נהיגה בשכרות עונש
נהיגה בשכרות עונש

בתי המשפט השונים נתקלים, כבמעשה של יום ביומו, בנהגים רבים, הבוחרים ליטול ההגה לידיהם, לאחר ששתו לשוכרה.

נהגים מבוסמים אלה מהווים סכנה של ממש לציבור עוברי הדרך (בין שנהגים ובין שהולכי רגל המה) וגורמים, לא אחת - למרבה הצער, לפגיעות בנפש וברכוש. על כן, מצווים בתי המשפט ורשויות האכיפה, בהנחייתו של המחוקק, להידרש ברצינות המרבית, לתופעה נלוזה זו.

סעיף 39א לפקודת התעבורה קובע, עונש פסילה מינימאלי, אשר לא יפחת מפרק זמן של שנתיים ימים, בגין עבירות של נהיגה בשכרות. בנסיבות מיוחדות, שתפורשנה בפסק הדין, רשאי בית המשפט להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר, אך טעמים שכאלה יהיו ייחודיים באופיים ויאומצו במשורה. אשר על כן, כשם שהבהרתי במספר פסקי דין בנדון, בהיעדר "נסיבות מיוחדות" - כלשון המחוקק, יש להשית, לכל הפחות, עונש הפסילה המינימאלי.

להלן פסק דין בנושא נהיגה בשכרות עונש:

פסק - דין

פתח-דבר
1.     ערעור על גזר דינו של בית המשפט לתעבורה בירושלים (כב' השופט א' טננבוים), מיום 11.11.07, בתיק ת 10120/07 - במסגרתו הורשע המערער, לאחר שנוהלו הוכחות בעניינו, בביצוע עבירה של נהיגה בשכרות - לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה, תשכ"א - 1961 (להלן: "הפקודה"), וזאת לאחר שנתפס נוהג, ביום 19.5.07, בעודו שיכור, וריכוז האלכוהול בדמו, בליטר אוויר נשוף, עמד על 675 מיקרו-גרם.
­     בית משפט קמא השית על המערער 30 חודשי פסילה בפועל, בניכוי פסילה מנהלית בת חודש ימים, וקנס בשיעור של 1,000 ש"ח. בית המשפט עיכב ביצוע הפקדת רישיון הנהיגה עד למתן פסק דין בערעור זה.
טענות הצדדים לערעור
2.     סנגורו של המערער טען, שלא היה מקום להשית על המערער עונש פסילה בפועל לתקופה כה ארוכה. שגה בית משפט קמא משלא נתן משקל לעברו התעבורתי התקין של המערער, שהרי היה זה המשפט הפלילי הראשון - בפניו ניצב מרשו, בשל עבירות תעבורה. יש להזכיר עוד, כי המערער קיבל רישיון הנהיגה בשנת 2001 ולחובתו 2 עבירות תעבורה בלבד. כן ציין הסנגור, כי המערער עבר בהצלחה את בדיקת המאפיינים - מה שמעיד על היעדר מסוכנות מצידו. היה על בית משפט קמא, לדידו של הסנגור, לשקול נסיבותיו המיוחדות של המערער, בהיותו בן לעדה האתיופית, צעיר אשר התייתם מהוריו, משמש אפוטרופוס לאחיו הקטנים ומתמודד עם מצב כלכלי קשה ביותר. חרף זאת, פועל המערער לרווחת הקהילה בסיוע לנשים מוכות ולילדים בשיעורים להכרת המחשב. המערער זקוק לרישיון הנהיגה, הן לצורך פרנסת המשפחה והן לשם המשך התרומה לקהילה. אשר על כן, הגם שבעבירה של נהיגה בשכרות עסקינן, יש להתחשב בעברו התעבורתי של המערער ובנסיבותיו האישיות, ולהעמיד עונש הפסילה בעניינו על שנתיים ימים (סנגורו של המערער הפנה, לשם תמיכה בטענותיו, לע"פ 40355/07).
3.     ב"כ המשיבה התנגד לערעור, המהווה ערעור סרק לדידו. יש לזכור, כי בדמו של המערער נמצאה רמת אלכוהול, ברמה הגבוהה פי שלושה כמעט מזו המותרת - נתון המחייב, כשלעצמו, הכבדה בענישה, מעבר לעונש הפסילה המינימאלי של שנתיים ימים. ב"כ המשיבה ציין, כי הפסיקה (ע"פ 40355/07), אשר הוזכרה על ידי סנגורו של המערער, אינה רלבנטית לענייננו בשל נסיבותיה השונות.
דיון
4.     בתי המשפט השונים נתקלים, כבמעשה של יום ביומו, בנהגים רבים, הבוחרים ליטול ההגה לידיהם, לאחר ששתו לשוכרה. נהגים מבוסמים אלה מהווים סכנה של ממש לציבור עוברי הדרך (בין שנהגים ובין שהולכי רגל המה) וגורמים, לא אחת - למרבה הצער, לפגיעות בנפש וברכוש. על כן, מצווים בתי המשפט ורשויות האכיפה, בהנחייתו של המחוקק, להידרש ברצינות המרבית, לתופעה נלוזה זו.
5.     סעיף 39א לפקודת התעבורה קובע, כידוע, עונש פסילה מינימאלי, אשר לא יפחת מפרק זמן של שנתיים ימים, בגין עבירות של נהיגה בשכרות. בנסיבות מיוחדות, שתפורשנה בפסק הדין, רשאי בית המשפט להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר, אך טעמים שכאלה יהיו ייחודיים באופיים ויאומצו במשורה. אשר על כן, כשם שהבהרתי במספר פסקי דין בנדון, בהיעדר "נסיבות מיוחדות" - כלשון המחוקק, יש להשית, לכל הפחות, עונש הפסילה המינימאלי.
6.     במקרה דנן מתבקש בית משפט זה לבחון שאלת השלכתן של נסיבות אישיות על מידת חומרתו של עונש הפסילה, ככל שנוגע הדבר לחריגה מעבר לרמת הענישה המינימאלית, כאמור. במצב דברים זה "שיקולי מדרג יכולים להילקח בחשבון, כאשר העונש הראוי, בעניינו של הנאשם, עולה על עונש הפסילה המינימאלי, המסתכם בשנתיים ימים" (ראו ע"פ 30523/06 מדינת ישראל נ' נשפיץ ואח', פורסם באתר המשפטי "נבו", פסקה 8). ברי, כי נסיבותיו האישיות של המערער אינן נעלמות מעיניו של בית המשפט, ככל שנוגע הדבר - הן לענישה הפוחתת מן הרף המינימאלי ובין ככל שנוגע הדבר לענישה החורגת מן הרף המינימאלי, לחומרא. כאשר המדובר בענישה, הפוחתת משנתיים ימים - כמצוות המחוקק, תישקלנה כמובן נסיבותיו האישיות של הנאשם, בין יתר השיקולים, עת נדרש בית המשפט לגזור הדין. ככל שנוגע הדבר לחריגה לחומרא מן הרף המינימאלי, בית המשפט יהא חופשי יותר בחשבון שיקוליו, בכפוף כמובן לחומרתה של עבירת השכרות באשר היא, לצורך להילחם בעברייניה מלחמת חורמה, ולרף הפסילה המינימאלי כמובן.
הדברים באו לידי ביטוי מדויק בפסיקתו של חברי, כב' השופט עזרא קמא, כלהלן: "עונש המינימום אינו צריך להיות העונש המירבי, אלא העונש המוצא שממנו ואילך צריך לקבוע את העונש ההולם והראוי בנסיבות המקרה ובנסיבותיו האישיות של הנאשם העומד לדין. אוסיף גם זאת, נסיבות אישיות, יהיו אשר יהיו, אינן אלא נימוק שלא להחמיר עם נאשם יתר על המידה, אך אין בהן נימוק להקל בעונשו" (ע"פ 40242/07 מדינת ישראל נ' חוסאם, מיום 3.6.07 (פסקה 4)).
7.     לאור אושיות אלה סבורני, בהתחשבות הלגיטימית בנסיבותיו האישיות של הנאשם, כי בית משפט קמא החמיר עם המערער, מעבר לדרוש, בהשיתו עליו עונש פסילה של 30 חודשים, קרי: שישה חודשים מעבר למינימום הקבוע בפקודה. נסיבותיו האישיות המיוחדות של המערער קוראות להפחתת עונשו לכדי המינימום. המערער הנו בחור צעיר, יליד 1982, אשר איבד את הוריו ומשמש אפוטרופוס לאחיו הקטנים. עול ההורות מוטל כעת על שכמו, וכולל בחובו עולה של פרנסת המשפחה. רישיונו של המערער הכרחי ונחוץ לשם נשיאה באחריות עצומה שכזו, נוסף לעבודתו המוערכת למען קבוצות מוחלשות בקהילה.
בנסיבות אלה, על אף חוסר האחריות המופגן של המערער בעצם נהיגתו בשכרות, יש בשלילת רישיונו מעבר לשנתיים ימים, כדי להכביד עליו ועל משפחתו, מעבר לצורך. יודגש, כי התערבותו של בית משפט זה אינה סותרת השיקול ההרתעתי שבענישה, שכן המערער יאלץ לשאת בעונש פסילה חמור וארוך לכל הדעות, בהתאם לרף המינימאלי, וכן יחוש אימת הדין מרחפת מעל ראשו, תוך הסבת 6 חודשי הפסילה הנוספים, אשר הושתו עליו בבית משפט קמא, לעונש פסילה על תנאי, כמובהר בסיכום להלן.
סיכומם של דברים
8.     הערעור מתקבל בזאת כך שעונשיו של המערער יעמדו בפועל על אלה:
א.     שנתיים פסילה בפועל בניכוי חודש ימים פסילה מנהלית - אותו כבר ריצה המערער. המערער יפקיד את רישיונו עד יום 20.2.08.
ב.     6 חודשי פסילה על תנאי, אשר לא יופעלו - אלא אם יעבור המערער עבירה של נהיגה בשכרות, תוך 3 שנים ממועד מתן פסק דין זה.
ג.     אם טרם שולם הקנס, אשר הושת על המערער בבית משפט קמא, על המערער לשלמו בשני תשלומים שווים ורצופים, כאשר הראשון ישולם ביום 15.2.08, ואילו השני ישולם ביום 15.3.08. לא ישא המערער בתשלום הקנס, כולו או חלקו, ירצה 10 ימי מאסר תמורתו, כשם שנקבע בגזר דינו של בית משפט קמא.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חזקת השכרות

 2. בדיקת מאפיינים

 3. חתימה במצב שכרות

 4. הגנת השכרות מדעת

 5. נהיגה בשכרות עונש

 6. סירוב לבדיקת ינשוף

 7. ביטוח נהיגה בשכרות

 8. נהיגה בשכרות וודקה

 9. ערעור נהיגה בשכרות

 10. תאונת דרכים בשכרות

 11. עונש על נהיגה בשכרות

 12. ערעור על בדיקת ינשוף

 13. ערעור על נהיגה בשכרות

 14. נהיגה בשכרות בלי ביטוח

 15. נהיגה בשכרות לפני גיוס

 16. נהיגה בשכרות נהג מונית

 17. נהיגה בשכרות פעם שנייה

 18. נהיגה בשכרות בדיקת שתן

 19. אי תקינות בדיקת הינשוף

 20. בדיקת מעבדה בדיקת שכרות

 21. עונש קל על נהיגה בשכרות

 22. הוכחה מדעית נהיגה בשכרות

 23. מה העונש על נהיגה בשכרות

 24. בדיקת שכרות במעבדה פרטית

 25. סירוב להיבדק בדיקת שכרות

 26. נהיגה בשכרות סירוב להיבדק

 27. ביטוח צד ג - נהיגה בשכרות

 28. השלכות סירוב לבדיקת שכרות

 29. נהיגה בשכרות עונש מינימום

 30. ערעור על עונש נהיגה בשכרות

 31. עונש על תאונת דרכים בשכרות

 32. עונש על סירוב לבדיקת שכרות

 33. נהיגה בשכרות - ערעור שהתקבל

 34. עונשים קלים על נהיגה בשכרות

 35. דו''ח מאפיינים לבדיקת שכרות

 36. מאסר על תנאי על נהיגה בשכרות

 37. ענישה מרתיעה על נהיגה בשכרות

 38. עורך דין תעבורה נהיגה בשכרות

 39. ביטול זיכוי בעבירת נהיגה בשכרות

 40. ערעור על קולת העונש נהיגה בשכרות

 41. גזר דין בהעדר בעבירת נהיגה בשכרות

 42. נהיגה בשכרות - איבוד שליטה על הרכב

 43. הואשם בכך שבעת נהיגתו באופנועו נהג בהיותו שיכור

 44. ערעור על הרשעה בנהיגה בשכרות על בסיס בדיקת מאפיינים

 45. כתב אישום המייחס עבירה של סירוב ליתן דגימה של אויר נשוף

 46. נהיגה בשכרות ריכוז של 385 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף

 47. חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010

 48. ההבדל בין ''נהיגה בשכרות'' לבין נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים

 49. הואשם בכך שנהג ברכב בהיותו שיכור וזאת לאחר שסירב לתת דגימה של אוויר נשוף

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון