תנאים למתן צו מניעה זמני

על המבקש צו עיקול זמני לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:
1. קיומה של עילת תביעה טובה;
2. עמידה במאזן הנוחות;
3. תום-לב ומידתיות;
4. הוכחה לקיום חשש סביר לכך שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.

ההוכחה הנדרשת בשלב זה היא הוכחה לכאורה - על סמך ראיות מהימנות לכאורה.

להלן החלטה בנושא תנאים למתן צו מניעה זמני:

ה ח ל ט ה

לפני מונחת בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד על כל הכספים ו/או התשלומים מכל מין וסוג שהוא של המשיב מס' 1, יגאל יפרח (להלן: "יפרח"), אצל המחזיקים, בין אם הגיע זמן פירעונם ובין אם לאו; על כל זכויותיו של יפרח הרשומות בלשכת רישום המקרקעין, לרבות מקרקעין המצויים במושב שדה נחמיה ומקרקעין ברח' אורי אילן 342/2 בקרית שמונה; על רכבו של יפרח מסוג מרצדס מ.ר. 8217435 שנת ייצור 2001 ועל כל זכויותיהם של המשיבים מס' 2 ו-3 בחברת אליס בר קפה מסעדה בע"מ (להלן: "החברה") ו/או במסעדת בר קפה מסעדה בצומת יסוד המעלה - כל זאת עד לסך של 410,000 ₪, שהינו סכום התובענה שהגיש המבקש כנגד המשיבים במסגרת עתירתו להסרת קיפוח המיעוט לפי סעיף 191 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

על פי הנטען בבקשה, יפרח, שהינו בעלים של 90% ממניות החברה, רימה וקיפח את המבקש, הוציא ממנו כספים שלא הוחזרו לו, העסיק אותו בחברה מבלי לשלם לו תמורה ועוד, ובנוסף לכך, מכר את החברה ו/או נכסיה למשיבים 2 ו-3 מבלי לשלם למבקש את חלקו במכירה, וכן נהג ביד אחת עם המשיבים 2 ו-3 לנישול המבקש מהחברה ו/או מתמורת מכירתה. כמו כן, לטענת המבקש, יפרח לא מחק את שמו מרשם החברות ואף לא ביטל את הערבויות האישיות של המבקש לחובות וחבויות החברה.
המבקש טוען כי כנגד יפרח תלויים ועומדים הליכי הוצאה לפועל ועיקולים, ועל כן הוא חושש כי אם לא יינתן צו העיקול כמבוקש, לא יוותרו נכסים להיפרע מהם במידה ויינתן נגד יפרח פסק דין כמבוקש בכתב התביעה.

התנאים הכלליים למתן סעד זמני הוסדרו בפרק כ"ח לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקסד"א").

תקנה 362 לתקסד"א, שכותרתה "בקשה לסעד זמני", קובעת בזו הלשון:

"(א) הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תובענה, רשאי בית המשפט ליתן את הסעד המבוקש, אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה ובקיום התנאים המפורטים בהוראות המיוחדות בפרק זה, הנוגעים לסעד הזמני המבוקש.
(ב) בהחלטתו בדבר מתן הסעד הזמני, סוג הסעד, היקפו ותנאיו, לרבות לעניין הערובה שעל המבקש להמציא, יביא בית המשפט בחשבון, בין שאר, שיקולים אלה:
(1) הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק שעלול להיגרם למחזיק או לאדם אחר;
(2) אם הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין, ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש".

תקנה 374(ב) לתקסד"א משלימה את תקנה 362 הנ"ל וקובעת את התנאים הייחודיים למתן צו עיקול זמני כדלקמן:

"בית המשפט או הרשם רשאי לתת צו עיקול זמני על נכסים של הנושים שברשותו, ברשות המבקש או ברשות מחזיק, בכפוף להוראות סימן א', ואם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין".

יוצא אפוא כי על המבקש צו עיקול זמני לעמוד בתנאים המצטברים הבאים: 1. קיומה של עילת תביעה טובה; 2. עמידה במאזן הנוחות; 3. תום-לב ומידתיות; 4. הוכחה לקיום חשש סביר לכך שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין. ההוכחה הנדרשת בשלב זה היא הוכחה לכאורה - על סמך ראיות מהימנות לכאורה.

דא עקא שמלבד תצהירו, לא תמך המבקש את הבקשה בכל מסמך או נתון מבוסס אחר שיש בו כדי ללמד, ולו לכאורה, על העובדות הנטענות בבקשה, ובין היתר מסמכים המעידים על חלוקת המניות בחברה ומעמדו של המבקש בחברה, מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של יפרח ועוד.

בנסיבות אלו לא ניתן לקבוע כי המבקש הוכיח קיומה של עילת תביעה טובה ולא עלה בידיו להראות קיומה של תשתית ראייתית לכאורה התומכת בתביעתו, כמו גם חשש סביר לכך שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין, ולפיכך, אין מקום להיעתר לבקשה ודינה להידחות על הסף.

משלא נדרשה תשובה של המשיב, אינני עושה צו להוצאות.

בטרם אחתום החלטתי ראיתי להעיר שבקשותיו של המבקש אינן בהירות די צרכן. לא ניתן להבין אם נחתמו מסמכים ומה תוכנם, האם נחתמו שטרי העברת מניות, האם נתקבלה החלטה בחברה בנדון ומה תוכן אותה החלטה, האם הוא עודנו בעל מניות אם לאו, כמה הושקע בחברה ובמה הושקעו כספיו, מה ערך החברה כיום, האם היתה רווחית או הפסידה וכו'.

מבקש העותר לסעדים המבוקשים כאן, עליו להתכבד ולפרט את הנתונים העובדתיים כולם, ועליו לצרף ראיות לתמיכה בטענותיו, ראיות שיש בהן עוצמה שדי בה כדי להצדיק פגיעה בזכות הקניין של היריב - אך לא כך במקרה שלפנינו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו מניעה זמני במקרקעין

 2. תנאים למתן צו מניעה זמני

 3. בקשה לאכוף צו מניעה זמני

 4. צו מניעה זמני נגד פיטורים

 5. התנאים למתן צו מניעה זמני

 6. צו מניעה זמני למניעת פינוי

 7. מה התנאים למתן צו מניעה זמני

 8. צו מניעה זמני נגד ייצור מוצר

 9. צו מניעה זמני נגד פינוי מדירה

 10. התחייבות עצמית - צו מניעה זמני

 11. צו מניעה זמני איסור שימוש בחלקה

 12. צו מניעה זמני להפסקת מכירת מוצר

 13. צו מניעה זמני האוסר להציק אישית

 14. צו מניעה זמני האוסר להיכנס לחלקה

 15. צו מניעה זמני להעסקת עובדים חדשים

 16. צו מניעה זמני האוסר הפעלת עסק מתחרה

 17. בקשה למתן צו מניעה זמני תנאי סף במכרז

 18. צו מניעה זמני לאסור אכלוס שלא למטרת מגורים

 19. צו מניעה זמני למנוע הפרעה לכניסה לאתר בניה

 20. צו מניעה זמני שיאסור לעשות כל דיספוזציה במכונות

 21. בקשה למתן הוראות למתן צו מניעה זמני האוסר על דיספוזיציה

 22. בקשה למתן צו מניעה זמני להימנע מלעשות כל פעולת בנייה ופיתוח

 23. צו מניעה זמני על מנת למנוע פתיחתו של גן ילדים בבית דו משפחתי

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון