית. אכן, ככל שעסקינן בניסוח כתב התביעה, לטעמי הוא מנוסח כהלכה, לעניין הפירוט הנדרש. אך אכן, ככל שעסקינן במסכת הראיות כפי שהיא נפרסת על ידי מנעמים עד כה, מצטיירת תמונה עגומה ביותר. מתקבל הרושם כי מנעמים, קודם יורה ואחר כך חושבת.

7.     אכן, הנתבעים מראים, באורח משכנע, איך בתצהיר תשובות לשאלון, וכן במתן פרטים נוספים, מתחמקת מנעמים מליתן תשתית עובדתית ראויה ומפורטת, לכתב התביעה. אכן כתב התביעה, כאמור, ראוי ומפורט. מסכת הראיות המצטיירת, לעומתו, קלושה, עמומה ומתחמקת. וכך, בשורה ארוכה ונרחבת בה מתבקשת מנעמים ליתן פירוט לשורת הטענות החמורות המוטחות כנגד הנתבעים נטען כי המסכת תתגלה בעת הגשת הראיות, כי הנתונים מצויים בידי הנתבעים, וטענות בדומה לכך. וכך, לא מוסרת מנעמים, ולו תחילת גרסה, אודות הבסיס לטענות חמורות שמוטחות כנגד הנתבעים, לעניין גניבה, ערבוב כספים, וכל כיוצא באלו.

8.     אכן, רק למקרא הבקשה נאלצת מנעמים להודות, לאמיתו של דבר, כי גרסתה נסמכת על טיוטת הדו"ח של רו"ח בר-לב מיום 25.5.05 (נספח א' לתשובתה; להלן - "טיוטת הדו"ח"). רושם עגום מצטייר מכך שבגדר כתב התביעה לא חושפת מנעמים את טיוטת הדו"ח, ואני מתוודע אליו רק לנוכח כתב הגנתם של הנתבעים. ורק בעקבות זאת, בגדר הבש"א שבפניי, נאלצת מנעמים לחשוף טיוטת הדו"ח. אין לי ספק כי טיוטת הדו"ח, ככל שהיא אינה הראיה היחידה שבידי מנעמים, היא בוודאי הראיה המרכזית שבידה, ובאורח מופלג.

9.     אין צריך לומר כי עסקינן, כאמור, בטיוטה. למצער עד ליום 20.5.07, הוא המועד האחרון שבו הוגשו טיעוניה של מנעמים בפניי, לא התבשרתי כי הטיוטה האמורה הבשילה לכדי דו"ח. אכן, מילון אבן שושן מראה כי "טיוטה" היא "נוסח ראשון של מכתב או חיבור וכיוצא בזה, הטעון עיבוד ותיקון נוסף, וממנו מעתיקים אחרי כן אל נקי" (כרך 1, עמ' 454). אכן, אין לדעת, ברגיל, מה יהא גורלה של "טיוטה". יכול שתיגנז; יכול שהמסמך המקורי יהא זהה לה; יכול שהמסמך המקורי יהא שונה ממנה באורח מופלג; יכול שהמסמך המקורי יתבסס עליה, ויהא דומה לה. ולמרות כל זאת, כך מסתמנים הדברים, מוגשת התביעה שבפניי אך על יסוד "הטיוטה" האמורה.

     עוד אדרש למשמעויות האמורות בהמשך. וחרף כל אלו נהיר לי כי אין בדעתי לסלק תביעתה של מנעמים על הסף, ולו על יסוד ההנחה כי המסכת הראייתית שבפניה נסמכת אך על מסמך זה, שכאמור הוא טיוטת דו"ח, ולא דו"ח, בלבד.

10.     בין בעלי הדין ניטשת מחלוקת לעניין "הרמת מסך" המתבקשת. דומה בעליל כי הנתבעים אינם בעלי מניות אצל מטקאש. ומשום כך, חלוקים בעלי הדין האם המסכת שבפניי נשלטת על פי סעיף 6 לחוק החברות, עובר לתיקונו במחצית השנייה לחודש מרץ 2005, כשיטת מנעמים, או לאחר תיקונו, כשיטת הנתבעים. נהיר כי עובר לתיקון העילות ל"הרמת מסך" היו ליברליות יותר, והן צומצמו באורח מפליג לאחר התיקון האמור. ברי כי לאחר התיקון האמור, לא ניתן לשקול "הרמת מסך" אלא כנגד בעלי מניות, ואף זאת בתנאים דווקניים.

11.     אין בדעתי להידרש בשלב זה לכל אלו שהרי נהיר לחלוטין, יהא הדבר אשר יהא, כי במנותק מהוראות דיני החברות, פוטנציאלית, עשויה לצמוח חבותם האפשרית של הנתבעים מכוח מקורות משפטיים אחרים. על כך קיימת פסיקה נרחבת. וכך, למשל, מורה כב' השופט צבן, בבר"ע (י-ם) 2055/06 מיכאל ששר נ' וסטי 1992 בע"מ (במאגרי "נבו") כי "המקור החוקי להטלת חבות על האורגן אינו תלוי בחוק החברות... אלא בפקודת הנזיקין, או בכל מקור חוקי אחר. האחריות האישית מוטלת על האורגן על פי קני המידה הרגילים להטלת אחריות במשפט האזרחי, והוא שומר על עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה, ויתרונה הוא בהצלחתה להרחיב את מעגל היריבויות ולתרום לפיתוחם של סטנדרטים לאחריות אישית של נושאי משרה ובעלי שליטה בחברה, מבלי לכרסם בכלליותו של עקרון האישיות המשפטית הנפרדת. הרמת המסך - לעומת זאת - חותרת תחת עצם האחריות המוגבלת, הנובעת מאחריותה המשפטית של החברה" (סעיף 8).

     ברי, לכן, כי ככל שמנעמים תשכיל להוכיח את הנטען בכתב התביעה, עשויים הנתבעים להיות חייבים, מכוח שורה נרחבת של מקורות משפטיים, ולנוכח העובדה שלכל הדעות הם היו נושאי משרה בכירים במטקאש.

12.      כך לא מצטיירים פני הדברים עד הנה, כפי שהראיתי עד כה. וכך, בנוסף לטיוטת הדו"ח מבקשת מנעמים, לכאורה בשיהוי עצום, להתיר לה לקבל מידע נוסף שעשוי לעמוד לחובתם של הנתבעים, מכונס הנכסים של מטקאש. אכן, צודקים הנתבעים בכך שההתנהלות האמורה עגומה ביותר. וכי מה מנע ממנעמים, ושמא אף טרם הגשת התביעה, לנקוט בצעדים האמורים, על מנת שככל שיקבלו מידע כאמור, או שיהא בו אישוש לטענתם, או שיהא בו להפרכתה או להזמתה? וחרף כל אלו, ושמא כמעשה חסד בגדר החלטתי מיום 25.4.07, קצבתי לב"כ מנעמים אפשרות לעבות את טיעונו לנוכח העובדה שיעמדו בפניו מכלול מסמכים הדרושים מכונס הנכסים. הזדמנות זו לא נוצלה. לא אדרש, איפוא, בהמשך לנתון עובדתי זה.

13.     הליכי הביניים, איפוא, מגיעים לכלל מיצוי ובדעתי להורות על הגשת תצהירי עדויות ראשיות. כפי שהדברים נראים עד כה, איפוא, מטעם מנעמים יוגשו תצהיריהם של המנהלת שלה, גב' ליאורה בירנהק-מרכוס (להלן - "בירנהק"), שמסרה תצהיר תשובות לשאלון. סביר להניח כי בירנהק לא תתרום מימד עובדתי נוסף לזה שנעשה כבר בתצהיר תשובות לשאלון שלה. ככל שאלו יהיו פני הדברים, אכן דומה שמנעמים מצויה במצב עגום.

     ואם, למקרא המתחייב מהחלטתי זו, יוגש לפתע מטעם בירנהק תצהיר מפורט כהלכה, ההולם את עוצמת ההאשמות החמורות המוטחות בנתבעים, תתחייב מאליה השאלה מה התחדש עד לאותו תצהיר. לכאורה, וככל שעסקינן בעובדות שעד ליום 20.5.07, דומה שמאומה. לא התבשרתי עד לאותו מועד כי טיוטת הדו"ח הייתה לדו"ח. כבר קבעתי כי לא אדרש לכל נתון אפשרי העולה מהליך כינוס הנכסים.

14.     סביר להניח, איפוא, כי התצהיר המרכזי שיוגש על ידי מנעמים יהא מטעם משרד בר-לב ושות'. אכן, בגדר התצהיר האמור יידרש המצהיר, ככל שעסקינן בטענות הלכאוריות נגד הנתבעים, להביא את הראיות שעמדו בפניו בגין ממצאי טיוטת הדו"ח. בכך לא סגי. אם הראיות מוצקות הן, על שום מה הן לא הבשילו זה מכבר לכדי דו"ח, אלא היו "טיוטה" בלבד, לכאורה עד עתה? לכאורה נהיר לי כי מנעמים מצויה בסוד העניינים של טיוטת הדו"ח, כפי שנטען מלכתחילה על ידי הנתבעים בכתב הגנתם. שהרי, ככל שאני שוגה בכך, מהיכן הגיעה למנעמים טיוטת הדו"ח האמורה, שלא כמוצע בכתב הגנתם של הנתבעים?

15.      מנעמים משליכה יהבה על חקירתם הנגדית של הנתבעים. כך, לשיטתה, הואיל ומטבע הדברים בנסיבות אלו מרבית הנתונים מצויים בידיעתם של הנתבעים דווקא. כבר רמזתי כי בכך לא סגי. התובעת בחרה להגיש תביעה בגין עילות חמורות של תרמית, כשמרבית הנתונים להוכחתן יכולה הייתה להיות בידיה, אם עובר להגשת כתב התביעה, ואם בעקבות הליכי הביניים. אכן, בלתי נסבלת האפשרות שכל אימת שמחליט תובע פלוני להגיש תביעה כנגד נתבע אלמוני, ועוד בעילה חמורה של תרמית, יהא די בכך על מנת לפטור את התובע מהצגת תשתית ראייתית, אף נרחבת ומפורטת, באופן שרק הנתבע יצטרך להוכיח "שאין לו אחות".

16.     לנוכח כל אלו, לכאורה, ניצבת בפני מנעמים משוכה גבוהה. ככל שתצלח אותה, חרף הנתונים האמורים, תזכה בדינה ומשום כך נהיר לי כי לא ניתן לסלק התביעה על הסף. ככל שלא תצלח אותה, שמא לנוכח הנתונים האמורים, תידחה התביעה ואולם אז "על הסוף" ולא "על הסף".

17.     ועוד: אם בנתון לכל המתחייב מהחלטתי זו תשכיל מנעמים להמציא תצהירי עדויות ומסכת ראיות שלא תהא, לכאורה, "מקצה שיפורים" פסול בעקבות המתחייב מהחלטתי זו, או-אז יסתבר כי היו אלו הנתבעים ששגו בכך שהגישו את בקשתם בתיק בש"א 16507/06, שהולידה את החלטתי זו. שמא אז יסתבר כי כשם שלכאורה למנעמים אצה הדרך להגיש התביעה, טרם שטרחה לערוך את הבירורים המתחייבים כאמור מעלה, אף לנתבעים אצה הדרך להגיש את הבקשה, שסימנה למנעמים, אולי, מה הדרך הנאותה המתחייבת, ולו בשלב ובנתונים בו מצוי התיק עתה.

18.     לנוכח כל אלו בדעתי לדחות את הבקשה. ואולם לנוכח מכלול הנתונים האמורים בדעתי להורות כי הוצאות הבקשה בסך 7,000 ₪ בצירוף מע"מ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל, יתווספו להוצאות שייפסקו בגדר פסק הדין.

19.     בדעתי להורות על הגשת תצהירי עדויות ראשיות וזימון ישיבת קדם משפט. לנוכח יציאתי לחופשת שבתון מתוכננת בת חצי שנה החל מ- 1.1.08, אף לנוכח תכנון העבודה שלי לנוכח זאת, אקצוב מועדים ארוכים לשם כך.

20.     ב"כ התובעת יגיש תצהירי עדויות ראשיות כאמור תוך 90 יום מיום המצאת החלטתי זו, בהעתק לחברו.

21.     ב"כ הנתבעים יגיש תצהירי עדויות ראשיות כאמור תוך 90 יום מיום קבלת תצהירי ב"כ התובעת, בהעתק לחברו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות שולח

 2. אחריות אורגן

 3. אחריות שוגר משלח

 4. אחריות לחוסר במטען

 5. אחריות מוביל אווירי

 6. אחריות מוביל יבשתי

 7. אחריות לתאונת שרשרת

 8. אחריות על טביעה בים

 9. אחריות על סירת גומי

 10. אחריות לנזק ברכב חונה

 11. אחריות מע''צ לנזקי רכב

 12. אחריות לתאונה עם אמבולנס

 13. אחריות הורים לנזקי ילדיהם

 14. אחריות על סדקים ושברים בשיש

 15. אחריות לכשל בביצוע תיקון רכב

 16. אחריות לתאונה בגלל פניית פרסה

 17. אחריות פיקוד העורף לתאונות במקלט

 18. תעודת אחריות ללא ציון תקופת האחריות

 19. אחריות לבעלים של רכב רק מעצם בעלותו ?

 20. אחריות לנזקים שנגרמו ע''י עובדי ניקיון

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון