מבטחים

להלן פסיקת בית המשפט בנושא מעמדה המיוחד של מבטחים כקרן פנסיה וחובותיה המוגברות כלפי ציבור מבוטחיה.


מבטחים היא חברה בע"מ המנהלת, בין היתר, תכניות פנסיה לעמיתים. בפסיקת בתי הדין לעבודה עובר כחוט השני העקרון כי קרנות הפנסיה השונות מתאפיינות ב"מטרה הסוציאלית" העומדת בבסיסן.


הן בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, והן בית הדין הארצי התייחסו להיבטים המיוחדים של הביטוח הפנסיוני בקרנות הפנסיה (להבדיל מביטוח מסחרי), וקבעו כי בשונה מביטוח מסחרי, הביטוח בקרנות הפנסיה הינו ביטוח שיתופי המאופיין ב'שיוויוניות', 'הדדיות' ו'מטרה סוציאלית'.


מבטחים, במעמדה כקרן פנסיה ובמעמדה הסטטוטורי כ"קופת גמל" אינה רק "חברה" המעניקה שירותי ביטוח פנסיוני לחבריה.


מבטחים, במעמדה האמור, הינה גוף ציבורי המעניק שירותי פנסיה לאוכלוסייה רחבה ומגוונת. לא למותר לציין בהקשר זה כי מבטחים הינה קרן הפנסיה הגדולה במדינה.


מדובר בציבור עובדים עצום ורב, ציבור שאינו הומוגני, המועסק במיגוון רחב של מקומות עבודה וכלולים בו עובדים מבוטחים מכל גוני קשת המקצועות והתפקידים בתעשייה ובשירותים.


בהתחשב בכך, לא יכול להיות ספק שגוף דוגמת מבטחים חייב לפעול על פי אמות מידה החלות על גופים ציבוריים, דוגמת אלה הפועלים על פי דין.


למרות שמבטחים הינה חלק ממערך מסועף של גופים השייכים להסתדרות הכללית, ולמרות שמבחינה משפטית היא מאוגדת כחברה ויחסיה עם מבוטחיה הם, ביסודם, יחסים חוזיים, הרי אין ספק שמוטלות עליה חובות מוגברות בכל הקשור לניהול ענייניה בכלל ולשינוי תקנונה בפרט.


כך, על מבטחים, במעמדה זה, לנהוג שוויון במבוטחיה, עליה לפעול בגישה עניינית, בהגינות, בשקיפות מרבית, במיומנות ראויה ובסבירות. כך, כאשר התעוררה לאחרונה שאלת חובתה של מבטחים למסור למבוטח מידע על זכויותיו ועל התוצאות של הפסקת תשלום דמי חבר בתקופת חופשה ללא תשלום, לא היסס בית הדין הארצי לפסוק כי ביחסים שבין מבטחים למבוטחיה חלות לא רק הוראות תקנות הקרן אלא גם - ובמיוחד - חלה עליה דרישת תום לב מוגברת מכוח הדין הכללי, לקיים את חובת הגילוי הנאות כלפי המבוטח.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מבטחים ?

 2. מעבר בין קרנות פנסיה

 3. הכרה כנכה בקרן פנסיה

 4. שינוי תקנון קרן פנסיה

 5. אלמנת פנסיונר קרן פנסיה

 6. אפליית אלמנים בקרנות הפנסיה

 7. אי הפרשה לקרן פנסיה של עובד זר

 8. זכויות יורשים כספים בקרן פנסיה

 9. רשת בטחון למבוטחי קרנות הפנסיה

 10. קרן הפנסיה ערעור נגד ביטוח לאומי

 11. ועדה רפואית קרן פנסיה - עורך דין

 12. חיוב המעביד לבטח עובד בקרן פנסיה

 13. תביעה ייצוגית אי הפרשה לקרן פנסיה

 14. סתירה בין תקנון קרן פנסיה לבין מכתב

 15. פנסיית נכות מקרן הפנסיה בגין התאונה

 16. סירוב קרן פנסיה לשלם על נכות מתאונה

 17. בעיות רפואיות לפני הצטרפות לקרן פנסיה

 18. אי ביצוע הפקדות לקרן פנסיה ואיחור בתשלום השכר מדי חודש

 19. תביעה ייצוגית: אי הפרשה לקרן פנסיה וניכויי שכר שלא כדין

 20. חוק קרנות פנסיה (קרנות חדשות) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994

 21. תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (השקעות הקרנות וההון של קרן פנסיה), תשכ''ג-1963

 22. אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

 23. האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן הפנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון