שיקול דעת שיפוטי בביטול פסק דין בהעדר הגנה

להלן החלטה בנושא שיקול דעת שיפוטי בביטול פסק דין בהעדר הגנה:

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק הדין, אשר ניתן כנגד המבקשים, בת.א. 188/07 בבימ"ש זה, ביום 26.6.07, בהעדר כתב הגנה מטעמם.
אין חולק שכתב התביעה נמסר למבקשים, כדין, ביום 13.3.07 וכי המבקשים לא הגישו כתב הגנה במועד.
לפיכך, אין מדובר בביטול מחובת הצדק, אלא בביטול שהינו בשיקול דעתו של ביהמ"ש.

בבוא בימ"ש לשקול בקשה לביטול פס"ד שניתן, בהעדר צד, עליו לבחון שתי שאלות:
א.     מהי הסיבה למחדלו של הצד שכנגדו ניתן פסק הדין?
ב.     מהם סיכויי ההצלחה של המבקש, בהליך העיקרי, אם יבוטל פסק הדין.

השאלה הראשונה, חשובה פחות מהשנייה. לשאלה השניה ניתן משקל רב יותר, אולם גם לשאלה הראשונה חשיבות מסויימת ואין היא חסרת משקל - ע"א 3521/04 רוזנפלד נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ; רע"א 1119/05 גולדסיל נ' ביליה רוברט - נכסים ובניה בע"מ.

בין שתי השאלות "יחסי גומלין" - אם, למשל, לא ניתנה סיבה סבירה למחדל, ומתברר, שהמחדל או נסיבות העניין עולים כדי זלזול מופגן כלפי בית המשפט, לא ייעתר ביהמ"ש לבקשה, אלא אם כן יביא הדבר לעיוות דין בולט.

כך - גם אם מתברר, כי המחדל נגרם בשל רשלנות כלשהי מצד המבקש או מצד בא-כוחו, אולם מנגד נראה, כי יש למבקש הגנה סבירה לגופו של עניין, ייטה ביהמ"ש, בדרך כלל, לקבל את הבקשה ולאפשר דיון בתובענה העיקרית, לגופה - ע"א 32/83 בר"ע 301/81 - ויולט אפל נ' דוד קפח פ"ד לז(3) 431, וביהמ"ש יאזן בין זכויות הצדדים בדרך של פסיקת הוצאות - רע"א 6265/04 - מאיר כסיף עו"ד נ' דורון רובין . פ"ד נט(3), 913, עמ' 917-918.

יש לזכור, כי מטרתו העיקרית של ביהמ"ש הינה לעשות צדק.
אמנם, זכויותיו של הצד שכנגד לסיום ההליך נכללות, גם הן, בגדר שיקולי "עשיית הצדק" - רע"א 1958/00 - אריה נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה; רע"א 3645/92 קלנר נ' לופוביץ . מז(4) 133, אולם יש לזכור, שבבסיס עשיית הצדק מונחת, איתנה, זכות הגישה החוקתית לערכאות, אשר משמעותה היא זכותו של הפרט לקיים דיון אמיתי, מלא והוגן בבית המשפט, לגופו של ענין.
ראו דברי ביהמ"ש ב רע"א 8292/00 - גבריאל יוספי נ' שמואל לוינסון:

"האופי החוקתי של זכות הגישה לערכאות מקרין על הפרשנות העקרונית הניתנת להוראות סדר הדין, ומשליך על אמות המידה להפעלת שיקול הדעת השיפוטי המיושמות ביחס להסדרים הדיוניים הספציפיים. בכלל זה יש לדבר השלכה גם על המבחנים מתי ובאלו נסיבות ראוי לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד מבלי שלצד האחר ניתן יומו בבית המשפט להעלות את הגנתו"
ראו גם: רע"א 8743/01 - אריעד מבנים בע"מ נ' אבי את אריק הנדסת חשמל בע"מ . פ"ד נו(4), עמ' 61.

בדחיית תובענה מטעמים של סדרי דין, ולא לגופה, יש כדי לגרום לפגיעה קשה בזכות היסוד של הגישה לערכאות. מדובר בתוצאה קשה אשר ראוי שלא להגיע אליה, אלא במקרים קיצוניים, מקום בו, למשל, גילה המבקש זלזול בוטה בהליכי ביהמ"ש, או כאשר הליכים אחרים (כגון הטלת הוצאות), אין בהם כדי לרפא את מחדלו של הצד המבקש ביטול פסק הדין.
ראו, לעניין זה, דברים שנאמרו בברע"א 1958/00 נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה וטלביזיה בבית אל על תק-על 2001(2), 217:
"... בית-המשפט, ככל רשות שלטונית אחרת, מחויב לעשות שימוש בסמכויותיו באופן העולה בקנה אחד עם עקרון המידתיות. בהקשר הנדון, משמעות הדבר היא שגם אם נתקיימו התנאים הפורמליים לדחיית התובענה, אין בכך משום סוף פסוק. שומה על בית-המשפט להוסיף ולבחון האם קיימים אמצעים חלופיים, העשויים אף הם לרפא את הנזק שנגרם על-ידי הפגם הדיוני, אך בכוחם למזער את הפגיעה בזכות היסוד. בפרט, בדרך-כלל ראוי הוא כי בית -המשפט יחייב את הצד המפר בתשלום הוצאות המשקפות את הנזק שנגרם על-ידו, אך בה בעת יאפשר לו להמשיך ולנהל את ההליך ולמצות את יומו בבית-המשפט."

ומן הכלל אל הפרט -
בענייננו מדובר במחדל מתמשך, שכן המבקשים פנו, באמצעות שני באי כח מטעמם (בזה אחר זה), אל ב"כ המשיבה וביקשו אורכות להגשת כתב הגנה, למרות זאת לא הוגש כתב הגנה, גם לאחר שניתנו הארכות ועבר מועד האחרונה שבהן.
המבקשים מסבירים את מחדלם במחלת אמם (אשר נפטרה, למרבה הצער, ביום 11.8.07).
בענין זה יש מקום לציין, כי המבקשים לא צירפו לבקשתם ולו תעודה רפואית אחת, אשר מצביעה על כך שאמם המנוחה היתה חולה, טרם פטירתה. לאור זאת, ואף לאור העובדה שהמבקשים פנו לעורכי דין, על מנת שייצגו אותם ויגישו כתב הגנה בשמם, נראית הסיבה המובאת למחדל, כסיבה דחוקה, אולם לאור פטירת האם מוכנה אני להניח, לטובת המבקשים, כי לפטירתה קדמה מחלה. כמו כן יש להביא בחשבון, כי אין די בפנייה לעורכי דין, אלא צריך גם להביא בפניהם את כל המידע והמסמכים, הדרושים לצורך הכנת כתב ההגנה, במיוחד כאשר מדובר בתביעה על סך של 2,626,419 ₪.
לפיכך, הגם שבדוחק רב, מקבלת אני את הסברם של המבקשים למחדל.

באשר לשאלה השניה, היא שאלת סיכויי ההצלחה, סבורתני שיש להבחין בין המבקשת מס' 1 (להלן: "החברה"), לבין המבקשים 2-6 (להלן: "המבקשים").
באשר למבקשת 1 לא הראו המבקשים כל עילת הגנה, ולא הצביעו על טענה אשר יש בה לסתור את החוב הנטען, או את חלקו, אף לא לכאורה.

שונה המצב באשר למבקשים, שכן גם על פי כתב התביעה ברי, כי מדובר בחוב של החברה, וכי חיובם של המבקשים מתבקש, בין באמצעות "הרמת מסך" ובין באמצעות עילות נזיקיות.
לענין זה, אשר אינו ברור על פניו, ראוי ליתן למבקשים את יומם בביהמ"ש, שכן רק לאחר שמיעת ראיות ניתן לקבוע אם יש, אמנם, לחייב את המבקשים, או מי מהם, באופן אישי, בחובותיה של החברה.
לפיכך, אני דוחה את הבקשה בנוגע לחברה - הנתבעת מס' 1 ומקבלת את הבקשה בנוגע למשיבים 2-6.

עם זאת, יש מקום לאזן בין זכויות הצדדים, ולהביא בחשבון, לענין זה, את אורך הרוח אשר גילתה המשיבה בהסכמתה למתן ארכות להגשת כתב ההגנה וכן את ההוצאות אשר כבר נגרמו לה, בפועל, בשל אי הגשתו במועד, למרות האורכות להן הסכימה, לרבות הוצאות פתיחת תיק ההוצל"פ.

לפיכך, אני מורה, כי פסק הדין יבוטל כנגד המבקשים 2-6, רק כנגד תשלום הוצאות, בפועל, למשיבה, בסך 50,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

על המבקשים לשלם את ההוצאות הנ"ל בתוך 60 ימים מהיום, שאם לא כן יישאר פסק הדין על כנו ויימשכו הליכי ההוצל"פ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פסק דין בהעדר הופעה

 2. ביטול פסק דין שניתן בהעדר

 3. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 4. פסק דין בהעדר התייצבות לדיון

 5. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 6. פסק דין בערעור בהעדר התייצבות

 7. פסק דין תעבורה בהעדר התייצבות

 8. ביטול פסק דין בהעדר מסירה כדין

 9. תנאים לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 10. ביטול פסק דין בהעדר רשות להתגונן

 11. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת מזונות

 12. ביטול פסק דין תעבורה בהעדר המצאה

 13. פסק דין בהעדר הגנה בתביעה ממוכנת

 14. פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 15. ביטול פסק דין בהעדר הגנה בגלל פגם

 16. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 17. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות - תעבורה

 18. ביטול פסק דין בהעדר הגנה בתביעת נזיקין

 19. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 20. ערעור לעליון על ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 21. ביטול פסק דין בהעדר לפני מועד הדיון בתיק

 22. ביטול פסק דין בהעדר הגשת בקשת רשות להתגונן

 23. ביטול פסק דין בהעדר הגנה בגלל בעיות זיכרון

 24. פסק דין בהעדר הגנה בבית משפט לענייני משפחה

 25. שיקול דעת שיפוטי בביטול פסק דין בהעדר הגנה

 26. פסק דין בהעדר הגנה בנושא הפרת זכויות יוצרים

 27. ביטול פסק דין בהעדר הגנה לאחר מסירת אזהרה בתיק הוצאה לפועל

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון