רשות להתגונן בכפוף להפקדת כספים

להלן פסק דין בנושא רשות להתגונן בכפוף להפקדת כספים:

פסק דין

1.     בפניי ערעור על החלטת כב' הרשמת ספרא-ברנע מיום 2/3/05 בתיק בש"א 18757/04, לפיה ניתנה למערער, הנתבע בתביעה העיקרית, רשות להתגונן מפני התביעה אשר הגיש נגדו המשיב וזאת בכפוף להפקדת סך של 15,000 ש"ח (להלן: "ההחלטה").

     המערער הפקיד את הסכום אשר נקבע בהחלטה וזאת לאחר שבקשתו להארכת מועד לביצוע ההפקדה עד למתן החלטה בערעור נדחתה.

2.     בהתאם לכתב התביעה ביקש המשיב לחייב את המערער בתשלום סך של 32,250 ₪ וזאת בגין כל הטענות כמפורט להלן:

א.     המשיב ערב להתחייבויות המערער בגין הסכם שכירות עם צד ג' ובגין אותה ערבות הוא שילם סך של 4,000 ש"ח.

ב.     המערער הפר הסכם שנערך עם המשיב לפיו הוא התחייב כי ימנע להתקשר עם קבוצות כדורעף אלא באמצעות המשיב אשר שימש כסוכנו הבלעדי (להלן: "ההסכם"). בגין הפרת ההסכם המשיב תבע מהמערער סך של 16,000 ש"ח.

ג.     המשיב נתן למערער הלוואה על סך של 12,500 ש"ח שטרם הוחזרה לו (להלן: "ההלוואה").

3.     בבקשתו למתן רשות להתגונן טען המערער כי מילא כל התחייבויותיו כלפי המשכיר וכי מעולם לא ערב המשיב לאותן התחייבויות. להסכם ולהלוואה טען המערער כי המשיב שילם לו על חשבון ההסכם סך של 12,500 ש"ח וכי אין מדובר במתן הלוואה, כטענת המערער. כן נטען כי המשיב ידע על התקשרותו של המערער עם קבוצת הכדורעף, כי חתימתו על ההסכם הושגה בתרמית והטעיה וכי המערער זכאי לקבל כספים מהמשיב.

4.     המבקש נחקר במסגרת הבקשה למתן רשות להתגונן ובהתאם להחלטה נקבע כדלקמן:

"לאחר עיון בכתב התביעה על נספחיו, בקשת המבקש ושמיעת חקירתו הנגדית המפורטת, וסיכומי הצדדים, מצאתי כי דין הבקשה להתקבל מאחר ועולות ממנה שאלות עובדתיות שלא ניתן לקבוע כבר בשלב זה שהוכחו לכאן או לכאן.

גם ההסכם, נספח ב' לכתב התביעה, יכול להתפרש כתומך בטענות כל אחד מהצדדים".

     באשר לטענת המערער לעניין הכספים שהוא זכאי לקבל מהמשיב נאמר בהחלטה "לא ניתן להתעלם מן הגרסאות השונות לעניין הסכומים שהיה על המבקש לקבל לעומת הסכומים שמודה שקיבל מהמשיב ומקבוצת הפועל עירוני קרית אתא... וכן לטענתו ביחס למכתב שהוצא על-ידי הפועל עירוני קרית אתא לסוכן אחר".

     לעניין טענות הצדדים בדבר הפרת ההסכם נאמר בהחלטה כי לא ניתן להכריע במחלוקת בשלב זה. לסיכום ההחלטה נקבע כדלקמן:

"מכל האמור לעיל, ומאחר וזכות הגישה לערכאות גוברת על ספקות ושאלות מהימנות, שאפשר שעלו בדיון ביחס לגרסת המבקש, אני קובעת כי תנתן לו רשות להתגונן בתנאי שיפקיד בקופת בית המשפט הסך- 15,000 ש"ח בתוך 30 יום, או ערבות בנקאית במקומו".

5.     בהתאם לתקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי, בית המשפט רשאי להתנות מתן רשות להתגונן בתנאים, כגון הפקדת סכום כספי. בהלכה הפסוקה נקבע כי ההתניה תעשה כאשר הגנת הנתבע לוקה בחוסר בהירות או נראית קלושה על פניה (ר' ע"א 680/89 בן אבו שיווק והפצה נ' בנק המזרחי המאוחד, פד"י מה(3), 757). עוד נקבע שכאשר ההגנה אשר מעלה הנתבע אינה דחוקה ואינה תלויה על בלימה, אין להתנות מתן רשות להתגונן בתנאים (ר' ע"א 169/82 כץ נ' מלינה בע"מ (בפירוק) פד"י לט(1), 511).

6.     בית המשפט קמא אינו מצביע בהחלטתו על כל סתירה או סימן שאלה באשר לטענות ההגנה אשר העלה המערער, למעט טענותיו בדבר הכספים המגיעים לו מהמשיב. בנסיבות העניין, ומקל וחומר, אין לומר כי המערער מעלה הגנה בדוחק, מה גם וההגנה אשר העלה, כמפורט לעיל, יכולה לעמוד בפני עצמה אף בהתעלם מטענותיו לעניין הכספים המגיעים לו מהמשיב.

7.     יש להבחין בין נסיבותיו של מקרה דנן לנסיבות אשר נדונו ב- ע"א 507/85 פנון ואח' נ' שטראוס בע"מ, פד"י מג(1), עמ' 106 בו אישר ביהמ"ש מתן רשות להתגונן חלקית בהפקדת ערבות בנקאית. באותו מקרה העלו הנתבעים טענות בלתי מבוססות של קיזוז בגין תביעות נגדיות וזו היתה עיקר הגנתם, ולא כבמקרה דנן שבו טענות אלה הינן טענות משניות בלבד.

8.     כמצוטט בסעיף 4 לעיל, אחד השיקולים שהנחו בית משפט קמא להתנות מתן רשות להתגונן בהפקדה הוא מהימנות המערער. דא עקא, בהתאם להלכה הפסוקה במסגרת בקשה למתן רשות להתגונן אין לשקל ענייני מהימנות (ר' ע''א 1266/91 קרן נ. בנק איגוד ואח' פ''ד מו(4) עמ' 193).

9.     לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את הערעור ומורה על ביטול התניית מתן רשות להתגונן למערער בהפקדה. בהתאם לכך על המזכירות להחזיר למערער, באמצעות בא-כוחו, את הסכום אשר הופקד בקופת בית המשפט.

     מאחר והמערער נמנע מהגשת עיקרי טיעון, ועל אף כי המשיב לא העלה טענות לעניין זה, כל צד יישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה למתן רשות להגן

 2. רשות מוגבלת להתגונן

 3. אי מתן רשות להתגונן

 4. מתי תינתן רשות להתגונן

 5. דחיית בקשת רשות להתגונן

 6. מתן רשות להתגונן מוגבלת

 7. רשות להתגונן בטענה אחת בלבד

 8. בקשת רשות להתגונן ללא פירוט

 9. טענת קיזוז בקשת רשות להתגונן

 10. בקשת רשות להתגונן בתביעת בנק

 11. בקשת רשות להתגונן - חוב לבנק

 12. סיכויי הגנה בקשת רשות להתגונן

 13. רשות להתגונן ללא חקירת המצהיר

 14. המחאת חוב - בקשת רשות להתגונן

 15. בקשת רשות להתגונן - דמי תיווך

 16. בקשת רשות להתגונן ומחיקת כותרת

 17. חקירת מצהיר בבקשת רשות להתגונן

 18. הגנה לכאורה בבקשת רשות להתגונן

 19. רשות להתגונן בכפוף להפקדת כספים

 20. רשות להתגונן בכפוף להפקדת ערובה

 21. ערעור על דחיית בקשת רשות להתגונן

 22. התניית רשות להתגונן בהפקדת ערובה

 23. חוב בחשבון בנק - בקשת רשות להתגונן

 24. התניית מתן רשות להתגונן בהפקדת כספים

 25. דחיית בקשת רשות להתגונן - חוב לבנק

 26. הארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן

 27. ערעור על החלטת רשם ליתן רשות להתגונן

 28. בקשת רשות להתגונן ערבות להלוואת משכנתא

 29. ערבות לחובות חברה - בקשת רשות להתגונן

 30. בקשת רשות להתגונן מפני תביעה לתשלום חוב

 31. דחיית בקשת רשות להתגונן - ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי

 32. ערעור כלפי ההחלטה להתנות את הרשות להתגונן בהפקדת סכום התביעה

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון