סעיף 108 לחסד''פ

להלן החלטה בנושא סעיף 108 לחסד''פ:

החלטה

בפניי מספר בקשות שהוגשו מטעם באי-כוח נאשמים 1 ו-5 שעיקרן מתן צו לפי סעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: "חסד"פ").
אדון בבקשות אלה על פי סדר הגשתן הכרונולוגי.

בקשתו של נאשם 5, לקבלת מסמכים הנוגעים לפעילותה הבנקאית של חברת ישפיל
1.     בבקשתו מציין עו"ד אהוד דגן, ב"כ נאשם 5, כי ביום 6.7.2006 העיד עד התביעה, אלחנן טננבאום בחקירה ראשית. בפתח הישיבה, התנגדה ההגנה להעדתו של העד משום שאותה עדות נגעה בדברים שלא הובאו לידיעת באי-כוח הנאשמים, טרם אותה ישיבה. בית המשפט החליט כי אלחנן טננבאום ימסור עדותו בחקירה ראשית בלבד, ואילו החקירה הנגדית תידחה למועד אחר, לאחר הפגרה.
     יצויין, כי אלחנן טננבאום אמור להעיד בישיבת בית המשפט אשר נקבעה ליום 6.12.2006.

     בגוף הבקשה מציין עו"ד דגן כי אלחנן טננבאום טען בעדותו כי בחברת ישפיל בוצעו מעשי מרמה כלפי המכס בדרך של החלפת חשבונות ספק מקוריים בחשבונות ספק שזוייפו על ידו, בהוראת נאשם 1. אלחנן טננבאום טען עוד בעדותו כי נאשם 5 הוא שקיבל החלטות בצד הכספי, בעוד שאחרים ביצעו את המכירות בפועל. עו"ד דגן ציין עוד, כי אלחנן טננבאום סיפר בעדותו כי נאשם 5 הוא שחתם על המחאות חברת ישפיל.
     לטענת עו"ד דגן, עדותו זו של אלחנן טננבאום אינה אמת, שכן לנאשם 5 לא היתה זכות חתימה בחברת ישפיל והוא לא חתם מעולם על המחאות של אותה חברה, ואף לא התחייב בשמה. עוד נטען כי נאשם 5 לא קיבל החלטות בצד הכספי של חברת ישפיל. עו"ד דגן סבור כי היה על התביעה להוכיח או לגבות את טענותיו של אלחנן טננבאום באמצעות הצגת מסמכים מתאימים, מאותם סניפי בנק איתם עבדה חברת ישפיל. חומר החקירה שנמסר להגנה אינו כולל כל מסמך בנקאי המתייחס לחברת ישפיל, וניתן להניח כי חומר בנושא זה אינו מצוי בידי התביעה. מאחר שבדעת התביעה לבקש מבית המשפט לקבוע מימצאים בעניינו של נאשם 5 בהסתמך על דברי העד, הרי שיש צורך להצטייד בחומר המעיד על פעילותה הבנקאית של חברת ישפיל בארבעה סניפי בנק בהם פעלה.
     המדובר בבנק המזרחי, סניף 431 - פרדס כץ, חשבון מספר 414729; בנק איגוד, סניף 062 - בורסת היהלומים, חשבון מספר 46350021; בנק דיסקונט, סניף 185 - יהודה הלוי 27, חשבון מספר 192074; בנק הפועלים, סניף 600 - ריב"ל 4 ת"א, חשבון מספר 662357.
     לאור האמור, מבקש עו"ד דגן להוציא צו המופנה אל כל אחד ממנהלי הסניפים המפורטים לעיל, להמציא לבית המשפט את מסמכי פתיחת החשבונות של חברת ישפיל ואת כל המסמכים בהם פורטו שמות בעלי זכות החתימה באותם חשבונות. כמו כן, מבקש עו"ד דגן, להוציא צו המופנה אל מנהלי הסניפים להמציא לבית המשפט את כל ההמחאות שנמשכו על ידי החברה בסניף הנוגע בדבר או להצהיר כי כל ההמחאות שנמשכו על ידי החברה נחתמו, אך ורק, ע"י בעלי זכות חתימה בחשבון. כמו כן, מבקש עו"ד דגן להוציא צו המופנה אל מנהלי הסניפים, למסור בכתב לבית המשפט את שמותיהם וכתובותיהם של פקידי הבנק אשר טיפלו בחשבונות הנ"ל, והיו בקשר אישי עם אנשי החברה שפעלו בבנק.
עו"ד דגן מבקש כי חקירתו הנגדית של העד אלחנן טננבאום לא תסתיים לפני שניתן יהיה לחוקרו בחקירה נגדית בהסתמך על המסמכים שיומצאו.
לגישתו של עו"ד דגן, מוסמך בית המשפט להוציא צווים כמבוקש על ידו, בין מכוח סעיף 108 לחסד"פ ובין בתוקף סמכותו הטבועה בהתאם לסעיף 3 לחסד"פ, לפיו "בכל עניין של סדר הדין שאין עליו הוראה וחיקוק, ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית צדק".
     
עו"ד נעם עוזיאל, ב"כ המאשימה, ציין בתגובתו כי התביעה אינה מתנגדת למתן צווים לקבלת המסמכים המבוקשים על ידי עו"ד דגן, אך זאת "בכפוף לקבלת תגובת הבנקים ומנהליהם, לאור המאמץ הרב וההוצאות הכספיות הניכרות שמילוי צווים כנ"ל מחייבים". עם זאת, הביע עו"ד עוזיאל את התנגדותו לחייב את מנהלי הסניפים לבצע חקירות שונות וליתן הצהרות הנובעות מאותן חקירות.
בצד עמדתה החיובית של התביעה לעניין הבקשה להמצאת מסמכים, מוסיף עו"ד עוזיאל כי, לדעתו, אין צורך בהוצאת צווים כפי שמבקש עו"ד דגן, מאחר שהעד לא אמר את הדברים המיוחסים לו בבקשה. לעניין זה הפנה התובע לדברי העד בעמ' 1119 (עמוד 1166 לפרוטוקול בית המשפט), שם אין התייחסות מפורשת לחברת ישפיל. באותו קטע מדבר אלחנן טננבאום על פעילותו של נאשם 5 ומזכיר את חברת ישפיל כדוגמה, מבלי לציין כי הנאשם נהג לחתום על המחאות של אותה חברה. עוד טוען עו"ד עוזיאל כי העד אלחנן טננבאום אמר במפורש כי אינו מצוי בפרטים הפורמליים בקשר לאותן חברות, אשר הופעלו ממשרדי נאשמים 1 ו-5, בציינו כי נאשם 1 הוא זה שקיבל את ההחלטות בעניין מכתבי האשראי והמכס ואילו נאשם 5 בענייני הכספים.

2.     עיינתי בעדותו של אלחנן טננבאום ולא מצאתי בה אמירה מפורשת לפיה נאשם נהג 5 לחתום על המחאות של חברת ישפיל או אף טענה כי לנאשם זה היתה זכות חתימה באותה חברה. גם אם ניתן להגיע למסקנה זו בין השיטין של עדות אלחנן טננבאום, אין זה ברור כלל ועיקר כי העד התכוון לומר את הדברים מכוח ידיעתו הפוזיטיבית.
     נראה, כי טרם שיוצאו צווים המופנים אל ארבעה סניפי בנק, לשם קבלת מסמכים בנקאיים ולשם קבלת הבהרות שונות, מן הראוי כי השאלות הנוגעות לחברת ישפיל יוצגו בפני אלחנן טננבאום במסגרת החקירה הנגדית, ולא מן הנמנע כי תשובותיו ייתרו את מתן הצווים כמבוקש על ידי עו"ד דגן. אם, לעומת זאת, יהא עדיין צורך להבהיר את הדברים באמצעות מסמכים בנקאיים, כי אז יטה בית המשפט להיענות לבקשה, כולה או בחלקה.
     כאמור, טרם הגיע השעה להוצאת הצווים, דבר הכרוך בהשקעת זמן ניכר ואמצעים לא מועטים, ולפיכך הנני דוחה הבקשה, בשלב זה.

בקשתו של נאשם 5, רוברטו וגמן, לקבל מסמכי הלוואה של העד אלחנן טננבאום מבנק דיסקונט
3.     עו"ד דגן מבסס את בקשתו על עדותו של אלחנן טננבאום, ממנה ניתן ללמוד כי העד היה מעורב בגניבת מאות אלפי שקלים מנאשמים 1 ו-5. בסופו של דבר, כך טען העד, הוא נפרד לשלום מהנאשמים כאשר "כל אחד הלך לדרכו". הפרידה נעשתה באוירה טובה מבלי שהוגשה נגדו תלונה במשטרה ואף לא הוגשו תביעות אזרחיות.
     עו"ד דגן טוען, כי התמונה המצטיירת מעדותו זו של אלחנן טננבאום אינה נכונה, מאחר שהלה לא סיפר כי החזיר לנאשם 5 סכום של 300,000 ₪, לאחר שנחשפה הגניבה, שהיקפה עמד על כ-600,000 ₪. עו"ד דגן מוסיף וטוען, כי סכום הכסף שהוחזר לנאשם 5 היה חלק מכספי הלוואה שאלחנן טננבאום קיבל מבנק דיסקונט למשכנתאות, ובדעת הסנגור לעמת את העד עם עובדות אלה, במסגרת חקירתו הנגדית.
     לצורך כך זקוק הסנגור למסמכי הבנק הרלבנטיים, כולל ההמחאות שניתנו לאלחנן טננבאום במסגרת אותה הלוואה.
     לפיכך, מבקש הסנגור כי בית המשפט יוציא צו המופנה אל מנהל בנק דיסקונט למשכנתאות, להמציא לבית המשפט את כל המסמכים הקשורים להלוואה מספר 5040734/57 ע"ש אלחנן ואסתר טננבאום, ובכלל זה צילומי שיקים, פנים וגב, שהוצאו ע"י הבנק, במסגרת אותה הלוואה.
     אף כאן מבקש עו"ד דגן כי חקירתו הנגדית של אלחנן טננבאום לא תסתיים טרם שיתקבלו המסמכים המבוקשים על ידו.

     עו"ד נעם עוזיאל, ב"כ המאשימה, מסר בתגובתו לבקשה כי התביעה לא תתנגד למתן צו לשם קבלת המסמכים, כמבוקש. עם זאת, מתנגדת התביעה בכל תוקף לדחיית עדותו של אלחנן טננבאום בציינה כי הבקשה הוגשה בתחילת חודש נובמבר 2006, כ-4 חודשים לאחר שהסתיימה הישיבה הקודמת, כאשר נראה בעליל, כך לטענתו של עו"ד עוזיאל, כי המטרה היא להביא לדחיית המשך עדותו של העד ולהפריע למהלכה התקין של פרשת התביעה.

     בתגובתו לעמדת התביעה טוען עו"ד דגן כי הגיש את בקשתו הנוספת בתחילת חודש נובמבר 2006, לאחר שהובהר לו כי בית המשפט לא ידון בבקשה לפני תחילת חודש זה. משכך הם פני הדברים, לא היה כל טעם בהגשת הבקשה במועד מוקדם יותר, כאשר זו הוגשה כחודש ימים לפני מועד הדיון המתוכנן.
     לפיכך, חוזר ומבקש עו"ד דגן כי בית המשפט יקבע כי חקירתו הנגדית של העד לא תסתיים לפני שניתן יהיה להציג בפניו את המסמכים המבוקשים.

4.     הגם שהעד אלחנן טננבאום לא נשאל במסגרת חקירתו הראשית אודות ההלוואה שקיבל מבנק דיסקונט למשכנתאות, באמצעותה מסר, לפי הטענה, לידי נאשם 5 סכום של 300,000 ₪, הנני רואה להוציא צו כמבוקש על ידי הסנגור. זאת, מאחר שמדובר בנושא מוגדר אשר אינו מחייב השקעת מאמצים בלתי סבירים לשם איתור החומר.
     לאור האמור, ובתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחסד"פ, הנני מוציא מתחת ידיי צו המופנה אל בנק דיסקונט למשכנתאות ולפיו יש להעביר לפרקליטות מחוז ת"א - מיסוי וכלכלה, לידי עו"ד נעם עוזיאל, את כל המסמכים הקשורים להלוואה מספר 5040734/57 ע"ש אלחנן ואסתר טננבאום, וכן תצלומי ההמחאות שהוצאו ע"י הבנק במסגרת ההלוואה.
     עם קבלת המסמכים כאמור, יעביר עו"ד עוזיאל את העתקיהם לידי עו"ד דגן ולידי יתר באי-כוח הנאשמים בתיק.

אשר לבקשה הנוגעת לדחיית המשך חקירתו הנגדית של אלחנן טננבאום, אינני רואה מקום להעתר לה.
מועד החקירה הנגדית נקבע בישיבה שהתקיימה ביום 6.7.2006, ונראה כי היה סיפק בידי באי-כוח הנאשמים להכין עצמם כראוי לאותה חקירה. אם במהלך החקירה הנגדית, אשר תתקיים, כאמור, ביום 6.12.2006, יהיה צורך בזימונו של העד לישיבה נוספת, על מנת להציג בפניו מסמכים שונים, ישקול בית המשפט את הנושא לגופו של עניין.

בקשתו של נאשם 1 למתן צו להמצאת מסמכים
5.     פרופ' קנת מן, ב"כ נאשם 1, הגיש בתאריך 1.11.2006 בקשה מפורטת לקבלת מסמכים שעניינה פעילותן הפיננסית של חברות ישפיל, גלנדורה וסקיי ליין (אלקטריק).
     בנימוקי הבקשה ציין פרופ' מן כי בישיבה מיום 6.7.2006, מסר העד אלחנן טננבאום, לראשונה, פרטים הידועים לו, לכאורה, אודות החברות הנ"ל. בין היתר, טען העד כי נאשם 1 הפעיל את החברות הללו וביצע באמצעותן מעשי מרמה, גניבה והשתמטות ממס. כזכור, התנגדה ההגנה לשמיעת העדות בנושא זה מטעמי חוסר רלבנטיות ומכיוון שלא נמסרו לה פרטים אודות דברי העד בעניין זה או אף מסמכים התומכים בטענותיו, טרם מתן עדותו.
     התביעה ביקשה לשמוע את העדות מאחר שזו עשויה לשמש בסיס לטענת "שיטה" או "מעשים דומים". בית המשפט החליט להתיר את עדותו של העד באותם עניינים חדשים והעד מסר את דבריו כרצונו.
     לנוכח כוונתה של התביעה לעשות שימוש בעדותו של העד כבסיס לטענת "שיטה", נוצר הצורך, כך לטענתו של פרופ' קנת מן, לקבל את המסמכים המבוקשים אודות פעילותן הבנקאית והעיסקית של החברות הנוגעות בדבר. המסמכים המבוקשים יוכיחו כי טענותיו של העד חסרות שחר וכי לא ניתן לבסס עליהן כל טענה של עדות שיטה.
     באמצעות המסמכים ניתן יהיה לברר את זיקתו של נאשם 1 לחברות הנ"ל ואת שליטתו בהן, ואת טיבם של מכתבי האשראי שהוציאו החברות.
     לגישתו של פרופ' מן, היה מקום כי התביעה עצמה תפעל להשגת המסמכים המבוקשים, החיוניים לצורך בירור האמת ועשיית הצדק, אך משבחרה התביעה שלא לעשות כן, הרי שההגנה מבקשת מבית המשפט "לתקן את המעוות ולעשות את המתחייב לשם קידום מלאכת בירור האמת ועשיית הצדק על ידי מתן הצו המבוקש".
     בבקשה נטען כי בית המשפט מוסמך להוציא את הצווים להמצאת המסמכים מכוח סמכותו לפי סעיף 108 לחסד"פ ומכוח סמכותו הטבועה והמעוגנת בסעיף 3 לחסד"פ.
     אשר להוצאות הכרוכות בהמצאת המסמכים, הרי שאין לקבל עמדת התביעה, אם תוצג כזו, להטיל את העלויות על כתפי נאשם 1. זאת, מאחר שהתביעה עצמה היתה אמורה להשיג את המסמכים בהתאם לתפקידיה וחובותיה על פי דין לבירור האמת ולעשיית הצדק. זאת ועוד, התביעה עצמה היא שביקשה מהעד למסור את עדותו בנושאים שאינם קשורים ישירות לכתב האישום ולכן אין זה הוגן להטיל על הנאשם את נטל מימון עלויות השגת המסמכים.
     הבקשה עצמה עוסקת במתן צווים ל-4 סניפי בנק בהם התנהל חשבונה של חברת ישפיל, לסניף בנק אחד שבו התנהל חשבונה של חברת סקיי ליין (אלקטריק), ול-6 סניפי בנק בהם התנהל חשבונה של חברת גלנדורה. כמו כן, מופנית הבקשה אל אגף המכס והמע"מ לשם המצאת תיקי היבוא של החברות הנוגעות בדבר, לרבות כל הרשימונים שהוכנו, על כל נספחיהם וצרופותיהם.
עוד מבקש פרופ' קנת, כי חקירתו של אלחנן טננבאום לא תסתיים לפני שניתן יהיה לחקור אותו בחקירה נגדית בהסתמך על כל המסמכים המבוקשים.

עו"ד נעם עוזיאל, ב"כ המאשימה, חזר וטען כי לא היה מקום להגשת הבקשה בחלוף כ-4 חודשים תמימים מאז הישיבה האחרונה, ולשיטתו מדובר בבקשה שנועדה להביא לדחיית המשך עדותו של אלחנן טננבאום ולפגוע במהלכה התקין של פרשת התביעה.
לגופו של עניין, טוען עו"ד עוזיאל כי אין נימוק של ממש המלמד על נחיצותם של המסמכים המבוקשים. עו"ד עוזיאל מציין כי אלחנן טננבאום לא טען בעדותו כי נאשם 1 היה הבעלים, המנהל או מורשה החתימה בחשבונות הבנקים של אותן חברות, וכן לא טען כי מכתבי האשראי המפוקפקים נפתחו במסגרת חשבונות הבנק של החברות הללו, דווקא.
טענתו הבסיסית של אלחנן טננבאום היא, כי נאשמים 1 ו-5 הפעילו את החברות והיו מקבלי ההחלטות בהן, מבלי להתייחס לצד הפורמלי.
לסיכום, סבור עו"ד עוזיאל כי "מדובר בבקשה שכל כולה יצירת סחבת", אשר נועדה להביא לדחיית המשך עדותו של אלחנן טננבאום ולזימונו מחדש למתן עדות בבית המשפט.

     בתשובתו לתגובת התביעה דוחה פרופ' מן את הטענה לפיה מטרת הבקשה להביא לדחיית המשך עדותו של אלחנן טננבאום. לגישתו של פרופ' מן, טענה זו הינה בלתי ראויה ולא היה מקום להעלותה מלכתחילה. הסיבה היחידה לעיכוב בהגשת הבקשה נעוצה בצורך להשיג נתונים מפורטים, ככל הניתן, אודות החברות המפורטות בבקשה ואודות חשבונות הבנקים שלהם. נאשם 1 הוא שטרח להשיג הנתונים והתקשה במלאכה זו, מאחר שבחודשים האחרונים שהה לצידה של אשתו שהיתה מאושפזת בבית החולים בשל מחלה קשה.
     לגופם של דברים, סבור פרופ' מן כי הבקשה מציגה נימוקים כבדי משקל באשר לנחיצותם של המסמכים המבוקשים לצורך חקר האמת ולשם מימוש זכותו החוקתית של הנאשם להליך הוגן. כך למשל, הנאשם לא יבקש להראות באמצעות המסמכים כי "מכתבי האשראי המפוקפקים לא נפתחו במסגרת חשבונות הבנק של החברות", כטענת התביעה, אלא יבקש להראות כי מדובר במכתבי אשראי שאינם מפוקפקים, כלל ועיקר.
     פרופ' מן מוסיף וטוען כי טענתו הבסיסית של העד אלחנן טננבאום הינה כי מעשי המרמה וההונאה הן כלפי הספקים בחו"ל והן כלפי המכס, בוצעו לכאורה ע"י החברות המופיעות בבקשה, ולפיכך יש מקום לקבל את המסמכים המבוקשים. באותה תגובה מופיעים נימוקים נוספים מדוע קיימת נחיצות רבה לקבל את מסמכי הבנק המפורטים בבקשה.
     בנוסף, תוהה פרופ' מן על שום מה לא התייחסה התביעה לבקשה לקבלת מסמכים מאגף המכס, שעה שאלחנן טננבאום מסר במפורש כי החברות הנוגעות בדבר הן החברות אשר ביצעו, לכאורה, את הונאות המכס. לפיכך, לא היה מקום להתנגדותה הגורפת של התביעה לחלק זה של הבקשה.

     עו"ד נעם עוזיאל שיגר תגובה נוספת למסמך תשובתו של פרופ' קנת מן, בה ציין כי לא שם ליבו לעובדה כי התבקש ע"י הסנגור מתן צו המופנה אל "האוצר, רשות המיסים אגף המכס ומע"מ", לשם קבלת כל תיקי היבוא של החברות ישפיל, סקיי ליין וגלנדורה. התביעה מסכימה למתן צו לעניין זה, ובלבד שזה יוגבל לשנים מסויימות ורלבנטיות לעדותו של אלחנן טננבאום או לכתב האישום.
     על מנת להחיש את התהליך מבקשת התביעה להעביר את הצו המופנה לרשות המיסים באמצעותה.
     אשר לחלקה האחר של הבקשה המופנה אל המערכת הבנקאית, שם התנהלו חשבונותיהן של החברות הנוגעות בדבר, חוזר עו"ד עוזיאל על התנגדותו בציינו כי מדובר בבקשה למתן צו להמצאת מסמכים בהיקף עצום מימדים ובלתי מידתי, מבלי שב"כ נאשם 1 הראה טעם מספק על שום מה נדרשים המסמכים. לשיטתו של עו"ד עוזיאל, מדובר ב"דיג" בלתי ממוקד ובלתי מוגדר ומוגבל בזמן.
לפיכך, התבקש בית המשפט לדחות את הבקשה ככל שהיא נוגעת לבנקים, ולהיענות לה ככל שהיא נוגעת לצווים המופנים אל רשות המיסים.

6.     בחנתי בכובד ראש את בקשתו המפורטת של פרופ' קנת מן, את תגובת התביעה, ואת התייחסותו הנוספת של ב"כ נאשם 1, ולאחר זאת הגעתי למסקנה כי אין להיענות לבקשה, לפחות בשלב זה, ככל שהיא מופנית אל סניפי הבנק בהם התנהלו חשבונותיהם של חברות ישפיל, סקיי לין (אלקטריק) וגלנדורה.
     מתשובותיו של אלחנן טננבאום, כפי שאלה משתקפות מחקירתו הראשית, לא ברור כלל ועיקר אם קיים צורך לעמת את העד עם המציאות הנובעת מאותם מסמכים בנקאיים מבוקשים. נראה, כי יש מקום לברר תחילה את הדברים לאשורם, במסגרת חקירתו הנגדית של העד ורק אם יסתבר מתשובותיו כי יש צורך בהצגת המסמכים בפניו, על מנת להפריך את גירסתו, ישקול בית המשפט פעם נוספת את הבקשה, תוך מתן משקל הבכורה לזכותו הבסיסית של הנאשם להתגונן כראוי מפני האשמות המופנות כלפיו.
     לעניין זה, נתתי דעתי להיקף העצום של המסמכים המבוקשים, כאשר מדובר בלא פחות מ-11 סניפי בנק בהם התנהלו חשבונותיהן של החברות ישפיל, סקיי לין (אלקטריק) וגלנדורה. לא מן הנמנע, כפי שנטען על ידי ב"כ המאשימה עו"ד עוזיאל, כי לא יהיה צורך, כל עיקר, להציג בפני העד את המסמכים המבוקשים, כולם או בחלקם.
     לאור האמור, הנני דוחה, בשלב זה, את הבקשה למתן צו להמצאת מסמכים ככל שהיא מופנית אל המערכת הבנקאית. ממילא יובן כי לא תהיה דחייה במועד חקירתו הנגדית של אלחנן טננבאום אשר אמורה להתקיים בתאריך 6.12.2006.
     בהסכמת התביעה, הנני רואה להוציא צו המופנה אל משרד האוצר, רשות המיסים, אגף המכס והמע"מ, לפיו יומצאו לידי ב"כ המאשימה, עו"ד נעם עוזיאל, מפרקליטות מחוז ת"א - מיסוי וכלכלה, כל תיקי היבוא של החברות ישפיל, סקיי לין (אלקטריק) וגלנדורה, לרבות הרשימונים שהוגשו בעבורה, על נספחיהם וצרופותיהם.
     עם קבלת המסמכים הנ"ל יעביר עו"ד עוזיאל את העתקיהם לידי ב"כ נאשם 1 ולידי ב"כ יתר הנאשמים.
     כאמור, תשמע עדותו של אלחנן טננבאום במסגרת החקירה הנגדית בתאריך 6.12.2006, בין אם יתקבלו המסמכים הנ"ל עד למועד הישיבה, ובין אם לאו.
     אין צריך לומר, עם זאת, כי יש לעשות את כל הדרוש על מנת שאותם מסמכים יגיעו לידי ב"כ נאשם 1 עוד טרם מועד הישיבה הנ"ל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנות סדר הדין הפלילי/u>

 2. חובת היידוע בהליך פלילי

 3. הגינות ההליך הפלילי

 4. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 5. ריגול עסקי פלילי

 6. שיבוש הליכי משפט

 7. סעיף 108 לחסד''פ

 8. טעות ברישום פלילי

 9. אחריות פלילית אי שפיות

 10. הגנה עצמית במשפט הפלילי

 11. כמה עולה עורך דין פלילי

 12. אחריות פלילית על משחק מסוכן

 13. ערעור בהליך פלילי - סיכויים

 14. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 15. סעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי

 16. סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי

 17. הוכחת ספק סביר - ערעור פלילי

 18. סעיף 172 לחוק סדר הדין הפלילי

 19. סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי

 20. ניהול משפט פלילי ללא עורך דין

 21. חיפוש גופני באדם עם עבר פלילי

 22. סעיף 192א לחוק סדר הדין הפלילי

 23. פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות),1927

 24. חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003

 25. מונחים משפטיים באנגלית - משפט פלילי

 26. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981

 27. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ''ו-1986

 28. חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982

 29. הוראות בדבר ניהול הליכים פליליים על ידי פרקליטים

 30. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - שמן משומש), התשס"ז-2006

 31. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - שמירת הנקיון), התש"ס-2000

 32. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר ליבנה), התשס"ט-2008

 33. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לגן יבנה), התש"ע-2010

 34. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לבאר שבע), התש"ע-2009

 35. "שמיעה רצופה של תיקים פליליים": נוהל 2-13 של נשיא בית המשפט העליון

 36. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת),התשס"ח -2007

 37. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוק עזר לקרית אונו), התשס"ט-2009

 39. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 40. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוק עזר לקרית עקרון), התשס"ט-2009

 41. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 42. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 43. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לקרית טבעון), התשס"ט-2008

 44. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לראשון לציון), התשס"ח-2008

 45. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר מדעי), התשמ''ו-1986

 46. צו סדר הדין הפלילי (קביעת תארים אחרים של פרקליטים מפרקליטות המדינה), התשס"א-2000

 47. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996

 48. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע - שירות הבטחון הכללי), התשנ''ט-1999

 49. תקנות סדר הדין הפלילי (קביעת חיקוקים נוספים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק), תשכ''ו-1966

 50. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס''ז-2007

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון