סמכות עניינית התיישנות קנס
סמכות עניינית התיישנות קנס

להלן החלטה בנושא סמכות עניינית התיישנות קנס:

החלטה

1.     ביום 23.8.07 נתתי פסק דין בתיק דנן.

2.     במסגרת פסק הדין דחיתי את תביעת התובע, שביקש פסק דין הצהרתי, שלפיו הקנס שקיבל בגין עבירת תעבורה מיום 6.8.01, התיישן ודחיתי את תביעתו לקבלת הצהרה שלפיה ההודעה על עיכוב הרישיון דינה להתבטל.

3.     במסגרת פסק הדין, דנתי גם בטענת התובע שלפיה העבירה נשוא הקנס התיישנה והחלטתי כי אני נעדר סמכות עניינית לדון בטענה זו.

4.     לפיכך קבעתי, כי יש להעביר את התיק להמשך דיון ולצורך הכרעה בטענת ההתיישנות, לבית המשפט המוסמך, הוא בית המשפט לתעבורה בתל-אביב.

5.     דא עקא, החלטה זו הייתה צריכה להינתן במסגרת החלטה ולא במסגרת פסק הדין, שכן כידוע, החלטה להעביר תביעה או חלקה לבית משפט אחר מחמת חוסר סמכות היא בבחינת "החלטה אחרת" ולא "פסק דין", שכן החלטת ההעברה אינה מסיימת את הדיון באותו עניין.

6.     כפי שכבר קבעתי בפסק הדין, נושא סמכותו של בית משפט זה לדון בטענה אודות התיישנות עבירת תעבורה נדונה בפסק הדין שניתן בה"פ (י"ם) 746/06 מזל מנצורי טחורש נ' מדינת ישראל.

7.     גם שם הוגשה תביעה להצהיר כי התיישנה עבירת מצלמה. בית המשפט דן שם בטענה להתיישנות העבירה ולהלן הדברים שנקבעו שם בעניין זה על ידי כב' השופטת אנה שניידר, אותם אני מאמץ כחלים גם על התביעה שבפני:

"26. משמעות הטענה בדבר מחיקת ההרשעה מהמרשם עקב התיישנות העבירה היא למעשה, כי דין ההרשעה שקמה מכח סעיף 229(ח2) לחסד"פ, עקב אי תשלום הקנס, להתבטל. במלים אחרות, מדובר בדרישה לביטול תוצאתו של הליך פלילי.

בה"פ 201211/05 (שלום ת"א) מנדלוביץ נ. עירית תל-אביב מיום 9.2.06, הגיע בית המשפט למסקנה, לאחר שניתח את פסקי הדין של בית המשפט העליון בע.א. 8080/99 וקס ואח' נגד עירית תל-אביב ואח' (תק-על2005, 2467) (להלן - פס"ד וקס) וכן בע.פ. 3482/99 פסי נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(5) 715, כי טענה להתיישנות עבירה יש לטעון בפני אותה הערכאה שמוסמכת לבטל את ההרשעה, ובענייננו - בית משפט לענייני תעבורה.
(ראה לענין זה גם ת"ק (בית שמש)1071/06 קפאח נ. מדינת ישראל שניתן ביום 18.9.06).

27. לעניין שאלת ביטול ההרשעה, טוענת המבקשת כי מהוראות סעיף 25(ג) לפקודת התעבורה עולה כי הוראות סעיף 25, שעניינו סמכותו של שופט תעבורה, אינן גורעות מסמכותו של שופט שלום אחר, שאינו שופט תעבורה, לדון בעבירות תעבורה ולכן מצויה בידי בית משפט זה הסמכות העניינית לדון גם בטענת התיישנות העבירה.

מקובלת עלי עמדת המשיבה לפיה הפרשנות האמורה לסעיף 25 לפקודת התעבורה מאיינת את ההפרדה שיצר המחוקק בין בית משפט לעניינים אזרחיים לבין בית משפט לעניינים פליליים, ובענייננו - בית משפט לענייני תעבורה.

בהקשר זה ניתן להסתמך על דברי בית המשפט העליון בפס"ד וקס: "...אכן אין להשיג על זכותם של המערערים לבקש את ביטולה של ההרשעה שלשיטתם התקבלה בניגוד לחוק, אך לא נתברר לי ההגיון העומד מאחורי הגשת בקשה שכזו לבית המשפט האזרחי, שהרי אין לתקוף בהליך אזרחי תוצאותיו של הליך פלילי..."

28. לאור האמור, ככל שמדובר בבקשה להצהיר כי יש למחוק את העבירה נשוא הדו"ח עקב התיישנות העבירה - נעדר בית משפט זה סמכות עניינית להענקת הסעד המבוקש, ועל המבקשת לפנות, אם רצונה בכך, לבית המשפט לענייני תעבורה.

הוא הדין לגבי טענות המבקשת לעניין אי קבלת הודעה כלשהי בענין הדו"ח נשוא הבקשה והקשורות ב"חזקת מסירה" לפי תקנה 44א לתקנות התעבורה. גם ענין זה מסור בידי בית המשפט לענייני תעבורה".

8.     לפיכך, אני קובע כי אני נעדר סמכות עניינית לדון בתביעה בגין התיישנות העבירה ובגין הטענה בדבר אי קבלת הדו"ח המקורי.

9.     סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד 1984, קובע כי:

"79.     (א)     מצא בית משפט שאין הוא יכול לדון בענין שלפניו מחמת שאינו בסמכותו המקומית או הענינית, והוא בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר, רשאי הוא להעבירו לבית המשפט או לבית הדין האחר, והלה ידון בו כאילו הובא לפניו מלכתחילה, ורשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם."

10.     ההלכה היא כי בית המשפט אינו חייב להעביר את התובענה לבית המשפט המוסמך, אלא הוא רשאי לעשות כן, אולם הנטייה תהיה להפעיל את הסמכות הנתונה בסעיף 79(א) ולא לדחות את התביעה רק בשל חוסר סמכות, וזאת בהעדר סיבה מיוחדת המורה כי יש לנהוג אחרת.

11.     אינני מוצא כל סיבה מדוע לא ניתן להעביר את התובענה לבית המשפט לתעבורה, לפתיחת בש"א, או כל הליך מתאים אחר לפי סדרי הדין הנהוגים בבית המשפט לתעבורה, שבמסגרתו ניתן לדון בבקשת התובע לביטול פסק דין שניתן בהעדרו ומחיקת הרשעתו בעבירה בשל טענתו שלפיה העבירה התיישנה.

12.     לפיכך, אני מורה על העברת התיק לבית המשפט לתעבורה בתל-אביב, לצורך הכרעה בטענת התובע שלפיה העבירה נשוא התביעה שבפני התיישנה וכי נודע לו לראשונה על הודעת הקנס והעבירה רק בשנת 2006.

13.     המזכירות תטפל, אפוא, בהעברת התיק לבית המשפט לתעבורה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבחן הסעד

 2. סמכות עניינית ארנונה

 3. סמכות עניינית צו הריסה

 4. סמכות עניינית תוקף גיור

 5. סמכות עניינית הקדש דתי

 6. סמכות עניינית קנסות חניה

 7. סמכות עניינית בערר מס שבח

 8. סמכות עניינית פירוק שיתוף

 9. סמכות עניינית תביעות קטנות

 10. סמכות עניינית התיישנות קנס

 11. סמכות עניינית ביטול פטנט

 12. סמכות עניינית בתביעה רכושית

 13. סמכות עניינית ביטול חוזה מכר

 14. סמכות עניינית בענייני ארנונה

 15. סמכות עניינית בעוולת גניבת עין

 16. דוגמאות העדר סמכות עניינית

 17. הגנת בית מגורים - סמכות עניינית

 18. תשלום דמי ניהול - סמכות עניינית

 19. סמכות עניינית לביטול חוב ארנונה

 20. סמכות עניינית - הסכמים קיבוציים

 21. מבחן הסעד בבית משפט לענייני משפחה

 22. סמכות עניינית בתביעות קניין רוחני

 23. תביעה לחלוקת רכוש - סמכות עניינית

 24. סכסוך בקשר לירושה - סמכות עניינית

 25. בקשה ליישוב סכסוך - סמכות עניינית

 26. חשיפת פרטי גולשים - סמכות עניינית

 27. החזר יציאות והוצאות סמכות עניינית

 28. סמכות עניינית בתביעת גזל סוד מסחרי

 29. סמכות עניינית חזקה ושימוש במקרקעין

 30. סמכות עניינית בתביעת נזיקין של שוטר

 31. הפקעת קרקעות - סמכות עניינית ייחודית

 32. סמכות עניינית אכיפת הסכם מכר מקרקעין

 33. סמכות עניינית בתביעה נגד רשות מקומית

 34. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה

 35. סמכות עניינית לבית משפט מחוזי - משפחה

 36. סמכות עניינית בתביעת אינטרנט לא מובהקת

 37. מחיקת התביעה על הסף מחוסר סמכות עניינית

 38. סמכות עניינית בסכסוך משפחתי בעניין כספי

 39. סדרי הקשר בין האב לקטין - סמכות עניינית

 40. קצבה מגרמניה - סמכות עניינית של בית משפט

 41. ההבדל בין תושבות לאזרחות - סמכות עניינית

 42. סעיף 34 לחוק ההוצאה לפועל - סמכות עניינית

 43. סמכות עניינית בעניין מתן הוראות לכונס נכסים

 44. סמכות עניינית בית הדין לעבודה בתביעת לשון הרע

 45. סמכות עניינית בתביעת אישה נגד בעל בפשיטת רגל

 46. סמכות עניינית של בית הדין לעבודה בדיני חברות

 47. סמכות עניינית בית הדין לעבודה – סודות מסחריים

 48. צו מניעה זמני לפני הכרעה בשאלת הסמכות העניינית

 49. מחיקת תביעה מחוסר סמכות עניינית של בית משפט השלום

 50. סמכות עניינית בהחלטה בגין ביטול העיקולים על ידי רשם

 51. ניתן להעלות טענת העדר סמכות עניינית בכל שלב של הדיון

 52. סמכות עניינית: מחיקת השעבוד הרשום על הנכס לטובת הבנק

 53. סמכות עניינית לבית משפט לעניינים מקומיים ביהודה ושומרון

 54. סמכות עניינית לבית הדין לעבודה לשנות פסק הדין המאשר הסכם הפשרה

 55. למי הסמכות העניינית בסכסוך בין חברת ניהול לבין דייר בבית משותף ?

 56. האם הכתרת עילת התביעה כ"עוולת נזיקית" מקנה סמכות עניינית לבית משפט השלום ?

 57. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון