קרבה משפחתית בהליכי מכרז

להלן פסק דין בנושא קרבה משפחתית בהליכי מכרז:

פסק דין

הנשיא סטיב אדלר

ערעור זה, הבא לפתחנו במסגרת סכסוך קיבוצי, עניינו בסוגיה שבדיני מכרזים לקבלה לעבודה, והוא סב על שאלה עיקרית אחת, והיא - האם על חברי ועדת קליטה, אשר בוחרת את העובדים שיקלטו לעבודה בסוף הליכי המכרז (להלן - ועדת הקליטה) והמורכבת מנציגי ההנהלה ונציגי העובדים, יכולים להימנות קרובי משפחה של מועמדים במכרז.
שאלה זו נדונה תחילה בפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (השופט הראשי מיכאל שפיצר ונציגי הציבור מר כהן ומר שלום; סק 1032/06, סק 1033/06), בו נדחתה בקשת צד בסכסוך קיבוצי שהגישה המערערת, חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן - חברת הנמל) "להצהיר על פסלותם של כל חברי ועד התפעול מלכהן בוועדת המכרזים למשרת סוור, ולרבות מר אבינועם שושן ומר אלון חסן, אשר מונו מטעם נציגות העובדים כחברי הוועדה". משנדחתה בקשת חברת הנמל בבית הדין קמא, הוגש הערעור שבפנינו. הדיון בערעור התנהל על דרך של הגשת טענות בכתב והשלמת טיעונים בעל פה בפני המותב. נציגת היועץ המשפטי לממשלה התייצבה לדיון בהליך והגישה נייר עמדה מטעמו.

עובדות המקרה

[2] חברת הנמל ביקשה לקלוט עובדים למשרות סוורים בנמל אשדוד באמצעות מכרז, שתחילתו בפרסום הודעות בעיתונות במהלך חודש נובמבר 2006.
באי כוח הצדדים פירטו בפנינו את שלבי הליך המכרז, כדלקמן: המועמדים שהגישו מועמדות מופנים למבחני התאמה, ורק אלו מביניהם שישיגו במבחנים ציון "עובר", ימשיכו לקחת חלק בהליכי המרכז. מועמדים אלו ירואיינו על ידי ועדת הקליטה, עליה נימנים שלושה נציגי הנהלת חברת הנמל ושני נציגי העובדים. משקלו של הציון שנקבע למועמד במבחני ההתאמה, מכלל הציון הסופי המשוקלל הינו - 65 אחוזים; השכלתו של המועמד מהווה 5 אחוזים מהציון הסופי, ואילו הציון המשוקלל של הערכות חברי ועדת הקליטה את המועמדים בראיון האישי מהווה 30 אחוזים מן הציון הסופי המשוקלל. כך, משקלה של החלטת שני חברי ועדת הקליטה, נציגי העובדים, הוא 12 אחוזים מן הציון הסופי. 90 המועמדים שידורגו בסופו של הליך המכרז, כבעלי הציונים המשוקללים הגבוהים ביותר, יזכו במכרז ויתקבלו כעובדי חברת הנמל.
בעקבות ההודעות שפורסמו בעיתונות הוגשו לחברת הנמל כ- 1,200 פניות מטעם מועמדים. בחינת רשימת המועמדים העלתה, כי לכל אחד משבעת חברי ועד העובדים יש קרוב משפחה אשר הגיש מועמדותו במסגרת הליכי המכרז, לרבות לשני ראשי הועד, מר אלון חסן ומר אבינועם שושן, שהתמנו על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן - ההסתדרות) כחברי ועדת הקליטה. כך, הגישו מועמדותם בן דודו של מר חסן ושני אחיו של מר שושן. יצוין, כי לטענת חברי הוועד, גם לחברי הנהלת הנמל יש קרובי משפחה שהגישו מועמדותם במכרז, אך ראיות בנדון לא באו בפנינו.

המסגרת הנורמטיבית

[3] בעבר, פשה בנמל אשדוד, עוד בהיותו חלק מרשות הנמלים והרכבות, הנוהג, לפיו רוב העובדים החדשים שנקלטו לעבודה, היו קרובי משפחה או מקורבים של עובדי הנמל. במרוצת שנת 2000 הוגשה עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, במסגרת בג"צ 3123/00 עמותת תנו לעבוד בכבוד - רשות הנמלים בישראל וממשלת ישראל (לא פורסם, ניתן ביום 04.09.00), כנגד הפרקטיקה האמורה. בפסק הדין שבעתירה נפסק כזאת:
"רשמנו לפנינו את התחייבותם של המשיבים, כמפורט מטעמם בהודעה שהוגשה על-ידי פרקליטות המדינה, כי מכאן ולהבא יפעלו המשיבים בנושא קבלת עובדים לרשות הנמלים והרכבות על-פי חוק שירות המדינה (מינויים) וההסדרים המתחייבים ממנו. התחייבות זו, המקובלת גם על הסתדרות העובדים הכללית החדשה, מייתרת את5הצורך להכריע בעתירה. בנסיבות אלו חזרה בה העותרת מן העתירה, תוך שמירת זכותה להשיג לפני בית הדין לעבודה על סדרי קבלתם של עובדים, שנתקבלו לעבודה ברשות הנמלים והרכבות תוך חריגה מן הדין".

א. ההסכם הקיבוצי - על מנת להוציא מן הכח אל הפועל, את הודעת רשות הנמלים וההסתדרות במסגרת ההליך בבג"צ, נחתם בחודש פברואר 2004 הסכם קיבוצי מיוחד בין רשות הנמלים והרכבות לבין ההסתדרות ונציגות עובדי סקטור תפעול - סוור וציוד מכני בנמל אשדוד (להלן - הסכם 2004). סעיפים 4 ו- 5 להסכם זה קובעים, כדלקמן:
"4. החל מיום 1.5.2003 קליטת עובדים חדשים לנמל תעשה בהליך פתוח לציבור הרחב. ההליך יהיה שוויוני, פומבי ובהתאם לנורמות המקובלות בשירות המדינה... כדלקמן:
הנהלת הנמל תפרסם את הצורך לגיוס כח אדם לנמל...בהודעה תפורסם דרישות הסף לתפקיד על פי הגדרת התפקיד שנקבעה על ידי הנהלת הנמל.
המועמדים יעברו מבחני התאמה במקום ובאופן שתחליט הנהלת הנמל ... עמידה במבחני ההתאמה, כפי שייקבע מכון הבדיקה, אשר יבחר על ידי הנהלת הנמל על פי שיקול דעתה, הינה תנאי סף להמשך השתתפות בתהליך הקליטה...
עם תום התקופה שנקבעה להצגת המועמדות, הנהלת הנמל תרכז את נתוני המועמדים שעמדו בדרישות הסף ותביאם להערכה בפני ועדת הקליטה.
ועדת הקליטה תורכב משלושה נציגי ההנהלה ושני נציגי העובדים. במקרה של חילוקי דעות תתקבל החלטה ברוב קולות של חבריה.
הוועדה תראיין את המועמדים ותדרג אותם על פי קריטריונים אובייקטיביים והתרשמות כללית מהראיון האישי, וזאת ללא העדפה או אפליה כזו או אחרת.
קליטת המועמדים לעבודה בנמל תעשה בהיקף ובמועד שיקבע על ידי הנהלת הנמל. כמות המועמדים שיקלטו תהיה על פי הצורך ועל פי הדרוג שתקבע הועדה בסדר יורד.
5. עם סיום עבודת הועדה תוסר מועמדותם של המועמדים שלא נקלטו לעבודה בנמל אולם בעת צורך בגיוס כח אדם נוסף יוכלו המועמדים שעברו את דרישות הסף להציג את מועמדותם פעם נוספת".


כיוון שבפסק הדין שבבג"צ הפנה בית המשפט הגבוה לצדק ל"חוק שירות המדינה (מינויים) וההסדרים המחייבים ממנו", וכיוון שבהסכם 2004, צויין כי, "הואיל והצדדים הודיעו לבג"ץ כי יפעלו בנושא קבלת עובדים... על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק שירות המדינה מינויים וההסדרים המתחייבים ממנו, בהתאמות הנדרשות ל... נמל אשדוד..., קליטת עובדים חדשים לנמל תעשה... בהתאם לנורמות המקובלות בשירות המדינה..."", נזכיר אף אנו בעניין זה את הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959, ובן הוראות שעניינן בקירבה משפחתית ובעריכת מכרזים. כן נזכיר את כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), תשכ"ט - 1969 ואת הוראות התקשי"ר, ובמיוחד את האמור בנסמן 13.3 שעניינו "סייגים מטעמי קרבת משפחה".
אשר להסכם 2004 - הסכם זה חל כיום על חברת נמל אשדוד בע"מ, המערערת בפנינו, מכוח הסכמי מעבר שנחתמו עם השינוי המבני ברשות הנמלים והרכבות, מכוחו הוקמה חברת נמל אשדוד בע"מ, כחברה ממשלתית. הסכמי המעבר הסדירו, בין השאר, את רציפות תחולת הסכמי העבודה על עובדי הנמלים, ובכלל זה את רציפות תחולת הסכם 2004.
לא למותר לציין, כי בשנת 2004 הגישה ההסתדרות הליך שסב על הסכם 2004, וטענתם היתה, כי אין בהסכם לשנות את המצב שנהג עובר לחתימה על ההסכם. בפסק הדין באותו הליך, שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (השופט יוסף יוספי ונציגי הציבור מר אלעזרי ומר אבדור;סק 1066/04, סק 1067/04), מצינו כזאת:
"לגירסת המבקשים , הנהלת הנמל מנסה לשנות את נוהלי קליטת עובדים בנמל, הנהוגים מזה ימים ימימה . עובדים מתקבלים לעבודה בנמל באמצעות וועדת קליטה, המונה שלשה חברי הנהלה ושני נציגי עובדים, ומזה שנים רבות מקובל כי וועדת הקליטה מקבלת כל עובד בהחלטה פה אחד. כמו כן, נציגות העובדים היתה שותפה מלאה למהלכים הקשורים לקליטת העובדים , לרבות קבלת כל מידע הקשור בכך , ובכלל זה נתוני המועמדים . אחר שהחלו לשלוח עובדים למבחני התאמה , נשלחו עובדים למבחנים נוספים , וגם מועמדים שקיבלו ציונים נמוכים התקבלו לעבודה. וועדת הקליטה פעלה גם כוועדת חריגים . לטענת המבקשים , היתה קיימת בנמל אשדוד נורמה של קבלת "בני עובדים" לעבודה ; בעבר שיעור קליטתם הגיע עד קרוב ל - 100% , ובשנים האחרונות עמד שיעור זה על 50%, עפ"י סיכום בין הצדדים . בישיבה מיום 20.10.04 הבהיר ב"כ המבקשים כי לא מבוקש כל סעד הקשור לקליטת "בני עובדים ", ולפיכך לא תינתן הכרעה בנושא במסגרת פסק דין זה. המבקשים טוענים כי נוהלי הקליטה דלעיל לא השתנו גם לאחר הדיון בבג"צ 3123/00. באשר להסכם 2004 ; לטענת המבקשים , אין בהסכם זה כדי לשנות את המצב שהיה נוהג ביחס לקליטת עובדים עובר לחתימתו, הן מאחר וקיימים סימני שאלה רבים בקשר למהימנותו ונסיבות חתימתו , והן מאחר ויש לפרשו כך שאינו פוגע במצב שהיה נוהג".

בית הדין קמא, דחה באותו ההליך את טענות ההסתדרות, תוך שקבע, כי "לאחר בחינת טענות הצדדים ביחס לתוקפו של הסכם 2004 , הגענו למסקנה כי הסכם זה תקף , וכי על הצדדים לנהוג לפיו".
עוד הוסיף בית הדין, כזאת:
"ונזכיר כי המבקשת 1 הסכימה להתחייבות אשר נתנה המשיבה במסגרת בג"ץ 3123/00 , והדבר אף נכתב במפורש בפסק הדין אשר ניתן שם; והדבר מגביר עוד יותר את מחוייבותה של המבקשת 1 לאשר נקבע בפסק הדין הנ"ל . לאחר מתן פסה"ד בבג"צ 3123/00 , ביום 4.9.00 , היה ברור לכל כי יש לפעול עפ"י פס"ד זה , כך שנוהל קבלת העובדים אצל המשיבה יהיה עפ"י דין... אנו קובעים כי לא הוסכם בין הצדדים בע"פ דבר המנוגד להסכם 2004 , והצדדים חתמו על ההסכם תוך ידיעה כי יש לקיימו , ותוך מודעות לכך כי הסכם זה הינו כורח המציאות , הן לאור פסק הדין בבג"צ והן לאור העקרונות הכלליים בדבר שיוויון אשר גם באים לידי ביטוי בדברי חקיקה שונים ובפסיקה" .

לבסוף ציין בית הדין, כי:

"אנו קובעים כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב. המבקשים ידעו היטב כי יש לקיים את שנפסק בבג"צ , ולשם כך חתמו על הסכם 2004 . נסיונם להתנער מהסכם זה היה בלתי מכובד , והסב נזקים מרובים , באשר נמסר לבית הדין כי העבודה בנמל שובשה אגב כך. המבקשים סברו משום מה כי לעובד ישנה זכות מוקנית לקבוע איזה עובדים חדשים יתקבלו לעבוד יחד עימו . המבקשים מעוניינים לקבוע את איכות העובדים החדשים אשר יתקבלו, דא עקא שבאורח תמוה (ואולי לא כל כך תמוה) מבקשים הם לקבל דווקא עובדים פחות מוכשרים . המבקשים ניסו להסביר כי לשם ביצוע העבודות בתפקידים הנדרשים אין צורך בעובדים בעלי כישורי יתר , אולם טענתם זו נדחתה , באשר לעובד אין מעמד בקביעות כגון דא . בנוסף , קיבלנו את עמדת המשיבה , אשר הובעה גם באמצעות העדים מטעמה , לפיה עסקינן בכישורים חיוניים לביצוע התפקידים הנדרשים, וכי הקריטריונים גובשו יחד עם נציגי מכון פיל"ת לאור התפקידים אותם יש לאייש . כמו כן , התרשמנו כי נמלי הארץ עוברים מהפכה טכנולוגית , וכי הציוד המכני יהיה בקרוב ממוחשב ומשוכלל ביותר , והמפעילים יצטרכו להיות בעלי כישורים מתאימים . התרשמנו כי העומד מאחורי דרישותיהם של המבקשים הינו רצונם לשלוט על הליך קבלת העובדים החדשים , לשם מטרות זרות שאינן טובת הנמל . המבקשים מעוניינים במצב בו תהיה להם זכות וטו ביחס לקבלת עובדים בנמל , דבר אשר יעניק להם את הכוח לדרוש קבלת עובדים מסויימים דווקא . בהקשר זה אמנם הצהיר ב"כ המבקשים כי לא מבוקש סעד ביחס לקבלת בני עובדים ; עם זאת, בבקשה שזורות טענות רבות אשר נועדו להצדיק שיריון מיכסה עבור בני עובדים , והתרשמנו כי הא בהא תליה , וכי המבקשים חותרים למצב אשר בו יוכלו לכפות על המשיבה קבלת בני עובדים . גם בכך יש משום חוסר תום לב מצד המבקשים" .

ב. התקנות - תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ו - 2005, אשר חלות על חברת הנמל מהיותה חברה ממשלתית כאמור לעיל, קובעות לעניינינו, כי:

"2. לא תקבל החברה אדם לעבודה, אם עובד באותה חברה קרוב משפחה שלו... 3. על אף האמור בתקנה 2 רשאית חברה להעסיק אדם שמתקיים בו האמור באותה תקנה אם ראתה כי הוא המועמד המתאים ביותר למשרה, ובלבד שנתקיימו כל אלה: 1. העובד נבחר בהליך פומבי, שוויוני ותחרותי...".

מכאן, כי ככל שניתן להעסיק בחברת הנמל קרוב משפחה של מי מעובדיה, הרי שהדבר ניתן להעשות, אך ורק בהליך מכרז "פומבי, שוויוני ותחרותי".
בתקנה 1 לתקנות, שעניינה בהגדרות, מצינו למי יחשב "קרוב משפחה" - כדלקמן: "בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן - אח, בת - אח, בן -אחות, בת - אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת משפחה שנוצרת עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת".
לאור האמור, בהשתמשנו בתיבה "קרוב משפחה", כוונתנו למי שמצוי בקרבת משפחה, כמוגדר בתקנות.

פסק דינו של בית הדין האזורי שבערעור שבפנינו

[4] בית הדין קמא, סבר כי לא בשלה העת להכריע במחלוקת באשר לזהות חברי ועדת הקליטה וזאת טרם הוזמנו מועמדים במכרז לראיון, כן סבר בית הדין, כי על פניו אין פסול בכך שלחבר ועדת הקליטה יהא קרוב משפחה בין המועמדים במכרז, ובלבד שאותו חבר ועדת הקליטה, לא ישתתף בדיוניה בעניינו של קרוב משפחתו, ובלשונו של בית הדין קמא:
"אלא שבשלב זה, אין אנו סבורים שהגענו לשלב שניצבים אנו בפני "הרע שיש למונעו", ולטעמנו אין מקום לפסילה "גורפת" של חברי נציגות מחברותם בועדת הקליטה כל אימת שבן משפחה של מי מהעובדים עומד בפני הועדה - אלא רק במקרה שבו יש ניגוד ענייינים אישי של אותו חבר ועדה, כגון שעה שמדובר בבן משפחתו שלו או מקורב אחר שהוא מחוייב לו, שאז מאליו מובן כי בשעה שעניינו של אותו בן משפחה או מקורב נידונים על ידי הועדה, עליו לפסול עצמו מחברות בה, וככל שלא יעשה כן ואותו מקורב ייבחר - ספק אם בחירתו תעמוד במבחן הביקורת. לכך נוסיף, שדלתו של בית הדין נותרת פתוחה כדי לבחון לגופם טענות כלפי בחירה פסולה של עובדים - אך זאת לאחר שתסיים הועדה מלאכתה, ולא בשלב מקדמי זה".

נציגי המערערת והיועץ המשפטי לממשלה, בטענותיהם שבערעור, לא הסכימו עם קביעתו האחרונה של בית הדין קמא, תוך שציינו, כי מי שקרוב משפחתו ניגש למכרז אינו יכול להיות חבר ועדת הקליטה, אף בעת דיוניה במועמדים שאינם קרובי משפחתו, ואילו עמדתה הראשונית של ההסתדרות נסמכה על הנפסק בבית הדין האזורי, לאמור: מי שיש לו קרוב משפחה בין המועמדים, יכול להימנות על חברי ועדת הקליטה, אם בעת הדיון בעניינו של קרוב משפחתו, הוא יוחלף בנציג אחר שיצטרף לוועדת הקליטה.
לאחר שבחנו את פסק דינו של בית הדין קמא ואת טענות הצדדים בערעור, הגענו לכלל מסקנה, כי אין מקום לדחות ההכרעה העקרונית בסוגיית השתתפות חברי ועדת קליטה, להם קרובי משפחה בין המועמדים, בדיוני הוועדה, וכי לא ניתן להסתפק בעניין זה, בבחינה רטרואקטיבית של פועלם של חברי הוועדה, בסיומו של הליך המכרז. לפיכך באים אנו לכלל הכרעתנו בהליך כמפורט להלן.

הכרעה

[5] בתחילת דברינו נתייחס לטענתה של באת כוח ההסתדרות, שעניין קרבת המשפחה בין חברי ועדת הקליטה לבין המועמדים במכרז לא עמד לדיון בבית הדין האזורי.
אין לקבל טענה זאת, שכן סעיפים רבים ב"בקשת הצד בסכסוך קיבוצי" שהגישה חברת הנמל, מפנים מפורשות לקשרי המשפחה בין חברי ועדת הקליטה לבין חלק מן המועמדים למכרז, כטעם לפסלותם מלכהן בוועדת הקליטה. כך לדוגמה, בסעיף 4 לבקשת הצד, צויין כי "פעילותם של ועדי העובדים - ובמיוחד מר שושן ומר חסן - לקידום עניינם ושיפור סיכוייהם של המועמדים שהינם קרובי משפחה של עובדי הנמל, פוסלת אותם מלכהן כחברי ועדה...". ובסעיף 12 לאותה בקשה, נכתב, כי "יצויין עוד כי שני אחים של מר שושן הינם מועמדים במכרז, וכמו כן בן דודו של מר חסן !". אף ההסתדרות התייחסה מפורשות לסוגייה זו בסיכומיה בבית הדין קמא, לאמור: "ההסתדרות תוסיף ותטען, כי אין כל מניעה כי חברי ועד אשר קרובי משפחתם מתמודדים במכרז יהיו חברים בוועדת הקליטה האמורה בהסכם הקיבוצי, כל עוד אינם נוטלים חלק בדיון הספציפי בו נדונה מועמדותו של קרוב משפחתו". אף בית הדין קמא נזקק לעניין זה בהכרעתו, וראו למשל סעיפים 46 - 50 לפסק דינו.
אכן, בבית הדין האזורי נדונה טענה נוספת של חברת הנמל, לפיה, פעילותם של חברי הוועד בארגון קורס הכנה למבחני ההתאמה עבור קרובי משפחתם של עובדי הנמל, פוסלת אותם מלשבת בוועדת הקליטה. אולם, זאת לא היתה הטענה היחידה של חברת הנמל, ואנו נדרש לעניין קורס ההכנה בפרק אחר של דיוננו.


חבר בועדת הקליטה וקרוב משפחתו

[6] פותחים אנו פרק זה, בנפסק על ידי בית המשפט הגבוה לצדק, אשר אף בית הדין קמא הביא מהם, ויפים הם לענייננו בשינויים המחוייבים:

"ניתן להצביע על שלוש מטרות עיקריות העומדות ביסוד שיטת המכרז לשם קבלת עובדים. ראשית, "מטרתו של המכרז להבטיח, כי הטובים והמוכשרים שבין המועמדים האפשריים יתקבלו לעבודה"... מטרה זו, להבטיח את בחירת הטובים ביותר לכל משרה, תתרום להעלאת רמתו המקצועית של התאגיד, להעלאת רמת השירות לציבור ולשיפור תפקודו. לפיכך, עולה מטרה זו בקנה אחד אף עם תכלית ההתייעלות שעמדה ביסוד הקמתה של רשות שדות התעופה.
מטרתו השנייה של המכרז הינה שמירה על שוויון ההזדמנויות בבחירת עובדים ומינויים. המכרז נועד לתת הזדמנות שווה לכל המעוניין לזכות במשרה ובכך משרת הוא את עקרון השוויון... (וראו גם: אלישבע ברק "ייחודם של דיני מכרזים לקבלה לעבודה" שנתון משפט העבודה ו (תשנ"ו) 145, 163). על חשיבותו של עקרון השוויון אין צורך להכביר מלים ולענייננו די אם נביא מדבריו של בית משפט זה בבג"ץ 2671/98 שדולת הנשים הנ"ל, מפי השופט חשין:
"עיקרון מן הראשונים במלכות - משכמו ומעלה גבוה מכל שאר עקרונות - הוא עקרון השוויון... עקרון השוויון עולה ומחלחל בכל צמח מצמחי המשפט, מהווה הוא חלק בלתי נפרד מן המערך הגֶנטי של כל כללי-המשפט כולם. כך הוא בכל אתר ואתר במשפט וכך הוא בדין המכרזים, שעקרון השוויון ואיסור ההפליה ראשונים הם בין עקרונות".....
מטרתו השלישית של המכרז הינה להבטיח קבלת עובדים ללא שרירות ותוך ניתוק הליך הבחירה משיקולים בלתי ענייניים ומהקשרים פוליטיים...." (בג"צ 8299/01 ועד העובדים של ההנדסאים, הטכנאים, המהנדסים והאקדמאים ברשות שדות התעופה ואח' - רשות שדות התעופה בישראל ואח', ניתן ביום 15.09.05).

הנה כי כן, מושכלות יסוד בדיני מכרזים הן, שעל הליך המכרז להיות פומבי,
שוויוני ותחרותי וזאת על מנת להבטיח את בחירותו של המועמד הראוי והמתאים ביותר וכדי ליתן לכלל המועמדים הזדמנות שווה ויחס הוגן. על ועדת הקליטה להחליט על פי שיקולים ענייניים ולא להשים אל לב כלל ועיקר, האם המועמד הוא קרוב משפחה של מי מעובדי חברת הנמל, חברי ועד העובדים או חברי ההנהלה, אם לאו. באשר היזקקות לעניין זה, כמוה כשקילת שיקול זר.
מחד - על פי עקרון שוויון ההזדמנויות בעבודה רשאי כל אחד להגיש מועמדות במכרז, לרבות קרובי משפחה של עובדי הנמל. מאידך - בשם עקרון השוויון ולאור החובה לפעול מתוך טעמים ענייניים וללא שרירות, אין ליתן כל עדיפות במכרז לקרובי משפחה של עובדים כאמור.

[7] עקרון שוויון ההזדמנויות בקבלה לעבודה מקובל על ההסתדרות. אולם, לפי עמדתה הראשונית של באת כוחה, כאמור לעיל, די בכך שחבר ועדת הקליטה לא יקח חלק בדיון בוועדת הקליטה בעניינו של קרוב משפחתו, ואין במועמדות קרוב משפחתו כדי למנוע הימנו מליטול חלק בדיוני ועדת הקליטה באשר לשאר המועמדים. בית הדין קמא מצא לקבל טענה זאת.

[8] לדידנו, מי שיש לו קרוב משפחה המשתתף במכרז כמועמד, אינו רשאי להיות חבר ועדת הקליטה, עת הוועדה ניגשת לדון ולראיין את כלל המועמדים במכרז, ואין לצמצם את פסלותו מלקחת חלק בדיוני הוועדה, אך עת זו ניגשת לדון בעניינו של קרוב משפחתו. הטעמים לכך, באלה:

[א] חברות בוועדת הקליטה של מי שקרוב משפחתו מועמד במכרז, מעוררת חשש באשר ליכולתו להעריך את כלל המועמדים ללא משוא פנים. לאמור, חבר וועדת הקליטה עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים אינהרנטי, שכן דירוגו של כל מועמד משפיע על דירוגם של המועמדים האחרים, וביניהם קרובי משפחתו. מדובר, אם כן, באפשרות ממשית של ניגוד עניינים;
[ב] שיקולים של מראית פני הצדק מצביעים על פגם בחברות בוועדת הקליטה של מי שקרוב משפחתו מועמד במכרז. מועמד, שאינו קרוב משפחה של חבר ועדת הקליטה עלול לחשוש, שחבר הוועדה ינצל את כהונתו בוועדת הקליטה כדי לקדם את עניינו של קרוב משפחתו, לרבות באמצעות מתן דירוג נמוך למי שאינו קרוב משפחתו, כדי לפגוע בסיכויו ב"תחרות" עמו.
[ג] על מנת להבטיח מכרז הוגן ושוויוני אין מקום לעשיית פשרות באשר ל"טוהר המכרז" ונקיון כפיהם של חברי ועדת הקליטה. בעניין זה מוטב להקים "גדר למכרז" על משקל "גדר לתורה", על מנת להרחיק סכנה לפגיעה ממש בטוהר המכרז. על כן, יש להקפיד, על העיקרון שעל חברי ועדת הקליטה לא ימנו קרובי משפחה של מועמדים במכרז.
[ד] לבסוף לא נפקד מקומו של הטעם, שעניינו במראית פני הדברים בעיני הציבור הרחב הנושא עיניו לאופן קליטת העובדים ומינויים ברשויות הציבוריות ובחברות הממשלתיות. יש להשיב לציבור את האמון בכך שמינויים אלה פתוחים לכל מי שכישוריו תואמים את הנדרש, וכי הם נעשים אך ורק משיקולים עניינים. האיסור על ניגוד עניינים ומשוא פנים, אינו חל אך על המצאות ממש במצבים אלה, אלא אף על חשש ממשי לקיום ניגוד עניינים ומשוא פנים, ובעניין זה חשובה אף מראית פני הדברים.

נציין, כי בסיום הדיון בעל פה שהתקיים בפני מותב בית הדין, הסכימה אף באת כוח ההסתדרות, לצורך פשרה, כי אם קרוב משפחה של חבר ועד העובדים יעבור את שלב מבחני ההתאמה, אותו חבר ועד לא ימנה על חברי ועדת הקליטה, למשך כלל דיוניה. בהתאמה, ככל שעקב האמור לא יוכלו מר חסן ו/או מר שושן לכהן כחברי ועדת הקליטה, ימנה מר צחי טבקמן, מנכ"ל האגף לאיגוד מקצועי, נציג אחר חלף נציגי העובדים האמורים, או מי מהם.

[9] בא כוח חברת הנמל טען, כי אין להמתין לתחילת שלב הראיונות בפני וועדת הקליטה, על מנת לפסול מי שיש לו קרובי משפחה בין המועמדים במכרז, מלהמנות על חברי הוועדה. לפיכך לשיטתו, יש לפסול את מר חסן ומר שושן וכל חברי ועד העובדים מלכהן בוועדת הקליטה כבר בשלביו הראשונים של המכרז. לטענתו, לוועדת הקליטה תפקידים למלא עוד לפני מבחני ההתאמה, והיא אף מתכנסת עובר למבחנים אלה, על מנת להערך ולקבל החלטות. עם זאת, תפקידים מקדמיים אלו לא פורטו לפנינו, ולפי מיטב התרשמותנו, על פני הדברים, עד לשלב הראיונות והדיון בוועדת הקליטה, אין בידי נציגי העובדים, חברי הוועדה, יכולת להשפיע על תוצאות המכרז.
לאור האמור, סבורים אנו, כי אין לפסול מראש וקטגורית את חברותם של נציגי העובדים שנבחרו על ידי ההסתדרות בוועדת הקליטה, מבלי לבחון, אם בין המועמדים שיעברו את שלב מבחני ההתאמה ועניינם יבוא בפני ועדת הקליטה, נמנים קרובי משפחה של נציגי העובדים הנבחרים.
בקביעתנו זו, נתנו את המשקל הראוי, לעובדה, כי מדובר במכרז פתוח, אליו הגישו מועמדות 1,200 פונים וסביר להניח, כי רק חלקם יקבלו במבחני ההתאמה ציון "עובר". יתרה מזאת, נקבע בהסכם הקיבוצי, כי: בסמכות הנהלת חברת הנמל לקבוע את הדרישות והתנאים להגשת מועמדות במכרז; לבחור את המכון אשר יקיים את מבחני ההתאמה; לקבוע כי לא כל מי שקיבל ציון "עובר" במבחני ההתאמה יוזמן לראיון (משמדובר במספר מועמדים העולה בהרבה על כמאה המשרות המוצעות), ובתוך כך, לקבוע, שציון זה או אחר במבחני ההתאמה (העולה על ציון "עובר"), יהווה דרישת סף להמשך ההשתתפות בהליכי המכרז, באופן שמועמדים שקיבלו ציון הנופל מציון סף זה, לא ימשיכו להתמודד במכרז; כן תקבע הנהלת חברת הנמל, את היקף קליטתם של המועמדים אשר עברו את ועדת הקליטה. על האמור נוסיף, כי לחברי ועדת הקליטה אין שליטה והשפעה על מבחני ההתאמה, שהציון בם, מהווה כאמור 65 אחוזים מן הציון המשוקלל הסופי של המועמד והשכלתו מהווה 5 אחוזים נוספים מן הציון הסופי. לבסוף נזכיר בעניין זה, כי לנציגי העובדים שוב אין זכות להטיל "וטו" על קליטת עובד זה או אחר.
בנוסף לאמור, נתנו דעתנו לעובדה, כי פרקטיקת קיום מכרזים, פתוחים, הוגנים, שוויוניים ותחרותיים בחברת הנמל, מתבססת בתקופה זאת, לאחר שנים של נהלי קבלת עובדים שלא עמדו בקריטריונים האמורים.

     [10] למען בהירות החלטתנו בעניין זה, נסכם, כי לאחר שהמועמדים יעמדו במבחני ההתאמה, לפי הסף שיקבע על ידי החברה כאמור לעיל, ולפחות יום לפני מועד כינוסה של ועדת הקליטה, תמסור הנהלת חברת הנמל להסתדרות רשימת מועמדים שעניינם יובא בפני ועדת הקליטה (להלן - המועמדים הסופיים). תוך יום תודיע ההסתדרות לחברת הנמל בכתב, אם למר חסן ו/ או למר שושן, קרובי משפחה בין המועמדים הסופיים. אם התשובה תהא חיובית, תודיע ההסתדרות, במסגרת אותה הודעה, מי נציגי העובדים, להם אין קרובי משפחה בין המועמדים הסופיים, אשר יחליפו את מר חסן ו/או מר שושן בוועדת הקליטה. ככל שלא תמצא קרבת משפחה כאמור, בין מי מן המועמדים הסופיים לבין מי מחברי ועדת הקליטה (מטעם העובדים או מטעם ההנהלה), איננו רואים מניעה שחברי ועדת הקליטה דהיום ימשיכו בכהונתם למשך מכרז זה. עם זאת, חבר הוועדה אשר לו קרוב משפחה מבין המועמדים שנותרו, יוחלף מיד בנציג אחר, שלו אין קרובי משפחה מבין המועמדים הסופיים. לפני כינוסה של ועדת הקליטה בתחילת שלב הראיונות למועמדים הסופיים, יחתמו כל חברי ועדת הקליטה על הצהרה, לפיה, על המועמדים הסופיים שהוזמנו להופיע בפני הוועדה, לא נמנים קרובי משפחתם.ארגון קורס הכנה למבחני ההתאמה לקרובי משפחה

     [11] בית הדין קמא ייחד חלק ניכר מפסק דינו, לשאלה, האם ארגון קורס הכנה למבחני ההתאמה על ידי ועד העובדים עבור קרובי משפחה של עובדי הנמל, פוסל את כל חברי הוועד מלכהן בוועדת הקליטה. בית הדין, ציין, כי "הגם שמקובלת עלינו עמדת החברה, כי הקורס שאורגן על ידי הנציגות נועד אך ורק לבנים ומקורבים של עובדי הנמל" הרי ש"ארגון קורס הכנה למבחן על ידי נציגות העובדים אינו נופל לטעמנו בגדר פעילות פסולה של הנציגות". טעמי בית הדין קמא לפסיקתו, היו באלה:
[א] הבקשה היא מוקדמת, שכן המכרז לא הגיע לשלב, בו מתכנסת ועדת הקליטה, וייתכן, כי קרובי משפחה של חברי ועדת הקליטה לא יעברו את מבחני ההתאמה;
[ב] ארגון הקורס אינו פוסל את חברי ועד העובדים מלהיות חברי ועדת הקליטה, שכן אמות המידה למבחן עצמו והתוצאות בו, מנותקות לחלוטין מהשפעת נציגות העובדים וחברי הוועד בכלל זה;
[ג] הנהלת הנמל השתהתה בהגשת בקשת הצד בהליך קיבוצי בעניין קורס ההכנה, משההודעה על ארגון הקורס פורסמה ביום 23.11.2006 ובקשת הצד הוגשה ביום 24.12.2006;
[ד] "עדיף שבכל זאת ישארו בוועדת הקליטה חברי הנציגות שהם המחליטים (קרי חברי וועד העובדים, ס.א.) ולא אלו העושים את דברם ללא הפעלת כל שיקול דעת";
[ה] להנהלה רוב בוועדת הקליטה;
[ו] "אין מקום לפסילה 'גורפת' של חברי נציגות מחברותם בוועדת הקליטה כל אימת שבן משפחה של מי מהעובדים עומד בפני הוועדה - אלא רק במקרה שבו יש ניגוד עניינים אישי של אותו חבר ועדה, כגון שעה שמדובר בבן משפחתו שלו או מקורב אחר שהוא מחוייב לו, שאז מאליו מובן כי בשעה שעניינו של אותו בן משפחה או מקורב נידונים על ידי הוועדה, עליו לפסול עצמו מחברות בה...".


      טענתם העיקרית של באי כוח חברת הנמל היתה, כי בפעילותו של ועד העובדים לשיפור סיכוייהם של קרובי משפחות העובדים לזכות במכרז, גילו חברי הוועד, כי אחת דעתם להעדיף בשבתם בוועדת הקבלה את המועמדים מקרב קרובי משפחות העובדים, ומדעתם זו לא יסורו ימין ושמאל. לפיכך, עתרה חברת הנמל לפסילת כל חברי וועד העובדים מלכהן בוועדת הקליטה.
     

[12] אין אנו נדרשים למידע בדבר ארגון קורס ההכנה למבחני ההתאמה, כדי להניח, כי נציגי ועד העובדים, כמו גם שאר עובדי חבת הנמל, חפצים לראות את קרובי משפחתם נקלטים כעובדי הנמל, כפי שנהוג היה בעבר.
אלא שהימים בם חלק ניכר מהעובדים החדשים שנקלטו לעבודה בנמלי הים היו קרובי משפחתם של העובדים הוותיקים, פסו מן העולם. ההסתדרות וועדי העובדים חתמו על הסכם קיבוצי ובו שינוי שיטת קבלת עובדים. יש לשבח אותם על כך, שכן קבלת עובדים ברשות ממשלתית, רשות הנמלים והרכבות, ולאחר מכן בחברה ממשלתית, חייבת להיעשות באופן שוויוני והוגן, המאפשר לכל אחד מן הציבור הרחב, הזדמנות שווה להתקבל לעבודה בנמל, בהתאם לכישוריו והתאמתו ובהסתמך על שיקולים עניינים בלבד.
אין בידנו אף לקבל חלק מנימוקי בית הדין קמא, עת לא מצא לפסול את כהונת חברי וועד העובדים בוועדת הקליטה, בשל חלקם בארגון קורס ההכנה למבחני ההתאמה. כך, אין אנו סבורים שעתירתה של הנהלת הנמל הוגשה באיחור רב, וממילא גם אם מי מן ההנהלה היה ער לכוונה לארגן קורס הכנה כאמור, אין בכך, טענת השתק כנגד חברת הנמל. כאשר מדובר בהקפדה על הדין המהותי באשר למכרזים לקבלה לעבודה, החברה אינה יכולה ל"מחול" או לוותר על זכותה וחובתה, להקפיד על קיום מכרז "כהילכתו", לרבות הקפדה על כך שבין חברי ועדת הקליטה לא ימנו חברים המצויים בניגוד עניינים או שגילו דעתם מראש באשר לתוצאות המכרז. זאת ואף זאת. אין חזקה, כי רק מר חסן ומר שושן מסוגלים לייצג את ההסתדרות בוועדת הקליטה, וכי כל נציג אחר לא יפעיל שיקול דעת עצמאי ויהווה מעין "חבר בובה", זרועם הארוכה של אחרים. ועוד, וכפי שצויין לעיל, לדידנו, יש מקום לפסילה גורפת של כל חבר בוועדת הקליטה שלו קרובי משפחה מקרב המועמדים הסופיים, שיבואו בפני וועדת הקליטה.


[13] בצד כל האמור לעיל, נאמנה עלינו טענת באת כוח ההסתדרות, לבל נקבע חזקה חלוטה, לפיה, נציגי העובדים בוועדת הקליטה יפעלו תמיד ומראש בחוסר תום לב, שלא משיקולים עניינים ותוך מגמה להכשיל מועמדים שאינם קרובי משפחה של עובדי הנמל. בכך אנו מאמצים את מסקנת בית הדין קמא, ומוכנים אנו להניח כי מר חסן ומר שושן, כמו גם כל חבר ועד שיתמנה במקומם על ידי


מנכ"ל האגף לאיגוד מקצועי של ההסתדרות, אם יעלה הצורך, יפעיל את שיקול דעתו באופן עצמאי, ענייני ובתום לב. מדובר בפעמים הראשונות שמתקיים מכרז ממין זה לקליטת עובדים לחברת הנמל, וחזקה על עובדי הנמל שלא יעשו להכשלת ההליך הדמוקרטי והשוויוני, שהרי כבודם, הגינותם ודמותם בעיני הציבור, מונחים על כפות המאזניים.

שמענו את טענות בא כוח חברת הנמל, כי הוועד הכין "רשימה" של "אנשינו", אך יש להניח, כי עברו הזמנים המשמשים רקע למחזמר "המיקאדו" ("I have a little list"), ועובדי הנמל ונציגיהם הנבחרים אינם מתכוונים לחבל במועמדותם של מועמדים ראויים שאינם נמנים על מקורביהם וקרובי משפחתם. כך או כך, נכונים אנו ליתן בידם הזדמנות להוכיח, כי הינם עובדים מסורים וכי הם מקיימים הסכמים, בניקיון כפיים ובתום לב.

כריתת ההסכם הקיבוצי משנת 2004, באשר לדרך קליטת עובדים חדשים, היתה בבחינת אבן פינה לשינוי לטובה ביחסי העבודה בנמל, ואין מקום בדיון זה לפקפק בהצהרתה של באת כוח ההסתדרות, כי העובדים ימלאו את חלקם בהסכם הקיבוצי ויפעלו בהתאם לעקרונות שבהסכם ובדין. זאת ועוד זאת, סבורים אנו כי בהסכם עצמו "מנגנוני חגורת ביטחון" שיש בם להבטיח קליטה עניינית של עובדים, ובם, הפנית העובדים למבחני התאמה, התחשבות בהשכלה פורמאלית ועוד.


שביתה חלקית

[14] בא כוח חברת הנמל ביקש לקשור בין הסכסוך בדבר נציגי העובדים בוועדת הקליטה לבין שביתת האטה המתקיימת בנמל, לטענתו. באת כוח ההסתדרות הכחישה נמרצות, קיומה של שביתה כלשהי בנמל. בית הדין האזורי לא שמע ראיות בעניין זה, ולא הכריע בו. בנמל יש כימות מדויק של תפוקת העבודה וניתן לקבוע לפיה, אם אכן מתקיימת שביתה חלקית. בכל מקרה, משלא הוכחה קיומה של שביתה בבית הדין קמא או בפנינו ואף לא הוכח קשר בין שביתת האטה כאמור לבין הסכסוך שעניינו במכרז, אין בידנו להכריע בטענות באי כוח הצדדים בנדון זה.

סוף דבר

[15] חבר בוועדת הקליטה, שקרוב משפחתו נמנה על המועמדים במכרז שעניינם יבוא בפני וועדת הקליטה, אינו יכול לכהן כחבר ועדת הקליטה. הדבר נכון הן לגבי נציגי ההסתדרות והן לגבי נציגי הנהלת חברת הנמל. הצדדים יפעלו בהתאם להוראות לעיל.
עם זאת, אין לפסול את כל חברי ועד העובדים בשלב זה מכהונה כחברי ועדת הקליטה ויש להמתין לשלב גיבוש רשימת המועמדים שיובאו לדיון ולראיונות בפני ועדת הקליטה, כדי לברר אם קיים קשר משפחתי כאמור, או ניגוד אינטרסים אחר, בין חברי וועדת הקליטה למועמדים שהגיעו לשלב זה של המכרז.
אנו מקבלים את הצהרת באת כוח ההסתדרות, כי עובדי הנמל מכבדים את החוק ואת ההסכמים הקיבוציים, שההסתדרות צד להם, ומודעים לחיובים הנגזרים מהם.
אנו תקווה, שמכרז זה והבאים אחריו יהוו אות ומופת לבחירה מושכלת של עובדים על פי כישוריהם והתאמתם לתפקיד, לטובת חברת הנמל, הנהלתה ועובדיה. אנו ממליצים לנציגי ההסתדרות ולנציגי הנהלת חברת הנמל לפעול בצוותא חדא, כדי ליישם את העקרונות שנקבעו בהסכם הקיבוצי ולשפר את יחסי העבודה בנמל.
      משמדובר בסכסוך קיבוצי, אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצול מכרז

 2. פיצול מכרזים

 3. מכרז של המשטרה

 4. "תנאי סף" במכרז

 5. מצג כוזב במכרז

 6. פטור מחובת מכרז

 7. הצעות זהות במכרז

 8. ביטול מכרז משותף

 9. קריסת זוכה במכרז

 10. פיצול זכיה במכרז

 11. ביטול מכרז פנימי

 12. תיקון הצעה במכרז

 13. הצעות פגומות במכרז

 14. עתירה לביטול מכרז

 15. מכרז הסעות עובדים

 16. דרישת ניסיון במכרז

 17. פסק דין זכיה במכרז

 18. הימנעות מביטול מכרז

 19. מכרז להפעלת מדחנים

 20. השכלה כתנאי סף במכרז

 21. בחירת מועמדים במכרז

 22. תיחור בין זוכי מכרז

 23. דמי היתר זוכה במכרז

 24. ביטול מכרז בשלב השני

 25. דיני מכרזים ציבוריים

 26. תכסיסנות פסולה במכרז

 27. עורך דין דיני מכרזים

 28. פטור מחובת מכרז פומבי

 29. כרייה וחציבה ללא מכרז

 30. ביקורת שיפוטית מכרזים

 31. מכרז פנימי למשרת מנהל

 32. פגם בניסוח מסמכי המכרז

 33. ביטול מכרז חניה מוסדרת

 34. נוסח ערבות מחייב במכרז

 35. מכרזים משותפים - עתירה

 36. מכרז לניהול מחלקת גביה

 37. מכרז שמירה נמל תל אביב

 38. מכרז מנהל בית ספר חרדי

 39. תנאי סף במכרז מיקור חוץ

 40. מכרז מינוי קצינים במשטרה

 41. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 42. דרישת ניסיון קודם במכרז

 43. חובת השוויון במכרז פרטי

 44. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 46. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 47. טענת ניגוד עניינים במכרז

 48. ביטול הדחה מועדת המכרזים

 49. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 50. עתירה לביטול זכייה במכרז

 51. סמכות ראש העיר לבטל מכרז

 52. הגבלת מספר המשתתפים במכרז

 53. תנאי סף מונע השתתפות המכרז

 54. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 55. גזר דין נגד המכרז של המדינה

 56. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית

 57. פיצוי בגין אי קבלת הצע במכרז

 58. עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

 59. איחור של 15 דקות בהצעה למכרז

 60. ועדת מכרז פנימי להעסקת עובדים

 61. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

 62. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 63. מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

 64. מכרז להפעלת מרכז לטיפול בילדים

 65. בחירת נציגי ציבור לועדת המכרזים

 66. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 67. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 68. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 69. דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי

 70. ראש העיר חייב להפעיל שיקול דעת מכרז

 71. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 72. פגם בהחלטת ועדת המכרזים על ביטול מכרז

 73. עתירה כנגד תנאי סף המגביל השתתפות במכרז

 74. פגם במכרז לקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 75. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המינהל

 76. האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

 77. תביעה מנהלית לפיצויים בשל ביטול זכיה במכרז

 78. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 79. סעיף בהסכם הקובע במפורש מה יחשב "הפרה יסודית"

 80. פטור ממכרז למחזיק במקרקעין באופן רצוף 10 שנים

 81. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 82. קצאת קרקע ע''י העירייה לגוף פרטי ללא מכרז וללא תמורה

 83. מחזיק במקרקעין מעל 10 שנים בהסכמת המינהל - פטור ממכרז

 84. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 85. הודעה על החלטה בדבר מגרשי בנייה בכפרי מיעוטים - פטור ממכרז

 86. נטען כי פרסום המכרז, כפי שנעשה, היה בו כדי להטעות וליצור מצג כוזב

 87. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 88. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון