דרישת ניסיון במכרז

להלן החלטה בנושא דרישת ניסיון במכרז:

החלטה

1.     1. האם נפל פגם מהותי בתנאי סף שהציבה נציבות שירות המדינה בקשר לדרישת הניסיון במכרזים שפרסמה לאחרונה למשרות שונות במשרד הרווחה. האם התנאי האמור, שבגינו מנועה המבקשת מלהציג מועמדותה למכרזים הינו בלתי סביר באופן קיצוני, כך, שבמסגרת הפעלת הביקורת השיפוטית של בית הדין, דינו להיפסל? אלו הן השאלות העומדות לדיון בפנינו במסגרת החלטה זו. נדגיש כי בהיות הבקשה שלפנינו בקשה לסעד זמני, קביעותינו כפי שיפורטו בהמשך הינן ברמה הלכאורית בלבד.

2.     2. משסבורה המבקשת כי נפל פגם כה מהותי בתנאי הסף של המכרזים (ראה פרטיהם להלן) לענין דרישת הניסיון, היא מבקשת מבית הדין ליתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לקבל הצעות למכרזים האמורים, לפתוח את תיבת ההצעות בקשר אליהם או לכנס את ועדת המכרזים לדון ולבחור את הזוכה בהם, והכל עד להכרעה בתיק העיקרי או עד לביטולם או תיקונם של התנאים. ואלו הם המכרזים מושא דיוננו:
א.     א. מכרז מס' 22/07 למשרת מנהל השירות ( ילד ונוער), משרה מס' 193/00,
ב.     ב. מכרז מס' 23/07 למשרת סגן מנהל אגף לשירותים חברתיים, משרה מס' 145/00,
ג.     ג. מכרז מס' 31/07 משרת מפקח ארצי (נוער וצעירים חבורות רחוב), משרה מס' 106/715.
מספר שנות הניסיון הנדרש למשרות האמורות הינו 8-6, 8-6, 6-4 (בהתאמה).

3.     3. בקשר לדרישת הניסיון, כך נקבע במכרזים השונים:
"ניסיון לצורך נסמך זה הוא תקופת עבודה בעבודה סוציאלית (כהגדרתה בס' 2 לחוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו-1996-להלן "החוק") של מי שהיה כשיר להיות עובד סוציאלי כהגדרת מושג זה בס' 9 לחוק, ערב תחילת עבודתו בעבודה סוציאלית".

משמעותה של הדרישה על פי ההגדרה היא כי תקופת הניסיון בעבודה סוציאלית תמנה אך מן היום שבו העובד כשיר להיות עובד סוציאלי, דהיינו היום בו הינו זכאי לתואר עובד סוציאלי.
נוסיף עוד כי דרישת ההשכלה במכרזים האמורים הינה השכלה אקדמית (תואר ראשון) בעבודה סוציאלית. כמו כן נדרש רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. להשלמת התמונה נוסיף ונציין כי בתאריך 28.1.07 פרסם המשרד עשרים מכרזים לעשרים משרות בדירוג העובדים הסוציאליים, ביניהם שלושת המכרזים אליהם מתייחסת המבקשת. ב-18 מתוך המכרזים שפורסמו נקבעה הגדרה זהה לניסיון הנדרש מן המועמדים (מספר השנים הנדרש משתנה).

4.     המועד האחרון להגשת מועמדות למכרזים נקבע ליום 18.2.07.
     בתום דיון שקוים בבקשה ביום 15.2.07, ולאור סמיכות המועדים, ניתן צו ארעי כמבוקש, באופן שהוארך המועד להגשת המועמדויות למכרז עד למתן החלטתנו בבקשה לסעד זמני.

5.     המבקשת, שהיא עובדת המשרד מאז שנת 1996, הינה בעלת תואר בוגר בפילוסופיה, ובחינוך מיוחד, וכן היא בעלת תואר מוסמך בחינוך מיוחד. במהלך שנת 2005 החלה המבקשת בלימודי הסבה לעבודה סוציאלית אותם סיימה בספטמבר 2005. ב-4.10.05 נרשמה בפנקס העובדים הסוציאליים. לטענתה, בקביעת תנאי הסף בקשר לניסיון, כך שתקופת הניסיון בעבודה סוציאלית נמנית אך ממועד קבלת התואר בעבודה סוציאלית יש משום שינוי המצב לעומת מה שהיה בעבר, ועליו היא הסתמכה. לדבריה, בקביעת התנאי הזה שבמכרז, מבלי לקבוע לו מנגנון חריגים יש משום חוסר סבירות קיצוני, ועל כן דינו להתבטל.

6.     המשיבים טוענים כי דרישת הסף נקבעה במסגרת הפררוגטיבה הניהולית הנתונה למעסיק לקביעת דרישות המשרה. לטענתם, הדרישה למניית שנות ניסיון בעבודה סוציאלית רק מיום קבלת התואר ולא ממועד קודם לכך, הינה עמדה סבירה ביותר, שהתקבלה משיקולים עניניים. בהיות ההחלטה סבירה ומבוססת בשיקולים מערכתיים עניניים וסבירים, אין להתערב בה. אין לכפות על המשיבים את החרגת ענינה הפרטי של המבקשת. על כן אנו מתבקשים לדחות את הבקשה.

7.     בדיון שקיימנו בבקשה נחקרה המבקשת על התצהיר שהגישה לתמיכה בה. לתמיכה בתגובת המשיבים הוגשו תצהיריהם של מרדכי אלישע שהוא מנהל משאבי אנוש במשרד הרווחה (להלן גם - המשרד) ותצהיריהם של גב' הניה מרקוביץ שהיא ראש אגף בכיר (תכנון ובקרה) בנציבות שירות המדינה (להלן-הנציבות). בדיון שקיימנו נחקרו המצהירים בחקירה נגדית.

8.     8. העובדות הרלבנטיות כפי שהן עולות מן התיק ואינן שנויות במחלוקת הן כדלקמן:
א.     המבקשת עובדת במשרד הרווחה מאז שנת 1996, ומ-1999 היא עובדת קבועה בכתב מינוי. מתחילת תקופת עבודתה היא מועסקת במשרה של ראש ענף (שיטות והערכה) בדירוג המח"ר, מתח דרגות 39-36. תיאור התפקיד למשרתה מצורף כנספח ד' לתגובת המשיבים. מפאת חשיבות תיאור התפקיד לנושאים שבמחלוקת, נביא אותו כאן כלשונו:
     "מרכז נתונים על שרותי האגף קשורים להערכה, ניתוח סטטיסטי ומדיניות על פי הנחיות הממונה.
     משתתף בהכנת מערכת נתונים בשירותים באגף לצורך הפעלת שיטות הערכה בתחומים השונים.
     מרכז ומשתתף בוועדות שונות באגף ומחוצה לו. עוקב אחר ביצוע תוכניות העבודה השנתיות של שרותי האגף העוסקים בחינוך, עבודה סוציאלית וחינוך מיוחד.
     מתאם עם המפקחים ימי עיון והשתלמויות לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.
נציג האגף בתחומי המיחשוב מול יחידת ענ"א המשרדית.
יוזם הצעות לפיתוח מערכות מידע ממוחשבות של יחידות האגף.
משתתף בפורומים מקצועיים באגף לפיתוח תהליכים ושיטות עבודה בתחום המיחשוב וכן עם גורמי חוץ רלוונטיים.
מבצע פעולות נוספות בהתאם לדרישה וצרכים".

ב.     ביום 18.1.04 מונתה המבקשת כממלאת מקום מנהל השירות לנוער וצעירים, וזאת, בנוסף לתפקידה הקבוע, ועד לסיום הליכי המכרז לאותה משרה, ובחירת עובד קבוע לתפקיד. ראו מכתבו של משה שיאון סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, נספח ה' לבקשה, וכן ראו מכתבו של מנחם וגשל מנהל האגף מיום 8.1.04 (נספח ג'). המבקשת שימשה בתפקיד זה במקביל לתפקידה לפי התקן, עד 1.12.05.
ג.     ג. דרישת הניסיון במכרזים בתחום העבודה הסוציאלית הובאה לפתחו של בית הדין (האיזורי) בשנתיים האחרונות במספר הזדמנויות. כך, בבש"א 16588/04 אריאלה שגב-נציבות שירות המדינה (להלן-ענין שגב), בש"א 2846/04, עב' 5984/04 אבן חיים-מדינת ישראל (להלן ענין אבן חיים). כמו כן התקיימו שני הליכים נוספים: עב' 1129/05 אביטל לובוצקי-מדינת ישראל וכן בש"א 1282/06 חו'צה-מדינת ישראל ואח' (ראה פסקי הדין בשני ההליכים הראשונים שצויינו, והודעות ב"כ המדינה בשני ההליכים האחרונים במצורף לתגובת המשיבים). נציין כי הנסיבות העובדתיות משתנות בין המקרים וכך גם השאלות שהועמדו להכרעת בית הדין.
ד.     ד. בעקבות אותם ההליכים נערך שינוי בהגדרת הניסיון בקשר למשרות בדרוג העובדים הסוציאליים. בעוד שבשעתו נדרש מספר כזה או אחר של שנות ניסיון, או "שנות ניסיון בעבודה סוציאלית", הדרישה עתה הינה לניסיון בעבודה סוציאלית, של מי שכשיר לעסוק בעבודה סוציאלית ומיום קבלת התואר (ראה לעיל ההגדרה כלשונה). המשיבים עוד מפנים לתיקון שנערך לענין זה בהוראות התקשי"ר (הודעה סו/18 נספחים א' ב' לתגובה, הוראה 11.441 לתקשי"ר). במסגרת התיקון שנערך אף הופחת מספר שנות הניסיון הנדרש.
ה.     ה. במהלך היערכות המשרד יחד עם נציבות שירות המדינה לקראת פרסום המכרזים הרלבנטיים, העלה המשרד את הצורך לתת פתרון חריג לקבוצת עובדים מצומצמת שרכשו תואר בעבודה סוציאלית רק לאחרונה, והם בעלי ניסיון בעבודה במשרד. קוימה לענין זה ישיבה ביום 9.1.07 בה נכחו נציגי המשרד, נציבות שירות המדינה ואיגוד העובדים הסוציאליים. בישיבה הציג המשרד את הבעיה שכונתה על ידו "דור המדבר". נציבות שירות המדינה והאיגוד עמדו על כך שאין מקום לשנות את דרישות התפקידים, ואין להחריג את ענינם של אותם בני "דור המדבר" (סיכום הישיבה מצורף כנספח יב' לתגובה). בהתאם לכך הוחלט כי תעמוד בתוקפה דרישת הניסיון מושא דיון זה.

9.     9. קודם שנעמוד על עיקרי טענות הצדדים נציג את אותן ההוראות מחוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו-1996, עליהן נסמכים המשיבים בקשר לדרישת הניסיון כפי שהוגדרה במכרזים, והן העומדות בבסיסה של המחלוקת שבין הצדדים. ואלו הן ההוראות הרלבנטיות:
"2 בחוק זה -
"עיסוק בעבודה סוציאלית" - עיסוק מקצועי, כמשלח יד, לשיפור תפקודם האישי והחברתי של הפרט, המשפחה והקהילה בדרך של טיפול, שיקום, יעוץ והדרכה הנעשים בדרך כלל בידי עובד סוציאלי ובשיטות טיפול מקצועיות הנהוגות בעבודה סוציאלית;
"3. (א) לא יעסוק אדם בעבודה סוציאלית אלא אם כן הוא עובד סוציאלי".
"4. לא יעסיק אדם בעבודה סוציאלית את מי שאינו עובד סוציאלי.
בסעיף 9 לחוק נקבע מי כשיר להיות עובד סוציאלי:
"מי שנתקיים בו אחד מאלה כשיר להיות עובד סוציאלי:
(1) הוא בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל.....".


10.     10. המבקשת טוענת כי דרישת הניסיון כפי שנקבעה אינה סבירה ודינה להתבטל. להלן נפרט את עיקרי טענותיה לביסוס הבקשה:
א.     א. הסמכות לקביעת תנאי המשרה אכן נתונה לנציבות אלא שהסמכות הופעלה על ידי הנציבות בחוסר סבירות ובחוסר תום לב.
ב.     ב. הגדרת הניסיון כפי שנקבעה, בשינוי לעומת העבר, פוגעת פגיעה ממשית באינטרס ההסתמכות של המבקשת. המבקשת הסתמכה על המצב שהיה קיים עובר לקביעת התנאי החדש, ועל מצגי המשרד, והשקיעה ממיטב זמנה ומרצה ברכישת תואר בעבודה סוציאלית. זאת עשתה בעידוד, בתמיכה ובמימון המשרד, תוך הסתמכות על מצגים והבטחות שניתנו לה, לפיהם לאחר הסבה זו תאושר התמודדותה במכרזים. כל זאת במיוחד לאור העובדה שלמעשה כבר שימשה בתפקידים מקבילים לתפקידים נשוא המכרזים. לענין זה מצביעה המבקשת על כך שכבר מילאה (כממלאת מקום) תפקיד של מנהלת שירות בתחום העבודה הסוציאלית.
ג.     ג. החלטת המשיבים לשנות את תנאי הסף התקבלה באופן שרירותי מבלי שתיבחן היקפה של תופעת "דור המדבר", ומבלי שינתן לה פתרון. ההחלטה התקבלה בניגוד לעמדתם של דרגים בכירים במשרד שסברו כי יש לקבוע מנגנון חריגים להחלטה. המשיבים לא טרחו לברר את היקף התופעה - אם מדובר בשני עובדים או שלושה או הרבה יותר מכך. ניתן היה בנקל להגדיר את העובדים הללו כעובדי המשרד שכבר השלימו לימודיהם בעבודה סוציאלית או שהם נמצאים בעיצומם. קבלת ההחלטה בהעדר נתונים היא החלטה שרירותית ופסולה, ולוקה בחוסר סבירות קיצוני.
ד.     הנימוק היחיד שניתן על ידי המשיבים לשאלה מדוע נדחתה עמדת המשרד התומכת בהחרגת דור המדבר הינו כי התנאי החדש כפי שנקבע נועד למנוע התדיינויות בשאלה מהי עבודה סוציאלית, שכן בהעדר קריטריונים ברורים בשאלה זו, יש קושי בבחינת הדרישה לניסיון בעבודה סוציאלית. אלא שגם ללא התנאי החדש תידרש ועדת המכרזים לבחינת השאלה האם נסיונו של מועמד הינו ניסיון בעבודה סוציאלית כהגדרתו בחוק. כך שועדת המכרזים ממילא תאלץ לקבוע קריטריונים לבחינת השאלה מהו ניסיון בעבודה סוציאלית, והתנאי החדש לא ימנע התדיינויות בשאלה.
ה.     לאור המצב ששרר קודם לשינוי, לפיו אין חולק כי התאפשר בפועל עיסוק בעבודה סוציאלית, בלא שלעוסק בכך יהיה תואר בעבודה סוציאלית, אין הגיון בהתנגדות להחרגתו של דור המדבר מן התנאי החדש. מדובר בהחרגה שהיא מעין הוראת מעבר ולא בהחרגה קבועה שתפגע בעקרון השוויון. כל שהיה על המשיבים לעשות הוא לקבוע כי ביחס לדור במדבר (שניתן להגדירו כמי שכבר השלים את לימודיו בעבודה סוציאלית או שנמצא בשלבי השלמת הלימודים), תיבחן הדרישה לניסיון גם בתקופה שקדמה לקבלת התואר, כשהבחינה הינה בדיוק אותה הבחינה שממילא תעשה ע"י ועדת המכרזים בקשר לכלל המציעים.
ו.     אין ספק כי ניסיון המבקשת הינו ניסיון בעבודה סוציאלית כהגדרתו בחוק. התפקידים שהמבקשת ביצעה נכנסים כולם להגדרת עיסוק בעבודה סוציאלית, בהתאם לפירוש שניתן להגדרה שבחוק בפסקי דין קודמים.
ז.     מן ההגדרה שבחוק עולה שעיסוק בעבודה סוציאלית יכול להיות עיסוק הנעשה שלא על ידי עובד סוציאלי.
ח.     היענות לבקשת המבקשת לא תפגע בתהליך האקדמיזציה שמובילים המשיבים. אין המבקשת מתנגדת לעצם דרישת התואר בעבודה סוציאלית כתנאי סף למשרה. אלא שבשם תהליך האקדמיזציה מבקשים המשיבים למנוע גם ממי שכבר רכש את התואר מלהתמודד במכרזים, וזאת מתוך רצון למנוע התדיינות בשאלה, מהו ניסיון בעבודה סוציאלית.
ט.     התנאי החדש מצמצם ללא הצדקה את חוג המציעים הפוטנציאליים. המדיניות הקודמת היתה נכונה וראויה ולא היה בסיס לשנותה. במקרים קודמים בית הדין דחה את הטענה כי את דרישת הניסיון יש לבחון גם לפני קבלת התואר.
י.     התנאי החדש פוגע פגיעה קשה ובלתי מידתית בחופש העיסוק של המבקשת.
יא.     אין בסיס לטענות המשיבים בדבר שיהוי שהשתהתה המבקשת בבקשתה או בדבר חוסר ניקיון כפיים שלה.

11.     11. עיקרי טענות המשיבים המבקשים מאיתנו לדחות את הבקשה הם אלו:
א.     א. דין הבקשה להידחות מפאת שיהוי ומפאת אי גילוין של מלוא העובדות הרלבנטיות לבית הדין.
ב.     ב. אכן, בחינת נסיונה של המבקשת לגופו, לענין שאלת היותו ניסיון "בעבודה סוציאלית" אינו בגדרו של הליך זה, ואינו נדרש לצורך הכרעה בשאלה שבמחלוקת. עם זאת מן העובדות כפי שנתבררו ניתן ללמוד כי המבקשת ניסתה "להעצים" את נסיונה בתחום העבודה הסוציאלית. נתברר בדיון כי רוב עבודתה ושנותיה במשרד הם בתפקידים מינהליים והעסקתה היתה בדירוג המח"ר. המבקשת אישרה כי תקן המשרה שלה הינו בדירוג המח"ר. במשרה של ראש ענף (שיטות והערכה). לפי עדותה, שמונים אחוז מעבודתה נגעו לתפקידים שבמסגרת הגדרת המשרה, למרות זאת היא טוענת שיש לה ניסיון של 8-6 שנים בעבודה סוציאלית.
ג.     ג. מן הבקשה עולה כי בקשת המבקשת להחרגה נוגעת אליה ואליה בלבד. המבקשת לא ידעה לציין אף לא שם של עובד אחד הניצב בפני בעיה הדומה לשלה.
ד.     ד. המבקשת העידה כי לא רכשה תואר אקדמי בעבודה סוציאלית לפני 2005 מסיבות משפחתיות שמנעו זאת ממנה.
ה.     ה. עמדתם של המשיבים בענין דרישת הניסיון הינה עקבית מאז נחקק החוק. מאז חקיקתו של החוק בשנת 1996 גייס המשרד את כל העובדים שהיו בתפקידים רלונטיים ושלח אותם להסבה לעבודה סוציאלית. כיום כל העובדים למעט עובדת אחת "מדור המדבר" באמת (שאיננה המבקשת) מועסקים במשרות בדירוג העובדים הסוציאליים והם בעלי תואר בעבודה סוציאלית. עמדה עקבית זו אף עולה מן העמדה כפי שהציגו המשיבים בהליכים השונים שקוימו בפני בית הדין.
תחילה עמדו המשיבים על האקדמיזציה במשרות שבדירוג העו"ס כדרישת ס' 10 לחוק (רישום בפנקס), ולאחר מכן באה דרישת הניסיון מעת קבלת התואר. תהליך זה יושם על ידי הנציבות בהדרגה. המשיבים מפנים לשינוי שחל לאחרונה בהוראות התקשי"ר.
ו.     ו. עמדת המשיבים, לפיה בחינת שנות הניסיון בעבודה סוציאלית היא רק מיום קבלת התואר היא עמדה סבירה שהתקבלה משיקולים עניניים, תוך שקילת שיקולים מערכתיים ובמסגרת הפררוגטיבה של המעסיק. אין למבקשת טענה כנגד ההחלטה לגופה. טענת המבקשת היא כנגד ההחלטה שלא להחריג את ענינה ואת ענינם של הדומים לה, המכונים דור המדבר. אין לכפות על המשיבים להחריג את ענינה הפרטי של המבקשת. למבקשת אין כל מעמד בבקשה זו ודי בכך כדי לדחות את הבקשה.
ז.     ז. הסמכות לאישור תקן נתונה באופן מלא ובלעדי לנציב שירות המדינה, וזאת לפי הוראות סעיפים 13,14 לחוק שירות המדינה (מינויים) התשי"ט-1959. לעובד אין מעמד בקשר לסמכות הזו.
במסגרת תפקידה מופקדת הנציבות ולא המשרדים השונים על קביעת התקנים של כל עובדי המדינה ובכלל זה קביעת דרישת הסף. עקרון זה נגזר מהיות הנציבות יחידת מטה שתפקידה לשקול שיקולים ממלכתיים הנוגעים לטיב המשרות, ולא שיקולים מקומיים הנוגעים לענין ספציפי המתרחש במשרד בקשר למעומדים אדם זה או אחר.
ח.     החלטת המשיבים תואמת את רוח החוק ואת לשונו הברורה, בעוד שהמבקשת, הטוענת להכרה בניסיון בעבודה סוציאלית מבלי שהעוסק היה כשיר לעסוק בו, מתעלמת מכוח החוק.
ט.     כשנדרשו המשיבים לבחינתם של עובדים במשרד שכונו "דור המדבר", קרי עובדים שנטען כי יש להם ניסיון בתחום העבודה הסוציאלית טרם קבלת התואר, נטען כי מתן אפשרות להחרגה כזו משמעה הידרשות יתרה לבחינת מהות נסיונו של מי שאינו כשיר לעסוק בעבודה סוציאלית. הדבר ידרוש בחינה של אלו עובדים יכנסו להחרגה ואלו לא. יש בעייתיות רבה בהחרגה כאמור, המאפשרת בחינת נסיונו של אדם בתחום, בעת שלא היה כשיר לעסוק בו.
י.     אכן, בכל מקרה יהיה צורך בבחינת נסיונו של המועמד בעבודה סוציאלית, וכך גם אישרה גב' מרקוביץ בעדותה. הבחינה אמורה להיערך עוד בשלב הסף, ולפני שהמועמד עומד בפני ועדת הבחינה, אלא שעובדה זו אינה מצדיקה את ההחרגה כמבוקש.
יא.     בחינת דרישת הניסיון בעבודה סוציאלית הינה ברורה לאור ההגדרה שבסעיף 2 לחוק, ומי שהינו בעל תואר וטוען כי יש לו ניסיון בתחום, הניסיון נבחן בהתאם להגדרה. אין הדבר כך באשר למי שבא וטוען כי יש לו ניסיון בעבודה סוציאלית כשהוא עסק בתחום שלא בהתאם להוראת החוק.
יוצא שהן ההחלטה לענין דרישת הניסיון לאחר קבלת התואר והן דרישת המשיבים שלא להחריג את הדרישה בשל הרצון להיטיב עם עובד זה או אחר, הינן החלטות סבירות, ראויות ומערכתיות ואין להתערב בהן.

ההכרעה
12.     12. בשאלה כפי שהועמדה בפנינו להכרעה אנו נדרשים לדרך הפעלת הפררוגטיבה הניהולית של המשיבים - עד כמה, הופעלה הפררוגטיבה הזו בסבירות ובתום לב, ומתוך שיקולים עניניים, שאם לא כך, ורק אז, תקום לבית הדין סמכות להתערב בהחלטה.

13.     13. אין מחלוקת בין הצדדים כי קביעת תנאי הסף במכרז הינה בגדר הפררוגטיבה הנתונה למשיבים (ראה ס' 60 לסיכומי המבקשת). סמכות זו של המשיבים היא פונקציה של הגדרת התפקיד ותיאורו. המשיבים הפנו אותנו לענין זה לתיקון שנערך לאחרונה בתקשי"ר בקשר להגדרת הניסיון בתפקידים השונים נשוא דיון זה (ראה הודעה סו/18 מיום 20.4.06 נספחים א ו-ב לתגובה, תיקון הוראת ס' 11.441 לתקשי"ר). טענת המבקשת הינה להפעלתה של הסמכות בחוסר סבירות קיצוני, שאותו היא מוצאת בעיקר בהעדר פתרון של החרגה לקבוצת העובדים "מדור המדבר", ובהם היא עצמה. זאת למרות הענין המיוחד שהביע המשרד עצמו במציאת פתרון כזה, ומכל הטעמים כפי שמפורט בבקשה.

14.     14. נמצאנו למדים, כי בקביעת תנאי הסף של המשרות נשוא הדיון מסתמכים המשיבים על ההגדרות שבהוראות חוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו-1996. בתנאי הסף כפי שנקבעו, כמו גם בשינויים שנערכו בתקני המשרות השונות הקפידו המשיבים מאד על ניסוחה של הגדרת הניסיון הנדרש, שאינו מותיר עוד פתח ואפשרות לפירושים כפי שפרשו בבתי הדין את הדרישה (הפחות מוגדרת) במקרים קודמים. המשיבים אף מפנים לכך כי חוק העובדים הסוציאליים, נחקק בשנת 1996, וכי מאז חלף זמן רב, שבמהלכו עברו עובדי המשרד הסבות לתחום העבודה הסוציאלית והכל כחלק ממגמת האקדמיזציה שמנהיגה נציבות שירות המדינה, להשבחת שירות המדינה , והשירות הניתן לציבור.

15.     15. המבקשת סבורה כי תנאי הסף כפי שנקבעו הם בלתי סבירים באופן קיצוני בעיקר נוכח העובדה שאין הם מאפשרים לה ולדומים לה (שאינה יודעת לפרט מי הם) להתמודד במכרז. בעיקר היא מצביעה לענין זה על אינטרס ההסתמכות שלה שנפגע עם השינוי בהגדרת הניסיון, כפי שנקבע במסגרת תנאי הסף. אלא שאנו לא מצאנו, במסגרת התשתית העובדתית שפרשה בפנינו המבקשת הבטחות או מצגים שהוצגו בפניה לפיהם די יהיה בתואר "עובד סוציאלי" כדי לספק את דרישות הסף במכרזים שאליהם תיגש המבקשת בבוא העת, וכי שנות הניסיון הנדרשות ימנו בלא קשר למועד שבו השלימה התובעת את לימודי התואר. אמנם נכון, התובעת הגישה "בקשה של מועמד/ת להשתלמות" לענין לימודי הסבה לעבודה סוציאלית ובאותו הטופס ציין מנחם וגשל מנהל האגף: "השלמת תואר לצורך שיבוץ במשרות בהן מתאימה העובדת לשרת ויכולה לתרום לפעילות המשרד" (נספח ח' לבקשה). בכך לכאורה, אין משום הבטחה או מצג המבססים עילת תביעה בקשר לתנאים שנקבעו במכרז. אף נציין כי בתשובה לשאלה בחקירה נגדית הבהירה המבקשת כי לא פנתה ללימודי תואר עובד סוציאלי במועד מוקדם יותר מסיבות אישיות.

16.     16. כאמור, עיקר טענותיה של המבקשת מופנות לכך שלא נמצא פתרון להחרגתם של אותם עובדים מקבוצת "דור המדבר", שככל שמדובר בהם, מבלי לציין בכמה עובדים מדובר, היה על המשיבים, לדעתה, למצוא להם פתרון של החרגה מאותו תנאי גורף שבמכרז. לשיטתה של המבקשת, הפתרון לקבוצה זו של עובדים הוא פשוט. בקשר אליהם ניתן היה להסתפק בקיומו של תואר אקדמי בעבודה סוציאלית או היותם בשלבי השלמת הלימודים לקראת קבלתו של התואר, יחד עם בדיקת ניסיון רלבנטי. שהרי ממילא, אין מנוס מבדיקת הניסיון גם למי שמחזיק בתואר "עובד סוציאלי" מספר שנים העונה על דרישת הניסיון. ואפילו תהיה לעיתים הקביעה קשה, אם ניסיון במשרה פלונית הוא ניסיון ב"עבודה סוציאלית", משבכל מקרה יש צורך להיזקק לבחינת הניסיון לגופו, ההיתלות בקושי הזה לענין עצם קביעת תנאי הסף שבמחלוקת, אינה ממין הענין.

17.     17. ללא ספק, וכתנאי סף, פשוט וקל יותר לבדוק מנינן של שנים מאז קבלתו של תואר פלוני, לעומת בחינתו של ניסיון בפועל בעבודה סוציאלית, ובלא קשר למועד קבלתו של התואר. מי שעובר את סיפו של המיון הראשון (מנין השנים מאז קבלת התואר), אכן יצטרך לעמוד גם לבחינת הניסיון שרכש, לגופו. מבהירים המשיבים כי אכן הם מחויבים בכל מקרה לבחינת הניסיון גופו, אולם לאחר שהתבקשה בדיקתו של פתרון לאותם עובדים שכונו "דור המדבר", הגיעו למסקנה כי מתן אפשרות להחרגה כמוצע משמעה הידרשות יתרה לבחינת מהות הניסיון של מי שאינו כשיר לעסוק בתחום (ראה בע' 13 לעדותה של מרקוביץ ש' 9-20 וכן בעמ' 14 ש' 9-1).
ואמנם, אפשר שגם בדרך המיון והבדיקה המוצעת על ידי המבקשת ניתן היה להגיע לבחירת המועמד הטוב והמתאים ביותר מבין המועמדים, דהיינו, להסתפק אך בבחינת דרישת הניסיון לגופה, אם עסק המועמד בעבודה סוציאלית ובמשך כמה שנים, עם זאת, לא ניתן לומר כי שיקוליהם של המשיבים שדחו את אפשרות ההחרגה באופן המוצע, עקב הצורך בהידרשות יתרה לבחינת מהות נסיונו של מי שלא היה כשיר על פי החוק לעסוק בעבודה סוציאלית, הינם בלתי סבירים באופן קיצוני, עד כדי פסילתם על ידי בית הדין. ואפילו היינו אנו סבורים כי גישתה של המבקשת סבירה יותר מזו של המשיבים, הרי כל עוד נמצאים שיקולי המשיבים בגדר מתחם הסבירות, והם שיקולים עניניים, הרי הלכה פסוקה היא, כי בית הדין לא יחליף את שיקול דעתה של הרשות המינהלית בשיקול דעתו שלו, והדברים הם בבחינת מושכלות יסוד שזכו לפסיקה רבה ועקבית (ע"ע 428/06 מדינת ישראל משרד התעשיה - מרלין כהן מרדכי ניתן ביום 16.10.06, להלן ענין מרלין כהן).

18.     18. בשיקוליהם של המשיבים בקביעת תנאי הסף לא מצאנו שיקולים זרים, או שיקולים שאינם עניניים או חוסר סבירות קיצונית. בקביעת תנאי הסף אימצו את מה שנראה בעיניהם נכון לאור הוראותיו של חוק העובדים הסוציאליים, האוסר על עיסוק בעבודה סוציאלית למי שאינו עובד סוציאלי. אימוץ זה של תנאי הסף נעשה בהדרגה מסוימת, גם לאור הליכים שונים שקוימו בבתי הדין, ובמקביל עם תיקון הוראות התקשי"ר. המשיבים בדקו אפשרות של קביעת תנאי סף אחרים לתקופת מעבר, ומצאו כי פתרון כזה מעורר קושי מיוחד. בקשר לסמכות בית הדין לענין דרך בחינת שיקול דעתה של הרשות המינהלית נפסק כי:

"הלכה פסוקה היא, כי שעה שבית דין זה בוחן את פעילותה של רשות מנהלית, עומד לנגד עינינו הכלל לפיו חזקה על הרשות כי היא פועלת כדין. בית הדין אינו מתערב בהחלטתה של רות הפועלת בתחום ולמטרה שהוגדרו לה על פי דין אלא אם לא הביאה בחשבון את השיקולים הרלוואנטיים או שהביאה בחשבון שיקולים בלתי רלוואנטיים. בנוסף, בית הדין אינו מתערב בשיקולי הרשות ואין הוא ממיר את שיקוליה בשיקוליו שלו, כל עוד פועלת הרשות ושוקלת את החלטתה באופן ענייני, בתום לב, בסבירות ובמסגרת הסמכויות אשר הוענקו לה על פי דין". (ע"ע (ארצי) 1238/01 ראמזי לובאני - מדינת שיראל - נציבות שירות המדינה והנהלת בתי המשפט, ניתן ביום 18.3.2002).
ראו לענין זה גם: ע"ע (ארצי) בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים - יצחק צויזנר, פד"ע לו 438, עב' (ארצי) 2/06 מלתם ניהול כוח אדם בע"מ - מדינת ישראל ניתן ביום 7.5.06 וכן ראו ענין מרלין כהן שהוזכר)

הנה כי כן, הדברים מדברים בעד עצמם. המשיבים פעלו במסגרת סמכותם הביאו בחשבון שיקולים רלבנטיים, ולא מצאנו כי בבסיס החלטתם עומדים שיקולים שאינם רלונטיים או שיקולים בלתי סבירים בעליל. אפילו היינו אנו מגיעים לתוצאה אחרת מזו שאליה הגיעו המשיבים, אנו לא נמיר את שיקולינו באלו שלהם.

19.     19. נציין כי במסגרת הליך זה אין אנו נדרשים לבחינת נסיונה של המבקשת בעבודה סוציאלית (לגופו). מכל מקום ובכל הקשור לבחינת סבירות תנאי הסף נשוא דיוננו בקשר למבקשת, נזכיר את שעלה מן התשתית העובדתית שהונחה בפנינו לפיה המבקשת הועסקה כל השנים במשרת ראש ענף (שיטות והערכה) בתקן מח"ר (ראה תאור המשרה בפסקה 8א' לעיל). שמענו ממנה כי כ-80% מזמנה עסקה בענינים שהם בגדרה של הגדרת המשרה (עמ' 4 ש' 8). במשך כשנתיים ימים (בלבד) שימשה כממלאת מקום מנהל שירות לנוער וצעירים. התברר עוד כי במסגרת עיסוקיה לא עסקה בתפקידים המקבילים בדרגתם, לתפקידים נשוא המכרזים (עמ' 4 ש' 10), אף שכך נטען בתצהיר. בעדותה הבהירה המבקשת כי כוונתה היתה לתפקידים המקבילים במהותם. ואולם לפי העולה מתיאור משרתה בתקן ומעדותה, ולכאורה לפחות, 80% מזמנה לא עסקה בענינים הדומים במהותם לתפקידים נשוא המכרזים. הנה כי כן, גם בעובדות לכאוריות אלו יש כדי להשליך על בחינת סבירותם של השיקולים בקשר להחרגת "דור המדבר", ככל שהדברים קשורים במבקשת.

20.     20. וענין אחרון - אכן כטענת המבקשת, לפי הגדרת "עבודה סוציאלית" כפי שנקבעה בחוק, העיסוקים המוגדרים בחוק כעבודה סוציאלית נעשים בדרך כלל בידי עובד סוציאלי. משמע יקרה לעיתים שהעיסוקים הללו יבוצעו בידי אחרים (ראה לענין זה למשל הוראות ס' 6 לחוק), נכון טוענים לענין זה המשיבים כי לפי הוראת ס' 3 לחוק, חל איסור על העסקת אדם בעבודה סוציאלית, אלא אם כן הוא עובד סוציאלי, ומכאן דרישת הסף בענין הניסיון כפי שנקבעה עלידי המשיבים למניית שנות הניסיון אך לאחר קבלת התואר.

21.     21. לסיכום -
קביעת תנאי הסף במכרז הינם במסגרת הפררוגטיבה של המשיבים. המשיבים הקפידו על הגדרה מדויקת של תנאי הסף, באופן שאינו מותיר מקום לספקות ופירושים. בהגדרה כפי שנקבעה הסתמכו על הוראות חוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו-1996. במקביל הקפידו המשיבים על שינוי תקני המשרות כפי שנקבעו בתקשי"ר, והכל במסגרת הפררוגטיבה הניהולית הנתונה להם. בשיקוליהם של המשיבים לא נמצא חוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבות בהחלטה, והכל בשים לב לכך שבית הדין לא יחליף שיקול דעתה של הרשות בשיקול הדעת שלו.
בנסיבות אלו, לא נוכל להיעתר לבקשת המבקשת לסעדים זמניים בקשר למכרזים, כמפורט בבקשה. מבוטל הסעד הארעי שניתן על ידינו ביום 15.2.07. הבקשה לסעדים זמניים נדחית.

      בנסיבות הענין איננו מוצאים מקום ליתן צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצול מכרז

 2. פיצול מכרזים

 3. מכרז של המשטרה

 4. "תנאי סף" במכרז

 5. מצג כוזב במכרז

 6. פטור מחובת מכרז

 7. הצעות זהות במכרז

 8. ביטול מכרז משותף

 9. קריסת זוכה במכרז

 10. פיצול זכיה במכרז

 11. ביטול מכרז פנימי

 12. תיקון הצעה במכרז

 13. הצעות פגומות במכרז

 14. עתירה לביטול מכרז

 15. מכרז הסעות עובדים

 16. דרישת ניסיון במכרז

 17. פסק דין זכיה במכרז

 18. הימנעות מביטול מכרז

 19. מכרז להפעלת מדחנים

 20. השכלה כתנאי סף במכרז

 21. בחירת מועמדים במכרז

 22. תיחור בין זוכי מכרז

 23. דמי היתר זוכה במכרז

 24. ביטול מכרז בשלב השני

 25. דיני מכרזים ציבוריים

 26. תכסיסנות פסולה במכרז

 27. עורך דין דיני מכרזים

 28. פטור מחובת מכרז פומבי

 29. כרייה וחציבה ללא מכרז

 30. ביקורת שיפוטית מכרזים

 31. מכרז פנימי למשרת מנהל

 32. פגם בניסוח מסמכי המכרז

 33. ביטול מכרז חניה מוסדרת

 34. נוסח ערבות מחייב במכרז

 35. מכרזים משותפים - עתירה

 36. מכרז לניהול מחלקת גביה

 37. מכרז שמירה נמל תל אביב

 38. מכרז מנהל בית ספר חרדי

 39. תנאי סף במכרז מיקור חוץ

 40. מכרז מינוי קצינים במשטרה

 41. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 42. דרישת ניסיון קודם במכרז

 43. חובת השוויון במכרז פרטי

 44. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 46. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 47. טענת ניגוד עניינים במכרז

 48. ביטול הדחה מועדת המכרזים

 49. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 50. עתירה לביטול זכייה במכרז

 51. סמכות ראש העיר לבטל מכרז

 52. הגבלת מספר המשתתפים במכרז

 53. תנאי סף מונע השתתפות המכרז

 54. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 55. גזר דין נגד המכרז של המדינה

 56. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית

 57. פיצוי בגין אי קבלת הצע במכרז

 58. עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

 59. איחור של 15 דקות בהצעה למכרז

 60. ועדת מכרז פנימי להעסקת עובדים

 61. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

 62. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 63. מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

 64. מכרז להפעלת מרכז לטיפול בילדים

 65. בחירת נציגי ציבור לועדת המכרזים

 66. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 67. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 68. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 69. דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי

 70. ראש העיר חייב להפעיל שיקול דעת מכרז

 71. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 72. פגם בהחלטת ועדת המכרזים על ביטול מכרז

 73. עתירה כנגד תנאי סף המגביל השתתפות במכרז

 74. פגם במכרז לקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 75. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המינהל

 76. האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

 77. תביעה מנהלית לפיצויים בשל ביטול זכיה במכרז

 78. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 79. סעיף בהסכם הקובע במפורש מה יחשב "הפרה יסודית"

 80. פטור ממכרז למחזיק במקרקעין באופן רצוף 10 שנים

 81. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 82. קצאת קרקע ע''י העירייה לגוף פרטי ללא מכרז וללא תמורה

 83. מחזיק במקרקעין מעל 10 שנים בהסכמת המינהל - פטור ממכרז

 84. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 85. הודעה על החלטה בדבר מגרשי בנייה בכפרי מיעוטים - פטור ממכרז

 86. נטען כי פרסום המכרז, כפי שנעשה, היה בו כדי להטעות וליצור מצג כוזב

 87. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 88. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון