רשות להתגונן בכפוף להפקדת ערובה

בית המשפט פסק כי ניתן היה לדחות את הבקשה למתן רשות להתגונן, אך לפנים משורת הדין, וכאקט של חסד, תינתן לנתבע רשות להתגונן בכפוף להפקדת 180,000 ₪ (כמחצית מסכום התביעה) בקופת בית המשפט.

להלן החלטה בנושא רשות להתגונן בכפוף להפקדת ערובה:

החלטה

1.     בפניי תביעה בסדר דין מקוצר לתשלום סך של 361,190.38 ₪.

2.     הבנק התובע (להלן: "הבנק") העמיד הלוואה לנתבעים 1 ו- 2 (להלן: "הלווים"). הלווים לא פרעו את ההלוואה והיא הועמדה לפרעון מיידי. ביום 6.6.2004 אישר ראש ההוצל"פ את מכירתו של הנכס שמושכן להבטחת פרעונה של ההלוואה. לאחר ניכוי תמורת המכירה מיתרת חובם של הלווים, נותר החוב נשוא התביעה, ועל כן הוגשה התביעה הן נגד הלווים והן נגד הערבים.

3.     הנתבע 4 (להלן: "הנתבע") ביקש רשות להתגונן. טענתו המרכזית היא שהבנק ידע, בעת העמדת ההלוואה, כי שווי הנכס אינו מכסה את סכום ההלוואה. עוד טוען הנתבע כי הבנק לא הציג בפניו את השמאות שנערכה לנכס.

4.     אין בידי לקבל טענות אלה של הנתבע. במהלך הדיון הוצגה השמאות שנערכה עבור הבנק בחודש אוקטובר 1998, עובר להעמדת ההלוואה, וממנה עולה כי שווי הנכס הוערך בסכום של 588,000 ₪ (ראה ע' 3 לפרוטוקול). סכום ההלוואה עמד על סך של 542,000 ₪, לאמור, נמוך יותר משווי הנכס. אינני סבור כי ניתן להאשים את הבנק על שלא נטל לעצמו מקדם בטיחות גבוה יותר. אם הנתבע רצה לוודא מראש מהו מקדם הבטיחות שהבנק נטל במקרה דנן, צריך היה להעלות ענין זה ביוזמתו לפני שחתם על הערבות. לא מוטלת על הבנק כל חובה להציג מיוזמתו את השמאות שערך לצרכים פנימיים, בפני הערבים, אם אלה אינם דורשים זאת ממנו.

5.     הנתבע טוען כי הנכס נמכר בהפסד, במחיר נמוך מסכום ההלוואה והחוב, ולכן נותרה יתרה גבוהה שלא סולקה. טענה זו נטענה בעלמא, שכן הנתבע לא הציג נתונים כלשהם באשר לשוויו האמיתי של הנכס בעת שנמכר בהליכי ההוצל"פ. צריך לזכור כי בין מועד השמאות שערך הבנק עובר להעמדת ההלוואה ועד למועד המכירה, חלפו להם כשש שנים, וכידוע, מחירי דירות אינם דבר סטטי. יודגש כי מכירה זו נעשתה באישורו של ראש ההוצל"פ ואין בסיס לטענה כאילו נעשתה בלא התמחרות. זו אכן נערכה, אך ב"כ הנתבע התנגד להגשת הפרוטוקול המתעד את הליך ההתמחרות (ראה ע' 4 לפרוטוקול).

6.     באשר לטענה לפיה הבנק לא הודיע לנתבע על הליכי המכירה, הרי שאין בידי לקבלה. גם אם אניח כי הטענה נכונה מבחינה עובדתית (והבנק מכחיש את הטענה וטוען כי עדכן את הנתבע אודות הליכי המכירה, אך בשלב זה של רשות להגן עליי להניח כי מבחינה עובדתית, מדובר בטענה נכונה), הרי שהנתבע שינה את כתובת מגוריו מבלי לעדכן את הבנק, כפי שהיה עליו לעשות לפי ס' 35 לחוזה ההלוואה והערבות (ראה ע' 4 לפרוטוקול). בסעיף זה התחייבו הערבים, והנתבע בתוכם, להודיע לבנק, במכתב רשום, על כל שינוי בכתובתם. כאשר נחתמה הערבות, התגורר הנתבע בקיבוץ אילות. על כן, הנתבע לא יוכל להשמע בטענה בענין מסירת הודעות לערב, כאשר הוא עצמו בהתנהגותו מנע מהבנק את היכולת להודיע לו על הליכי המכירה. אגב, הנתבע אינו מראה כיצד היה פועל להקטנת נזקו לו ידע אודות מכירתו של הנכס בהליכי ההוצל"פ. כדי להצליח בטענה מעין זו, עליו להראות מה ניתן היה לעשות, שלא נעשה בפועל, על מנת להביא לכך שהנכס יימכר במחיר גבוה יותר.

7.     בא כוחו של הנתבע העלה בסיכומיו שורה של טענות משפטיות, שזכרן לא בא בבקשה גופה. לא ניתן להזקק לטענות אלה, בהיותן הרחבת חזית שנעשתה לראשונה בשלב הסיכומים, ובלא נטילת רשות. כך למשל, הטענה לפיה צריך היה הבנק לגלות לנתבע כי קיים הפרש קטן בלבד בין גובה ההלוואה לבין שווי הדירה (בבקשה עצמה נטען, והטענה הופרכה, כאילו שווי הנכס מלכתחילה היה נמוך מגובה ההלוואה). הוא הדין בטענה לפיה מדובר בערב יחיד (טענה שאינה נכונה, שכן סכום הערבות היה 542,000 ₪ ואילו ערב יחיד הוא מי שערב להלוואה בסכום של עד 500,000 ₪. טענתו השנונה של ב"כ הנתבע לפיה מדובר בחמש הלוואות נפרדות שרק סכומן הכולל עולה על 500,000 ₪, אינה יכולה להתקבל. הסכום הכולל הנקוב בחוזה הערבות הוא 542,000 ₪, כך שזהו הסכום אשר לפרעונו ערב הנתבע). כך גם הטענה לפיה לא ברור כיצד חושב סכום התביעה, שאין לה זכר בבקשה.

8.     מהטעמים שפורטו לעיל ניתן היה לדחות את הבקשה, אך לפנים משורת הדין, וכאקט של חסד, תינתן לנתבע רשות להגן בטענה בענין מחיר מכירתה של הדירה על ידי הבנק, אך זאת בכפוף להפקדת 180,000 ₪ (כמחצית מסכום התביעה) בקופת בית המשפט עד ליום 10.9.2006. לא יופקד הסכום הנ"ל במועד- תידחה הבקשה והבנק יהיה רשאי ליטול פסק דין נגד הנתבע.

9.     בשולי הדברים יצויין כי התיק אבד, וברשות בית המשפט מצויים כעת אך ורק עותק נוסף של כתב התביעה ובקשת הרשות להגן של הנתבע, וכן פרוטוקולים של דיונים מיום 5.6.2006 ו- 8.6.2006. על התובע לפעול לשחזורו של התיק בלא דיחוי, הואיל וקיימים בתיק נתבעים נוספים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה למתן רשות להגן

 2. רשות מוגבלת להתגונן

 3. אי מתן רשות להתגונן

 4. מתי תינתן רשות להתגונן

 5. דחיית בקשת רשות להתגונן

 6. מתן רשות להתגונן מוגבלת

 7. רשות להתגונן בטענה אחת בלבד

 8. בקשת רשות להתגונן ללא פירוט

 9. טענת קיזוז בקשת רשות להתגונן

 10. בקשת רשות להתגונן בתביעת בנק

 11. בקשת רשות להתגונן - חוב לבנק

 12. סיכויי הגנה בקשת רשות להתגונן

 13. רשות להתגונן ללא חקירת המצהיר

 14. המחאת חוב - בקשת רשות להתגונן

 15. בקשת רשות להתגונן - דמי תיווך

 16. בקשת רשות להתגונן ומחיקת כותרת

 17. חקירת מצהיר בבקשת רשות להתגונן

 18. הגנה לכאורה בבקשת רשות להתגונן

 19. רשות להתגונן בכפוף להפקדת כספים

 20. רשות להתגונן בכפוף להפקדת ערובה

 21. ערעור על דחיית בקשת רשות להתגונן

 22. התניית רשות להתגונן בהפקדת ערובה

 23. חוב בחשבון בנק - בקשת רשות להתגונן

 24. התניית מתן רשות להתגונן בהפקדת כספים

 25. דחיית בקשת רשות להתגונן - חוב לבנק

 26. הארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן

 27. ערעור על החלטת רשם ליתן רשות להתגונן

 28. בקשת רשות להתגונן ערבות להלוואת משכנתא

 29. ערבות לחובות חברה - בקשת רשות להתגונן

 30. בקשת רשות להתגונן מפני תביעה לתשלום חוב

 31. דחיית בקשת רשות להתגונן - ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי

 32. ערעור כלפי ההחלטה להתנות את הרשות להתגונן בהפקדת סכום התביעה

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון