הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה
הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה

להלן החלטה בנושא הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה:

החלטה

כללי

1.     לפני בקשה להאריך המועד להגשת ערעור על גזר דינו של בית משפט לתעבורה בנצרת (כב' השופט דבור סאאב) מיום 13.9.04 בת"ד 10538/03. הבקשה הוגשה ביום 6.10.05.

2.     לטענת המבקשת, הערעור הוגש על ידה ביום 3.11.04, זאת בתוך 40 יום לאחר מתן גזר הדין, כאשר במהלך תקופה זו היו 7 ימי פגרת חג הסוכות. לטענת המבקשת, הודעת הערעור שהוגשה על ידה הוטבעה ע"י המזכירות בשתי חותמות. האחת מיום 1.11.04 והשניה מיום 3.11.04, כאשר לטענת המבקשת שני המועדים הינם בתחום הקבוע בחוק להגשת הערעור.

לטענת המבקשת היא פנתה מספר פעמים למזכירות לברר אודות קביעת מועד לדיון בערעור, והודע לה, רק בימים אלה, שחלה תקלה בטיפול השוטף בתיק ולפיכך נאמר למבקשת להגיש בקשה להארכת המועד להגשת הודעת הערעור.

לטענת המבקשת גזר הדין שניתן בעניינה, פוסל את רישיון הנהיגה שלה לתקופה ארוכה דבר הפוגע בניידותה להגיע לטיפולים רפואיים להם נזקקת המבקשת בעקבות תאונת הדרכים נשוא העבירות המיוחסות לה בגזר הדין.

3.     המשיבה טוענת שהערעור המקורי לא הוגש במועד. לטענת המשיבה 45 הימים להגשת הודעת הערעור חלפו ביום 28.10.04, כך שהמועד בו הגישה המבקשת את הודעת הערעור, קרי, 1.11.04, לא היתה בתוך התקופה הקבועה בחוק. המשיבה טוענת שטענת המבקשת לפיה פגרת סוכות אינה נמנית על הימים להגשת הערעור שגויה, שכן מדובר בערעור פלילי.

לטענת המשיבה, בקשה זו מוגשת בחלוף של שנה ממתן גזר הדין. המשיבה טוענת שאין מקום לקבל את טענת המבקשת לפיה לא עלה בידה לברר אודות הערעור במשך שנה שלמה.

המשיבה טוענת שכפי שעולה מדברי המזכירות, הודעת הערעור שהוגשה ע"י המבקשת לא אבדה אלא הושבה למבקשת לשם השלמת החסר.

המשיבה טוענת שלנוכח חומרת מעשיה של המבקשת, גזר הדין אינו מצדיק התערבות בו.

4.     מבירור עם המזכירות עולה שהודעת הערעור אכן הוגשה ביום 1.11.04, אך כיוון שלא היה בידה העתק מכתב האישום, הוחזרה הודעת הערעור לידיה. הודעת הערעור לא אבדה במזכירות אלא כאמור הוחזרה למערערת לשם השלמתה.
דיון
הודעת הערעור

5.     תקנה 1 לתקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל (פגרות), תשמ"ג-1983 שעניינה תקופות פגרה קובעת כדלקמן:

"תקופות הפגרה בבית המשפט העליון, בבית המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום, בבתי המשפט המקומיים (להלן-בתי המשפט), ובלשכות ההוצאה לפועל, יהיו מדי שנה כדלקמן:
(1) פגרת סוכות-מיום י"ד בתשרי ועד כ"א בתשרי;
(2) פגרת הפסח-מיום י"ד בניסן עד יום כ' בניסן;
(3) פגרת הקיץ-מיום 16 ביולי ועד יום 31 באוגוסט."
6.     תקנה 529 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן:"התקסד"א") שעניינה תקופת הפגרה קובעת כדלקמן:

"תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם לפי הענין, הוראה אחרת".

ס' 10(ג) לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981 קובע כדלקמן:

"במניין ימי תקופה יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל פי חיקוק, זולת אם הם הימים האחרונים שבתקופה".

7.     בענייננו, גזר הדין נשוא הבקשה ניתן ביום 13.9.04. מאחר והודעת הערעור שהוגשה ע"י המערערת נושאת שתי חותמות, נצא מנקודת הנחה שזו הוגשה במועד המוקדם מבין השתיים, קרי, 1.11.04. ואף המשיבה אינה חולקת על מועד זה.

8.     45 הימים להגשת הודעת הערעור מסתיימים ביום 28.10.04 כאשר במהלך תקופה זו חלה פגרת סוכות, מיום 29.9.04 עד 6.10.04 ובסה"כ 8 ימים.

9.     כאמור, המבקשת טוענת שמאחר ופגרת סוכות אינה נמנית במנין הימים שעומדים לרשותה לשם הגשת ערעורה, רשאית היתה להגיש את הודעת הערעור ביום 1.11.04 ואף 3.11.04, כאשר שני המועדים הללו מצויים בטווח הזמן שעומד לרשותה, וכך עשתה. לטענת המבקשת, המועד האחרון להגשת הודעת הערעור הינו 4.11.04. המשיבה טוענת שהמועד האחרון להגשת הודעת הערעור הינו 28.10.04, כאשר פגרת הסוכות אינה נמנית בתקופה זו שכן מדובר בהליך פלילי.

10.     המחלוקת שבפנינו אם כך נסובה על השאלה האם לכלול את ימי פגרת סוכות במנין הימים ואם לאו כאשר מדובר בהליך פלילי. על כך נאמר בבש"פ 544/88 אורלי חזקי נ' אלי פנחסי, פ"ד מב(3) 795 כדקלמן:

"סעיף 10(ג) לחוק רישא לחוק הפרשנות קובע את הוראת הכלל, לפיה ימי פגרה מובאים במניין ימי תקופה. לאור הוראת הכלל הברורה והרחבה יש לפרש את הוראת הסייג באופן מוגדר, כך שלא יהא בפירוש כדי לפגוע בהוראת הכלל. הסייג בסעיף 10(ג) קובע, כי ימי מנוחה, פגרה או שבתון לא יובאו במניין ימי תקופה ...אם הם הימים האחרונים שבתקופה. התיבה הם מתייחסת לכל אחד מסוגי הימים הנזכרים ברישא (מנוחה, פגרה או שבתון), והוראת הסייג מתייחסת לתחולתו של כל אחד מסוגי ימים אלה ביום האחרון שבתקופה. לפי זה-ובכל הנוגע לתקופת פגרה-ימי פגרה רגילים נמנים על התקופה, אולם רק יום פגרה החל ביום האחרון שבתקופה אינו נמנה בימי התקופה...אמור מעתה, תקופת פגרה החלה-כולה או מקצתה-בתוך תקופה הקבועה בחיקוק לעשיית פעולה, מובאת בחשבון מניין ימי התקופה הקבועה, אולם אם היום האחרון שבתקופה חל בעיצומה של פגרה-נדחה היום האחרון שבתקופה הקבועה עד למחרת תום הפגרה".

11.     בענייננו, 45 הימים להגשת הודעת הערעור מסתיימים ביום 28.10.04, כאשר מועד זה אינו נופל בפגרת הסוכות, כך שמכח סעיף 10(ג) רישא לחוק הפרשנות תקופת הפגרה באה במנין הימים. מכאן שהודעת הערעור שהוגשה ביום 1.11.04, הוגשה באיחור.

תקנה 529 לתקסד"א-החלה על הליך אזרחי-אינה חלה בענייננו.

הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור

12.     הבקשה להארכת המועד להגשת ערעור הוגשה ע"י המבקשת ביום 6.10.05.
13.     המבקשת טענה שפנתה מספר פעמים למזכירות בית המשפט כדי לברר אודות מועד הדיון בערעור. לטענת המבקשת, חלה תקלה בטיפול השוטף של המזכירות בתיק לפיכך נאמר לו להגיש בקשה להארכת מועד להגשת הערעור.

14.     טענת המבקשת אין בה ממש ואף מעלה תהיות. ברור עם המזכירות מעלה שהודעת הערעור הוחזרה לב"כ המבקשת ע"י מזכירות בית המשפט ביום 4.11.04 יחד עם מכתב נלווה, זאת מאחר והיתה חסרה את כתב האישום, ולא ברור מדוע חיכתה המבקשת שנה מיום הגשת הודעת הערעור כדי להגיש בקשתה זו.

15.     מכל מקום, המערערת לא הצביעה על כל טעם להגשת הערעור באיחור. סברתה המוטעית בדבר המועד הראוי להגשת הערעור אינה בגדר טעם לענין זה. ראה ב"ש 1216/85, מ"י נ' עצמון, פ"ד מ(2)325.

סיכום

16.     הודעת הערעור הוגשה לבית המשפט באיחור,מבלי שצורף לה גזר הדין של הערכאה הדיונית, וזאת בניגוד לקבוע בתקנה 32א לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974. הבקשה להארכת המועד להגשת ערעור הוגשה באיחור של כשנה. לא הוצגו כל טעמים המצדיקים העתרות לבקשה להארכת מועד לגופה.

17.     נוכח האמור לעיל, הבקשה להארכת המועד נדחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור תעבורה

 2. אי שמירת רווח

 3. הידרדרות עגלה

 4. מספר שלדה מזויף

 5. כניסה לאי תנועה

 6. סיבוב פרסה מסוכן

 7. זהירות במעבר חציה

 8. דחיית ערעור תעבורה

 9. ענישה בעבירות תעבורה

 10. חובת איתות לפני פניה

 11. פניית פרסה במקום אסור

 12. הצעת חוק משקיפי תנועה

 13. הסעת נוסעים ללא מלווה

 14. עבירות תנועה של עו''ד

 15. נסיעה נגד כיוון התנועה

 16. פגם ברישום דו''ח תנועה

 17. שמירת מרחק בפניית פרסה

 18. תקנה 41 לתקנות התעבורה

 19. מתי מותר לנסוע לאחור ?

 20. תקנה 567 לתקנות התעבורה

 21. סעיף 48 לפקודת התעבורה

 22. סעיף 56 לפקודת התעבורה

 23. אי האטה לפני מעבר חצייה

 24. הארכת מועד בתיקי תעבורה

 25. זיכוי לאחר ערעור תעבורה

 26. תקנה 169 לתקנות התעבורה

 27. תקנה 21 ג לתקנות התעבורה

 28. כניסה לכיכר - עבירת תנועה

 29. ערעור תעבורה ללא עורך דין

 30. תקנה 169ו' לתקנות התעבורה

 31. פניה שמאלה - תקנות התעבורה

 32. בדיקה שנתית של ממיר קטליטי

 33. האטה לפני פקק - שמירת מרחק

 34. אזהרה לא לעבור עבירות תנועה

 35. אי ידיעה על מועד דיון תעבורה

 36. ביצוע פניית פרסה שלא בזהירות

 37. הארכת מועד הגשת ערעור תעבורה

 38. עונש לא מרתיע בעבירות תעבורה

 39. דחיית ערעור תעבורה על גזר דין

 40. ערעור על חומרת גזר דין תעבורה

 41. הרשעת עורך דין בעבירות תעבורה

 42. פניה ימינה בכיכר מהנתיב השמאלי

 43. פסיקת הוצאות בגין זיכוי תעבורה

 44. ערעור על הרשעה בבית משפט לתעבורה

 45. הארכת מועד להישפט בעבירות תעבורה

 46. קנס בשל עבירת תעבורה של ברירת משפט

 47. זימון למשפט תעבורה ללא אישור מסירה

 48. ערעור על חומרת העונש בעבירות תעבורה

 49. תקנה 49 לתקנות התעבורה - שמירת מרחק

 50. הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה

 51. עבר תעבורתי כשיקול בערעור על גזר דין

 52. אי ייצוג ע''י עורך דין בעבירות תעבורה

 53. הצעת חוק לתיקוני ענישה בעבירות תעבורה

 54. קבלת ערעור המדינה על זיכוי בעבירת תעבורה

 55. הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה

 56. פניה שמאלה - סעיף 43 (א) (3) לתקנות התעבורה

 57. ערעור על גזר דין בית משפט לתעבורה תל אביב

 58. צו מס בולים (תשלום אגרות תעבורה בבולים), תש"ם-1980

 59. התאונה התרחשה בתוך מעגל תנועה שהיו בו שני נתיבי נסיעה

 60. קביעת בית המשפט לתעבורה בהכרעת הדין המרשיעה מהווה ראיה

 61. תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ''ז-1997

 62. חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס"ט-2009

 63. כתב אישום בעבירות סטייה שלא בבטחה, בניגוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה

 64. כתב אישום על קיפוח זכות עוברי דרך - עבירה לפי תקנה 21(ב)(1) לתקנות התעבורה

 65. כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים - שופט תעבורה), התשמ"ז-1986

 66. תקנה 40(א) - לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון

 67. סעיף 44 (א) לתקנות התעבורה - לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי

 68. תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש''ם-1980

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון