פטור מתשלום אגרת בית משפט

להלן החלטה בנושא פטור מתשלום אגרת בית משפט:

החלטה

1.     בפני בקשת המבקש, מר שלמה שקד, למתן פטור מתשלום אגרת בית המשפט, במסגרת תביעתו כנגד עורכת הדין אורית פודמסקי, מפרקליטות מחוז ת"א.
     המבקש הגיש נגדה תביעה ע"ס 20,000,000 ₪ על שלא הציגה מסמך בהליך גילוי מסמכים בתביעה בה ייצגה את הנתבעים (עובדי רפא"ל) שנתבעו ע"י המבקש.

2.     על המבקש פטור מאגרה לשכנע את בית המשפט בקיומם של שני התנאים הדרושים על פי תקנה 13 לתקנות בתי המשפט (אגרות) תשמ"ח 1987 :
     א. "ראה בית המשפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם אגרה".
ב. "נראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה".

3.     הלכה היא כי נטל ההוכחה להעדרה של יכולת כלכלית מוטל לפתחו של מי שמבקש להטיל עלות ההתדיינות על כתפי הציבור (בש"א 128/89, ע"א 229/89 מצא נ' מצא ואחרים, תק-על 89 (2) 732).

4.     המבקש לא צירף תעודה מהלשכה לסיוע משפטי, המהווה ראיה לכאורה לחוסר יכולתו הכלכלית לעמוד בנטל תשלום האגרה. משבחר לא להציגה, הוא מוחזק כמי שלא עמד בתנאים לקיומה.
5.     תקנה 13 לתקנות האגרות מטילה על המבקש לצרף :
"תצהיר שבו יפרט את רכושו, רכוש בן זוגו והוריו אם המבקש סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה."

עיון בבקשה, בתצהיר הנלווה לה ובנספחים לו מעלה כי לא נפרשה בפני בית המשפט תמונה מלאה, כנדרש בדין, לגבי מצבו הכלכלי של המבקש במועד הגשת הבקשה ובתקופה הסמוכה שקדמה לה .

6.     השענות על קופת הציבור לצורך מימון תשלום האגרה, צריכה להיות מוצא אחרון של מי שאינו יכול לעמוד בתשלום האגרה בשל מצוקה כלכלית, לאחר שמיצה את כלל האפשרויות לגיוס המימון, טרם פנה להליך זה (ראו בש"א (חי') 9814/00 ניר רווה נ' דור כימיקלים בע"מ, תק-מח 2001 (2) 7967, בש"א (חי') 3190/01 הרטן מלונאות ונופש נ' מדינת ישראל, תק-מח 2001(2) 7536 וכן ראו בש"א (י-ם) 4278/04 אלקטרומנוע ירושלים בע"מ (בהקפאת הליכים) נ' אוניטק ציוד מכונות (1987) בע"מ (בהקפאת הליכים) ואחרים, תק-מח 2004(2) 4862).

7.     המבקש לא צירף דפי חשבונות בנק שלו ושל רעייתו מהחודשים האחרונים, כנדרש על פי הפסיקה, ואשר יכולים ללמד על מצבו הכלכלי. המבקש לא ציין ואף לא שלל קיומם של פיקדונות או חסכונות בבנק הניתנים למימוש.

8.     המבקש לא המציא כל מסמך המוכיח כי אין בבעלותו נכסים כלשהם היכולים לשמש בסיס לגיוסם של כספים אשר ישמשו לתשלום האגרה, בין בדרך השכרה ובין בדרך של הלוואה או אף מימוש (ראו בש"א 4667/90 ע"א 4349/90 אלפסי נ' אלפסי, תק-על 90(4) 132).
מתצהירו של המבקש עולה כי בבעלותו דירה, שעליה רובצים שעבודים שונים. המבקש לא מסר נתונים לגבי ערך הדירה ואסמכתאות בדבר השעבודים הרובצים עליה. לעניין זה נפסק כי משנמצאת בבעלות המבקש דירה, אף אם צנועה, יכולה זו לשמש כבטוחה לקבלת הלוואה ועליו למצות אפשרות זו בטרם יפנה בבקשת פטור מאגרה (ראו רע"א 2358/91 גול נ' משכן- בנק הפועלים למשכנתאות, תק-על 91 (2) 2742, ע"א (י-ם) 2088/01 עמותת ז.פ נ' לוי רמות עבודות עפר בע"מ, תק-מח 2001(2) 15735 וכן ת.א 1046/99 (בש"א 864/00) דוד טולדנו נ' יוסף אלבז ואחרים, (לא פורסם).

9.     על מבקש פטור מתשלום אגרה להוכיח כי לשם עמידה בתשלומי האגרה ניסה להעזר במעגל הקרוב אליו, דהיינו אשתו, בני משפחה וחברים. רק אם יראה כי ניסיונות אלו כשלו, יש הצדקה לבקש פטור. (בש"א 494/95 שמעוני נ' שמעוני ואחרים, תק-על 95(1) 1211 וכן ע"א 6074/94 אופנהיים נ' שכטר, תק-על 95(1) 107). אשת המבקש משתכרת היטב, למבקש שני ילדים בגירים, אולם המבקש לא פירט דבר אודות מצבם הכלכלי ואפשרותם לסייע בידו בתשלום האגרה.
כמו כן, לא ברור מדוע המבקש במשך 10 שנים איננו עובד אלא רק מבקש לנהל הליכים משפטיים נגד גורמים רבים ושונים ע"ח הקופה הציבורית.

10.     על אף שממילא המבקש לא עמד בתנאי הראשון,למעלה מן הצורך אתייחס גם לשאלה אם ההליך מגלה עילה.
המבקש טוען כי עוה"ד לא גילתה את "נספח ש" - מכתבה של רופאת רפא"ל מיום 4.11.92.
אולם, כב' השופט רניאל (בפניו התנהלה התביעה) קבע בהחלטתו בבש"א 14500/01 כי המסמך גולה בגילוי מסמכים מיום 13.1.01, עוד לפני תום העדויות בתביעה שהתנהלה בפניו.

11.     עוד יודגש כי סכום התביעה הינו חלק מעילה התביעה. משכך, בית המשפט יתייחס לתביעה שסכומה גבוה באופן מוגזם, בלא שהובא פירוט או הסבר לסכום, כשיקול בבקשת פטור מאגרה.
     לפיכך, במקרה זה, מן העובדה שהוגשה תביעה זו על סך מוגזם של 20,000,000 ₪ בלא פירוט וביסוס, ניתן ללמוד כי התביעה אינה מגלה עילה .
אחת ממטרות האגרה הינה לשמש מחסום ראשוני מפני תביעות מוגזמות ומנופחות. לעניין זה יפים דבריו של כבוד הרשם גרשון בבש"א (חיפה) 13593/01 ניצולת הקרטל נ' אסם תעשיות, תק-מח 2002(1) 47488 בעמודים 47495- 47496:
"גובה הסכום הנתבע הינו אחד ממרכיבי העילה לצורך תקנה 13 (ב) לתקנות האגרות. אין זה מתקבל על הדעת שבעל דין המבקש לפוטרו מתשלום אגרה יגיש תביעה על סכום אסטרונומי ללא כל פירוט וללא כל ביסוס. גם כאשר יש בפיו של אדם טענות נכוחות כנגד בעל הדין יריבו, ואפילו אותו אדם הינו חסר אמצעים לשלם את אגרת המשפט החלה על ההליך, שומה על התובע שלא לחרוג ממסגרת עתירה לסעד סביר והגיוני בנסיבות העניין.
כאשר אדם תובע סכום פנטסטי, כאמור לעיל, ללא כל פירוט, ללא כל ביסוס וכאילו הסכום "נשלף מן השרוול", הרי שניתן לומר על תביעה כזו כי אין היא מגלה עילה לצורך תקנה 13(ב) לתקנות האגרות."

12.     מכל הסיבות דלעיל, הבקשה נדחית.
     על אף שראוי היה, לפנים משורת הדין, איני עושה צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרת פינוי אשפה

 2. אגרת מבני ציבור

 3. ביטול פטור מאגרה

 4. אגרת הנחת צינורות

 5. "לצרכי אגרה בלבד"

 6. פטור מאגרה בית משפט

 7. פטור מאגרה בשל סכום גבוה

 8. בקשה להורות על תשלום אגרה

 9. פטור מתשלום אגרת בית משפט

 10. ביטול החלטה על חיוב באגרה

 11. אגרת שמירה אישור שר הפנים

 12. פטור מאגרה בגלל קשיים כלכליים

 13. מרוץ הסמכויות - אי תשלום אגרה

 14. הפסקת תביעה בגין אי תשלום אגרה

 15. מחיקת התביעה בשל אי תשלום אגרה

 16. החזר אגרה עקב הקטנת סכום התביעה

 17. ביטול דרישה לתשלום אגרת בית משפט

 18. תקנות הדיינים (אגרות), תשי''ז-1957

 19. צו אגרות (תשלום בבולים), תש"ך-1960

 20. פטור מאגרת בית משפט משיקולים כלכליים

 21. תקנות הארכיונים (אגרות), התשמ''ב-1982

 22. תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס''ז-2007

 23. פטור מאגרת בית משפט תביעה בסך 100 מיליון

 24. החזר אגרה ששולמה מכיסו של עו''ד עבור הלקוח

 25. צו אגרות (תשלום בבולים) (מס' 2), תש"י-1949

 26. תקנות בתי-הדין השרעיים (אגרות), תשכ''ח-1968

 27. תקנות איסור הונאה בכשרות (אגרה), התשנ''ג-1992

 28. צו מס הבולים (תשלום אגרות בבולים), תשל"ט-1979

 29. תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (אגרות), תשי''ז-1957

 30. תקנות בית המשפט (שעת חירום) (אגרות), תשכ''ז-1967

 31. בקשה לביטול החלטה המוגשת באיחור מחייבת בתשלום אגרה

 32. חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995

 33. תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), תשל''ג-1972

 34. תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ''ו-1996

 35. תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס), התשס''ו-2006

 36. תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות - קבלת מידע מאת רשות מס

 37. תקנות מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשמ''ד-1984

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון