פיצוי מוסכם בחוזה עם שחקן כדורגל

להלן פסק דין בנושא פיצוי מוסכם בחוזה עם שחקן כדורגל:

פסק דין

עניינה של התובענה שבכותרת הוא שאלת זכאותו של התובע לפיצוי מוסכם בסך 25,000 דולר, בגין הפרת הסכם עמו.

1.     הצדדים לתובענה

1.1     1.1 התובע הינו שחקן כדורגל לשעבר, אשר שיחק בשורות הנתבעת בין השנים 1996-1998 (להלן: "התובע").

1.2     1.2 הנתבעת היא עמותה שהתאגדה כדין בישראל ואשר ניהלה קבוצת כדורגל אשר השתייכה בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה לליגה הלאומית בכדורגל (להלן: "הנתבעת").

2.     הרקע לתביעה

2.1     2.1 ראשיתה של תובענה זו בתביעה שהגיש התובע ביום 6.5.2002 בסדר דין מקוצר לבית משפט השלום בנתניה (ת.א 3572/03) כנגד שלושה נתבעים, ובהם הנתבעת. בהיעדר בקשה להתגונן, ניתן לטובת התובע פסק דין על סך 123,615 ₪ וזאת על יסוד עובדות כתב התביעה ונספחיו וכן נפסקו לזכותו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

2.2     2.2 הנתבעת הגישה בקשה לביטול פסק דין מחמת הצדק, וכן ביקשה להעביר את הדיון לבית הדין לעבודה, בהיותו הערכאה המוסמכת לדון בתובענה. ביום 6.2.2003 ניתנה החלטת כב' הרשמת קיציס חנה מבית משפט השלום בנתניה, המורה להעביר את הדיון לבית הדין לעבודה, המוסמך לדון בתביעה שבין התובעת לנתבעת.

2.3     2.3 לאחר שהושלמו ההליכים המקדמיים והוגשו כתבי הטענות, הגישה הנתבעת ביום 17.2.2005 בקשה לעכב את ההליכים בתיק שבנדון, ולהעביר את הדיון בו פעם נוספת (שלישית), הפעם למוסד לבוררות של התאחדות הכדורגל.

2.4     2.4 בית דין זה דחה את בקשת הנתבעת, בקובעו כי הנתבעת לא עמדה בתנאים שנקבעו בסעיף 5 (ב) לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968 לעיכוב הליכים, שכן בקשתה הוגשה זמן רב לאחר המועד בו היה עליה לעשות כן, ומשהנתבעת לא הראתה כל נכונות מצידה לקיים הליך בוררות בתביעת התובע, במשך חלוף הזמן.

2.5     2.5 בהליך שהתנהל בפני העידוהתובע עצמו וכן מר חליל אבראהים חג' יחיא, שהיה אחראי מחלקת נוער בנתבעת. מטעם הנתבעת העידו מר יחיא עבד אלרחמאן, יו"ר עמותת הנתבעת ומר חג' יחיא עבד אלקאדר, יו"ר הנתבעת.

3.     טענות הצדדים

3.1     3.1 טענות התובע בכתב התביעה, הן בתמצית, כדלקמן:

א.     א. ביום 16.7.1996 חתם התובע עם הנתבעת על הסכם לפיו יצטרף לשורות הנתבעת בעונת הכדורגל המתחילה ביום 1.9.1996 (להלן: "ההסכם" ).

ב.     ב. בהסכם התחייבה הנתבעת לבטח את התובע בביטוח חיים בסכום של 300,000 דולר במקרה של מוות או נכות צמיתה, ועוד נקבע בהסכם כי הפרת ההתחייבות לבטח את התובע בביטוח כאמור, מהווה הפרה יסודית המקימה לתובע פיצוי בגובה 25,000 דולר.

ג.     ג. הנתבעת הפרה התחייבותה לבטח את התובע כאמור, והלה נחבל במהלך השתתפות במשחק ונגרמה לו נכות צמיתה בשיעור 10% ולפיכך עותר התובע לפסיקת הפיצוי המוסכם שנקבע בהסכם שבין הצדדים, בסך של 25,000 דולר.

3.2     3.2 טענות הנתבעת בכתב ההגנה, הן בתמצית, כדלקמן:

א.     א. התובע מנוע מהגשת תביעה זו לאור התחייבותו והצהרתו, בהליך אחר שהתנהל בין הצדדים, כי אין לו יותר תביעות כלפי הנתבעת, בגין תקופת העסקתו אצלה כעובד, ושבמסגרתו לא הגיש התובע כל בקשה לפיצול סעדים.

ב.     ב. ההסכם עליו מבסס התובע תביעתו הוא הסכם פסול ובלתי חוקי שנערך בניגוד להוראות חוק הספורט, התשמ"ח - 1988 ואשר בוטל. במקומו נחתם הסכם חדש ביום 28.7.1996, שאושר על ידי ההתאחדות לכדורגל - הרשות לבקרת תקציבים, שהתובע לא טרח לציינו בכתב התביעה.

ג.     ג. הנתבעת ביטחה את התובע כמתחייב בהסכם מיום 28.7.1996 בחברת אריה - חברה לביטוח בע"מ, ובנוסף לכך ביטחה הנתבעת את התובע, ללא כל התחייבות מצידה בהסכם, בביטוח נוסף - עדיף.

4.     סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה

4.1     4.1 בטרם נבחן את טענות הצדדים לגופם של דברים, נקדים ונכריע בטענות הנתבעת כי הוראות חוק הספורט שוללות את סמכותו של בית הדין לעבודה לדון ולהכריע בתובענה זו, המסורה למוסד הבוררות.

4.2     4.2 נפתח ונזכיר כי בקשתה המקדמית של הנתבעת מיום 17.2.2005 לעכב את ההליכים בתובענה ולהעביר את הדיון להליכי בוררות נדחתה על ידי בית הדין כבר ביום 30.8.2006, לאחר שקבע כי הנתבעת:"...לא מילאה אחר התנאים המקדמיים ל"עיכוב הליכים" על פי חוק הבוררות, לא טענה את הטענה בהזדמנות הראשונה, וכן לא הביאה כל ראיה לכך כי במהלך כל התקופה ממועד הגשת התביעה לבית משפט השלום בנתניה, ביום 6.5.2002 ועד להגשת הבקשה לעיכוב הליכים ביום 17.2.2005, הייתה מוכנה לקיים בוררות בתביעתו של המשיב".

4.3     4.3 אשר לטענת חוסר הסמכות, משהוגשה תביעת התובע במקור בבית משפט השלום בנתניה, וזו הועברה לבית הדין לעבודה בעקבות בקשת הנתבעת להעברת הדיון מבית משפט השלום לבית הדין לעבודה בעילה של חוסר סמכות עניינית, הרי שבהתאם להוראות סעיף 79 (ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, מהווה הערכאה אליה הועבר הדיון 'תחנה סופית' במרוץ הסמכויות:

79     (א) מצא בית משפט שאין הוא יכול לדון בעניין שלפניו מחמת שאינו בסמכותו המקומית או העניינית, והוא בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר, רשאי הוא להעבירו לבית המשפט או לבית הדין האחר, והלה ידון בו כאילו הובא לפניו מלכתחילה, ורשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם.
          (ב) בית המשפט או בית הדין שאליו הועבר עניין כאמור, לא יעבירנו עוד".

4.4     4.4 הוראת סעיף 72 הנ"ל אומצה בסעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969, ומכאן שעל בית הדין לעבודה לדון בעניין שהועבר אליו מערכאה אחרת, ולא להעבירו עוד (ע"ע 407/05 שמואל לם - מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, דינים ארצי, כרך לג 74 (72) (2006):

"לבית הדין לעבודה סמכות דיון ייחודית "בתובענות שעילתן ביחסי עובד ומעביד" (סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969; להלן: חוק בית הדין לעבודה)... עם זאת, אין בית הדין לעבודה מוסמך לדון ב"תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין" (סעיף 24(א)(1) לחוק). זו דרך המלך, כפי שקבעה החוק. אולם, בענייננו אין מנוס מסטייה מדרך המלך. שכן, מדובר בתביעה שהועברה לבית הדין לעבודה על ידי בית המשפט השלום, בעשותו שימוש בסמכות ההעברה הקבועה בסעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט). לפי שנקבע בסעיף 79 (ב) לחוק בתי המשפט:'בית המשפט או בית הדין שאליו הועבר עניין כאמור, לא יעבירנו עוד'. הוראה זו אומצה בסעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה."

4.5     4.5 אוסיף ואציין כי טענת הנתבעת בהליך זה בשאלת הסמכות העניינית, איננה מתיישבת עם טענתה הסותרת שהתקבלה בהליך שהתנהל בבית המשפט השלום, לפיה הערכאה המתאימה לדיון הינו בית הדין לעבודה. העלאת טענות סותרות בערכאות שונות באותו עניין, מלמדת על חוסר תום לב כמו גם שימוש לרעה בהליכי משפט. אלו גם אלו משתיקים, לטעמי, את הנתבעת מלטעון כיום טענה כלשהי כנגד סמכות הערכאה אליה ביקשה להעביר את הדיון (לעניין זה ראו: עס"ק 400094/97 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מדינת ישראל - משרד הבטחון, הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, דינים ארצי, כרך לג (41), 4 (2004).

4.6     4.6 לפיכך, ולאור האמור לעיל, הגעתי לכדי מסקנה כי לבית דין זה קנויה סמכות לדון בכלל עילות התביעה וכי דין טענת הנתבעת בעניין זה להידחות.

5.     5. דיון והכרעה

5.1     5.1 המסמך עליו מבסס התובע את תביעתו לפיצוי המוסכם בסך 25,000 דולר בגין הפרת הסכם, הינו, כאמור, ההסכם שנחתם בין התובע לבין הנתבעת ביום 16.7.1996 ואשר אותו צירף התובע כנספח א' לכתב התביעה שהגיש בסדר דין מקוצר בבית משפט השלום נתניה (להלן: "ההסכם").

5.2     5.2 לטענת התובע, זכאותו לפיצוי המוסכם קמה מכוח הוראות סעיף 11 להסכם, לפיהן התחייבה הנתבעת לבטח את התובע בביטוח חיים, תאונות אישיות למקרה של פציעה, נכות או מוות, ובגין אובדן הכנסה חודשית, כדלקמן:

"11. א. האגודה תבטח את השחקן בביטוח רפואי מלא, בנוסף תבטח האגודה את השחקן בביטוח חיים, תאונות אישיות למקרה פציעה נכות או מוות. סכום הביטוח בו תבטח האגודה את השחקן יהא כדלקמן:
סך של 300,000 $ במקרה של מוות או נכות צמיתה.
סך של 10,000 ₪ בגין אובדן הכנסה חודשי עקב פציעה
ב. האגודה תמציא לשחקן העתק מפוליסת הביטוח דלעיל, לא יאוחר מיום 15.8.1996.
ג.      האגודה תספק לשחק על חשבונה את כל הציוד הרפואי הדרוש לו לצורך הפעילויות השונות במסגרת הקבוצה."

5.3     5.3 בסעיפים 13,14 להסכם נקבע כי הוראת סעיף 11 א הינה הוראה יסודית בהסכם, אשר הסנקציה על הפרתה הינה פיצוי מוסכם בסך של 25,000 דולר:

"13.      מוסכם ומותנה כי צד המפר הסכם זה הפרה יסודית ישלם לצד השני פיצוי מוסכם בסך של 25,000$ (דולר ארה"ב), וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד השני לפנות לערכאות המתאימות ו/או לבקש כל סעד אחר מתאים.
14.      מוסכם ומותנה כי הוראות סעיפים 2,3,4,5,8,9(א), 11(א) הינן הוראות יסודיות בהסכם זה."

5.4     5.4 התובע טען כי מאחר והנתבעת לא ביטחה אותו בביטוח חיים, כפי שהתחייבה לעשות כן בהסכם, הרי שהוא זכאי לפיצוי המוסכם שנקבע בסעיף 13 להסכם.

5.5     5.5 הנתבעת טוענת כי ההסכם שנחתם בין הצדדים הינו חוזה פסול ובלתי חוקי אשר נערך בניגוד להוראות חוק הספורט, התשמ"ה - 1988 (להלן: "חוק הספורט") וכי ביום 28.7.1996, כשבועיים בלבד לאחר שנחתם ההסכם בין הצדדים, נחתם ביניהם הסכם נוסף, שכותרתו:"טופס הסכם שחקנים הסכם לעונת 96/97" אשר נערך בהתאם להוראות תקנון ביקורת תקציבים המחייבות את הצדדים וקיבל את אישור התאחדות הכדורגל כנדרש (נ/8) (להלן: "הסכם שחקנים").

5.6     5.6 סעיף 10 (א) לחוק הספורט מטיל על התאחדות הכדורגל לקבוע תקנונים שיסדירו את ניהולו התקין של ענף הכדורגל, לרבות את השכר והתשלומים שישתלמו לספורטאים:

התאחדות או איגוד יתקינו תקנונים שיסדירו את הניהול התקין של הענף או של ענפי הספורט שהם מרכזים, לרבות תקנונים בדבר משמעת, שיפוט פנימי, העברת ספורטאים - בכפוף לסעיף 11א, שכר ותשלומים לספורטאים, למאמנים ולבעלי תפקידים אחרים.

5.7     5.7 סעיף קטן (ג) קובע כי תקנונים אלה יחייבו את אגודות הספורט והספורטאים גם יחד:

התקנונים האמורים יחייבו את אגודות הספורט, הספורטאים ובעלי התפקידים שבאותו ענף או באותם ענפי ספורט.

5.8     5.8 הסכם השחקנים נערך על גבי טופס שעליו הודפס בצידו השמאלי העליון: "נספח א' לתקנון ביקורת תקציבים" (עמ' 1) והוא נושא את חתימתו של יו"ר התאגדות הכדורגל בישראל, הרשות לבקרת תקציבים, מר יאיר רבינוביץ' (עמ' 3). בסעיף 3 להסכם השחקנים, שכותרתו: "התחייבויות השחקן", מתחייב התובע, בין היתר, שלא לחתום על כל הסכם נוסף עם הנתבעת, אלא בהסכמת הרשות לביקורת תקציבים ובהסכמתה:

"השחקן מתחייב בזאת כדלקמן...
י. לא לחתום על כל הסכם נוסף עם הקבוצה בכל הקשור למשחקו בקבוצה בתקופת הסכם זה, אלא בהסכמה ובאישור של הרשות לביקורת תקציבים"
..."

5.9     5.9 סעיף 5 א' להסכם השחקנים קובע את משך תקופת ההסכם, מראשית חודש יולי 1996, ועד לסוף חודש יוני 1997: "הסכם זה נערך לתקופה לעונת המשחקים 96/97 מיום 1.7.96 ועד ליום 30.6.97". מכאן שתחולתו של הסכם השחקנים על התובע הינה רחבה יותר וקודמת למועד בו נחתם ההסכם הראשון בין התובע לנתבעת. סעיף 9 ד' להסכם השחקנים מסייג במפורש תחולתו של כל הסכם אחר בין הצדדים, וקובע כי ההסכם השחקנים יהיה ההסכם היחיד המחייב מבחינה משפטית ולא יהיה כל תוקף להסכם אחר:

"מוסכם על הצדדים במפורש כי הסכם זה כפי שיוגש לרשות ויאושר על ידה יהיה ההסכם היחידי המחייב בין הצדדים וכל הסכם אחר אשר לא יוגש לרשות ולא יאושר כנ"ל יהיה בטל ומבוטל, חסר תוקף ונפקות ולא ינהגו על פיו".

5.10     5.10 סעיף זה מלמד על כך שאחת מתכליותיו של הסכם השחקנים, היא להגדיר מסגרת אחת מאושרת וידועה, ולמנוע מהצדדים את האפשרות להתחייב בהתחייבויות נוספות שלא קיבלו את אישור ההתאחדות. בחקירתו הנגדית אישר התובע בבית הדין כי אכן חתם על הסכם השחקנים (עמ' 9 לפר' שורה 9) והודה כי ידע היטב שתוקף ההסכם עמו מותנה באישור רשות הבקרה בהתאחדות (עמ' 6 לפר' מיום 9.4.2006 שורות 3-5):

"ש. אתה מסכים איתי שללא האישור של יו"ר הבקרה על ההסכם של ההתאחדות, אתה לא יכול לשחק כדורגל?
ת. נכון, אני יודע שיש חוזה שצירך להפקיד אותו בבקרה"

5.11     5.11 אין בידי לקבל את טענות התובע, בחקירתו הנגדית, כי לא היה מודע לסעיפים שפורטו בהסכם השני, וכי לא קרא את ההסכם או לא הבין את תוכנו (עמ' 13 לפר' מיום 9.4.2006 שורות 11-15). התובע הודה בפנינו כי הינו אדם משכיל, בוגר מכללת וינגייט בה למד ארבע שנים וכי הסתייע לאורך הדרך בשירותים בייעוץ משפטי (שם, שם).

5.12     5.12 בוודאי שאין בידי לקבל את טענתו כי, כל תכליתו של הסכם השחקנים היה ניסיון הנתבעת להפחית את שיעורי המס בהם תחויב (שם, שם). התרשמותי הייתה כי, בנסיבות העניין, נועד הסכם השחקנים למנוע מצב בו יכפה התובע על הנתבעת חוזה חיצוני, שיכללו בו הטבות אסורות בניגוד להוראות התאחדות הכדורגל.

5.13     5.13 על תוקפו המחייב של הסכם השחקנים ניתן ללמוד גם מכך שהתובע שב וחתם על הסכם בנוסח זהה גם בעונת הכדורגל לשנת 97-98 (נ/6) וגם בעונת הכדורגל לשנת 98-99 (נ/7). משהודה התובע כי חתם על הסכם השחקנים מדי שנה (נ/6, נ/7, נ/8) ומשאין מחלוקת כי רק הסכם השחקנים קיבל את אישור התאחדות הכדורגל, הרי שהתובע קיבל על עצמו את כל החובות והזכויות הנובעות מהסכם השחקנים, המבטל כל הסכם אחר.

5.14     5.14 לפיכך, ומכל הטעמים שפורטו לעיל, הגעתי לכדי מסקנה כי ההסכם הראשון, שנחתם בין הצדדים, נעדר כל תוקף משפטי שכן הוא בוטל כשבועיים לאחר שנחתם, בעת שנחתם הסכם השחקנים, שהינו בעל התוקף המשפטי המחייב ואשר כמובהר בסעיף 9 ד', בא במקומו של כל הסכם אחר שנחתם בין הצדדים.

5.15     5.15 למעלה מהדרוש אציין כי תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ה - 1994, מגדירות את הסוגים השונים של הביטוחים להם זכאים השחקנים וכן את סכומי הביטוח המינימאליים. בסעיף 4ד' להסכם השחקנים, התחייבה הנתבעת לבטח את התובע בביטוח ששיעורו לא יפחת מהסכומים שנקבעו לכך בחוק: "לבטח על חשבונה את השחקן החל מיום תחילתו של הסכם זה ועד ליום בו יפוג תוקפו, בביטוח תאונות אישיות למקרה מוות ו/או נכות ו/או אובדן כושר עבודה החל מיום תחילתו של הסכם זה ועד ליום בו יפוג תוקפו בתנאים ובסכומים שלא יפחתו מהאמור בחוק הספורט - 1988 ובתקנות שהוצאו מכוחו".

5.16     5.16 בסעיף 11 לתצהירו של מר עבד אלרחמן, הצהיר מר עבד אלרחמן כי הנתבעת אכן ביטחה את התובע כפי שהתחייבה לעשות כן על פי הסכם השחקנים: "הנתבעת ביטחה את התובע בביטוח כמתחייב בהסכם העבודה מיום 28.7.96 בחברת אריה - חברה לביטוח בע"מ. בנוסף לכך הנתבעת ללא כל התחייבות מצידה בהסכם מיום 28.7.96 ביטחה את התובע, כיתר שחקני הקבוצה בביטוח נוסף -עדיף מנהלים - אובדן כושר עבודה בהתאם לשכר חודש ע"ס 10,500 ₪ וכן למקרה מוות ע"ס 952,112 ₪..."

5.17     5.17 כפי שהוכח בפני, לא זו בלבד שהנתבעת מילאה התחייבותה וביטחה את שחקניה, ובהם התובע בביטוח של חברת אריה (נ/4), אלא שבעקבות פציעתו הנטענת, הגיש התובע תביעה כנגד חברת הביטוח אריה בגין הנזק הרפואי שנגרם לו וזו שילמה לו סך של 35,626 ₪ (ראו הודעה על הסכם פשרה בת.א. 3136/00 נסים אגבארייה נ' הפועל טייבה ואריה חב' ישראלית לביטוח, צורף כנספח ב' לתצהירו של מר חג' יחיא עבד אלרחמאן).

5.18     5.18 הצעדים שנקטה בהם הנתבעת, ובפרט ביטוח התובע, כפי שהתחייבה בהסכם השחקנים, מחזקים את דעתי כי במהלך תקופת החוזה, פעלו הצדדים על פי הסכם השחקנים ולא על פי כל הסכם אחר. חיזוק נוסף לכך מצאנו בעדותו של מר עבד אלרחמאן, אשר העיד בחקירתו כי הסכומים ששולמו לתובע היו אותם הסכומים שנקבעו בהסכם השחקנים: "שילמנו לו על פי החוזה של הבקרה התקציבית" (עמ' 8 לפר' מיום 18.9.2006, שורה 16).

5.19     5.19 לפיכך, ומכל הטעמים שפורטו לעיל, הגענו לכדי מסקנה כי תביעת התובע לקבלת פיצוי מוסכם בגין הפרת ההסכם הראשון, נעדרת יסוד עובדתי ומשפטי ודינה להידחות במלואה.

5.20     5.20 יצוין כי ביום 18.2.2007 הגיש התובע בקשה לקביעת דיון ו/או למתן הוראות לעניין הדיון בתובענה כנגד שני הנתבעים הנוספים בתביעה שהוגשה בבית משפט השלום בנתניה, עבד חג' יחיא ועבד-אלקאדר חג' יחיא (להלן-הנתבעים הנוספים), והועברה, כאמור, לבית דין זה. התובע נימק את בקשתו בכך כי ברישומי התיק בבית הדין מופיעה כנתבעת רק הפועל טייבה, ובהתאם לכך הדיון עד היום, לטענתו, התנהל כנגדה בלבד.
יצויין כי עילת התביעה כנגד הנתבעים הנוספים היא, כי, כעולה כתב הערבות שצורף להסכם הראשון, הם ערבו אישית ובאופן בלתי חוזר לכל ההתחייבויות הכספיות של הנתבעת כלפי התובע בהסכם הראשון.
משקבעתי כי ההסכם הראשון, שנחתם בין הצדדים, נעדר כל תוקף משפטי שכן הוא בוטל כשבועיים לאחר שנחתם, בעת שנחתם הסכם השחקנים, שהינו בעל התוקף המשפטי המחייב, ואשר, כמובהר בסעיף 9 ד', בא במקומו של כל הסכם אחר שנחתם בין הצדדים - הרי שבכל מקרה אין מקום לדון בתובענה כנגד הנתבעים הנוספים שעילתה, כאמור, ערבותם להתחייבויותיה הכספיות של הנתבעת בהסכם הראשון.

6.     סוף דבר

     6.1     התביעה נדחית.

6.2     התובע ישא בהוצאות הנתבעת בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק שישולמו תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול בוררות כדורגל

 2. פציעה במשחק כדורגל

 3. פציעה בכדורגל ילדים

 4. שבר ביד במשחק כדורגל

 5. שחרור ממועדון כדורגל

 6. התפרעות אוהדי כדורגל

 7. פיצויים למאמן כדורגל

 8. זכויות בקבוצת כדורגל

 9. תביעה נגד קבוצת כדורגל

 10. תאונת כדורגל בבית ספר

 11. סיבוב ברך במשחק כדורגל

 12. עורכי דין כדורגל מומלץ

 13. מוות אחרי אימון כדורגל

 14. פיטורי מאמן כושר כדורגל

 15. הסכם סוכן שחקנים כדורגל

 16. פציעה במשחק כדורגל בצבא

 17. תאונת דרכים שוער כדורגל

 18. ביטול הפחתת נקודות ליגה

 19. ביטוח פציעת שחקן כדורגל

 20. פציעה בברך במשחק כדורגל

 21. לשון הרע נגד שופט כדורגל

 22. פציעת קרסול במשחק כדורגל

 23. תביעה נגד בית''ר ירושלים

 24. שבר ביד בגלל פגיעת כדורגל

 25. פציעת כדורגל - ביטוח לאומי

 26. פציעת כדורגל - ביטוח לאומי

 27. פרישת שחקן כדורגל בגלל פציעה

 28. תביעת נזיקין של שחקן כדורגל

 29. פיצויי פיטורים לשחקני כדורגל

 30. סיווג קבוצת כדורגל לצורכי מס

 31. פיצויי פיטורים שדרנית כדורגל

 32. זריקת אבן על ילד במשחק כדורגל

 33. הפקדת ערובה ע''י קבוצת כדורגל

 34. תאונת דרכים שחקן כדורגל מקצועי

 35. קרע ברצועה הצולבת לשחקן כדורגל

 36. פציעה קשה של אוהד במשחק כדורגל

 37. פציעה באשכים במהלך משחק כדורגל

 38. מי אחראי על פציעת שחקן כדורגל ?

 39. פיצוי מוסכם בחוזה עם שחקן כדורגל

 40. נפילה בחדר הלבשה של קבוצת כדורגל

 41. פציעת כדורגל בגלל תנאי מגרש גרועים

 42. מעמד שחקן כדורגל מושאל לקבוצה אחרת

 43. סירוב חברת הביטוח לשלם לשחקן כדורגל

 44. הקרנת משחקי כדורגל במקומות ציבוריים

 45. מוזיקה במשחקי כדורגל - זכויות יוצרים

 46. עבודות חפירה לצורך הכשרת מגרש כדורגל

 47. הכרה בפגיעת במשחק כדורגל כתאונת עבודה

 48. פציעת אוהד כדורגל התפרצות אוהדים למגרש

 49. תביעה בגין כרטיסים למשחק כדורגל למונדיאל

 50. פיצויי פיטורים על תקופת השאלת שחקן כדורגל

 51. פיצויים לשחקן כדורגל אשר נפצע במשחק אימון

 52. ביטוח שחקן כדורגל שנאלץ לפרוש עקב פציעה קשה

 53. סכסוך כספי בין שחקן לבין יו''ר מועדון כדורגל

 54. קיוסק ליד מגרש כדורגל - תשלום דמי שימוש ראויים

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון