ערר על איזוק אלקטרוני
ערר על איזוק אלקטרוני

להלן החלטה בנושא ערר על איזוק אלקטרוני:

החלטה

1.     לפניי ערר על החלטת בית-המשפט לתעבורה בירושלים (כב' השופט י' ריבלין), מיום 18/7/07 בתיק ב"ש 176/07, לפיה ימשיך העורר להיות נתון במעצר בית בשעות הלילה ובאיזוק אלקטרוני.

2.     נגד העורר הוגשו לבית-משפט קמא שמונה כתבי אישום אשר נדונו במאוחד, שבהם יוחסו לו עבירות של נהיגה תחת השפעת משקה משכר (שני אישומים); נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף; נהיגה בזמן פסילה וללא ביטוח (שני אישומים); נהיגה בזמן פסילה; נהיגה בזמן פסילה, בשכרות ובקלות ראש; וכן נהיגה ברשלנות, סטייה מנתיב נסיעה ופגיעה ברכב משטרתי, שכרות ואי-מסירת פרטים. העבירות בוצעו במהלך השנים 2004 - 2007.

3.     ביום 1/1/07 הורה בית-משפט קמא על מעצרו של העורר עד לתום ההליכים נגדו. ביום 6/3/07 נעתר בית-משפט קמא לבקשתו של העורר והורה על שחרורו בתנאים מגבילים, וביניהם "מעצר בית" בביתו בין השעות 21:00 - 9:00, כאשר ביתרת שעות היממה עליו להימצא במקום עבודתו "יור קאר" בבית-חנינא החדשה. כמו כן חויב העורר באיזוק אלקטרוני ובהפקדת סך 20,000 ש"ח.

4.     ביום 10/7/07 גזר בית-משפט קמא את דינו של העורר והשית עליו, בין היתר, עונש מאסר בפועל של 12 חודשים, מאסר על-תנאי, פסילת רישיון נהיגה למשך שש שנים, וקנס בסך 10,000 ש"ח. במסגרת גזר הדין הורה בית-משפט קמא, כי "היה ויוגש ערעור, פסק הדין מעוכב עד תום שמיעת הערעור". להלן נאמר בגזר הדין, כי "הקנס יקוזז מסכום ההפקדה (סה"כ לנאשם 21,000 ש"ח הפקדות). יתרת ההפקדה תשמש כערבות להתייצבות הנאשם במאסר. ב"כ הנאשם יהא רשאי להגיש בקשה הנוגעת לסכום ההפקדה עם סיום ההליכים בתיק". יצוין, כי מפרוטוקול הדיון בבית-משפט קמא עולה, כי החלטתו של בית-משפט קמא באשר לעיכוב הביצוע ניתנה ללא שהתבקש לכך על-ידי העורר, וממילא שלא נערך בעניין זה דיון. יושם לב, כי בהחלטתו לא התייחס בית-משפט קמא לשאלת המשך תקפם של יתר תנאי השחרור שבהם היה נתון העורר באותה העת, לאמור: מעצר הבית בשעות הלילה, החובה להימצא בשעות היום במקום העבודה והאיזוק האלקטרוני.

5.     ביום 11/7/07, לאחר מתן גזר הדין, פנה בא-כוח העורר לאגף הפיקוח על האיזוק האלקטרוני במשרד לביטחון פנים, הסב את תשומת לבו כי בית-משפט קמא לא התנה את עיכוב ביצוע העונש בכך שתנאי השחרור בערובה יישארו בתקפם, וביקש לתאם עם העורר את הסרת האיזוק האלקטרוני. בתגובה, פנה אגף הפיקוח לבית-משפט קמא וביקש הבהרה בעניין זה. בו ביום החליט בית-משפט קמא, בלא שקיים דיון, כי תנאי השחרור בערובה שהוטלו בשעתו יעמדו בעינם עד להתייצבות העורר לריצוי מאסרו, ואם יוגש על-ידו ערעור, עד למתן החלטה בערעור. בא-כוח העורר הגיש לבית-משפט קמא בקשה לבטל החלטה זו, ואולם ביום 12/7/07 דחה השופט קמא את הבקשה בציינו כי "ההחלטה באשר לאיזוק אלקטרוני רלוונטית עד תום ההליכים. ההליכים טרם הסתיימו ...". בקשה נוספת, שהגיש בא-כוח העורר נדחתה אף היא בנימוק ש"ההליכים לא הסתיימו ואין לפיכך מקום לשינוי בתנאי שחרורו של המבקש (העורר - י. ע.). אין גם מקום לקיים דיון בבקשה כפי שמבקש ב"כ המבקש". על החלטה זו (נושאת תאריך 18/7/07) הוגש הערר שלפניי.

6.     לטענת בא-כוח העורר, תנאי השחרור בערובה, אשר הושתו על העורר עם תחילת ההליכים בבית-משפט קמא, פקעו מאליהם עם מתן גזר הדין. המשיבה עצמה נמנעה מלבקש להאריך את תקפם של תנאי השחרור עד לתחילת ריצוי העונש, ולא היה מקום שבית-משפט קמא יורה על כך על-פי בקשתו של גורם זר שלא היה צד לדיון (האגף לפיקוח במשרד לביטחון פנים), ומבלי שקיים דיון, שבו נשמעה עמדתו של העורר. בא-כוח העורר הוסיף וטען, שגם לעצם העניין אין הצדקה להאריך את תנאי השחרור בערובה, שכן העורר הקפיד לקיימם באופן מלא ומדויק, רישיון הנהיגה שלו נפסל והוא ממילא רשאי לצאת מביתו כל יום בין השעות 09:00 - 21:00. אשר להבטחת התייצבותו של העורר לריצוי עונשו, הרי זו מובטחת בהפקדה כספית משמעותית. ועוד צוין, כי האזיק האלקטרוני המותקן על רגלו של העורר, מכאיב לו מאד וגרם לו לנפיחות ברגל, ומן הדין להורות על הסרתו ולו מטעם זה.

7.     בא-כוח המשיבה טען מנגד, כי יסוד אי-התייחסותו של בית-משפט קמא להארכת תנאי השחרור בערובה במסגרת גזר הדין הנה סברתו המוטעית, שלה הייתה שותפה גם התביעה, כי אלה נותרים בעינם גם לאחר מתן גזר הדין, עד להתייצבות העורר לריצוי עונשו. לשיטתו של בא כוח המשיבה, לא היה מנוע בית-משפט קמא מלהורות על הארכת תנאי השחרור בערובה בשלב מאוחר יותר, כפי שנעשה על-ידו בפועל. אף אם נפל בהליכים בערכאה הראשונה פגם כלשהו, הרי ניתן לרפאו גם בשלב זה ואין מניעה להאריך את תנאי השחרור בערובה אפילו עתה. לעצם העניין נטען על-ידי בא-כוח המשיבה, כי לא זו בלבד שמסוכנותו של העורר לשלום הציבור לא פגה עם מתן גזר הדין, אלא שהיא אף התעצמה.

8.     לאחר ששקלתי את טענותיהם של הצדדים הגעתי למסקנה כי אף על פי שבהליך לפני בית משפט קמא נפלו פגמים של ממש, מן הדין להותיר את תנאי השחרור בערובה שנקבעו בשעתו על כנם. להלן יובאו הנימוקים למסקנתי.

     על פי מה שנפסק בבש"פ 1760/01 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נה (5), 1, תנאי השחרור שנקבעו בבית משפט קמא, שעניינם במעצר הבית של העורר ובאיזוקו האלקטרוני, אכן פקעו עם מתן גזר הדין. עם זאת, משנדרש בית משפט קמא לסוגיית דחיית מועד ביצוע עונש המאסר בפועל שהטיל על העורר קנה סמכות להתנות את הדחייה במתן ערובה ובתנאים אחרים שימצא לנכון (סעיפים 43, 44 ו-87 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; סעיף 44 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1966). במסגרת זו מוסמך בית המשפט ליתן את הדעת לא רק על תנאים שיבטיחו את התייצבותו של הנידון לריצוי העונש, אלא גם על תנאים שיפיגו את מסוכנותו לשלום הציבור. יצוין, כי בקשות כגון אלה, לקבוע מועד מאוחר לתחילת ריצוי עונש, תוך הארכתם של תנאי השחרור, מוגשות לערכאה הדיונית ונדונות לפניה כדבר שבשגרה.

      בענייננו, ראה בית משפט קמא לדחות את ריצוי עונש המאסר של העורר עד למתן פסק דין בערעור בלא שנתבקש לכך ובלא שקיים דיון (כך עולה מפרוטוקול בית משפט קמא). בהמשך החליט בית משפט קמא, על פי בקשתו של אגף הפיקוח במשרד לביטחון פנים, אף זאת ללא שקיים דיון, כי תנאי השחרור בערובה יוותרו על כנם. דרך התנהלות זו אינה מעוגנת בדין ומהיבט זה נפל בהליך פגם. עם זאת, במסגרת הדיון שלפניי שטחו ב"כ הצדדים את כל טענותיהם באופן מלא ומפורט. בנסיבות אלה, איני רואה מניעה ליתן החלטה לגופם של דברים (וראו את סעיף 54 לחוק המעצרים, המסמיך את בית המשפט הדן בערר לקיים את ההחלטה שעליה עוררים, לשנותה או לבטלה ולתת כל החלטה אחרת במקומה).

     העורר נעצר בינואר 07' לאחר שסטה מנתיב נסיעה וגרם לסיכון תוך שהוא שיכור ברמה העולה כמעט פי חמש על המותר בחוק. באותה העת היו תלויים ועומדים נגדו מספר תיקים בגין עבירות שכרות ונהיגה תחת פסילה. לחובתו של העורר לא פחות מ- 60 הרשעות קודמות. אין, אפוא, קושי לקבוע, כי מדובר בנהג שלוח רסן, המסכן את שלום הציבור בדרגה גבוהה. הרשעתו של העורר בעבירות שיוחסו לו אינה גורעת ממסוכנותו כהוא זה. אדרבא, יש בה כדי להמחישה ולהעצימה. במצב דברים זה, לא ניתן לבטל את תנאי השחרור בערובה. מטרתם של ריתוק העורר לביתו ולמקום עבודתו, תוך איזוקו האלקטרוני, הנה להבטיח, שלא ישוב לנהוג בכלי רכב באופן שבו נהג בעבר, ולאפשר פיקוח אפקטיבי על הגבלה זו. ביטולם של תנאי השחרור יאפשר לעורר לשוב לסורו מבלי שלמשיבה תהיה כל יכולת פיקוח ממשית על תנועותיו. דחיית מועד ביצוע עונש המאסר שהוטל על העורר מחייבת, אפוא, את הארכתם תוקפם של תנאי השחרור. כך הם פני הדברים גם לאחר שנותנים את הדעת על העובדה, שלמן מתן גזר הדין ועד למתן החלטתי זו נותרו תנאי השחרור על מכונם אף על פי שלא התקיים דיון כהלכתו. המדובר, אמנם, בפגם בהליך, אך ביטולם של תנאי השחרור בעטיו של פגם זה עלול לפגוע אנושות בשלום הציבור ועם כך אין להשלים.

     במהלך הדיון אישר העורר, כי רופאיו לא מצאו שהנפיחות ברגלו נובעת מהאזיק האלקטרוני דווקא.

     סיכומם של דברים הוא, כי תנאי השחרור שנקבעו בשעתו בבית משפט קמא, לרבות מעצר הבית החלקי והאיזוק האלקטרוני, יישארו על כנם. במובן זה, הערר נדחה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערר נגד הקמת מזנון

 2. הרכב חסר בוועדת ערר

 3. ערר על צו שימוש ארעי

 4. תיקון החלטת ועדת ערר

 5. ערר על איזוק אלקטרוני

 6. שווי עסקה - ועדת ערר

 7. ערר על איזוק אלקטרוני

 8. נוהל הגשת ערר לפי סעיף 17ב

 9. ערר על צמצום השטח המותר לבניה

 10. ערר על חישוב מס לפי שווי השוק

 11. ערר לאשר בקשה בכפוף להמלצת מהנדסת הועדה

 12. ערר לאשר בקשה הכוללת הקלה באופן חלקי בלבד

 13. ערר לאשר בקשה להקמת פנלים פוטוולטאים לייצור חשמל

 14. ערר שלא להתיר חצר משק בקומה א' בבית הבנוי במקרקעין

 15. ערר לסרב לאישור מצב קיים, התאמה לבניה בשטח במקרקעין

 16. תקנות פיקוח על בתי-ספר (סדרי הדין בועדת-ערר), תשל''ב-1972

 17. תקנות הגנה על כינויי מקור (הנוהל בועדות ערר), תשכ''ז-1966

 18. ערר על החלטת ועדת הערר המחוזית טעונה אישור יו"ר ועדת הערר המחוזית

 19. תקנות מס-הכנסה (יועצי-מס) (סדרי הדין בפני ועדת-ערר), תשכ''ט-1969

 20. תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סדרי-דין בפני ועדת-ערר), תשי''ח-1958

 21. תקנות החכרת מקרקעין (הוראות-שעה) (סדרי הגשת ערר וסדרי הדין בועדת-ערר), תש''ך-1960

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון