מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

להלן החלטה בנושא מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל:

החלטה

בפני בית הדין בקשה ליתן למבקש צו זמני שיאסור על רשות השידור (להלן:המשיבה או הרשות) לקיים דיון בועדת מכרזים על מכרז פנימי 9/08 שפורסם ביום 23.3.08 לתפקיד מנהל קול ישראל בעברית ולמניעת השתתפות יו"ר הרשות ומנכ"ל הרשות כחברי ועדת המכרזים במכרז זה.

הרשות הודיעה לאלתר כי מר מרדכי שקלאר מנכ"ל הרשות הודיע כי לא ישב בועדת המכרז ככל שמר בן מנחם ישתתף בו ולכך ניתן תוקף של החלטה ביום 14.4.08. מאחר והמבקש משתתף במכרז אליו הגיש מועמדות נותרת החלטה זו על כנה למכרז נשוא הבקשה ומר שקלאר לא ישב בועדה.

לאור האמור ,התקיים הדיון בסעד שנתבקש לגבי אי השתתפותו של יו"ר הרשות מר משה גביש.
הדיון נסוב על סוגיה זו בלבד ובה נתמקד.

אגודת העיתונאים הגישה בקשה להצטרף להליך הזמני ונדחתה בהחלטה מיום 20.5.08

יודגש כי מדובר בהליך זמני ולפיכך כל שיאמר בהחלטה הוא לכאורה בלבד ועל פי מה שהוצג בפננו בהליך הזמני בלבד, ואין באמור להשפיע על ההתדיינות בהליך העקרי.העובדות

 1.      המבקש זכה במכרז 53/02 לתפקיד מנהל הרדיו ומשמש כמנהל הרדיו לאחר שזכה במכרז.
 2.      במכרז בשנת 2002 התחרה מולו מר שקד.
 3.      המבקש חתום על הסכם שמועד סיום כהונתו כמנהל הרדיו הוא בתאריך 22.5.08 (להלן: החוזה)
 4.      חוזה זה נחתם על ידי הצדדים לאחר מו"מ וכשהמבקש היה מיוצג.
 5.      ביום 23.3.08 פורסם מכרז למנהל הרדיו בעברית מס' 9/08(להלן : המכרז).
 6.      המבקש הגיש מועמדות למכרז זה.
 7.      במהלך הזמן התקיימה התכתבות עניפה בין המבקש ובאי כוחו לבין גורמים שונים ברשות ולמול היעוץ המשפטי של הרשות. לא נפרט אותן אלא ככל שידרש להכרעת הדין.


המחלוקת
1.     בהליך זה ביקש המבקש כי בועדת המכרז לא יישבו מר שקלאר מנכ"ל הרשות ומר משה גביש יו"ר הרשות. לגבי מר שקלאר, סעד זה ניתן לאור הסכמת מר שקלאר והרשות. לגבי מר משה גביש יו"ר הרשות, לגביו נוהל הדיון מאחר והרשות עמדה על כך שמר גביש ישתתף בועדת המכרז.

במהלך הדיון ולשאלת בית הדין הושב כי חברי ועדת המכרז אינם בהרכב המלא עקב התפטרות אחד מחברי הועד המנהל ברשות ולכן הרכבה הוא במספר זוגי.(פרו עמ' 17 ש' 1-3).היועצת המשפטית של הרשות הודיעה כי ליו"ר אין קול כפול במצב זה על פי חו"ד של היועץ המשפטי אולם חוו"ד זו אינה בפננו. לא למותר לציין כי בנסיבות תיק זה אין מקום לקול כפול ליו"ר והוא יהא בעל זכות בקול אחד בלבד.

2.      התובע טען כי מר גביש נגוע בדיעה קדומה וכי הוא מחוייב לבחירה שאינה במבקש עקב תכתיבים פוליטיים ועקב רצונו של המנכ"ל ולנוכח הגיבוי שנתן למנכ"ל אשר פעל במהלך השנה האחרונה בכתב ובעל פה ובעיקר בפועל לצימצום ושלילת הסמכויות של המבקש כמעט בכל תחום אפשרי ובכל דרך חוקית או לא חוקית , תוך העברת הסמכויות למר שקד.
הרשות טענה וכך גם מר גביש בעדותו לפננו כי אין עליו כל מורא של פוליטיקאי כל שהוא והוא אינו כפוף לתכתיב כלשהו גם לא של המנכ"ל וכי בעת המכרז ישקול כל מועמד לגופו ויקבל החלטה בהתאם לכישורי המועמדים.

הכרעת הדין

 1.      תפקיד מנהל הרדיו הוא תפקיד בכיר וחשוב. אין ספק כי ראוי שתפקיד כזה יאוייש במכרז על מנת שישא בו מי שראוי ביותר מבחינה עניינית ומקצועית.
 2.      במכרז למנהל הרדיו חל נוהל 101 בדבר מילוי משרות פנויות, מינוי בפועל וכו' הקובע בין היתר את הרכב הועדה לבחירת מנהל הרדיו.(נספח א לתגובת המשיבה.)
 3.      הרכב זה כולל על פי הנוהל בסעיף 6.5ו' כלהלן:

א.     א. הוועד המנהל של רשות השידור המונה שבעה חברים ובכללם יו"ר הרשות
ב.     ב. המנכ"ל
ג.     ג. שני נציגי האיגוד המקצועי ובענייננו אגודת העיתונאים.
4.     נוהל זה מתבסס על הסכם שנחתם ביום 27.7.82 בין הרשות לאגודת העיתונאים.
5.     בתאריך 28.5.02 נחתם זכרון דברים בין אגודת העיתונאים לבין הרשות בדבר משך כהונתם של מנהלי מדיה שמנהל הרדיו אחד מהם.
בזכרון דברים זה נקבע כי מנהל המדיום יבחר במכרז לתקופה של שלוש שנים הניתנת להארכה לשלוש שנים נוספות. (נספח א1 לכתב התשובה).
בזכרון דברים זה גם נקבע כי בסיום שש השנים רשאי מנהל המדיום לגשת למכרז לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד.
6.     חוזה ההעסקה עליו חתום המבקש מיום 22.1.01 קובע תקופת כהונה על פי סעיף 4 בו ל-5 שנים מיום 1.12.2000 ועד 30.11.05 עם אפשרות הארכה לתקופה של שנתיים לפחות. דהיינו בחישוב פשוט עד 3.11.07.
אולם,בנסיבות בחירתו למנהל הרדיו במאי 2003 שונה החוזה ונוסף לו נספח מיום 14.9.04 ובו נאמר בסעיף ב' כי תוקף החוזה הוא לארבע שנים מיום 20.5.03 עד ליום 19.5.07 .לגבי ההארכה הותנתה זו באישור המנכ"ל אלא אם כן הודיע צד למשנהו על אי רצונו בהארכה.
בסעיף זה נכתב:" העובד יוכל לפנות באמצעות המנכ"ל לועד המנהל בטענה שהפסקת עבודתו היא שרירותית או נובעת משיקולים פוליטיים."
לפיכך גם לפי חוזה זה המוארך לאחר בחירתו למנהל הרדיו המועד שנקבע לסיומו היה 19.5.07.
7.     עם מינויו של מנכ"ל הרדיו הנוכחי החלו פועלים בדרכים שונות להצר את צעדיו של המבקש ולצמצם סמכויותיו ולפגוע בהן על כך הוגשו מסמכים רבים בפננו וזו התמונה המצטיירת לכאורה.
יחד עם זאת אין זה הנושא בהליך זה ולכן התייחסותנו אליו היא רק במידת ההכרח.
הפעולות הללו שחלקן כלל העברת סמכויות למר שקד נעשו רובן ככולן ע"י מר שקלאר אשר ממילא לא יישב במכרז. לא הוכח בפננו כי מר גביש יזם או תמך ישירות בפעולות אלו, ישנם מסמכים שונים המעידים על הסתייגותו וכך גם העיד בפננו כי מר שקלאר עשה טעויות.
עוד הוכח כי מר גביש שילב את המבקש ברפורמה ידאג לכך משנתבקש. כך שלא הוכח כאמור כי מר גביש נקט חלק אקטיבי בפעילות או בחלקן לעניין סמכויות המבקש.
8. במסגרת התנהלות הרשות נאלץ המבקש לקבל ייעוץ משפטי וב"כ פנתה למר גביש במכתב
מיום 29.3.07( נספח ו' לבקשה) וזאת לנוכח מכתב מר גביש מיום 20.3.07 להעלות את נושא הארכת הקדנציה של מנהל הרדיו בפני הועד המנהל.
בעקבות ההתדיינות בין הצדדים נחתמה תוספת להסכם ההעסקה ביום 24.9.07 בין הרשות למבקש. (להלן:"החוזה").
נצטט קטעים מהחוזה הרלוונטים לדעתנו להליך זמני זה.
"והואיל ובין הצדדים נתגלעו מחלוקות, וברצון הצדדים לסיים מחלוקות אלו בהסכמה וברוח טובה,ללא צורך בהתדיינות משפטית".
ובהמשך: "א. מר יוני בן מנחם ישאר בתפקידו כמנהל הרדיו לפחות עד ליום 22.5.08 , דהיינו באופן שיאפשר לו סיום של חמש שנים מלאות של כהונה בתפקידו.
ב. תפקיד מנהל הרדיו ייצא למכרז. הרשות תהיה רשאית לפרסם את המכרז טרם מועד תום התפקיד כאמור בסעיף א' לעיל , ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בכהונתו של מר בן מנחם בתפקיד חמש שנים מלאות כאמור. מר בן מנחם יוכל לגשת למכרז זה ולהתמודד על התפקיד."
9.     נמצאים אנו איפא בדיוק נמרץ בפתחה של התקופה המתחילה עם סיומה של התוספת להסכם שנחתמה ב- 24.9.07 כלומר עם סיום תקופת החוזה. לפי הוראות האמור נהגה הרשות כראוי כשפרסמה את המכרז.
ולפי הוראות התוספת יחדל מר בן מנחם לשמש כמנהל הרדיו ויוכל לגשת למכרז או לחילופין לנהוג לפי סעיף ג' לתוספת בדבר שיבוץ בתפקיד אחר.
10.     אם כן כפי שציינו בתחילה השאלה היחידה שנותרה על המדוכה היא מי ישב בועדת המכרז למנהל הרדיו.
11.     כאן המקום לציין כי אף שהובאו בפננו עובדות המצביעות על כך שראשי מדיה אחרים מונו במינויים ארוכים בפועל ללא מכרז ושלא נעשה דבר כדי לקדם ענייני מכרז או שלחילופין נתבקשה ועדת איתור אחרי מכרז ואף שיש בכך אולי לכאורה טעם לפגם בהתנהלות הרשות מכל מקום אין בכך לפגוע בעיקרון ולפיו דרך המלך לאיוש משרה בשירות הציבורי שהרשות נמנית עליו היא עריכת מכרז ומתן הזדמנות שווה למועמדים להגיש מועמדותם.
12.     זאת ועוד , עניין ההתמודדות במכרז מוזכר כבר בתוספת מיום 24.9.07 ולא מהווה חידוש למבקש, זאת יש לשקול לעניין מאזן הנוחות בסעד הזמני.
13.     הסעד שהתבקש הנו פסילת יו"ר הרשות מלשבת במכרז עקב התנהגותו אל מול המבקש בתקופה האחרונה והחשש להטיה ומשוא פנים. לא למותר לציין כי משרת היו"ר חשובה ומתבקש כי בבחירה למשרת מנהל הרדיו, החשובה כשלעצמה, ראוי שישב מי שיהא ממונה על תפקידו של מנהל הרדיו בפרט לנוכח היעדרות המנכ"ל מהועדה.
14. נבדוק מה מכך הוכח בפננו.
15. מר גביש נחקר ביסודיות ונשאל באופן ישיר ע"י ב"כ המבקש:
"ש. מאז מרץ 2007 יש מוסדות לרשות השידור. נכון?
ת. כן.
ש. במשך השנה הזאת לא הוחלף אף מנהל מדיה ושני התפקידים שהוצאו להם מכרזים שני מנהלי הטלוויזיה היו לפחות מכרז פנימי ובעברית היה גם מכרז חיצוני ולא נבחר אף אחד ובשניהם יש ממלא מקום בפועל. סיכמתי נכון?
ת. למכרזים שיצאו מונו שלושה סמנכל"ים. לא מונו התהליך לא הושלם לגבי מנהלי הטלוויזיה בעברית וערבית.
ש.האם נכון שגם שקלר וגם אתה הייתם רוצים לבחור את שקד למנהל הרדיו.
ת. לא נכון. אני לא אגיד היום מה אעשה כחבר ועדת מכרזים. אינני יכול לומר.
ש. יש לך דעה קדומה וגמורה נגד המבקש שלא ימשיך להיות מנהל הרדיו.
ת. לחלוטין לא.
ש. האם נכון שדיברת עם חברי ועד המנהל על תוצאות המכרז.
ת. לחלוטין לא.
ש. האם נכון שאתה מתכנן לא לבחור אף אחד במכרז הפנימי.
ת. אין לי אף תכנון. אנו נשב עם המועמדים נשמע אותם ואז נחליט.
אני יו"ר בהתנדבות בלא שכר. הראשון מבין יורי"ם של הרשות בסטטוס זה ועשיתי את זה בשביל לא להיות תלוי בפוליטיקאים וכשליחות ציבורית ואני מתקומם כנגד השאלות אותן אני נשאל." (דגש שלי ש.ש.).

16.     הנה כי כן לשאלות נוקבות נתקבלו תשובותיו של מר גביש לפיהן אין לו דעה קדומה והוא יבחן את המועמדים לאחר שישב עימם וישמע אותם.
לא ניתן ליחס לו כל דיעה קדומה לאור חקירתו .
אולם בכך לא די.
17.     אף מחקירתו של המבקש עצמו עולה כי יש לו הערכה כלפי מר גביש וכי היחסים ביניהם היו תקינים . וכך האומר המבקש:
" ש.האם יחסי העבודה שכתב מר גביש שטובים לא היו טובים.
ת. היו לי יחסי עבודה מצויינים עם מר גביש תקופה מסויימת, עד שחל שינוי בעמדתו . פוליטיקאים ושרים בממשלה סיפרו לי שהשינוי בעמדתו נבע בכך שראש הממשלה אהוד אולמרט הורה לו לשתף פעולה עם מר שקלר ולגבות אותו, מכיון שמר אולמרט איננו רוצה להדיח את מר שקלר והציטוט שנאמר לי מפי ראש הממשלה על פי אותם גורמים פוליטים ושרים שראש הממשלה איננו רוצה ללכת, שעל חגורתו תלויות גולגלות של מנכ"לים ברשות השידור זאת לאחר שהדיח מנכ"ל ברשות השידור ששמו יוסף בראל.
ש. האם זה נכון שאתה נפגשת עם משה גביש פעמים רבות בארבע עיניים.
ת. כל הפגישות שלי עם מר גביש להערכתי זה לא עולה על עשר פעמים וגם אצלו הם רשומות".

וכן:
ש. אתה טוען שלגביש יש דעה קדומה עליך ברמה כזאת שהוא לא יוכל לשבת באופן אובייקטיבי בוועדת המכרזים.
ת. אני טוען כפי שנאמר לי על ידי פוליטיקאים ושרים שמר גביש עם כל הסימפטיה האישית אליו והיחסים האישיים ביננו טובים מאוד, אני יכול לצטט את הנאמר לי"הוא תלוי לחלוטין כיו"ר רשות השידור שרוצה לעשות רפורמה מקיפה של רשות השידור ולשם כך זקוק לכ-800 מיליון ₪ מהאוצר והוא תלוי לחלוטין בממשלה". וצריך לשמוע בקול הממשלה.
ש. אמרת שהיה לך יחסים מצוינים עם מר גביש . מתי השתנה האמון שלך עם מר גביש.
ת.זה לא עניין שהאמון שלי השתנה עם מר גביש. אני מאמין בו כבן אדם. זה לא שאין לי אמון במר גביש והוא בן אדם שתלוי בדרג הפוליטי אמרתי יחסי היו מצוינים." (דגש שלי ש.ש.).
דברים אלה מדברים בעד עצמם ובעיקר תומכים בעמדת המשיב ומר גביש כי ברמה האישית אין לו דבר כנגד המבקש.
המבקש מציין בפירוש "אני מאמין בו(בגביש ש.ש.)כבן אדם" ובהמשך
"לא טענתי מעולם כנגד כהונתו כיו"ר"(עמ'10 ש' 12)
מצאנו איפא כי ברמה האישית לא הרים המבקש את הנטל המוטל עליו להוכיח כי יש מניעה כלשהיא למר גביש לשבת כחבר ועדת המכרז ככתוב בנוהל 101 ובהסכם הקיבוצי.
18.     טענה נוספת אותה העלה המבקש הוא מניעות מר גביש לשבת בועדה בשל הלחץ הפוליטי המופעל עליו ובשל הלחץ התקציבי מהאוצר בנוגע לרפורמה וכלשונו של המבקש:
" ת. אני טוען כפי שנאמר לי על ידי פוליטיקאים ושרים שמר גביש עם כל הסימפטיה האישית אליו והיחסים האישיים ביננו טובים מאוד, אני יכול לצטט את הנאמר לי"הוא תלוי לחלוטין כיו"ר רשות השידור שרוצה לעשות רפורמה מקיפה של רשות השידור ולשם כך זקוק לכ-800 מיליון ₪ מהאוצר והוא תלוי לחלוטין בממשלה". וצריך לשמוע בקול הממשלה. "
מר גביש סתר טענה זו בעדותו וכך אמר: "אני יו"ר בהתנדבות בלא שכר. הראשון מבין יורי"ם של הרשות בסטטוס זה ועשיתי את זה בשביל לא להיות תלוי בפוליטיקאים וכשליחות ציבורית..." (עמ' 12 ש' 27,28 לפרו').
כלומר גרסתו של המבקש נסתרה בעדות מר גביש, בדבר חלותו בפוליטקאים.
נוסיף ונדגיש כי כל גירסה זו של הלחץ הפוליטי לכאורה על מר גביש לא פורטה בתצהיר המבקש ולא היה לו הסבר מדוע עניין זה לא פורט.(עמ10 ש' 9).
לא למותר לציין כי בהליך זמני על המבקש להניח בפני בית הדין את כל התשתית העובדתית אותה ברצונו לפרוש לכתחילה.אי פרישתה לכתחילה יש בה פעול כנגד המבקש.
19.     השפעה פסולה יש להוכיח באופן ברור וחד משמעי אין די בהתייחסות לשמועות או לדברים שנאמרו בעלמא.
בפס"ד בעניין רועי גלעד נ. משרד החוץ (נבו) אומר בית הדין:
"השפעה פסולה
1.11     השפעה הוגדרה בפסיקה כהעברת "נגיף הפסול מחבר ועדה שגיבש עמדתו או מחזיק בדעה קדומה, לחבריו האחרים בועדה אף הם".ב
"הרעיון הוא שיש למנוע מחבר "נגוע בדבר" להשפיע בכח השכנוע שלו על החלטתם של חברי ועדה אחרים".
(בג" 233/86 בן יצחק נ. שר הפנים פ"ד מ (4) 501, 513 וכן 788/90 זוהר חנית בע"מ נ. עירית רמלה פ"ד מ"ד (3) 843, 848, 849). "
ובהמשך:
"כב' השופט אדלר בתוארו אז בדב"ע מח/168-3 דבע מח/130-3 בענין מרדכי אלפריח נ. המל"ל וש. רוטנברג פד"ע יט' 515 תק ארצי כ"א(1) 212 קובע: "(ה) להמלצת מנכ"ל משקל מיוחד, והיא איננה "המלצה" שלא תשפיע על ועדה שמורכבת כולה מעובדים שכפופים לו". תמך בדבריו כב' הנשיא דאז מ. גולדברג בדעתו באותו פס"ד (עמ' 4/14 לפסק). "
הדברים יפים לעניננו שכן כמו שם גם כאן הועדה לא ראיינה את המועמדים רק עיינה בתיקיהם. פסק הדין בענין אלפריח מתייחס להשפעת מנכ"ל, ואנו, מקל וחומר, מתייחסים להשפעת שר בצירוף מנכ"ל. "

בפסקי דין אלו אכן נדרשה מידת הוכחה משמעותית לטענה בדבר דעה קדומה והורם שם הנטל אולם בהליך זה לא הובאה שמץ ראיה להשפעה פוליטית פרט לעדות המבקש שנסתרה ע"י המשיבה.
עוד נאמר בפס"ד רועי גלעד לעניין נגיעה אישית:

"6.11     החשיבות שיש ליחס לחוסר נגיעה אישית נידון בתב"ע נב 1152-3 נאיף חליל נ. משרד החינוך ואף במאמרה של כב' השופטת א. ברק, ייחודם של דיני מכרזים לקבלה לעבודה שנתון במשפט העבודה (1996) 145 המש' 80 ובשניהם מודגש כי נגיעה אישית הנה פגם שאין להתעלם ממנו."
אולם, כבר ציינו לעיל שברמה האישית אין למר גביש כל נגיעה וכך סבר גם המבקש שתיאר את יחסיהם הטובים.
בבג"צ 3751/03 אילן נ' עיריית ת"א-יפו פד"ע נט' (3) 817 מתריע בית המשפט מפני גיבוש עמדה מצד חבר ועדה טרם עריכת מכרז, גם אם קולו הוא אחד מיני רבים.
לפיכך ידרש מהוועדה לכשתתכנס בהרכב כדין על פי נוהל לדון לגבי כל אחד מהמועמדים ולנהל פרוטוקול מפורט ומנומק עם הערכה וציונים כנדרש וכמקובל על מנת שתהיה שקיפות בקבלת ההחלטה .
יחד עם זאת לא הוכחה בפננו כל עמדה מוקדמת טרם המכרז .
מר גביש ציין מפורשות כי יחווה דעתו לאחר שיראה וישמע את המועמדים.

בפסקי דין אלו אכן נדרשה מידת הוכחה משמעותית והורם שם הנטל אולם בהליך זה לא הובאה שמץ ראיה להשפעה פוליטית פרט לעדות המבקש שנסתרה ע"י המשיבה.

20.     עניין נוסף עליו נתבקשנו לתת את הדעת הוא מערכת המכתבים שנשלחה בין ב"כ המבקש לבין מר גביש בעניין הראיות המצויות באמתחתו של המבקש לעניין כוונותיו של מר שקלאר שלא לאפשר מינויו והמגמה לבחור במר שקד.
נקדים ונאמר כי בפנינו הוצגו תצהירי מר מירו ומר סגל אשר לא נסתרו ועליהם לא נחקרו. משכך הכתוב בהם מבחינת בית הדין הוכח. אולם הכתוב בהם מתייחס למר שקלאר, ולדעתו הברורה כנגד מינוי המבקש כעולה מהתצהירים. משכך ולאור התצהירים והודעת המנכ"ל ממילא לא יישב במכרז.
לא נאמר בתצהירים אלה דבר הפוסל את מר גביש מלישב במכרז.
יתכן ולא מן הנמנע כי משהוגשו התצהירים בפננו והם גלויים עתה גם בפני מר גביש יהיה עליו לשקול לפעול במסגרת הרשות ומול המנכ"ל בהתאם ולהפעיל שיקול דעתו בעניין המבקש.

21.      לגופם של המכתבים:
לאחר מכתב מר גביש למבקש מיום 12.2.08 (נספח כ"ד) לבקשה פנתה ב"כ המבקש למר גביש במכתב מיום 18.2.08(נספח כו לבקשה) וכך היא כותבת:
"בידינו ראיות טובות ומוצקות לכך שמר שקלאר "סימן" את מר יוני בן מנחם כמועמד ל"סילוק" מתפקידו כבר עם כניסתו של מר שקלאר לתפקיד בידינו תצהירים של אנשים אשר מר שקלאר התבטא בפניהם בעניין זה...
אנו מוכנים להעמיד לעיונך ( במעמד צד אחד) תצהירים אלה, אשר מעידים באורח בלתי משתמע לשתי פנים כי "יש מניעים פסולים בהתנהגותו או כי נעשו עוולות" כלשונך במכתבך".
מר גביש עונה כי טרם הוצג לו מסמך .ובהמשך עונה עו"ד חנה מיצקביץ במקומו .
המבקש טוען כי מר גביש נמנע במכוון מלקבל את המידע .
מר גביש נשאל על כך בחקירתו הנגדית והסביר (פרו' עמ' 14 ,15) כך:
" ש. אתה קיבלת מכתב של עו"ד אביטל שהציעה להראות לך ראיות להתנהגות פסולה של מר שקלר בראייתך בלבד. קיבלת מכתב כזה.
ת. כן.
ש. אתה לא השבת לה בהן.
ת. השבתי לה כן בשלוש פעמים. אני אציג.
ש. איפה כתבת לה כן שאתה מוכן לראות את המכתבים האלה.
ת. (העד מעיין במסמכיו)- אני כתבתי למבקש עם העתק לעו"ד אביטל ביום 12.2.08. אני מפנה לנספח יח' לתגובה. זה כמובן מכתב שלא הצגתם אותו. אני מצטט את הפיסקה ה-5 המתחילה במילים "בוודאי, אם תומצאנה ראיות ...".
המכתב השני הוא מיום 12.3.08 (נספח כ') ובמכתב הזה אני כותב: "למרות הצהרותיכם בעבר.... ולמרות מכתבי .... במכתבה של עו"ד מ-24.3.08 (נספח כב') היא מאשרת קבלת מכתביי.
ש. האם הסכמת לראות את המסמכים לבד בעיניך בלבד.
ת. אני הסכמתי לכל כותרת. גם לעיין בהם לבד. אמרתי ליוני יותר מפעם "אתם כותבים וכותבים ולא ראיתי מסמך אחד". הוא ענה לי על זה" זה בידי עו"ד.
התשובה השלישית, מכתב לעו"ד מ-24.3.08, למרות שהיה לי ברור שהיא קיבלה את המכתבים הקודמים.אני כותב לה:"למרות הסכמותיכם....טרם המצאתם". זה שלוש תשובות לשאלה האם היינו מוכנים לראות את מה שב"כ המבקש רצתה להציג בפנינו".

לא מצאנו איזו כוונה פגומה או התנהלות כזו. ראשית רשאי יו"ר הרשות להיוועץ ביועץ המשפטי של הרשות ולשם כך קיים יועץ משפטי כזה. כך שפניית עו"ד מיצקביץ במקומו אינה פסולה.
שנית הביע מר גביש את נכונותו גם במכתביו עצמם ולדעת בית הדין משתמעת מהם
הסכמה לעיון שלו בלבד ולא סירוב שזוקף המבקש לנוסח. מכל מקום בעדותו עמד על כך מר גביש יותר מפעם ואמירתו זו נתקבלה על דעתנו.

22.     מהאמור עולה כי גם ענייין בקשת המבקש להצגת הראיות שהיו בידי המבקש למר גביש ואי יציאתה לפועל, אין בהם כדי להביא לפסלותו לישב בועדה . ציינו לעיל כי עליו לקחת לתשומת ליבו את תוכן התצהירים שהוגשו ולשקול פעולותיו בהתאם.

מאזן הנוחות
23.     בבואו לשקול מתן סעד זמני על בית הדין לבחון את מאזן הנוחות.
*     חוזהו של המבקש כמנהל הרדיו במילא אמור להסתיים ב-22.5.08 כך שלא מתרחשת בקיום מכרז המצויין בחוזה עצמו כל פגיעה במבקש בקיום המכרז.
*     למבקש לא קמה כל זכות לא להמשך חוזה ולא למינוי בפועל כמנהל רדיו.
אשר למכרז עצמו הגיש המבקש מועמדותו וזו תיבחן כדין ביחס לכלל המועמדים.
*     בנוסף לא יגרם למבקש נזק כספי או בלתי הפיך שכן הוא ממשיך לעבוד ברשות ולקבל שכרו ואף מועמד כאמור למכרז עצמו.
*     דרך המלך לאיוש משרה בכירה של מנהל רדיו היא במכרז וחשוב שלא יחלוף זמן ללא איוש המשרה.
*     מר שקלאר פסל עצמו מלישב במכרז ובכך הוסרה אבן הנגף העיקרית ככל שהובאו בפנינו ההוכחות לעניין מניעותו מלשבת במכרז.
*     יש חשיבות מהותית לכך שכל הועד המנהל המכהן ישב במכרז לרבות ובעיקר בנוכחות היו"ר גם מאחר וזה מינהל תקין וגם מאחר וזו דרישת ההסכם הקיבוצי החל.
לפיכך על בית הדין ליתן משקל יתר לחשיבות זו נוכח היותה מעוגנת בהסכמה בין הרשות לאגודת העיתונאים.
*     והחשוב מכל לא הוכח לנו כלל כי יש מניעות מטעם כלשהו לישיבת מר גביש בתפקידו כיו"ר הרשות במכרז.
לפיכך מאזן הנוחות נוטה לטובת הרשות ולדעת בית הדין אין מקום להיעתר לבקשה לסעד זמני.

תום לב
24.     יש חשיבות בבוא צד לבקש סעד מן היושר לנקיון כפיים ותום לב.
מצאנו כי אף אם נפלו ליקויים בהתנהלות הרשות לכאורה כעולה מהמסמכים, לא נמצא כל חוסר תום לב במו גביש ועל כן אין מקום ליתן את הסעד המבוקש גם מטעם זה.
מנגד חלק מהדברים שהובאו במהלך ההליך בנוגע להשפעה פוליטית, שלא הוכחו, לא הובאו ע"י המבקש קודם בבקשתו ולא עוגנו בתצהירו ובכך יש לשקול כנגד מתן הסעד.
אין בסיס לכאורה לבקשה להותיר את המבקש בתפקידו לעת עתה ככל שעלה מהמסמכים שהוגשו לנו בהליך.

25.     הפסיקה דורשת כי לצורך מתן סעד זמני תוכח לכאורה העילה להליך העיקרי אולם לעניין פסלותו של מר גביש לא הורם נטל זה ולו לכאורה וגם מטעם זה דין הבקשה להידחות.
יתר על כן לא מצאנו הצדקה לדחיית המכרז עד לדיון בתיק העיקרי לנוכח כל האמור לעיל.

26.     סוף דבר ,
הבקשה נדחית.
בנסיבות אלה כל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצול מכרז

 2. פיצול מכרזים

 3. מכרז של המשטרה

 4. "תנאי סף" במכרז

 5. מצג כוזב במכרז

 6. פטור מחובת מכרז

 7. הצעות זהות במכרז

 8. ביטול מכרז משותף

 9. קריסת זוכה במכרז

 10. פיצול זכיה במכרז

 11. ביטול מכרז פנימי

 12. תיקון הצעה במכרז

 13. הצעות פגומות במכרז

 14. עתירה לביטול מכרז

 15. מכרז הסעות עובדים

 16. דרישת ניסיון במכרז

 17. פסק דין זכיה במכרז

 18. הימנעות מביטול מכרז

 19. מכרז להפעלת מדחנים

 20. השכלה כתנאי סף במכרז

 21. בחירת מועמדים במכרז

 22. תיחור בין זוכי מכרז

 23. דמי היתר זוכה במכרז

 24. ביטול מכרז בשלב השני

 25. דיני מכרזים ציבוריים

 26. תכסיסנות פסולה במכרז

 27. עורך דין דיני מכרזים

 28. פטור מחובת מכרז פומבי

 29. כרייה וחציבה ללא מכרז

 30. ביקורת שיפוטית מכרזים

 31. מכרז פנימי למשרת מנהל

 32. פגם בניסוח מסמכי המכרז

 33. ביטול מכרז חניה מוסדרת

 34. נוסח ערבות מחייב במכרז

 35. מכרזים משותפים - עתירה

 36. מכרז לניהול מחלקת גביה

 37. מכרז שמירה נמל תל אביב

 38. מכרז מנהל בית ספר חרדי

 39. תנאי סף במכרז מיקור חוץ

 40. מכרז מינוי קצינים במשטרה

 41. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 42. דרישת ניסיון קודם במכרז

 43. חובת השוויון במכרז פרטי

 44. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 46. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 47. טענת ניגוד עניינים במכרז

 48. ביטול הדחה מועדת המכרזים

 49. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 50. עתירה לביטול זכייה במכרז

 51. סמכות ראש העיר לבטל מכרז

 52. הגבלת מספר המשתתפים במכרז

 53. תנאי סף מונע השתתפות המכרז

 54. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 55. גזר דין נגד המכרז של המדינה

 56. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית

 57. פיצוי בגין אי קבלת הצע במכרז

 58. עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

 59. איחור של 15 דקות בהצעה למכרז

 60. ועדת מכרז פנימי להעסקת עובדים

 61. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

 62. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 63. מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

 64. מכרז להפעלת מרכז לטיפול בילדים

 65. בחירת נציגי ציבור לועדת המכרזים

 66. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 67. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 68. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 69. דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי

 70. ראש העיר חייב להפעיל שיקול דעת מכרז

 71. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 72. פגם בהחלטת ועדת המכרזים על ביטול מכרז

 73. עתירה כנגד תנאי סף המגביל השתתפות במכרז

 74. פגם במכרז לקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 75. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המינהל

 76. האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

 77. תביעה מנהלית לפיצויים בשל ביטול זכיה במכרז

 78. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 79. סעיף בהסכם הקובע במפורש מה יחשב "הפרה יסודית"

 80. פטור ממכרז למחזיק במקרקעין באופן רצוף 10 שנים

 81. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 82. קצאת קרקע ע''י העירייה לגוף פרטי ללא מכרז וללא תמורה

 83. מחזיק במקרקעין מעל 10 שנים בהסכמת המינהל - פטור ממכרז

 84. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 85. הודעה על החלטה בדבר מגרשי בנייה בכפרי מיעוטים - פטור ממכרז

 86. נטען כי פרסום המכרז, כפי שנעשה, היה בו כדי להטעות וליצור מצג כוזב

 87. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 88. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון