נהיגה בשלילה - ערעור על קולת העונש

להלן פסק דין בנושא נהיגה בשלילה - ערעור על קולת העונש:

פסק דין

1.     המשיב הואשם בבימ"ש לתעבורה בבאר שבע בכך שביום 16.3.04 נהג מכונית בכביש משמר הנגב-באר שבע, שעה שהיה פסול לנהוג ברכב מכח גזר דין שניתן כנגדו ביום 13.4.03 בבימ"ש לתעבורה באשקלון [להלן: "פסה"ד הראשון"].

בפסק הדין הראשון הורשע המשיב בעבירה של גרימת מוות ברשלנות תוך נהיגת רכב ודינו נגזר ל-6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, לפסילה מלקבל או להחזיק ברשיון נהיגה למשך 10 שנים, ולמאסר על תנאי של 12 חודשים למשך 3 שנים אם יורשע בעבירת נהיגה בזמן פסילה.

2.     ביום 20.12.04 גזר בימ"ש קמא את דינו של המשיב לתשלום קנס בסך 1500 ₪, לפסילתו מנהיגה לתקופה של 12 חודשים ולהארכת תקופת התנאי [של המאסר על תנאי שנגזר עליו בפסה"ד ה-1] לתקופה של שנה אחת נוספת.

בערעור זה שבפני מערערת המדינה כנגד גזר הדין המופלג לטענתה בקולתו וזאת בעיקר ככל שהדברים אמורים בהימנעות בימ"ש קמא [כב' השופטת גליקליס] מהפעלת עונש המאסר על תנאי של 12 חודשים שהוטל על המשיב פחות משנה בטרם עבר את העבירה.

3.     בהודעת הערעור, וביתר הרחבה במהלך הדיון בערעור לגופו, נתברר כי נפלה שגגה מהותית בהליכי בירורו של המשפט בפני בימ"ש קמא.
כתה"א הוגש כאמור ביום 16.3.04. בישיבת 30.3.04 כפר המשיב במיוחס לו, ביום 29.4.04 נקבעה ישיבה לשמיעת עדי התביעה ליום 20.9.04, ביום זה הוגשו שלושה מוצגי תביעה [הודעת נאשם ת/1, דוח עיכוב ת/2 ודוח פעולה ת/3] והדיון נדחה לישיבה נוספת ליום 20.10.04.
שוב נדחה הדיון ליום 21.11.04 ובאותה ישיבה מבלי פירוט בפרוטוקול על שום מה ולמה, נדחה הדיון ליום 29.11.04 "למענה".
     בישיבת 29.11.04 דחיה נוספת לישיבת "מענה" ליום 6.12.04.
הפרוטוקול הבא הינו משם מה מיום 8.12.04 ולפיו התייצבה בפני השופטת קמא באת כח התביעה, לא התייצבו הנאשם וסנגורו, ונרשם מפי ב"כ התביעה כי היא מבקשת "דחית הדיון" ללא ציון מטרת הדחיה.
בהחלטת אותו היום דחתה השופטת קמא את המשך הדיון ל-14.12.04 בשעה 12:00 "לטיעונים לעונש" וביהמ"ש הורה לזמן לאותה ישיבה את הנאשם וסנגורו.
אתא יום 14.12.04 הופיעו הנאשם וב"כ הצדדים וטענו איש כטענותיו לעניין העונש. מתן גזר הדין נדחה ליום 20.12.04.

בפתח גזר הדין ציינה השופטת קמא כי "הנאשם הורשע עפ"י הודאתו בעבירות של נהיגת רכב בזמן פסילה, ללא רשיון נהיגה וללא תעודת ביטוח תקפה..." וגזרה את דינו לעונשים שפורטו בפתח הדברים לעיל.

4.     ביום 31.1.05, הוא יום הגשת הערעור שבפני, פנתה המדינה לבימ"ש קמא ב"בקשה לתיקון פסק דין" שזו לשונה:

"ביום 20.12.04 גזר בימ"ש נכבד זה את דינו של הנאשם, ובגזר הדין נרשם שהנאשם הורשע עפ"י הודאתו. נראה, שבטעות נשמטה הרשעתו של הנאשם. ביהמ"ש הנכבד מתבקש בזאת, עפ"י סמכותו שבסעיף 81 (ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984 לתקן את הטעות משלב הכרעת הדין אם יקבל את הסכמת ב"כ המשיב".

בימ"ש קמא, מבלי שפנה לקבל תגובת הנאשם לאותה הבקשה ומבלי שדבר אותה הבקשה הובא כלל לידיעתו, נתן החלטתו על גבי טופס אותה הבקשה - וזאת כדלהלן:

          "כמבוקש. ההרשעה תירשם מיום 8.12.04".

     אותה החלטה לא נושאת את תאריך נתינתה.

5.     בחינת הליכי תיק זה בבימ"ש קמא מובילה למסקנה כי דינם להיבטל מלכתחילה באופן בו יוחזר אליו הדיון מבראשית על מנת שינוהל בזו הפעם כמצוות החוק.
די אם נציין כי בשום שלב משלבי הדיונים והישיבות הרבות, לא נרשמה הודאה באשמה מפי הנאשם או סנגורו.
אדרבא, תשובת הנאשם "היחידה" המופיעה בכתה"א הינה מישיבת 30.3.04 בה כפר הנאשם באשמה, הדיון נדחה לשמיעת הראיות ואלו החלו להישמע בישיבת 20.9.04.
ללא הסבר או תיעוד כלשהו בפרוטוקול, נקבע התיק לאחר מכן למספר ישיבות של "מענה" - אולם שום "מענה" נוסף לכתה"א לא תועד בפרוטוקול כלשהו של בימ"ש, לא בקשה לחזור בו מכפירתו ולא הודאה כלשהי במיוחס לו בכתה"א.

למותר לציין כי בשום שלב שקדם לישיבת ה"טיעונים לעונש" [14.12.04] לא ניתנה הכרעת דין המרשיעה את הנאשם.
הנה כי כן, ביום 20.12.04 ניתן ע"י בימ"ש קמא גזר הדין נשוא ערעור זה, גזר דין שלא קדמה לו הכרעת דין המרשיעה את הנאשם, שלא קדמה לו חזרת הנאשם מכפירתו באישומים [מיום 30.3.04] ולא תיעוד כלשהו בדבר הודאה שהודה הנאשם במיוחס לו.

רצף מחדלים ושגיאות אלה לא תוקן בהחלטת בימ"ש קמא ב"בקשה לתיקון פסק דין מכח סעיף 81 (ב) לחוק בתי המשפט" שהוגשה ע"י המדינה ביום 31.1.05

     עפ"י ס"ק 81 (ב) הנ"ל:

"בהסכמת בעלי הדין רשאי ביהמ"ש להחליט בכל עת על כל תיקון בפסק הדין או בהחלטה אחרת שנתן".

     אותה בקשה לא הוגשה בהסכמת הנאשם, וההחלטה בה ניתנה מבלי שנתבקשה תגובתו.

זאת ועוד. בדיון שהתקיים בערעור זה [ביום 27.10.05] מסר סנגורו של המשיב [אותו סנגור שייצגו בכל הליכי בימ"ש קמא] כדברים הבאים:

"לשאלת ביהמ"ש אם בשלב מסויים של הדיונים הודעתי לבימ"ש קמא כי הנאשם חוזר בו מכפירתו ומודה במיוחס לו, אני משיב שאיני זוכר אמירות מפורשות כאלה. יכול להיות שביקשתי ישירות לקבוע לטיעונים לעונש. לשאלת בימ"ש זה כיצד אני מסביר שבימ"ש קמא שמע תחילה הוכחות לאחר כפירת הנאשם, ואז לפתע אני מבקש ישיבה לטיעונים לעונש מבלי שהנאשם הודה, אני משיב שכנראה מתוך טעות לא היתה הודאה פורמלית של הנאשם לאחר בקשה לחזור מהכפירה".

בהינתן כל אלה ברור הוא שהחלטת השופטת קמא באותה בקשה של המדינה [מיום 31.1.05] ל"תיקון פסק הדין" עפ"י ס"ק 81 (ב) לחוק בתי המשפט - דינה להתבטל, ולו מן הטעם הפשוט ש"התיקון" עליו הורה ביהמ"ש - לא נעשה "בהסכמת בעלי דין".
     הסכמה - שמבלעדיה אין.

אוסיף ואציין כי גם אותו התיקון כשלעצמו, אפילו היה נותר בעינו, אין בו לרפא פגמי ההליכים.
זאת הואיל וגם אם כלשון אותה ההחלטה "ההרשעה תירשם מיום 8.12.04" - נותרנו עדיין ללא רישום כלשהו של חזרת הנאשם מכפירתו [בישיבת 30.3.04] או הודאתו במיוחס לו.
מבלעדי אלה לא ברור כלל הרשעה מנין.

6.     מסקנת הדברים הינה כי נותרנו עם "גזר הדין" שלא קדמה לו הכרעת דין מרשיעה, לא חזרה מהכפירה באישום, ולא הודאת הנאשם בנטען נגדו בכתה"א.
     גזר דין שכזה - דינו להתבטל מניה וביה.
התוצאה המצערת והבלתי נמנעת המתבקשת מכל אלה הינה בביטול "גזר הדין" [מיום 20.12.04] - נשוא ערעור זה - ובהחזרת הדיון לערכאה הדיונית על מנת שתמשיך לדון בהליכי תיק זה מהשלב אליו הגיעו בתום ישיבת 20.9.04 - דהיינו - תחילת ראיות התביעה - והכל כנעתר בטענה החלופית שבהודעת הערעור דנן.
     
7.     סוף דבר - אני מקבל את הערעור, מבטל את "גזר הדין" מיום 20.12.04 ומורה על החזרת הדיון לבימ"ש לתעבורה בבאר שבע לשלב הדיוני המפורט בסעיף 6 לעיל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שלילה ל 30 יום

 2. בקשה לחישוב פסילה

 3. נהיגה אחרי פסילה

 4. ממתי מתחילה שלילה ?

 5. שלילת רישיון לשנה

 6. מתי מתחילה השלילה ?

 7. בקשה להאריך שלילה

 8. קיצור פסילה מנהלית

 9. נהיגה בשלילה בטעות

 10. ביטול פסילה מנהלית

 11. שלילה עקב 36 נקודות

 12. ערר על פסילה מנהלית

 13. שלילה עד תום ההליכים

 14. שלילת רישיון של נאשם

 15. מעצר על נהיגה בשלילה

 16. שלילה בעבירות חמורות

 17. ערעור על סיווג פסילה

 18. עונש על נהיגה בשלילה

 19. ביטול צו פסילה מנהלית

 20. שלילת רשיון לכל החיים

 21. בקשה לחישוב ימי פסילה

 22. הפקדת רשיון נהיגה בשלילה

 23. ערעור על פסילה על תנאי

 24. נהיגה בשלילה בלי ביטוח

 25. פסילת רשיון לפני הרשעה

 26. בקשה לבטל פסילה מנהלית

 27. ידיעה ממשית בדבר פסילה

 28. נהיגה בשלילה - אי ידיעה

 29. שלילת רישיון עד פסק דין

 30. הצעת חוק מעצר נהג בפסילה

 31. בקשה לפסילת רישיון נהיגה

 32. הארכת פסילת רישיון נהיגה

 33. הארכת שלילה עד תום ההליכים

 34. נהיגה בזמן פסילה ללא ידיעה

 35. שלילת רשיון עד תום ההליכים

 36. מאסר בפועל על נהיגה בשלילה

 37. פסילת רשיון עד תום ההליכים

 38. ראיות לכאורה לשלילת רישיון

 39. פסילה מנהלית נסיעה באור צהוב

 40. שלילת רישיון עד תום ההליכים

 41. ידיעה ממשית על נהיגה בפסילה

 42. פסילת רישיון עד תום ההליכים

 43. ערר על פסילה עד תום ההליכים

 44. דחיית ערעור על נהיגה בפסילה

 45. הפקדת רשיון נהיגה בגלל שלילה

 46. ביטול פסילת רישיון ע''י שוטר

 47. שלילת רישיון בתאונה עם הרוגים

 48. פסילה מנהלית בגין נהיגה בשכרות

 49. נהיגה בשלילה - ערעור על קולת העונש

 50. רישיון נהיגה זמני - נהיגה בזמן פסילה

 51. החזרת רישיון נהיגה אחרי פסילה של שוטר

 52. סירוב לבדיקת דם - פסילה עד תום ההליכים

 53. בקשת חישוב תקופת הפסילה מיום מתן גזר הדין

 54. נהיגה בפסילה, בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה

 55. נהיגה בפסילה ביודעין - מעצר עד תום ההליכים

 56. שלילת כיסוי ביטוחי בעקבות פסילת רשיון נהיגה

 57. פסילת רישיון עקב בדיקה רפואית במכון לבטיחות בדרכים

 58. הרשעה בעבירה של נהיגה בזמן פסילה וזאת חרף שתי פסילות קיימות

 59. הרשעה בעבירות נהיגה בזמן פסילה וללא רשיון נהיגה ופוליסת ביטוח תקפים

 60. תקנות הפעלת רכב (סדרי דין בבקשות להארכת תקופת הפסילה), תשל''ד-1974

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון