שימוש בסמים בצבא

להלן פסק דין בנושא שימוש בסמים בצבא:

פ ס ק - ד י ן


המשיבה, טור' פלונית, הורשעה על-פי הודאתה בבית הדין המחוזי מ"ש צפון בשימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס בכ-20 הזדמנויות, בחודשים מרץ-ספטמבר 2004, "במקום המצוי על גדות נחל הסמוך למחנה יחידתה בעבר" (עבירה לפי סעיף 7(א) ו-(ג) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973). כן הורשעה המשיבה בסירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים בחודש פברואר 2005 (עבירה לפי סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955). בדעת רוב השופטים, הושתו על המשיבה ששה חודשי מאסר, שמתוכם שישים ימים לריצוי בפועל, והיתרה מותנית; וכן ששה חודשי פסילת רישיונות נהיגה. בעל דעת המיעוט סבר, שראוי להשית על המשיבה שלושה חודשי מאסר ומחצה (½ 3) בפועל.

ערעור התביעה מופנה כלפי קולת העונש. נטען בפנינו, כי השימוש החוזר ונשנה בסם האסור בסמוך למחנה היחידה, חייב נקיטת אמת מידה מחמירה, כהשקפת בעל דעת המיעוט בערכאה קמא.

פרוטוקול בית הדין המחוזי מציג את סיפור חייה הנוגע ללב של המשיבה. הוריה נפרדו בהיותה בת 15. אמה נישאה בשנית, והמשיבה לא מצאה את מקומה במסגרת המשפחתית החדשה. תקופה מסוימת לנה המשיבה במקומות שונים - לרבות "אצל חברות" - עד אשר הכירה גבר, שעימו חייתה כשנתיים וחצי. מסכת ההשפלות, ההטרדות, האיומים והפגיעה הפיזית, שידעה המשיבה מאותו גבר, ואשר הובילה להגשת תלונות במשטרה, פורטה בפני הערכאה קמא. מסתבר, שרק לאחרונה אזרה המשיבה אומץ להיחלץ מזרועו הארוכה של אותו חבר. עניינה של המשיבה נשמע בפני בית הדין המחוזי יומיים לפני חג הפסח. הנסיבות האישיות כבדות המשקל, על רקע חג החרות, הניצב בשער, הוליכו את רוב השופטים להקל הקלה ניכרת עם המשיבה, ככל שהדבר נוגע למידת המאסר בפועל. המשיבה סיימה, אפוא, את ריצוי עונש המאסר בפועל לקראת ערב חג הפסח.

אכן, יש ממש בטענת התובע המלומד, שמידת המאסר בפועל שהוטלה היא מקלה, בשים לב לרמת הענישה הבאה לידי ביטוי בפסיקתנו, באשר לשימוש אינטנסיבי בסם, בנסיבות שפורטו לעיל. ברם, שילוב טעמים הוליך לסטייה מרמת הענישה, ובראשו התמונה המשפחתית הכואבת שהצטיירה בפני בית הדין המחוזי, והעובדה שבית הדין ביקש לאפשר למשיבה לפתוח את מסלול השיקום בערב חג החרות.
על רקע האמור, לאחר שהמשיבה סיימה לרצות את עונש הכליאה שהוטל עליה זה מכבר - וקל וחומר לאחר שלאחרונה גורמי הצבא ("ועדת סמים") מצאו לפטור את המשיבה מהמשך השירות הצבאי - אין מקום לעתירת התביעה להשבתה של המשיבה אל מאחורי סורג ובריח.
עם זאת, סברנו, שראוי היה לאזן את ההקלה במידת המאסר בפועל בהחמרה בתקופת פסילת רישיונות הנהיגה. בנסיבות העניין, מועמדת תקופת פסילת רישיונות הנהיגה האזרחי והצבאי על תשעה (9) חודשים, שמניינם מן היום בו שוחררה המשיבה מן המאסר בפועל. למעט התערבות זו בעונש, נותרים יתר רכיבי הענישה כקביעת בית הדין המחוזי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זיהום בצבא

 2. פסוריאזיס בצבא

 3. המעי הרגיז בצבא

 4. פליטת כדור בצבא

 5. פגיעה בעין בצבא

 6. שימוש בסמים בצבא

 7. ישנוניות יתר בצבא

 8. שימוש בקנביס בצבא

 9. עורך דין משפט צבאי

 10. הרמת משקל כבד בצבא

 11. עייפות כרונית בצבא

 12. פריקת ציוד כבד בצבא

 13. מיאסטניה גרביס בצבא

 14. הכרה בפגיעה בגב בצבא

 15. נכות פגיעה מכדור בצבא

 16. הפרת הבטחה לקידום בצבא

 17. צו תפיסה לצרכים צבאיים

 18. נהג בצבא - תאונת דרכים

 19. מחלת ניוון שרירים בצבא

 20. עורך דין לתביעות נגד הצבא

 21. הצעת חוק העדפת יוצאי צבא

 22. מעצר על שימוש בסמים בצבא

 23. סמכות מפקד צבאי להרוס בתים

 24. נכות בגין תאונות רבות בצבא

 25. תביעה נגד הפרקליטות הצבאית

 26. סמיכות זמנים התקף חרדה בצבא

 27. פטור מהצבא מטעמים פציפיסטים

 28. חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955

 29. נציגות ממלכתית בהלוויות צבאיות

 30. עבירות תנועה ביוזמת המפקד בצבא

 31. ערעור התביעה הצבאית נגד קולת העונש

 32. חוקיות גדר ההפרדה - סמכות המפקד הצבאי

 33. איסור פעילות פוליטית או דתית בצבא ובמשטרה

 34. תקנות השיפוט הצבאי (טופס הזמנת עד),תשל''א-1971

 35. צו השיפוט הצבאי (קביעת גוף ציבורי), התשנ"ט-1999

 36. בקשה כי רשויות הצבא יאפשרו את גישה לאדמות בכל ימות השנה

 37. תקנות השיפוט הצבאי (ניכוי קנסות ופיצויים), התשמ''ג-1983

 38. כללים בדבר סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים צבאיים-משפטאים

 39. תקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבתי הדין הצבאיים), תשכ''ח-1968

 40. תקנות השיפוט הצבאי (נשיאת עונש מאסר בעבודה צבאית), התשמ''ח-1988

 41. תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים - סייגים לעיסוק כסוכן בציוד צבאי

 42. תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה משירות במימשל צבאי), תשל''ד-1973

 43. תקנות השיפוט הצבאי (קביעת תקנות לענין תחולת הדין המשמעתי), תשל''ו-1976

 44. תקנות המרשם הפלילי - מסירת מידע בידי מחלקת בטחון שדה של צבא הגנה לישראל

 45. תקנות השיפוט הצבאי (בדיקות לגילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים), התשמ''ג-1983

 46. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי המשטרה הצבאית), התשנ''ח-1998

 47. תקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבית הדין הצבאי לערעורים בערעור לפי סעיף 533(ד) לחוק), התשס''ו-2005

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון