פגיעה בחופש ההתאגדות

בית הדין קבע כי בנסיבות בהן מפוטרים עובדים תוך פגיעה בחופש ההתאגדות, יש להורות על ביטול פיטוריהם של העובדים ואין להסתפק בסעד הפיצויים שהוא דרך המלך במקרים אחרים. זאת, בין היתר, על מנת לייצר הגנה אפקטיבית על זכות ההתאגדות ולהפוך את הפגיעה בהתארגנות לבלתי כדאית מבחינה כלכלית.

במתח הקיים בין זכות ההתארגנות של העובדים לבין זכות הקניין של המעסיק וקשייו הכלכליים, יש צורך למצוא את נקודת האיזון הנכונה. נקודת האיזון יכולה להיות מושגת בדרך של היוועצות, משא ומתן והסכמה אך אפשר שדרך זו לא מביאה לפתרון.

במקרה שכזה מובא העניין לפתחו של בית הדין אשר עליו להגיע לנקודת האיזון הנכונה, תוך בחינת נסיבות כל עניין.

בבוא בית הדין להתחקות אחר נקודת האיזון הנכונה, עליו להניח לנגד עיניו את ההלכה לפיה כאשר בית הדין מאזן את עקרון השוויון וחופש ההתארגנות של העובדים מול זכות הקניין של המעסיק גוברות זכויות השוויון וההתאגדות. הנהלת החברה אינה רשאית לממש את זכויותיה הקנייניות כאשר התוצאה תהיה פגיעה חמורה בהתארגנות עובדי המפעל או חיסולה.

אין צורך לאמר כי היתרון הניתן לזכות השוויון וההתאגדות של העובדים על פני זכות הקניין של המעביד הינו יחסי ולא מוחלט ובמסגרת ההליך השיפוטי הוא בא לידי ביטוי בהיפוכו של נטל ההוכחה:

הכלל הוא שעל המעסיק רובץ נטל ההוכחה כי בחירת המועמדים לפיטורים נעשתה מנימוקים ענייניים, ולא מטעמי השתייכות לארגון עובדים.


להלן החלטה בנושא פגיעה בחופש ההתאגדות:

החלטה

1.     הוגשה בקשת צד בסכסוך קיבוצי, בה התבקש בית הדין ליתן פסק דין הצהרתי, לפיו כל פעולותיה של המשיבה בנוגע לפיטורי העובד מר נתן סטסקוביץ, מהווים הפליה ונובעים מחברותו של העובד בועד העובדים והיותו יו"ר הועד.
בית הדין התבקש ליתן צו הקובע כי פיטורי העובד, בטלים.
     במסגרת הליך זמני התבקש צו המורה למשיבה להעסיק את העובד ולשלם שכרו, עד למתן פסק הדין.

2.     בישיבת 22/1/08 נקבע מועד לדיון בבקשה ליום 31/1/08 וכן נקבע, על פי הסכמת הצדדים, כי פיטוריו של העובד לא יכנסו לתוקף עד למועד הדיון בבקשה לסעד זמני.

3.     על הסכמה זו חזר ב"כ המשיבה בישיבת 31/1/08 וזאת עד למתן החלטה בבקשה.

4.     בישיבת 31/1/08 הודיע ב"כ המשיבה כי הוא מוותר על חקירת העובד.
     בדיון נחקר עו"ד אלגאווי, מזכיר הסתדרות עובדי המדינה, וכן חברי הועד מר שמעון אברג'יל ומר יעקב טפירו.
     בתום שמיעת עדי המבקשת, ביקש אחד הבוגרים, מר מקסים מרק, לאמר מספר מילים וניתנה לו רשות לעשות כן.
     מטעם כפר הנוער העיד מנהלו, מר משה דולב.

5.     אלה העובדות העולות מחומר הראיות כפי שהונח בפנינו בשלב זה:

א.     בכפר הנוער מבואות ים מועסקים עובדים. חלקם עובדי חברה - החברה לחינוך ימי. חלקם, כ-12 עובדים, הם עובדי מדינה.
ב.     על עובדי המדינה בכפר הנוער חלות הוראות התקשי"ר.
על שאר העובדים - הוראות חוקת העבודה לעובדים במוסדות חינוך חקלאיים ופנימיתיים, שהוא הסכם קיבוצי.
ג.     העובד (להלן - מר סטסקוביץ), מועסק בכפר הנוער מאז 1987.
החל משנת 1988 (על פי האמור בבקשה) הוא מוגדר כעובד קבוע.
ד.     במשך השנים הועסק מר סטסקוביץ כמדריך חברתי.
ה.     מר סטסקוביץ גר בכפר הנוער ביחד עם משפחתו.
ו.     מר סטסקוביץ החל פעילותו בועד העובדים בכפר, בסוף שנת 2004. ביום 7/3/06 נבחר לכהונה נוספת.
     במסגרת היותו חבר ועד, נבחר כחבר המזכירות הארצית של כפרי הנוער, במסגרת הסתדרות המעו"ף (סעיף 9 לבקשה, שלא נסתר).
ז.     במהלך שנת 2005, החל לנהל את כפר הנוער מבואות ים, מר משה דולב.
ח.     בשנת 2006 נוהלו מספר בירורים בין מר סטסקוביץ, ועד העובדים, הנהלת הכפר וכן המפקח על הפנימיה מטעם מינהל החינוך ההתיישבותי.
ט.     ביום 22/8/06 שלח מר טולדנו, המפקח על הפנימיה מטעם המנהל חינוך התיישבותי, מכתב לסגנית מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, נספח ט' לבקשה, בו הוא מעלה טענות כלפי מר סטסקוביץ וכך מודיע:
     "… אין מקום להמשיך להעסיק את נתן במבואות ים כמדריך בפנימיה.
     על כן הריני מבקש לא לשבץ את המדריך, בשיבוצי צוות הפנימיה, בשנת הלימודים תשס"ז".

י.     בשנת הלימודים שהחלה בספטמבר 2006, הועסק מר סטסקוביץ בכפר הנוער, כסייר לילה ולא כמדריך.
יא.     בחודש אפריל 2007 נבחר מר סטסקוביץ, פעם נוספת, כחבר בועד העובדים.
יב.     ביום 29/5/07 נשלחה למר סטסקוביץ הודעת פיטורים מאת מנכ"ל משרד החינוך, נספח יא' לבקשה.
במכתב נאמר:
     "הנני להודיעך כי בתוקף הסמכות שהואצלה לי כחוק החלטתי לפטר אותך מטעמים של חוסר התאמה בעבודתך כעובד מנהלי (מדריך) בפנימית מבואות ים …
     סיום עבודתך יכנס לתוקף ביום טו' באלול תשס"ד (1/7/07) …".

יג.     נציג ההסתדרות עו"ד אלגאווי, פנה אל שרת החינוך, ובעקבות זאת בוטלו הפיטורים ונקבע שיערך שימוע בפני מר גד אבוקסיס, מנכ"ל בכיר למנהל ומאגרי אנוש במשרד החינוך.
יד.     ישיבות שימוע התקיימו ביום 24/9/07 וביום 1/11/07.
טו.     ביום 15/1/08 נמסר למר סטסקוביץ מכתב מאת שרת החינוך, בו הודע לו על פיטוריו:
     "לאחר שעיינתי במסקנותיו של מר גד אבוקסיס, סמנכ"ל בכיר למנהל למשאבי אנוש, אשר ערך שימוע מטעמו, ולאחר שעיינתי במסמכים שהועברו אליי, החלטתי לדחות את הערר ולאשר את פיטורייך.
     פיטוריך נעשו מסיבות אי התאמה ובהתאם להוראות התקשי"ר.
     מועד הפיטורים יכנס לתוקף ביום חמישי...27/1/08".

     טז.     על רקע זה הוגשה הבקשה.

6.     המבקשת טוענת כי הסיבה האמיתית לפיטורים של מר סטסקוביץ, הינה חברותו בועד העובדים.
לטענתה מנהל כפר הנוער מר דולב, שם לו למטרה להטיל איימים על חברי הועד באופן שיפרשו מועד העובדים או לחילופין יעזבו את הכפר.
     נטען כי הנימוקים בדבר איכות העבודה, אינם אלא כסות לסיבה האמיתית לפיטורים.

7.     המשיבה טוענת כי היו סיבות מספקות לפיטורי העובד, אשר אין להן כל רלבנטיות לדבר היותו חבר בועד העובדים, כי טענותיו נשמעו בהליך מסודר ולאחריהן הוחלט על פיטוריו.

8.     לאחר עיון בטענות הצדדים ובחומר הראיות, להלן החלטתנו.
     נבהיר כבר עתה כי עסקינן בהליך זמני, וכי הקביעות שיפורטו להלן מבוססות על החומר שהונח בפנינו בשלב זה, ועליו בלבד.

9.     טענות על התפקוד הלקוי
     מר סטסקוביץ מועסק בכפר הנוער מאז 1988.
     מחומר הראיות, כפי שצורף בשלב זה, עולה כי בגין עבודתו כמדריך בכפר הנוער, זכה לתשבחות מחד ולהערות מאידך.

     כך, צירפה המבקשת מכתבים המודים למר סטסקוביץ על השגי תלמידיו (מכתב מיום 23/9/01) על ארגון בנושא "רפיח" (מכתב מיום 31/12/01), מכתב הערכה ממחנכת שכבה יב' (מכתב מיום 18/12/05).
     כמו כן צורפו מכתבי הערכה ותודה רבים, מחניכים ומהוריהם.
     בוגר הכפר שדיבר בפנינו, מר מקסים מרק, דיבר על התמיכה הרבה שקיבל מהעובד במהלך שהותו בכפר הנער.

     מאידך, צורפו לבקשה ובעיקר לתגובה, מכתבים ובהם הערות על אופן ההתנהלות של מר סטסקוביץ בעבודתו.
     כך צורפו מכתבים אודות אי הופעה לתוכנית צהריים (מיום 25/10/05) אי יציאה למסדר (מיום 13/3/97) אי הקפדה על נוכחות בשעות העבודה (שיחת משוב מיום 28/6/99), קושי בהתמודדות מול תלמידים וחוסר מנהיגות הדרכתית (שיחת משוב מיום 30/8/01), הערת המנהל מר גלבר לגבי ליווי סיורים לימודיים (סיכום שיחה מיום 16/1/05) ועוד ועוד.

10.     בשנת 2005 נכנס לתפקידו מר דולב, כמנהל כפר הנוער.

11.     לתיק צורף מכתב מאת גב' עדינה קלין, מפקחת על הפנימיה, מיום 1/5/05. במכתב, העוסק בחוות דעתו של על מר סטסקוביץ, פורטו מעשים המיוחסים לעובד, וכן נכתב:
     "לצערי, בשנים האחרונות ניכרת השחיקה והעייפות בתפקודו של נתן …
     ...
     אני ממליצה, לאור הנתונים הללו, לא לאפשר לנתן להמשיך כמדריך חברתי במבואות ים. יש לקחת בחשבון שמדובר באדם אשר בידיו נתון התהליך החינוכי של כ-40 בני נוער".

     גב' קלין לא העידה בפנינו. אף העובד מר סטסקוביץ לא העיד (ב"כ המדינה ויתר על חקירתו).
     מפרוטוקול ישיבת השימוע בפני נציג משרד החינוך, עולה כי גב' קלין לא נפגשה עם העובד בטרם כתבה את חוות דעתה (עמ' 9 לפרוט' השימוע)
     עובדה זו לא נסתרה בשלב זה.

12.     בחודש ינואר 2006 כתב המפקח על הפנימיה, מר אבי טולדנו, סיכום פגישה בינו לבין מר סטסקוביץ.
כך נכתב:
     "לפני שנתיים הצטרף לועד העובדים. לועד העובדים היו חילוקי דיעות רבים עם מנהל הכפר הקודם ולכן לדעת נתן ההתנהלות כלפיו לפני שנה והשנה נבעו מהיותו חבר בועד העובדים ולא בגין תיפקודו כמדריך.
     תחושתו של נתן כי "מחפשים אותו".
     הבהרתי לנתן שמנהל הכפר המצוי צריך לעמוד במשימה של מתן שרות טוב לחניכים באמצעות צוות העובדים ואז צוות העובדים לא יתפקד בצורה מיטבית, הרי שהמצב יגרור החלטה של אי הפניית חניכים לכפר. ומה שנוגע אישית לו המלצתי בפניו להפסיק עם התכתבות המכתבים ולהתרכז בעבודתו. כמו כן הדגשתי בפניו כי אי תיפקודו הטוב כמדריך ואי קבלת מהות של הצוות הניהולי, עלולים לגרור הליך של השעיה עם כל המשתמע מכך עד מועמדות לפיטורים …".

13.     בחודש מרץ 2006 הוצא למר סטסקוביץ מכתב מאת המנהל מר דולב, ובו טענות לגבי סרט שהוכן ע"י חניכיו של העובד לכבוד מסיבת פורים, סרט אשר לשיטת מר דולב הוא:
"בבחינת נזק חינוכי לכל התלמידים המשתתפים בו …".
     
כן הועלתה טענה על שתיית אלכוהול בביתו של העובד ועל עישון בפנימיה, ללא תגובה של העובד.
     טענה נוספת הועלתה לעניין העלמות 3 תלמידים מהכיתה, בעוד העובד נמצא בביתו.
     על נושא זה, של העלמות תלמיד, יצא גם סיכום שיחה בין אשתו של מר סטסקוביץ לבין המפקח מר טולדנו, מחודש אפריל 2006.

     בתגובה יצא מכתבו של מר אברג'יל, סגן מנהל הפנימיה, המבהיר כי הארוע כולו היה תחת שליטה וכי מר סטסקוביץ הלך לביתו באישור ובידיעה של מר אברג'יל, אשר ניתן להזעיקו בכל עת.
     
14.     משוב לשנת 2005
בחודש מאי 2006 נערכה למר סטסקוביץ שיחת משוב עם מנהל הפנימיה מר יצחק רובס.
     

בטופס המשוב נכתב:
     "נתן עובד ותיק במבואות ים, בשנה זו הועבר משכבה י' לשכבה יב' לכיתות חובלים ושייט (וזאת בעקבות חוסר כח אדם והכרותו עם כיתת שייט בשנת הלימודים הקודמת) ...
     במהלך השנה נערכו דיונים בע"פ ובכתב לגבי תיפקודו עם מנהל הכפר ואנוכי המלצתי היא לא להמשיך את העסקתו בפנימיה".

     על גבי המסמך מופיעה עמדתו של מנהל הכפר, כדלקמן:
     "בכל המגעים עם העובד עלתה אי התאמתו לתפקיד, הדברים הובהרו גם לו, כמו גם המלצתנו לסיים העסקתו במיידי".

15.     לטענת המבקשת, מי שהיה אמור למלא את המשוב הוא הממונה הישיר, הרכז וסגן מנהל הפנימיה מר שמעון אברג'יל, אלא שההנהלה סירבה לאפשר לו למלא את המשוב.
     
על כך השיבה המשיבה, ס' 19 לתגובה:
     "… גליון ההערכה מולא על ידי מנהל הפנימיה, הואיל וסגנו מר שמעון אברג'יל לא גילה יכולת לשמש כממונה וכאיש צוות הנהלה. לא היה כל ערך במילוי גיליון הערכת עובד על ידו של מר אברג'יל בתנאים אלה".
     ההדגשה הוספה.

     ואולם, בעדותו של מר דולב בפנינו אמר דברים אחרים לגמרי:
     "שמעון אברג'יל התבקש לכתוב את המשוב על נתן אבל לא רצה להיות חלק מזה. אתם מנסים לאתר פה קונספירציה כאילו אברג'יל לא רוצה למלא את המשוב ואז מנהל הפנימיה מילא והוא קיבל את התפקיד של אברג'יל. בכלל מה שהיה זה שאברג'יל לא רצה למלא את המשוב, למרות שמנהל הפנימיה ביקש ממנו לכתוב. את זה אני מנחש שבשלב הזה שמעון ידע שהוא יצטרך להיות מדריך ולא סגן מנהל הפנימיה והוא קילל אותי כמה פעמים ואני מניח שזה היה חלק מהענין. את המשוב מילא מנהל הפנימיה כי שמעון לא שיתף פעולה בענין הזה. נכון ששמעון מילא משוב לגבי עובדים אחרים. אני מניח שכן. מנהל הפנימיה טען ששמעון לא היה מוכן לקרוא לסדר את האנשים שצריך לקרוא אותם לסדר.
לטענתך, שנאמר לשמעון לכתוב משוב שקורא את נתן לסדר - אני משיב שלטענתו של מנהל הפנימיה, שמעון ידע שאם הוא כותב משוב, הוא יצטרך לציין את הליקויים של נתן ולא היה מוכן לעשות את זה.
לא מקובל אצלנו לעשות תיאום של המשובים לפני שהם נכתבים אבל יש מצבים שקרו מקרים ויש צורך לציין אותם במשוב.
לא ידענו מה שמעון הולך לכתוב. הוא לא רצה לכתוב.
     ההדגשות הוספו.

16.     בבקשה נטען, סעיף 27 ואילך, כי הסיבה שמר אברג'יל לא מילא את המשוב היתה סירובה של ההנהלה לאפשר לו לעשות כן ורצון ההנהלה "לתפור" לעובד משוב שלילי.
מר אברג'יל העיד בפנינו.
     בתצהיר התומך בבקשה, הצהיר כי העובדות בבקשה הן אמת.
     בחקירה נגדית לא נשאל על נושא זה כלל וכלל.

     מעדותו עולה כי במשך מספר שנים כיהן כסגן מנהל הפנימיה וכרכז שכבות בוגרות, וכי מאז כניסתו לתפקיד של מר דולב, הוא עובד כמדריך מן השורה.

17.     התרשמותנו, בשלב זה, הינה כי מי שהיה אמור למלא את המשוב היה מר אברג'יל וכי סמכות זו ניטלה ממנו והועברה למנהל הפנימיה.
בשלב זה ניכר כי הדבר נעשה מתוך רצון של ההנהלה לכתוב על העובד משוב שלילי, בכל מחיר, והבנתה כי מר אברג'יל יסרב לעשות זאת.


18.     הליך הפיטורים
     לתיק צורף פרוטוקול מפגישה מיום 25/10/06, במינהל לחינוך התישבותי, בהשתתפות נציגי ההנהלה, נציגי ועד העובדים וההסתדרות וכן העובד מר סטסקוביץ.
     בסיכום הפגישה נרשם כי עו"ד אלגאווי מבקש לאפשר לגבש הצעה חלופית להפסקת עבודתו של מר סטסקוביץ.
     מסיכום פגישה מיום 27/11/07 עולה כי סוכם שמר סטסקוביץ יועבר בתפקיד של סייר לילה, בהיקף של חצי משרה.

19.     ביום 11/1/07 התכנסה ישיבה נוספת באותו נושא.
     בישיבה זו העלה עו"ד אלגאווי, לראשונה, טענה לפיו מישהו:
"מנסה לתפור תיק לחבר ועד העובדים".
     בסיכום הפגישה נרשמה עמדת הכפר לפיה יש להמשיך בהליך הפיטורים.
     מנגד נרשמה עמדת ההסתדרות, על פיה היא מתנגדת להליך ודורשת למצוא פתרון שיאפשר המשך העסקתו של מר סטסקוביץ בכפר.

     עו"ד אלגאוי עומת בעדותו עם העובדה שעמדת ההסתדרות לגבי הפגיעה בעובד בשל היותו חבר ועד, הועלתה בשלב מאוחר מאוד, ולא הועלתה מיד עם תחילת ההליכים לפיטורי העובד.
לטענתו, אמר את הדברים כבר מהתחלה וכן העיד כי ניסה לפתור את העניין בדרכי שלום, במסגרת קיבוצית ולא דרך בתי משפט.
בשלב זה עדותו לא נסתרה.

20.     ביום 29/5/07 הוצא למר סטסקוביץ מכתב מאת מנכ"ל משרד החינוך, על פיו הוחלט לפטרו מחמת אי התאמה, ופיטוריו יכנסו לתוקף ביום 1/7/07.

21.     על מכתב זה הוגש ערעור לשרת החינוך.
בעקבות זאת התקיימה ישיבת שימוע ביום 24/9/07, בפני מר גד אבוקסיס, סמנכ"ל בכיר למשאבי אנוש במשרד החינוך. בדיון נכחו גורמים נוספים ממשרד החינוך, נציגי הועד וההסתדרות וכן העובד מר סטסקוביץ.
     ישיבת שימוע נוספת התקיימה ביום 1/11/07.
     עיון בפרוטוקול השימוע מעלה כי עו"ד אלגאווי שטח בהרחבה את כל טענותיו, בעיקר בכל הנוגע להתנכלות לעובד בהיותו חבר ועד, נשמעה עמדת חברי הועד שנכחו בדיון וכן נשמע מר סטסקוביץ.
הטענות נשמעו בהרחבה רבה במהלך שתי ישיבות שימוע.

22.     ביום 13/1/08 נשלח מכתב מאת שרת החינוך, בו נכתב:
     "לאחר שעיינתי במסקנותיו של מר גד אבוקסיס, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, אשר ערך שימוע משמעי, ולאחר שעיינתי במסמכים שהועברו אליי, החלטתי לדחות את הערר ולאשר את הפיטורים.
     פיטוריך נעשו מסיבות אי התאמה ובהתאם להוראות התקשי"ר.
     מועד הפיטורים יכנס לתוקף ביום חמישי, כ' בשבט התשס"ח - 27/1/08".

     אין במכתב התיחסות כלשהי לטענות החמורות ביותר שהועלו במהלך השימוע, בדבר התנכלות לעובד עקב חברותו בועד העובדים.
     מכתב הפיטורים אינו מנומק, אין בו התיחסות לטענות העובד וההסתדרות מול טענות ההנהלה ולמסכת העובדתית הרחבה שנפרסה בהליך השימוע.

23.     מעמד ועד העובדים בכפר הנוער
     בבקשה נטען כי מאז כניסתו של מר דולב לתפקיד, יש נסיון של הנהלת כפר הנוער לצמצם את צעדיו של ועד העובדים, ולשכנע את חבריו להפסיק חברותם בועד או לפטרם.
     על פי האמור בבקשה, מאז שנת 2005 החלה מסכת של התנכלויות לחברי הועד:
     נגד מר טפירו ומר עייש ננקטו הליכים משמעתיים, שבוטלו רק לאחר התערבות ההסתדרות.
     נטען כי לאור הלחצים שהופעלו עליו, פרש מר עייש מחברותו בועד.
     חבר הועד מר שמאי ששון זומן לועדת משמעת שהסתיימה בנזיפה ולאור זאת החליט לפרוש מחברותו בועד העובדים.
     בחקירה נגדית טען עו"ד אלגאווי כי עובד זה זכה לייצוג של ההסתדרות , לאחר שהכפר התנגד לכך וכי בסופו של דבר זכו נציגי ההסתדרות להתנצלות.
     נטען כי חבר הועד מיכה רדי הוצא לגמלאות בניגוד לרצונו.

     נטען עוד כי חברי ועד שפרשו מחברותם בועד העובדים, קודמו בתפקיד.
כך מר רודי שהתפטר מחברותו בועד וקודם לתפקיד רכז שכבה בהנהלת הפנימייה, וכן מר צרפתי שקודם לתפקיד מנהל הפנימייה.

     חבר הועד מר יעקב טפירו, העיד:
     "באשר לטענה שיש בהתנהלות חברי ועד העובדים אני רוצה להגיב שבתקופה שהייתי חבר ועד ב-2004 ו-2005, היו חמישה חברים, שלושה מתוכם כעובדים ותיקים שלא היה לנו שום בעיות משמעת על רקע תיפקודי לפני שהיינו חברי ועד ובמהלך שנה אחת על רקע סכסוך ממושך בנושא של שעות כוננות שהגיע עד מצב של ועדה פריטטית ואז רפי עייש התחיל תהליך של פיטורים, אני גם הייתי בסוג של תהליך פיטורים ושמאי בתפקיד של הפחדה הגיע למנהל ושני החברים הנוספים, אחד קודם לתפקיד חבר הנהלה ורכז שכבה והשני מיכה רדי סיים ופרש לגמלאות".

ועוד העיד:
"השנה ההיא היתה השנה הכי טראומטית בחיי.
… זו הפעם הראשונה שאנשים משפילים אותי ורומסים את כבודי וזה צלקת שלא תמחק. גם כשאני עומד כאן אני חושש ואם היתה להם מטרה להפחיד אותי, הם הצליחו".

העד הבהיר כי כל שאמר, מתייחס לתקופה לפני שמר דולב נכנס לתפקיד.
באשר לתקופה של מר דולב, העיד:
"מר דולב כן הביא שינוי מבחינת האוירה, שינוי המראה על המקום ולצערי זה שינוי לרעה של הקטנת מס' תלמידים. אני לא יודע אם זה קשור אליו. מבחינת היחסים עם ארגון העובדים והועד לא היה לנו ירח דבש. הם לא היו טובים. כאשר נפגשנו ודיברנו היו פגישות שהיו יעילות והגענו להסכמות גם אם זה לא היה על דעת כל העובדים. הפגישות היו ענייניות".

24.     בתגובת המדינה ניתנה תשובה לגבי כל אחד מהנזכרים לעיל.
     לגבי מר טפירו נטען שהיה בבירור משמעתי ולא בהליך פיטורים וכי הוחלט לתת לו הזדמנות נוספת.
     לגבי מר עייש נטען כי זה הודה בתיפקוד לקוי וכי אין הוא טוען להתנכלות של המנהל החדש.
     לגבי מר ששון שמאי נטען שזומן לשיחה לגבי הסכם בניה לא חוקי, וכי בתום השיחה אושרו השינויים שערך בדירה, ללא שמי מהמעורבים ידע שהוא חבר ועד.
     לגבי מר רדי נטען שפרש בגיל פרישת חובה.
     לגבי מר רודי נטען שהיה לקראת סוף הקדנציה שלו והחליט מסיבותיו שלא להמשיך בחברות בועד העובדים.
     לגבי מר צרפתי נטען כי התמודד למכרז וזכה בתפקיד, וכי כאיש הנהלה אין הוא יכול להיות חבר בועד העובדים.

25.     נושא זה טעון בירור.
     האם - כעמדת ההסתדרות, נעשה נסיון מכוון להתנכל לחברי הועד, לכל אחד מהם באופן פרטי.
     או שמא - כטענת המדינה, לכל אחד מחברי הועד הנזכרים בבקשה, היה מקרה מיוחד שנדון, בלי קשר להיותו חבר ועד.
     נציין כי בשלב זה מהיימנה עלינו עדות חברי הועד, שהעידו על אוירה של הפחדה והטלת אימים עליהם כחברי ועד.
     
26.     מחומר הראיות עולה כי ועד העובדים חתם על הסכם מול הנהלת הכפר.
     ההסכם נחתם ביום 25/12/05 ועוסק בנושאים שונים על סדר היום בכפר הנוער.
     כך נכתב בפתיח להסכם:
     "מטרת הפגישה היתה להותיר את חילוקי הדיעות מאחור, ובמסגרת של יחסי אמון חדשים, להסכים על הדברים, ולהצליח ביחד לקדם את החינוך בפנימייה".

     בישיבה שבה נחתם ההסכם, נכחו חברי הועד לרבות מר סטסקוביץ.
     מר סטסקוביץ לא חתם על ההסכם.
     הובהר כי הסיבה לכך היא שהתנגד לתוכנו.
     חברי הועד האחרים חתמו.

     העיד על כך חבר הועד מר טפירו:
"ההסכם היה בשנה הראשונה שמשה הגיע ומבחינתי זו היתה שנה של אופוריה אחרי שהמנהל הקודם עזב. אני סבלתי ממנו.
כאשר הגיע משה, קיוותי שע"י הדברות וע"י הסכמות נוכל לשנות את האוירה בבית הספר ושיהיה כיף לבוא לעבודה".

27.     חבר הועד מר אברג'יל העיד באשר לאסיפת עובדים שהתקיימה בכפר עם כניסתו של המנהל מר דולב לתפקיד בשנת 2005. בבקשה נטען כי מר דולב הודיע לעובדים "כי הוא אינו צריך ועד עובדים וכי הוא יכול להסתדר בלי ועד...".
     בעדותו אמר מר אברג'יל:
     "יצא סכסוך עבודה שהיתה אסיפת עובדים ומה שהדהים אותי כעובד, שמיד למחר נעשתה מצגת על העובד, כמה עובדי מדינה וכמה עובדי חברה והיתה הסתה כלפי ועד העובדים. היו עובדים שהתלהמו. כאשר אני התלהמתי אז יצא מכתב מכאן עד להודעה חדשה אבל שם נאמרו דברים קשים ובין היתר המנהל אמר לגבי נתן שיש לו שריטה לגבי העובד הזה והוא לא מוכן לשבת איתו".
     
28.     מנהל הכפר, מר משה דולב, העיד בפנינו.
במהלך חקירתו הוגשו מספר מסמכים.
     חלקם עוסקים בתלונה בנוגע לחשד לארועים של תוקפנות מינית ע"י תלמיד הפנימיה, יציאה לים ללא היתר, יציאת חניכים מהחדר לאחר כיבוי אורות ועוד.
     מר דולב נשאל האם לגבי מעשים אלה נקטו בהליכים של פיטורים.
     להלן תגובתו:
     "בוצעו טיפולים מול עובדים אבל לא סיום עבודה. אנשים שהיו מעורבים במחדל זומנו לשיחה ונאמר להם איפה הם שגו ואם היה צריך לנזוף ננזפו והיו גם מכתבים לתיק האישי ואם היה צריך ללמד את האשר אז יצאו מכתבים בתפוצה כללית. נכון שהגישה היתה חינוכית, להסיק מסקנות לעתיד".

     משמע - לשיטתו, לא כל הפרות משמעת שמתבצעות בכפר, מחייבות פיטורים.
במקרים חמורים ביותר, של מעשים בעלי אופי מיני, כפי שעולה מהמכתבים שצורפו, לא נקטה ההנהלה בהליך של פיטורים.

29.     הובהר במהלך עדותו של המנהל מר דולב, כי במהלך 2005 ואילך, סירב המנהל לשתף את מר סטסקוביץ בישיבות של הועד וההנהלה.
     המנהל אישר זאת בעדותו.

לראיה, צורף מכתב של מר משה דולב, המכותב לועד העובדים.
במכתב, מיום 23/10/06, מודיע מר דולב את החלטתו לגבי מספר עובדות שהועד פנה בעניינן.
בסיום המכתב מודיע המנהל:
"מתפקידי להוביל את מבואות ים להצלחה וזאת אעשה ללא לאות, ללא משוא פנים ובמקצועיות. המהלך שהובלתם כאן, מעמיד בספק את כוונותיכם ואת אמינות המהלך בלוח הזמנים הכל כך צפוף, אותו הגדרנו לעצמנו בע"פ".

ע"ג המכתב מופיע פניה בכתב יד של המנהל, לחברי הועד.
שמו של מר סטסקוביץ אינו מופיע בין החברים שאליהם הופנה המכתב.

מר דולב נשאל על כך בעדותו והשיב:
     "זה היה בשלב שנתן בעיני רתם את חברותו בועד למעמדו האישי. בשלב זה נשלח מכתב להסתדרות, מסמך 12 הסעיפים, מסמך נאצה שקרי. פניתי לחברי הועד לשאול אם היו שותפים לדברים שנאמרו במכתב. הם היו בשוק ומאוד כעסו שיצא מכתב כזה והם לא מסכימים. מהשלב הזה ביקשתי לא לשבת יותר עם נתן בועד".

     "מכתב 12 הסעיפים" לא הובא לעיוננו.
     ב"כ המדינה ויתר על חקירתו של מר סטסקוביץ.
לכן לא הובהר בשלב זה מה היתה מעורבותו שלו בכתיבת המכתב.
בשלב זה הובהר מחומר הראיות כי המכתב נכתב ע"י מר פיני אזולאי מההסתדרות ולא ע"י מר סטסקוביץ.

30.     מכל מקום, אף אם העובד היה מעורב בכתיבת מכתב כזה או אחר, לא ברור הכיצד רשאי מנהל הכפר למנוע השתתפות של יו"ר ועד העובדים בישיבות של הועד וההנהלה.
עובדה זו טעונה אף היא בירור מעמיק.

31.     נוכח כל האמור לעיל, אנו קובעים כי נושא מעמדו של העובד מר סטסקוביץ והסיבות האמיתיות לפיטוריו, טעונים בירור מקיף ויסודי.

32.     דיון בסוגיות השנויות במחלוקת
     הובהר בשלב זה כי קיימות טענות ענייניות לגבי אופן תיפקודו של העובד מר סטסקוביץ כמדריך בכפר.
     מדובר בהשגות שהועלו על תיפקודו של העובד, במהלך כל שנות עבודתו, לפחות מראשית שנות ה-90.
     
     הטענות התגברו באופן ניכר עם כניסתו לתפקיד של מר דולב בשנת 2005.
     דהיינו - בעוד שצורפו מכתבים בודדים מהתקופה לפני 2005, הרי שמשנה זו ואילך, מדובר במכתבים תכופים, הן של מר דולב והן של מנהל הפנימיה מר רובס.
     
ניכר כי מנהל הכפר מר דולב, הביא איתו סגנון ניהול חדש, מתן דגש על היבטים מסויימים אשר מנהלים קודמים היו מוכנים להסכין עימם.
     הדבר ניכר במיוחד בנושא הביקורת של מר דולב על הסרט שהוקרן על ידי תלמידיו של מר סטסקוביץ בחג הפורים.
     כפי שהבנו בשלב זה של ההליך, מדובר בסרט שבו חניכי הפנימיה מתוארים כגנבים ופורצים, כאשר המדריכים רודפים אחריהם.
     מר דולב העיד כי הבהיר למר סטסקוביץ, עוד לפני החג, כי סגנון שכזה אינו מקובל עליו, וכי ראה בחומרה את הסרט ואף חשב להפסיק את הקרנתו באמצע.
     עמדתו זו הובעה גם במכתבים ששלח לעובד, מכתב מיום 13/3/06 ומכתבים נוספים שבתיק.      

     התרשמותנו היא כי טרוניות שהועלו כלפי העובד עד שנת 2005, זכו להתייחסות שונה ע"י קודמיו בתפקיד של מר דולב.

33.     נוכח האמור, אנו קובעים בשלב זה כי ההחלטה לפטר את מר סטסקוביץ מגובה בסיבות מקצועיות, מתועדות, אודות טיב עבודתו.
     יש לציין בנקודה זו כי טענות המנהל אודות תפקוד העובד, קיבלו גיבוי גם במסמכים מאת אנשי המינהל לחינוך התישבותי, בדוחו"ת שכתבו בשנת 2005 ו- 2006.
     טענות אלה אף נבדקו על ידי נציג משרד החינוך שערך את השימוע.

34.     בכך אין די.
סע' 33 י' לחוק הסכמים קיבוציים תשי"ז 1957, קובע כדלקמן:
"(א)      מעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של עובד, ולא יימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשל אחד מאלה:
(1)     חברותו או פעילותו בארגון עובדים".


כך נקבע בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה:

"... פגיעה בחברי ועד - עד כדי פיטורים - אפשרית אלא שבמקרה שכזה על בית הדין להשתכנע ביתר שאת כי הפגיעה אמנם נחוצה, השיקולים הם עניינים ומידת הפגיעה מינימלית.
במתח הקיים בין זכות ההתארגנות של העובדים לבין זכות הקניין של המעסיק וקשייו הכלכליים, יש צורך למצוא את נקודת האיזון הנכונה. נקודת האיזון יכולה להיות מושגת בדרך של היוועצות, משא ומתן והסכמה (עס"ק 1003/01 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - אי.סי.אי. טלקום בע"מ, פד"ע לו 289, 304) אך אפשר - כמו בענייננו - שדרך זו לא מביאה לפתרון.
במקרה שכזה מובא העניין לפתחו של בית הדין אשר עליו להגיע לנקודת האיזון הנכונה, תוך בחינת נסיבות כל עניין.
בבוא בית הדין להתחקות אחר נקודת האיזון הנכונה, עליו להניח לנגד עיניו את ההלכה לפיה - ".. כאשר בית הדין מאזן את עקרון השוויון וחופש ההתארגנות של העובדים מול זכות הקניין של המעסיק גוברות זכויות השוויון וההתאגדות. הנהלת החברה אינה רשאית לממש את זכויותיה הקנייניות כאשר התוצאה תהיה פגיעה חמורה בהתארגנות עובדי המפעל או חיסולה" (פסק דין "דלק" בעמוד 362).
אין צורך לאמר כי היתרון הניתן לזכות השוויון וההתאגדות של העובדים על פני זכות הקניין של המעביד הינו יחסי ולא מוחלט ובמסגרת ההליך השיפוטי הוא בא לידי ביטוי בהיפוכו של נטל ההוכחה:
"הכלל הוא שעל המעסיק רובץ נטל ההוכחה כי בחירת המועמדים לפיטורים נעשתה מנימוקים ענייניים, ולא מטעמי השתייכות לארגון עובדים …". (פסק דין אי.סי.איי. הנ"ל, בעמוד 299 ה')"
ההדגשה הוספה.

עס"ק 1013/02 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' - מתנ"ס קרית מלאכי ואח', ניתן ביום 25/12/03.


על הלכה זו חזר בית הדין הארצי לאחרונה והוסיף:

"בית דין זה קבע לא אחת, כי בנסיבות בהן מפוטרים עובדים תוך פגיעה בזכות החוקתית להתאגדות, יש להורות על ביטול פיטוריהם של העובדים ואין להסתפק בסעד הפיצויים שהוא דרך המלך במקרים אחרים. זאת, בין היתר, על מנת לייצר הגנה אפקטיבית על זכות ההתאגדות ולהפוך את הפגיעה בהתארגנות לבלתי כדאית מבחינה כלכלית".

עס"ק 28/07 איגוד עובדי הדפוס התקשורת והאומנים - ידיעות אחרונות בע"מ, ניתן ביום 13/1/08.

35.     מחומר הראיות שהובא בפנינו עד כה, עולה כי יש לברר בירור מעמיק את טיב יחסיו של המנהל מר דולב, בהתנהלותו כלפי ועד העובדים.
     עדות חברי הועד הבהירה לנו כי יתכן והשיקולים של ההנהלה בגיבוש עמדה כלפי חברי הועד, אינם נובעים מטיב עבודתם אלא מעצם חברותם בועד העובדים.
     באשר לעובד מר סטסקוביץ, נכחנו לדעת כי החל משנת 2005, בסמוך לכניסתו של מר דולב לתפקיד, חדל מלשתף את מר סטסקוביץ בדיונים של ההנהלה מול הועד.

36.     כן יש לברר מה הסיבה שבעטיה מי שמילא את המשוב על העובד לשנת 2005 (משוב מיוני 2006) היו מר רובס מנהל הפנימיה ולא מר שמעון אברג'יל הממונה הישיר.
     בשלב זה התבררה סתירה בין הכתוב בתשובת המדינה לבין דבריו של מר דולב בפנינו.
ככל שדבריו בפנינו הם המשקפים את הלך הרוח סביב פיטורי העובד, הרי שיש לבחון בחינת מעמיקה של נושא זה אל מול היותו של העובד חבר ועד ויו"ר הועד.
נושא זה יבורר בהליך העיקרי.

37.     בשלב זה התרשמנו מעדותם של חברי הועד, בדבר האוירה השוררת בכפר בכל הנוגע ליחס בין ההנהלה לחברי הועד.
דברים אלה גובו בעדותו של עו"ד אלגאווי.
אנו סבורים שיש לברר את הדברים על בוריים.

38.     חומר הראיות כפי שהובא בפנינו עד כה, מעלה כי בטרם יוחלט על פיטוריו של מר סטסקוביץ, יש ליתן את הדעת ולברר ביתר דיוק את השאלה מה עמד בבסיס ההחלטה לפטרו, האם תיפקודו הלקוי כמדריך או שמא מעורבותו ופעילותו בועד העובדים.

39.     מאזן הנוחות
מתברר כי במהלך השנה שקדמה לפיטורים, לא עבד העובד בתפקיד מדריך חינוכי אלא בתפקיד סייר.
     לכן, אף אם יתברר בתום ההליך כי שיקולים חינוכיים ועניינים הם שעמדו בבסיס ההחלטה לפטרו, הרי שהותרתו כעובד הכפר, בתפקיד סייר, במשך פרק הזמן הנדרש לבירור ההליך העיקרי, לא יגרום לחניכי הכפר נזק.
     זאת ועוד, משפחתו של מר סטסקוביץ מתגוררת בכפר. אף מטעם זה יש להותיר את המצב על כנו עד לבירור הסוגיה.

     מאידך, דחיית הבקשה בשלב זה עשויה להביא לפגיעה בחירות ההתארגנות של העובדים בכפר הנוער.
     חשש זה עולה, לטעמנו, על הנזק שעלול להגרם לכפר הנוער, שהינו נזק ממוני בעיקרו.

40.     סוף דבר
הבקשה לסעד זמני מתקבלת.
פיטוריו של מר סטסקוביץ מבוטלים בשלב זה.
עד למתן פסק הדין, יעבוד מר סטסקוביץ בתפקיד שבו הוצב קודם לפיטוריו.

41.     מועד לדיון מוקדם במסגרת ההליך העיקרי יקבע והודעה תשלח לצדדים.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. יחידת מיקוח

 2. יחידת מיקוח נפרדת

 3. הכרה בארגון עובדים

 4. פגיעה בחופש ההתאגדות

 5. הפרעה להתארגנות עובדים

 6. פיטורי יו''ר ועד עובדים

 7. יחידת המיקוח בהתארגנות ראשונית

 8. פיטורים בגלל פעילות בארגון עובדים

 9. השתייכות עובד שפוטר לארגון עובדים

 10. רשימת מועמדים לפיטורים בארגון עובדים

 11. פיטורי עובד בשל השתייכות לארגון עובדים

 12. פיטורי עובד ללא הסכמה של ארגון העובדים

 13. פיטורי עובד בשל השתייכותו לארגון העובדים

 14. פיטורי עובד בגלל ניסיון להקים ועד עובדים

 15. סמכות בית הדין לעבודה בתביעות ארגון עובדים

 16. פיטורים על פי חוקת העבודה בהסכמת נציגות העובדים

 17. בחירת מועמדים לפיטורים מטעמי השתייכות לארגון עובדים

 18. מיהו ארגון מעבידים ? האם ארגון סוחרי ירושלים הינו ארגון מעבידים ?

 19. הודעה על ארגונים יציגים של מגדלים ושל משווקים לענין הקמת ועדות קנסות

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון